KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR"

Transkript

1 HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Hayatýmýza yön veren þaþmaz birer pusula niteliðindeki hadislerden derlenen bu güzel eser hazýrlanýrken Camiüs's- Sagir esas alýndý. Davranýþlarýmýzdaki ölçüyü bulacaðýnýz bu eser, her okuyucumuza hediyemiz olacak. 29 Kupona Ýlk Kupon BUGÜN 3. sayfada GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR AKADEMÝSYEN ESRA ELMAS, OKULLARDAKÝ ATATÜRKÇÜ-MÝLÝTARÝST UYGULAMALAR ÝÇÝN BÝLÝMLE BAÐDAÞMAZ VE KABUL EDÝLEMEZ DÝYOR. Kýþlanýn kurgusuyla okulun kurgusu ayný. Belki aralarýndaki fark üniformanýn rengi kadar birkaç þeyde ortaya çýkabilir. Okulun kapýsýndaki merasimde hiyerarþik bir yapý var. Ritüeli organize eden bir öðretmen ve baþta müdür bulunuyor. Komuta eden, öðrencilere Rahat-hazýr ol diye baðýrýyor. Konuþmanýz, ses çýkarmanýz istenmiyor. Gayet militarist bir alan. Dolayýsýyla çocuk ve okul özelinde þekillenen pedagoji vekâletten türeyen bir vesayet anlayýþý altýnda þekillenir. FOTOÐRAF: MURAT SAYAN OKUL KIÞLA, KUMANDANI DA BAÞÖÐRETMEN ATATÜRK! O kul, ye ni re ji min or ta ya çý kar mak is te di ði ye ni in sa nýn kýþ la sý dýr. Bu kýþ la - nýn ku man da ný da ba þöð ret men M. A ta türk tür. A ta türk hey ke li dev le tin e te ke mi ðe bü rün dü ðü ve yedi yaþýnda sizinle ilk muhatap olduðu yü zü. A ta türk hey ke li ne za rar ver di ði i çin bir i ne ðe ce za ve ril di, hat ta sa hip le ri i ne ði kes ti. Bir i ne ðin bi le A ta türk e kar þý suç iþ le di ði dü þü nü len bir ül ke de ya þý yo ruz. ATATÜRK HEYKELÝ, KÖÞESÝ VE FOTOÐRAFI NE ANLATIYOR O kul bah çe sin de A ta türk hey ke li nin ö nün de ye min et tik ten ve o kul ko ri do - run da A ta türk kö þe si ni geç tik ten son ra sý ný fa gir di ði niz de si ze üst ten ba kan A ta türk fo toð ra fýy la kar þý la þý yor su nuz. O por tre ler sað dan bak tý ðý nýz da sa ða, sol dan bak tý ðý nýz da so la, kar þý dan bak tý ðý nýz da kar þý ya ba ký yor et ki si ya pý yor. Ö de vi ni yap ma dý ðýn da A ta türk ün kýz gýn bak tý ðý ný söy le yen ço cuk lar çok. H. H Ü S E Y Ý N K E M A L Ý N R Ö P O R T A J I 1 2. S A Y F A D A Ömer Dinçer Mehmet Görmez MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANI DÝNÇER: E ði tim de bi rikmiþ çok so run var Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, son yýl lar da e ði tim sis te mi ne yö ne lik çok cid dî ve ö nem li ted bir ler a lýn dý ðý ný, bun la rýn et ki - le ri nin de gö rül me ye baþ lan dý ðý ný be lir te rek, O ka dar çok bi rik miþ so run var ki, bu so run la rýn üs te sin den tek se fer de ve ký sa za man da gel mek müm kün gö rün mü yor de di. 4 te DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ: Ýlim, zulmün emrinde olamaz Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Son iki a sýr dýr, ha yat, il min ve â li min çok ö nün de gi di yor de di. He pi mi zin, Tek rar i - lim le ha ya tý na sýl bu - luþtu ra bi li riz? di ye dü þün me miz lâ zým di yen Gör mez þöy le ko nuþ tu: Su ri ye min ber le rin den o - ku nan hut be le ri duy du ðum da o tur - dum, að la dým. Bil gi hiç bir za man zul mün em ri ne ve ril me miþ tir. 3 te SÝÝRT TE BELENOLUK JANDARMA KARAKOLUNA SALDIRI Þe hit sa yý sý 6 ya çýk tý Si irt in Per va ri il çe sin de karakola saldýran te rö rist ler le gü ven lik güç le ri a ra - sýn da çý kan ça týþ ma da 6 gü ven lik gö rev li si nin þe hit düþ tü ðü, ya ra lý sa yý sý nýn 11 ol du ðu bil di ril di. Þe hit ler den ka ra kol ko mu ta ný Ast su bay Baþ ça vuþ Er dal Can - bu lat'ýn e mek li li ði ne i ki yýl, þe hit er A dem Yö rük'ün de ter hi si ne 35 gün kal dý ðý bil di ril di. Ö te yan dan Di yar ba kýr'ýn Ha ni il çe sin de po lis le rin kal dý ðý loj ma na ro - ke ta tar lý sal dý rý da bu lu nul du, i ki po lis ha fif ya ra lan dý. Ha be ri say fa 5 te ERDOÐAN: Bü rok ra tik o ligar þi yi hâ lâ a þa ma dýk Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Gel di ðim den be ri en bü yük kav gam bü - rok ra tik o li gar þiy le dir. He - nüz dört dört lük bu nu a - þa bil dik mi? Ha yýr. Da ha ya pýl ma sý ge re ken çok þey ler var, a ma a þý yo ruz ve a þa ca ðýz de di. 4 te STK LARDAN Biraya, ayranlý protesto An tal ya da ba zý si vil top - lum ku ru luþ la rý ve si ya sî par ti kol la rý, CHP li Bü yük - þe hir Be le di ye sinin de des - tek ver di ði bi ra fes ti va li ni (Ok to ber fest), genç le re kö - tü ör nek ol du ðu ge rek çe - siy le ay ran da ðý ta rak pro - tes to et ti. Ha be ri 5 te Selde zemin katlar, dükkânlar ve saðlýk merkezi sular altýnda kaldý, maddî hasarlar meydana geldi. FO TOÐ RAF: A A Ri ze de sel can aldý Ri ze de et ki li o lan þid det li ya ðýþ do la yý sýy la i ki ev yý ký lýr ken, bir çok ev ve dük kan su lar al týn da kal dý. Kýrk lar te pe kö yün de sel su la rý na ka pý la rak kay bo lan Ne ci han Ak su nun i se ce se di bu lun du. Ev ler de mah sur ka lan va tan daþ lar as ke rî he li kop - ter ler le kur ta rý lýr ken, iþ ma ki na la rý da yol la rý ça mur lar dan te miz li yor. 6 da DES BAÞKANI AVCI: DOÐU DAKÝ ÇOCUKLARA EÐÝTÝM ÞART Te rör, ni te lik li e ði tim le bi ter De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, te rö rün ni te lik li bir e - ði tim le bi te ce ði ni, bu ne den le do ðu da ki ço cuk la ra ý þýk ve bi lim ta þý yan öð ret men le rin des tek len me si, ta lep ve ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. 4 te Kýdem tazminatý kalkarsa kaos olur Ha be ri sayfa 11 de ISSN

2 2 LÂHÝKA Y Dünyayý din için severiz Biz dini severiz. Dünyayý da yine din için severiz. Dinsiz dünyada hayýr yoktur. Nisâ Sûresi: 39 / Âyet-i Kerime Meâli Cümle eþyadan haberdardýr O Alîm ü Habîr Her þeyi bilip rýzýklandýrýr O Rabb-i Münir Yerde gökte her ne varsa O Alîm eyler nazar Bunu anlamaktan âciz bir kýsým akl-i beþer O nun engin nazarý altýndadýr kevn ü mekân O ndan izinsiz milim kýpýrdamaz zerre cihân Canlý cansýz her terennüm El Habîr in cilvesi Boþuna olur mu kuþun hem de ahenkli sesi Kim nerede ne þekilde iþler ise ne zaman Va d ü va îd için onu hem eder tesbit heman Âlemînde cümle iþten Zâtýnýn var haberi Gizli açýk her þeyinle, olamaz kimse beri Taht-ý murâkabesinde ins ü cinni hem melek Kâinatta bütün eþya dað ve taþlar her felek Hem haberdardýr O niçin güldüðün aðladýðýn Hayr ü günahdan mý kalbin yakarak daðladýðýn Ya Ýlâhî! Sen Habîr sin setr ediver zenbimi Etme mahcup bu hakîri eyle makbul tevbemi Edip izhâr hep günahým ifþâ etme âleme Afv edip günahýmý lütfunla et muâmele Her durumundan haberdar, atýver gafletini Bu isimden dersin olsun, halis et niyetini ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) El-Hâbir evham-ý fâside: Yanlýþ, bozuk vehimler. revâbýt: Rabýtalar, baðlar. tevâif-i mülûk: Küçük devletler. asabiyet-i cahiliye: Cahiliye dönemine ait olan asabiyet; ýrkçýlýk. müntesip: Baðlý. su-i tefehhüm: Yanlýþ anlayýþ. mabeyn: Ara, arasýnda. bilkuvve: Duygu ve düþünce halinde. bilfiil: Fiilen. mümted: Uzayan. evâmir ve nevâhî-i þer iye: Þer î emir ve yasaklar. medâris: Medreseler. mesâcid: Mescidler. zevâyâ: Zaviyeler. muhalled: Sürekli. ceraid: Gazeteler. masruf: Harcanmýþ. berâhin-i kat iye: Kesin deliller. LÛGATÇE: Ne olurdu, eðer onlar Allah a ve ahiret gününe iman edip de Allah ýn kendilerine ihsan ettiði rýzýktan Allah için baðýþta bulunsalardý! Halbuki Allah onlarýn her halini hakkýyla bilir. Reddü l-evham (31 Mart 1909) ttihad-ý Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) cemaatine isnad ettikleri dokuz evham-ý fâsideyi reddedeceðim. Birinci vehim: Böyle nazik bir zamanda din meselesini ortaya atmak münasip görülmüyor. Elcevap: Biz dini severiz. Dünyayý da yine din için severiz. Dinsiz dünyada hayýr yoktur. Saniyen: Madem ki Meþrûtiyette hakimiyet millettedir. Mevcudiyet-i milleti göstermek lâzýmdýr. Milletimiz de yalnýz Ýslâmiyettir. Zira Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez ve Lâzlarýn en kuvvetli ve hakikatli revâbýt ve milliyetleri Ýslâmiyetten baþka bir þey deðildir. Nasýl ki az ihmal ile tevâif-i mülûk temelleri atýlmakta ve on üç asýr evvel ölmüþ olan asabiyet-i cahiliyeyi ihyâ ile fitne ikaz olunmaktadýr. Ve oldu gördük... Ýkinci vehim: Bu ünvan, tahsisiyle, müntesip olmayanlarý vehim ve telâþa düþürüyor. Elcevap: Evvel de söylemiþtim. Ya mütalâa olunmamýþ veya su-i tefehhüme uðramýþ olduðundan, tekrarýna mecbur oldum. Þöyle ki: Ýttihad-ý Ýslâm olan Ýttihad-ý Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) dediðimiz vakit, u- mum mü minlerin mabeyninde bilkuvve veya bilfiil sabit olan ittihad murattýr. Yoksa, Ýstanbul ve Anadolu daki cemaat murad deðildir. Amma bir katre su da, sudur. Bu ünvandan tahsis çýkmaz. Tarif-i hakikîsi þöyledir: Esas temeli, þarktan garba, cenuptan þimale mümted ve merkezi Haremeyn-i Þerifeyn ve cihet-i vahdeti tevhid-i Ýlâhî; peyman ve yemini imân; nizamnamesi, sünnet-i Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm); kanunnamesi, evâmir ve nevâhî-i þer iye; kulüp ve encümenleri, umum medâris, mesâcid ve zevâyâ; o cemiyetin ilelebed ve muhalled naþir-i efkârý, umum kütüb-ü Ýslâmiye ve her vakit nâþir-i efkârý baþta Kur ân ve tefsirleri (ve bu zamanda bir tefsiri, Risâle-i Nur) ve i lâ-yý kelimetullahý hedef ve maksat eden umum dinî ve müstakim ceraiddir. Müntesibîni, umum mü minlerdir. Reisi de Fahr-i Âlemdir (aleyhissalâtü vesselâm). Þimdi istediðimiz nokta, mü minlerin teveccühleri ve teyakkuzlarýdýr. Teveccüh-ü u- mumînin tesiri inkâr edilmez. Ýttihadýn hedefi ve maksadý i lâ-yý kelimetullah ve mesleði de kendi nefsiyle cihâd-ý ekber ve baþkalarýný da irþaddýr. Bu mübarek heyetin yüzde doksan dokuz himmeti siyaset deðildir. Siyasetin gayrý olan hüsn-ü ahlâk ve istikamet ve saire gibi makasýd-ý meþruaya masruftur. Zira bu vazifeye müteveccih olan cemiyetler pek az, kýymet ve ehemmiyeti ise pek çoktur. Ancak yüzde biri, siyasiyunu irþad tarikiyle siyasete taallûk edecektir. Kýlýçlarý, berâhin-i kat iyedir. Meþrepleri de muhabbet olduðu gibi beyne l-mü minîn uhuvvet çekirdeðinde mündemiç olan muhabbete þecere-i tûba gibi neþvünema vermektir. Hutbe-i Þamiye, s. 97 İ on günlerde laiklik yeniden gündeme geldi. Bu vesileyle Bediüzzaman Said Nursî nin laiklik telâkkisi üzerinde durmak istiyorum. Zira o Padiþahlýk (Mutlâkiyet), Meþrûtiyet ve Cumhuriyet olmak üzere üç devre þahitlik etmiþ ve bu dönem içerisinde siyaset ve devlet yönetimiyle ilgili son derece önemli fikirlerde bulunmuþ bir þahsiyet. Dahasý tartýþmasýz büyük bir âlim, büyük bir müceddid... Dolayýsýyla onun laiklik telâkkisi, özellikle bu topraklarda yaþayanlar, insan-toplum-siyaset konularý üzerinde kalem oynatan entelektüeller ve günümüz siyasetçileri açýsýndan önemlidir diye düþünüyorum. Bu kýsa girizgâhtan sonra, onun laiklikle ilgili fikirlerinin analizine geçebiliriz. LÂ ÝKRÂHE... VE LAÝKLÝK Bediüzzaman ýn laikliðe bakýþýný daha iyi idrak etmek adýna, öncelikle onun, daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce beyan ettiði bazý fikirlerine bakmak yerinde olacaktýr. Buna bir misâl olarak, 1909 da Volkan mecmuasýnda yayýmlanan Reddü l-evham baþlýklý makalesinde geçen satýrlar oldukça manidardýr. O, gayr-i müslimlerin, Ýslâm coðrafyasýnda, a- sýrlarca Lâ ikrâhe fi d-dîn (Dinde zorlama yoktur) âyetinin þemsiyesi altýnda inançlarýný rahatça yaþadýklarýna þöyle dikkat çekmiþti:..gayr-i müslimler Kurûn-u Vustâda [Orta Çað da] ve vahþî olduklarý zamanlarda, ferman-ý Lâ ikrâhe fi d-dîn ile [ Dinde zorlama yoktur (Bakara Sûresi, 2:256) âyetiyle] bu kadar edyan [dinler] ve akvâm-ý muhtelife [muhtelif kavimler] medeniyet-i Ýslâmiyede masun [korunmuþ] kaldýklarýndan.. (Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya Neþ, Ýst.-2009, s. 72) Bediüzzaman, bu cümleleri sarf ettikten 35 sene sonra, 1944 te Denizli Hapishanesi nde telif ettiði Meyve Risâlesi nin 11. Meselesi nde, ilginçtir ki, laikliði de bu âyet baðlamýnda izah eder. Ve yine enteresandýr ki, asýrlarca Ýslâm coðrafyasýnda gayr-i müslimlerin hak ve hürriyetlerini rahatça yaþamalarýna kaynaklýk teþkil eden bu âyet, cifir hesabýyla da, insanlýk âleminde laikliðin kabul edilmeye baþlandýðý tarihlere iþaret etmektedir: Dinde zorlama yoktur; doðruluk sapýklýktan, îman küfürden iyice ayrýlmýþtýr. (Bakara Sûresi, 2:256.) cümlesi, makam-ý cifrî ve ebcedî ile bin üç yüz elli (1350) * ta ri hi ne par mak ba - sar ve mâ nâ-yý i þâ rî i le der: Ger çi o ta rih te, di - ni, dün ya dan tef rik [a yýr mak] i le din de ik ra ha ve ic ba ra [zor la ma ya] ve mü ca he de-i di ni ye ye ve din i çin si lâh la ci ha da mu a rýz o lan hür ri - yet-i vic dan, hü kü met ler de bir ka nun-u e sa sî, bir düs tur-u si ya sî o lu yor ve hü kü met, lâ ik cum hu ri ye te dö ner... E vet, Be di üz za man ýn da i þa ret et ti ði gi bi, Ba tý me de ni ye ti, Ýs lâ mýn a sýr lar ön ce ge tir di ði ve tat bik et ti ði din ve vic dan hür ri ye ti ma na - sýn da ki bir e sa sýn ký yý sý na, o za man lar, da ha ye ni ye ni gel me ye baþ la mýþ týr. Ma lû mu nuz, Or ta çað da Ki li se ta hak kü mü al týn da o lan Av ru pa da fi kir hür ri ye ti yok tu. Fi - kir ve vic dan hür ri ye ti, din a dý na en gel le ni - yor du. Za ten Av ru pa da din i le dün ya iþ le ri - nin bir bi rin den ay rýl ma sý ve ya lâ di ni lik (din - dý þý lýk) an la mýn da ki la ik li ðin ka bul e dil me si de bu se bep le dir. Bir an lam da tah rif e dil miþ di nin bas ký sýn dan ka çýþ ol muþ tur la ik lik. Böy le lik le mu har ref Hý ris ti yan lýk, ya ni Ki li se, dev let i da - re sin den e li ni çek miþ; Av ru pa in sa ný, pa paz la - rýn is tib da dýn dan kur tul muþ tur. As lýn da bu kur tu luþ, her ne ka dar Po zi ti vizm ve Ma ter ya lizm a kým la rý nýn da et ki siy le, Av ru - pa in sa ný nýn, din den ko puk bir ha yat tar zý ný (se kü la rizm) be nim se me si ni be ra be rin de ge tir - se de, ha ki ka ti da ha ra hat gö re rek, tev hid di ni - ne yak laþ ma la rý ný da sað la mýþ týr. Be þer din siz ka la maz fýt rî hük mü ge re ði, Ki li se nin bas ký sýn - dan kur tu lan Av ru pa lý nýn hak di ni ka bu lü da - ha da ko lay laþ mýþ týr. Ni te kim Be di üz za man da, ge li þen fikr-i hür ri yet ve meyl-i ta har ri-i ha ki - kat sa ye sin de, pa paz la rýn ve ru ha nî re is le rin ta hak küm le rin den kur tul ma la rý nýn, in san lý ðýn Ýs lâm ha ki kat le ri ni ka bu lü a çý sýn dan müs bet bir ge liþ me o la rak gö rür. (H. Þa mi ye, s. 34) Ne ti ce de; Av ru pa da din ve vic dan hür ri ye - ti bü yük öl çü de sað lan mýþ týr. Be di üz za man, I - I. Meþ rû ti yet yýl la rýn da Av ru pa Ýs lâ mi ye te hâ - mi le dir; bir Ýs lâm dev le ti do ðu ra cak der ken, bu mâ nâ yý da kas tet miþ ol ma lý. Zi ra, din ve vic dan hür ri ye ti, Ýs lâm me de ni ye tin de a sýr lar - ca uy gu la na gel miþ bir pren sip tir. Ne a cý dýr ki, tam da bu va sat ta, ya ni Av ru - pa nýn din ve vic dan hür ri ye ti ni ka bul et ti ði bir za man da, a de ta fe lek ter si ne dön müþ, bir Ýs lâm coð raf ya sý o lan Os man lý da a sýr lar ca tat - bik e di len din ve vic dan hür ri ye ti, ay ný top - rak lar ü ze rin de ku ru lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti dev le tin ce Ýs lâm a ley hi ne bo zul muþ tur. Ýs - lâm dý þý her tür lü ce re ya na mü sa a de e di lir ken; Ýs lâm bas ký al tý na a lýn mýþ, düþ man i lân e dil - miþ tir. Ger çi Tür ki ye Cum hu ri ye ti de, söz de Av ru pa yý tak lit e de rek la ik lik pren si bi ni ka - bul et miþ, an cak Tür ki ye de la ik lik din den ko - puk / di ne yer ver me yen bir ha yat tar zý ný da - yat ma a ra cý o la rak uy gu lan mýþ týr. Bu na mu ka bil Be di üz za man da, zul men sevk e dil di ði mah ke me mü da fa a la rýn da, la - ik li ði þöy le te lâk ki et ti ði ni/e de bi le ce ði ni i fa - de et miþ tir: Na sýl ki, hü kû met-i cum hu ri ye di ni dün ya dan tef rik e dip bî ta ra fa ne kal mak pren si bi ni ka bul et miþ; din siz le re, din siz lik - le ri i çin i liþ me di ði gi bi, din dar la ra da, din - dar lýk la rý i çin i liþ me me si o pren si bin i câ bâ - týn dan dýr. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 212) E ðer la ik cum hu ri yet so ru yor sa nýz; ben bi - li yo rum ki; la ik, mâ nâ sý bî ta raf kal mak; ya ni hür ri yet-i vic dan düs tu ruy la din siz le re ve se fa - het çi le re i liþ me di ði gi bi, din dar la ra ve tak va cý - la ra da i liþ mez bir hü kû met te lâk kî e de rim. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 358) LA ÝK LÝK VE DÝN Ý ÇÝN SÝ LÂH LA CÝ HAD Be di üz za man, yu ka rý da da i fa de et ti ði miz gi bi, la ik li ðin il le de bir dev let pren si bi o la rak ka bul e di le cek se Din de zor la ma yok tur â - ye ti bað la mý na te lâk ki e dil me si ne ça lýþ mak ta ve bu doð rul tu da i zah et mek te dir. O nun bu min val de yap tý ðý din de ik ra ha ve ic ba ra ve mü ca he de-i di ni ye ye ve din i çin si lâh la ci ha - da mu a rýz o lan hür ri yet-i vic dan hü kü met - ler de bir ka nun-u e sa sî, bir düs tur-u si ya sî o - lu yor ve hü kü met, lâ ik cum hu ri ye te dö ner vur gu su da ö nem li dir. Zi ra ar týk ha ri cî düþ man sal dý rý sý ol ma dý ðý sü re ce din i çin si lâh la ci had dev ri ka pan mýþ týr. Düþ man la - rý ný zýn sey yi â tý (kö tü lü ðü) te ca vüz ol ma - mak þar týy la a da ve ti ni zi (düþ man lý ðý ný zý) cel bet me sin i fa de si de bu mâ nâ da dýr. Çün - kü i ki dün ya sa va þý, düþ man lýk duy gu su nun ne ka dar za rar lý ol du ðu nu gös ter miþ tir. Be di üz za man ýn þu söz le ri de, de ði þen dün ya þart la rýn da Ýs lâ mî ci had an la yý þý nýn da de ðiþ ti ði ni or ta ya koy ma sý ba ký mýn dan dik kat çe ki ci dir: Za man-ý me de ni yet te ec ne bî ler me de nî ve kuv vet li ol duk la rýn dan, za rar lý o lan hu su - met ve ta as sup zâ il ol muþ tur. Zi ra din nok tai na za rýn dan me de nî le re ga le be çal mak ik na i le dir, ic bar i le de ðil dir. Ve Ýs lâ mi ye ti, mah - bup ve ul vî ol du ðu nu, e vâ mi ri ne im ti sa len ef al ve ah lâk i le gös ter mek le dir. Ýc bar ve hu - sû met, vah þî le rin vah þe ti ne kar þý dýr. Bu tarz bir ci had an la yý þý i çin se, i nanç ve fi kir hür ri ye ti nin þem si ye si o la rak tat bik e di le - cek bir la ik lik, i yi bir ze min dir. Ni te kim Be di - üz za man, Din de zor la ma yok tur... â ye ti nin la ik li ðe i þa ret et ti ði ni söy le di ði ye rin de va mýn - da, dev let ler de la ik lik pren si bi nin ka bul e dil - me ye baþ lan ma sý na mu ka bil, i man-ý tah ki kî ký lý cýy la mâ ne vî bir ci had-ý di nî dö ne mi nin baþ la dý ðýn dan da söz et mek te dir. Bü tün bu mâ nâ lar çer çe ve sin de, la ik lik din ve vic dan hür ri ye ti o la rak tat bik e dil di ði sü re - ce, Ýs lâ ma uy gun ve di nî hiz met le rin ö nü nü a - çan bir e sas o la rak gö rü le bi lir. DÝN Ý LE DÜN YA ÝÞ LE RÝ NÝN BÝR BÝ RÝN DEN AY RIL MA SI Tür ki ye de her ne ka dar la ik lik, ö te den be - ri, bir ke sim ta ra fýn dan din i le dün ya iþ le ri - nin bir bi rin den ay rýl ma sý yö nüy le sû is ti mal e di le rek, biz zat dev let e liy le va tan daþ la ra din den so yut lan mýþ bir ha yat tar zý ný da - yat mak ya da gün cel de yi miy le di ni ka mu - sal ha yat ta gö rü nür ol mak tan çý kar mak þek lin de an la þýl ma ya ve tat bik e dil me ye ça lý - þý lý yor sa da, Be di üz za man, bu þe kil de ki bir an la yýþ ve tat bi kin, fýt rat ger çek le riy le u yuþ - ma ya ca ðý ný þu söz le riy le vur gu la mýþ týr: Hü kû me tin la ik cum hu ri ye ti dî ni dün ya dan a yýr mak de mek ol du ðu nu bi li yo ruz. Yok sa, hiç bir ha tý ra gel me yen dî ni red det mek ve bü - tün bü tün din siz ol mak de mek ol du ðu nu, ga - yet ah mak bir din siz ka bul e der. E vet, dün ya da hiç bir mil let din siz o la rak ya þa ma dý ðý gi bi... Be di üz za man as lýn da bu þe kil de la ik lik pren si bi ni ta dil et miþ tir. Ta bi ri ca iz se hi za ya çek miþ tir. Týp ký sý nýr sýz hür ri yet an la yý þý na ge tir di ði i zah gi bi. Ne ti ce de o, e ser le ri nin pek çok ye rin de yap tý ðý Be þer din siz ka la maz, Din siz in san en bed baht bir mah lûk tur vur - gu su nu, la ik lik ko nu sun da da bu þe kil de ya par. Öy ley se, Be di üz za man di ni dün ya dan tef rik et me (a yýr ma) yý na sýl te lâk ki et mek - te, na sýl bir mâ nâ ver mek te dir? Me se lâ bir yer de bu ta ný mý;..hü kû met-i cum hu ri ye di ni dün ya dan tef rik e dip bî ta - ra fa ne kal mak pren si bi ni ka bul et miþ.. þek lin de i fa de e der. Pe ki Be di üz za man, bir va ký a o la rak gü nün sos yal ve si ya sî ha re ket le riy le il gi li yap tý ðý bu tes bi ti, Tür ki ye Cum hu ri ye ti dev le ti a çý sýn dan na sýl yo rum la mak ta dýr? Ya ni Tür ki ye, la ik li ði bü tün din le re ve men sup la rý na e þit me sa fe de dur mak mâ nâ sýy la tat bik et se ve ya et miþ ol sa, bu nu ye ter li gör mek te mi dir? Bu nun la il gi li dü þün ce si ni, Es ki þe hir mü - da fa a la rýn da ge çen þu cüm le le rin den an la - mak müm kün: Ek ser-i hü ke mâ nýn [fi lo zof la rýn ço ðun lu ðu - nun] garb da [ba tý da] ve Av ru pa da zu hu ru ve að leb-i en bi yâ nýn [pey gam ber le rin ço ðun lu ðu - nun] þark ta ve As ya tu lû la rý, ka der-i e ze li nin bir i þa ret ve rem zi dir ki, As ya da hâ kim, ga lip, din ce re ya ný dýr. El bet te, As ya nýn i le ri ku man - da ný o lan bu hü kû met-i cum hu ri ye, As ya nýn bu fýt rî hâ si ye tin den ve mâ de nin den is ti fa de e - de cek. Ve bî ta ra fa ne [ta raf sýz kal ma] pren si bi - ni, de ðil din siz lik ta ra fý na, bel ki din dar lýk ta ra - fý na te ma yül et ti re cek tir [mey let ti re cek tir]. Son cüm le nin al tý ný çiz mek ge re kir: bî ta - ra fa ne [ta raf sýz kal ma] pren si bi ni, de ðil din - siz lik ta ra fý na, bel ki din dar lýk ta ra fý na te ma - yül et ti re cek tir [mey let ti re cek tir] den son ra Re is-i Cum hu ra ve Baþ - ve kil e gön der di ði mek tu bun da da ay ný nok ta ya par mak ba sar Be di üz za man: Siz, farz-ý mu hal o la rak, hiç bir ci het te ih ti - yaç ol ma sa da, ek ser en bi ya nýn As ya da, þark ta zu hu ru ve ek ser hü ke ma nýn ve fi lo zof la rýn garp ta gel me le ri nin de lâ le tiy le As ya yý ha ki kî te rak kî et ti re cek, fen ve fel se fe nin te si ra týn dan zi ya de hiss-i di nî ol du ðu hal de, bu fýt rî ka nu nu na za ra al ma ya rak garp lý laþ mak na mýy la an a nei Ýs lâ mi ye yi [Ýs lâ mî ge le ne ði] bý rak sa nýz ve lâ di - nî bir e sas yap sa nýz da hi, dört beþ bü yük mil let - le rin mer ke zin de o lan vi lâ yat-ý þar ki ye de mil let, va tan se lâ me ti i çin di ne, Ýs lâ mi ye tin ha ka i ki ne kat i yen ta raf dar ol mak, si ze lâ zým ve el zem dir. Be di üz za man, lâ di nî bir e sas yap sa nýz de di ði la ik lik tir. Bu nu..siz ken di ni ze lâ di - nî is mi ver mek le ne di ne, ne din siz li ðe i liþ - me me yi i lân et ti ði niz hâl de.. i fa de sin den de an la mak müm kün. Gö rül dü ðü gi bi o, Tür ki ye Cum hu ri yeti dev le ti nin, ta raf sýz ka la rak, la ik li ði bü tün din - le re e þit me sa fe de dur mak an la mýn da be nim - se se bi le, Ýs lâ mi ye te ta raf tar ol ma sý ge rek ti ði ni, sos yo lo jik bir tah lil le i zah et mek te dir. Bu tah li - lin di ðer bir i fa de si þu dur:..þar ký a ya ða kal dý - ra cak din ve kalb dir, a kýl ve fel se fe de ðil dir. Ma dem Þar ký in ti ba ha ge tir di niz; fýt ra tý na mu - va fýk bir ce re yan ve ri niz. Ö te yan dan þu i fa de ler de, Be di üz za - man ýn, la ik lik e sa sý ný ka bul et miþ Tür ki ye Cum hu ri ye ti yle il gi li mâ ni dar bir de ðer len - dir me si dir: Ben, hü kû met-i cum hu ri ye yi, il - ca at-ý za ma na [ça ðýn mec bu ri yet le ri ne] gö re bir ký sým ka nun-u me de nî yi [me de nî ka nun - la rý] ka bul et miþ ve va tan ve mil le te za rar ve - ren din siz lik ce re yan la rý na mey dan ver me - yen bir hü kû met-i Ýs lâ mi ye bi li yo rum. AD NAN MEN DE RES ÝN KON YA NUT KU Ad nan Men de res de, Tür ki ye de dev le tin di nî hiz met le rin ö nü nü aç ma sý nýn, da ha sý di nî hiz met le ri teþ vik et me si nin, la ik li ðin di ni dün ya dan a yýr ma pren si bi ne ters düþ me di ðiy le il gi li Kon ya da bir nu tuk ver - miþ ve Be di üz za man da bu nut kun bir kýs - mý ný E mir dað Lâ hi ka sý i sim li e se ri ne ik ti bas et miþ tir. Be di üz za man ýn bu nut ka e ser le - rin de yer ver me si el bet te dik kat çe ki ci dir. Men de res in nut kun dan il gi li kýs mý, gü nü - müz tar týþ ma la rý na da ý þýk tut ma sý ba ký mýn - dan, bu ra ya ay nen al mak ta fay da var: Þim di si ze lâ ik lik te lâk ki miz den de bah - set mek is ti yo rum. Lâ ik lik bir ta raf tan din i - le si ya se tin bir bi rin den ay rýl ma sý, di ðer ta - raf tan i se vic dan hür ri ye ti mâ nâ sý na ge lir. Din i le si ya se tin kat î su ret te bir bi rin den ay rýl ma sý e sa sýn da en kü çük te red dü de da - hi ta ham mü lü müz yok tur. Vic dan hür ri ye ti bah si ne ge lin ce: Türk mil le ti Müs lü man dýr. Ve Müs lü man o la rak ka la cak týr. Ev ve lâ ken di ne ve ge le cek ne sil le re di ni ni tel kin et me si, o nun e sa sý ný ve ka i de le - ri ni öð ret me si, e be di yen Müs lü man kal ma sý - nýn mü na ka þa gö tür mez bir þar tý dýr. Hal bu ki mek tep ler de din der si ol ma yýn ca, ev lâ dý na ken di di ni ni tel kin et mek ve öð ret mek is te - yen va tan daþ lar bu im kân lar dan mah rum e - dil miþ o lur lar. Müs lü man ço cu ðu, di ni ni öð - ren mek gi bi pek ta biî bir hak tan mah rum e - dil me mek i ca be der. Böy le mah ru mi yet ve im kân sýz lýk vic dan hür ri ye ti ne uy gun dur de - nil mez. Bu i ti bar la or ta mek tep le ri mi ze din ders le ri koy mak, ye rin de bir ted bir o la cak týr. Din siz bir ce mi ye tin, bir mil le tin pâ yi dar o - la bi le ce ði ne i nan mý yo ruz. En i le ri mil let le rin da hi din i le si ya set ve dün ya iþ le ri ni bir bi rin - den a yýr dýk tan son ra ne de re ce din le ri ne bað lý kal dýk la rý ný bi li yo ruz. Bu gün kü se vi ye i le a sil mil le ti mi ze ta as sup is na dý re va gö rü le mez. Mil le ti miz di ni ne sým sý ký bað lý ol du ðu ka dar, u mu mi yet le di ni en te miz duy gu lar la be nim - se mek te dir. Ýs lâm lýk, mil le ti mi zin vic da nýn da en mu saf fâ se vi ye si ni bul muþ tur. Müs lü man lý - ðý ve o nun e sas la rý ný, fa ri za la rý ný ve ka i de le ri ni ki fa yet le tel kin e dip öð re te cek öð ret men le ri - mi zin ye tiþ ti ril me si ne ay rý ca gay ret sarf e di le - cek tir. Ge le cek se ne li se de re ce sin de ilk me - zun la rý ný ve re cek o lan Kon ya Ý mam Ha tip Mek te bi nin i le ri se vi ye de din tah si li ve ren bir ted ris mü es se se si ha li ne ge ti ril me si ve bu mü - es se se le rin ben zer le ri nin yurt ta faz la laþ tý rýl ma - sý uy gun o la cak týr. SO NUÇ Dev let, han gi din den ve et nik kö ken den o lur sa ol sun va tan daþ la rý nýn (dev le te te ret - tüp e den/e de bi le cek o lan) din le il gi li ta lep - le ri ni dik ka te al ma lý dýr. He le he le yüz de dok san do ku zu Müs lü man o la rak i fa de e di - len Tür ki ye de, Müs lü man mil le tin ken di i - nanç la rýy la il gi li ta lep le ri mut la ka dik ka te a - lýn ma lý, dev le te te ret tüp e den ge rek li hiz - met ler ye ri ne ge ti ril me li dir. Za ten dev let mil let i çin dir, mil le te hiz met i çin var dýr... Bu a çý dan; dev let di ne ka rýþ ma sa bi le, en a zýn dan di nin ge rek fert, ge rek se top lum sal an lam da ya þan ma sý na en gel o la cak dü zen - le me le re as la gir me me li dir. Bü tün bu hu sus la rýn ger çek leþ me si de, el bet - te dev let in kut san ma dý ðý, dev let in de ðil, bi - rey in ön ce len di ði bir an la yýþ la müm kün dür. Dip not: * Bu ta rih Hic rî dir. Mi lâ dî o la rak 1931 e te - ka bül e der. ÝSMAÝL TEZER Be di üz za man ýn la ik lik te lâk ki si S

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 28 Þevval 1432 Rumî: 13 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Þehirlerde engeller kalksýn Belediyelerin bir sene içinde þehirleri engellilere uygun hale getirmesi gerekiyor. FO TOÐ RAF: AA Görmez: Dinî eðitimde deðiþime ihtiyaç var DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh - met Gör mez, Ýs lâm â le mi nin yüz ler ce, bin ler ce me se le si ol du ðu nu, a ma â lim - le rin bu me se le le rin hak ký ný ve re cek güç te ve kuv vet te ol ma dý ðý ný be lir te rek, Tür ki ye de, Ýs lâm dün ya sýn da i lim mü - es se se le ri nin, Ýs lâm dün ya sý nýn i çin den geç ti ði sü reç le ri dik ka te a la rak, din ve Ýs lâm ýn geç ti ði sü reç le ri dik ka te a la rak, ders le ri ni, müf re dat la rý ný, sis tem - le ri ni, prog ram la rý ný ye - ni den göz den ge çir me mec bu ri ye ti var de di. Gör mez, Pen dik Be le di - ye sin ce, Yu nus Em re Kül tür ve Sa nat Mer - ke zi nde dü zen le nen Li te ra tü re Mü te va zý Bir Kat ký, Meh met Sa vaþ ko - nu lu prog ra ma ka týl dý. Meh met Sa vaþ ý an la tan bir vi de o gös te ri mi nin ve Kur ân-ý Ke rim o kun ma sý nýn ar dýn dan ko nu þan Gör mez, Ýs lâm di ni ve me de ni ye ti nin, bir i lim me de ni ye ti ol du ðu nu, 7. as ra ka dar i lim i le â li min ha ya týn ö nün de git ti ði ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Â - lim ler bi zim me de ni yet kub be mi zin di - rek le ri dir. Bi zim me de ni ye ti mi zi ye ni - den a ða ya kal dýr mak i çin â lim le re ih ti - ya cý mýz var, Ýs lâm â lim le ri ne ih ti - yaç var. Â lim, ay ný za man da i lim le ha ya tý bu luþ tur - muþ, vah yi as rýn id ra ki - ne su na bil miþ ki þi dir. Gör mez, bü tün Ýs lâm dün ya sý nýn hem Kur ân ve sün net bil gi si ne hem de ça ðýn bil gi si ne sa hip, ge le - cek ku þak lar i çin da hi i lim do lu bir dün ya yý kur mak i - çin mü ca de le e den â lim - ler he ye ti ne ih ti ya cý ol - du ðu nu vur gu la dý. Ýs tan bul / a a AKTÝF GÖRME ENGELLÝLER DERNEÐÝ GENEL BAÞKANI HASANOÐLU, GELECEK YILA KADAR ÞEHÝR HAYATINDA ENGELLERÝN KALDIRILMASI GEREKTÝÐÝNÝ HATIRLATTI. AK TÝF Gör me En gel li ler Der ne ði, Ö zür lü ler Ya - sa sý nýn ge le cek yý la ka dar ka dar þe hir ha ya týn da ge rek li dü zen le me le ri yap ma sý i çin sü re ta ný dý ðý ye rel yö ne tim le rin tedbirle ri ni ye rin de tesbit et - mek i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Þe hir ha ya týn da gör me en gel li le re yö ne lik ye rel yö ne tim le rin ya ný sý ra ka mu ku rum ve ku ru luþ la - rýn ca ye ter li dü zen le me le rin ya pý lýp ya pýl ma dý ðý nýn be lir len me si ne yö ne lik ge zi le ri ne baþ la yan Ak tif Gör me En gel li ler Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Þe ra fet tin Ha sa noð lu, Zon gul dak ta in ce le me ler de bu lun du. Ha sa noð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, en gel li le rin her kes gi bi hayatýn bütün a lan la rýn da ki hiz met - le re u la þa bil me si ge rek ti ði ni söy le di. Sý kýn tý la rý ye rin de tesbit et me yi a maç la dýk la rý ný i fa de e den Ha sa noð lu, þun la rý kay det ti: Ým kân la rý mýz öl çü - sün de A na do lu da ki çok sa yý da ken ti ge ze rek en - gel li le rin so run la rý ný ra por ha lin de ye rel yö ne - tim le re su na ca ðý mýz ça lýþ ma baþ lat týk. Zon gul - dak ta da gör me en gel li le re yö ne lik his se di le bi lir yü zey li yol la rýn ya ný sý ra tra fik ý þýk la rý i le ka mu bi na la rýn da ki a san sör ler de ses li u ya rý sý sis te mi, o to büs du rak la rýn da ge rek li dü zen le me ler gi bi un sur la rýn ih mal e dil di ði ni tes bit et tik. Tür ki ye ge ne lin de bu so run la rýn var lý ðý ný bi li yo ruz. An - cak ye rin de fo toð raf la ya rak ye rel yö ne tim ler den çö zü mü nü is te ye ce ðiz. Zon gul dak ta yap tý ðý mýz ge zi ler de kent te bi - zim bil di ði miz 50 ci va rýn da gör me en gel li i çin hiç bir ted bi rin a lýn ma dý ðý ný tesbit et tik di yen Ha sa noð lu, þöy le de vam et ti: Tra fik ý þýk la rýn da ve a san sör ler de ses li u ya rý sis te min den top lu ta þý - ma a raç la rýn da ki ek sik lik le re ka dar bir gör me en - gel li nin tek ba þý na ya þa mý ný sür dür me si çok zor. 57 Ül ke ge ne lin de ki ge zi le ri miz ta mam lan dý ðýn da gör me en gel li ler i çin ya þan maz du rum da ki kent - ler le il gi li ra por la rý ye rel yö ne tim le re su na ca ðýz. Be le di ye le rin en gel li ler le il gi li dü zen le me le ri ge - le cek yý la ka dar ta mam la mak zo run da ol du ðu nu be lir ten Ha sa noð lu, þöy le ko nuþ tu: Ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na a it res mî ya pý lar, tüm yol, kal dý - rým, ya ya ge çi di, a çýk ve ye þil a lan lar i le top lu ta þý - ma a raç la rýn da en gel li le rin ra hat kul la ný mý i çin ge rek li dü zen le me le rin ya pýl ma sý ko nu sun da be le - di ye le re ta ný nan 7 yýl lýk sü re nin 6 yý lý ge ri de kal dý. 1 Tem muz 2005 te ki Ö zür lü ler Ya sa sý i le u mu ma a çýk her tür lü ya pý ve top lu ta þý ma a raç la rý nýn 7 yýl i çin de en gel li le rin e ri þe bi lir li ði ne uy gun du ru ma ge ti ril me si ge re ki yor du. Ka nu nun ya yým lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 6 yý lý aþ kýn za man geç ti. An cak be le di ye ler ha zýr lýk la rý ný ha len ta mam la ma dý. BE LE DÝ YE LE RE TAZ MÝ NAT DÂ VÂ LA RI A ÇI LA BÝ LE CEK Ha sa noð lu, 7 yýl lýk sü re cin so nun da en gel li ler, dü zen le me le ri yap ma yan be le di ye ler hak kýn da taz - mi nat dâ vâ sý a ça bi le cek. Ça lýþ ma mýz ye rel yö ne - tim le re u ya rý ni te li ðin de o la cak de di. Ha sa noð lu, U laþ týr ma Ba kan lý ðýn ca a çýk la nan pro je kap sa mýn - da gö ren göz di ye ad lan dý rý lan ci haz la rýn da ðý týl - ma sý ný bek le dik le ri ni be lir te rek, Pi lot böl ge si Ýs - tan bul ve An ka ra o lan uy gu la may la na vi gas yon ben ze ri ci haz lar sa ye sin de gör me en gel li ler kim se - den des tek a la ma dan yol la rý ný bu la bi le cek. Ci ha zýn da ðý týl ma sý na yö ne lik ba zý ek sik lik le rin gi de ril me si bek le ni yor. Bu ko nu da ça lýþ ma la rýn sür dü rül dü ðü bil gi si ni al dýk de di. Zon gul dak / a a 1 Hadislerden hayat prensipleri Ramazan ý geride býrakalý yaklaþýk bir ay geçti. Rahle boy Kur ân hediyemiz için Ramazan ýn ilk günü yayýnlamaya baþladýðýmýz kuponlarýn da sonuna iyice yaklaþtýk. Bugün 57. kuponu veriyoruz, Çarþamba günü de 59. ve son kuponu vereceðiz. Ama daha Kur ân kuponlarý bitmeden sýradaki hediyemizin kuponlarýna baþladýk. Yeni kitabýmýz Hadislerden Seçmeler: Davranýþlarýmýz. Bu kitapta, geçen hafta boyunca yayýnladýðýmýz anonslarda belirtildiði gibi hadislerden hayat prensipleri olarak ifade edilebilecek çok ö- nemli ölçüler yer alýyor. Kitapta derlenen hadisler, günlük hayatýmýzýn her safhasýnda bize ýþýk tutup yol gösterecek nitelikte. Her biri, Üstadýn Sünnet-i Seniye edeptir tesbitini tasdik ve teyid eden hadisler bunlar. Bugünün âdâb-ý muaþeret veya görgü kurallarý olarak isimlendirilen düsturlarýnýn en mükemmel þeklini bu hadislerde bulmak mümkün. Yeni Asya Araþtýrma Merkezi tarafýndan derlenen kitapta konu baþlýklarý þöyle: * Selâmlaþma * Tanýþma-tokalaþma * Konuþma * Dinleme * Gülme-surat asma * Þaka-korkutma * Ahlâk * Kýlýk-kýyafet * Harcama-iktisat-israf * Yeme-içme * Davet-ziyafet * Ziyaret-misafirlik-ikram * Eðlence * Hediyeleþme * Temizlik * Koku * Esneme-hapþýrma * Yürüme * Dostluk-arkadaþlýk-sevgi * Öfke * Ýnsanlarla münasebetler * Evlilik ve aile hayatý * Komþuluk * Akrabalarla münasebetler * Yolculuk * Kusurlara karþý takýnýlacak tavýr * Ýzin isteme * Mahremiyet * Ýþ hayatý-ticaret * Ýyilik-kötülük * Yardým * Teþekkür-nasihat * Küsme-barýþma * Özür dileme * Af-ceza * Tevazu-kibir * Hürmet ve merhamet * Hilm-yumuþaklýk * Ýdarecilik * Ýbadet âdâbý * Cenaze ve kabir âdâbý * Kolaylaþtýrmak Bunlarýn bir de alabildiðine zengin bir içeriðe iþaret eden altbaþlýklarý var. Sonuç olarak, bir cep kitabýna, Sünnet-i Seniyedeki örnek davranýþ modellerini tarif eden bir hayat rehberi sýðdýrýlmýþ. 29 kupon karþýlýðýnda sahip olunabilir. Bu kitabý da kaçýrmayýn diyoruz. Bunun için, bugün baþlayan kuponlarý takip edip 29 a tamamlayarak bize veya temsilciliklerimize ulaþtýrmanýz yeterli. *** a bo ni as ya.com.tr Ga ze te yi ba yi ler de bu la ma ma ve ya el den da - ðý tým lar da za man za man ak sa ma gi bi so run lar ya þan dý ðý, bi li nen bir hu sus. Bu ko nu da ki ak sak lýk ve prob lem le rin çö zü - mü i çin A bo ne ve Da ðý tým Ser vi si miz siz le re her an yar dým cý ol ma ya ha zýr. Bu çer çe ve de, geç ti ði miz gün ler de, þi kâ yet le - rin, ak sak lýk ve prob lem le rin ma il me saj la rýy la bil di ril me si i çin, a bo ni as ya.com.tr ad re si hiz me te so kul du. Bu ad re se gön de re ce ði niz her me saj, A bo ne ve Da ðý tým Ser vi si miz ta ra fýn dan sür at le ve ti - tiz lik le de ðer len di ri le rek so nuç lan dý rý la cak.

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da TOKÝ, þimdi de köylere el attý ABD den veto yerine baský taktiði u6 u7 Yemen ordusu kendi askerini vurdu u7 AB nin Türkiye ye ihtiyacý var u5 Diziler yozlaþtýrýyor TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ

Detaylı