KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR"

Transkript

1 HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Hayatýmýza yön veren þaþmaz birer pusula niteliðindeki hadislerden derlenen bu güzel eser hazýrlanýrken Camiüs's- Sagir esas alýndý. Davranýþlarýmýzdaki ölçüyü bulacaðýnýz bu eser, her okuyucumuza hediyemiz olacak. 29 Kupona Ýlk Kupon BUGÜN 3. sayfada GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR AKADEMÝSYEN ESRA ELMAS, OKULLARDAKÝ ATATÜRKÇÜ-MÝLÝTARÝST UYGULAMALAR ÝÇÝN BÝLÝMLE BAÐDAÞMAZ VE KABUL EDÝLEMEZ DÝYOR. Kýþlanýn kurgusuyla okulun kurgusu ayný. Belki aralarýndaki fark üniformanýn rengi kadar birkaç þeyde ortaya çýkabilir. Okulun kapýsýndaki merasimde hiyerarþik bir yapý var. Ritüeli organize eden bir öðretmen ve baþta müdür bulunuyor. Komuta eden, öðrencilere Rahat-hazýr ol diye baðýrýyor. Konuþmanýz, ses çýkarmanýz istenmiyor. Gayet militarist bir alan. Dolayýsýyla çocuk ve okul özelinde þekillenen pedagoji vekâletten türeyen bir vesayet anlayýþý altýnda þekillenir. FOTOÐRAF: MURAT SAYAN OKUL KIÞLA, KUMANDANI DA BAÞÖÐRETMEN ATATÜRK! O kul, ye ni re ji min or ta ya çý kar mak is te di ði ye ni in sa nýn kýþ la sý dýr. Bu kýþ la - nýn ku man da ný da ba þöð ret men M. A ta türk tür. A ta türk hey ke li dev le tin e te ke mi ðe bü rün dü ðü ve yedi yaþýnda sizinle ilk muhatap olduðu yü zü. A ta türk hey ke li ne za rar ver di ði i çin bir i ne ðe ce za ve ril di, hat ta sa hip le ri i ne ði kes ti. Bir i ne ðin bi le A ta türk e kar þý suç iþ le di ði dü þü nü len bir ül ke de ya þý yo ruz. ATATÜRK HEYKELÝ, KÖÞESÝ VE FOTOÐRAFI NE ANLATIYOR O kul bah çe sin de A ta türk hey ke li nin ö nün de ye min et tik ten ve o kul ko ri do - run da A ta türk kö þe si ni geç tik ten son ra sý ný fa gir di ði niz de si ze üst ten ba kan A ta türk fo toð ra fýy la kar þý la þý yor su nuz. O por tre ler sað dan bak tý ðý nýz da sa ða, sol dan bak tý ðý nýz da so la, kar þý dan bak tý ðý nýz da kar þý ya ba ký yor et ki si ya pý yor. Ö de vi ni yap ma dý ðýn da A ta türk ün kýz gýn bak tý ðý ný söy le yen ço cuk lar çok. H. H Ü S E Y Ý N K E M A L Ý N R Ö P O R T A J I 1 2. S A Y F A D A Ömer Dinçer Mehmet Görmez MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANI DÝNÇER: E ði tim de bi rikmiþ çok so run var Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, son yýl lar da e ði tim sis te mi ne yö ne lik çok cid dî ve ö nem li ted bir ler a lýn dý ðý ný, bun la rýn et ki - le ri nin de gö rül me ye baþ lan dý ðý ný be lir te rek, O ka dar çok bi rik miþ so run var ki, bu so run la rýn üs te sin den tek se fer de ve ký sa za man da gel mek müm kün gö rün mü yor de di. 4 te DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ: Ýlim, zulmün emrinde olamaz Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Son iki a sýr dýr, ha yat, il min ve â li min çok ö nün de gi di yor de di. He pi mi zin, Tek rar i - lim le ha ya tý na sýl bu - luþtu ra bi li riz? di ye dü þün me miz lâ zým di yen Gör mez þöy le ko nuþ tu: Su ri ye min ber le rin den o - ku nan hut be le ri duy du ðum da o tur - dum, að la dým. Bil gi hiç bir za man zul mün em ri ne ve ril me miþ tir. 3 te SÝÝRT TE BELENOLUK JANDARMA KARAKOLUNA SALDIRI Þe hit sa yý sý 6 ya çýk tý Si irt in Per va ri il çe sin de karakola saldýran te rö rist ler le gü ven lik güç le ri a ra - sýn da çý kan ça týþ ma da 6 gü ven lik gö rev li si nin þe hit düþ tü ðü, ya ra lý sa yý sý nýn 11 ol du ðu bil di ril di. Þe hit ler den ka ra kol ko mu ta ný Ast su bay Baþ ça vuþ Er dal Can - bu lat'ýn e mek li li ði ne i ki yýl, þe hit er A dem Yö rük'ün de ter hi si ne 35 gün kal dý ðý bil di ril di. Ö te yan dan Di yar ba kýr'ýn Ha ni il çe sin de po lis le rin kal dý ðý loj ma na ro - ke ta tar lý sal dý rý da bu lu nul du, i ki po lis ha fif ya ra lan dý. Ha be ri say fa 5 te ERDOÐAN: Bü rok ra tik o ligar þi yi hâ lâ a þa ma dýk Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Gel di ðim den be ri en bü yük kav gam bü - rok ra tik o li gar þiy le dir. He - nüz dört dört lük bu nu a - þa bil dik mi? Ha yýr. Da ha ya pýl ma sý ge re ken çok þey ler var, a ma a þý yo ruz ve a þa ca ðýz de di. 4 te STK LARDAN Biraya, ayranlý protesto An tal ya da ba zý si vil top - lum ku ru luþ la rý ve si ya sî par ti kol la rý, CHP li Bü yük - þe hir Be le di ye sinin de des - tek ver di ði bi ra fes ti va li ni (Ok to ber fest), genç le re kö - tü ör nek ol du ðu ge rek çe - siy le ay ran da ðý ta rak pro - tes to et ti. Ha be ri 5 te Selde zemin katlar, dükkânlar ve saðlýk merkezi sular altýnda kaldý, maddî hasarlar meydana geldi. FO TOÐ RAF: A A Ri ze de sel can aldý Ri ze de et ki li o lan þid det li ya ðýþ do la yý sýy la i ki ev yý ký lýr ken, bir çok ev ve dük kan su lar al týn da kal dý. Kýrk lar te pe kö yün de sel su la rý na ka pý la rak kay bo lan Ne ci han Ak su nun i se ce se di bu lun du. Ev ler de mah sur ka lan va tan daþ lar as ke rî he li kop - ter ler le kur ta rý lýr ken, iþ ma ki na la rý da yol la rý ça mur lar dan te miz li yor. 6 da DES BAÞKANI AVCI: DOÐU DAKÝ ÇOCUKLARA EÐÝTÝM ÞART Te rör, ni te lik li e ði tim le bi ter De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, te rö rün ni te lik li bir e - ði tim le bi te ce ði ni, bu ne den le do ðu da ki ço cuk la ra ý þýk ve bi lim ta þý yan öð ret men le rin des tek len me si, ta lep ve ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. 4 te Kýdem tazminatý kalkarsa kaos olur Ha be ri sayfa 11 de ISSN

2 2 LÂHÝKA Y Dünyayý din için severiz Biz dini severiz. Dünyayý da yine din için severiz. Dinsiz dünyada hayýr yoktur. Nisâ Sûresi: 39 / Âyet-i Kerime Meâli Cümle eþyadan haberdardýr O Alîm ü Habîr Her þeyi bilip rýzýklandýrýr O Rabb-i Münir Yerde gökte her ne varsa O Alîm eyler nazar Bunu anlamaktan âciz bir kýsým akl-i beþer O nun engin nazarý altýndadýr kevn ü mekân O ndan izinsiz milim kýpýrdamaz zerre cihân Canlý cansýz her terennüm El Habîr in cilvesi Boþuna olur mu kuþun hem de ahenkli sesi Kim nerede ne þekilde iþler ise ne zaman Va d ü va îd için onu hem eder tesbit heman Âlemînde cümle iþten Zâtýnýn var haberi Gizli açýk her þeyinle, olamaz kimse beri Taht-ý murâkabesinde ins ü cinni hem melek Kâinatta bütün eþya dað ve taþlar her felek Hem haberdardýr O niçin güldüðün aðladýðýn Hayr ü günahdan mý kalbin yakarak daðladýðýn Ya Ýlâhî! Sen Habîr sin setr ediver zenbimi Etme mahcup bu hakîri eyle makbul tevbemi Edip izhâr hep günahým ifþâ etme âleme Afv edip günahýmý lütfunla et muâmele Her durumundan haberdar, atýver gafletini Bu isimden dersin olsun, halis et niyetini ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) El-Hâbir evham-ý fâside: Yanlýþ, bozuk vehimler. revâbýt: Rabýtalar, baðlar. tevâif-i mülûk: Küçük devletler. asabiyet-i cahiliye: Cahiliye dönemine ait olan asabiyet; ýrkçýlýk. müntesip: Baðlý. su-i tefehhüm: Yanlýþ anlayýþ. mabeyn: Ara, arasýnda. bilkuvve: Duygu ve düþünce halinde. bilfiil: Fiilen. mümted: Uzayan. evâmir ve nevâhî-i þer iye: Þer î emir ve yasaklar. medâris: Medreseler. mesâcid: Mescidler. zevâyâ: Zaviyeler. muhalled: Sürekli. ceraid: Gazeteler. masruf: Harcanmýþ. berâhin-i kat iye: Kesin deliller. LÛGATÇE: Ne olurdu, eðer onlar Allah a ve ahiret gününe iman edip de Allah ýn kendilerine ihsan ettiði rýzýktan Allah için baðýþta bulunsalardý! Halbuki Allah onlarýn her halini hakkýyla bilir. Reddü l-evham (31 Mart 1909) ttihad-ý Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) cemaatine isnad ettikleri dokuz evham-ý fâsideyi reddedeceðim. Birinci vehim: Böyle nazik bir zamanda din meselesini ortaya atmak münasip görülmüyor. Elcevap: Biz dini severiz. Dünyayý da yine din için severiz. Dinsiz dünyada hayýr yoktur. Saniyen: Madem ki Meþrûtiyette hakimiyet millettedir. Mevcudiyet-i milleti göstermek lâzýmdýr. Milletimiz de yalnýz Ýslâmiyettir. Zira Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez ve Lâzlarýn en kuvvetli ve hakikatli revâbýt ve milliyetleri Ýslâmiyetten baþka bir þey deðildir. Nasýl ki az ihmal ile tevâif-i mülûk temelleri atýlmakta ve on üç asýr evvel ölmüþ olan asabiyet-i cahiliyeyi ihyâ ile fitne ikaz olunmaktadýr. Ve oldu gördük... Ýkinci vehim: Bu ünvan, tahsisiyle, müntesip olmayanlarý vehim ve telâþa düþürüyor. Elcevap: Evvel de söylemiþtim. Ya mütalâa olunmamýþ veya su-i tefehhüme uðramýþ olduðundan, tekrarýna mecbur oldum. Þöyle ki: Ýttihad-ý Ýslâm olan Ýttihad-ý Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) dediðimiz vakit, u- mum mü minlerin mabeyninde bilkuvve veya bilfiil sabit olan ittihad murattýr. Yoksa, Ýstanbul ve Anadolu daki cemaat murad deðildir. Amma bir katre su da, sudur. Bu ünvandan tahsis çýkmaz. Tarif-i hakikîsi þöyledir: Esas temeli, þarktan garba, cenuptan þimale mümted ve merkezi Haremeyn-i Þerifeyn ve cihet-i vahdeti tevhid-i Ýlâhî; peyman ve yemini imân; nizamnamesi, sünnet-i Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm); kanunnamesi, evâmir ve nevâhî-i þer iye; kulüp ve encümenleri, umum medâris, mesâcid ve zevâyâ; o cemiyetin ilelebed ve muhalled naþir-i efkârý, umum kütüb-ü Ýslâmiye ve her vakit nâþir-i efkârý baþta Kur ân ve tefsirleri (ve bu zamanda bir tefsiri, Risâle-i Nur) ve i lâ-yý kelimetullahý hedef ve maksat eden umum dinî ve müstakim ceraiddir. Müntesibîni, umum mü minlerdir. Reisi de Fahr-i Âlemdir (aleyhissalâtü vesselâm). Þimdi istediðimiz nokta, mü minlerin teveccühleri ve teyakkuzlarýdýr. Teveccüh-ü u- mumînin tesiri inkâr edilmez. Ýttihadýn hedefi ve maksadý i lâ-yý kelimetullah ve mesleði de kendi nefsiyle cihâd-ý ekber ve baþkalarýný da irþaddýr. Bu mübarek heyetin yüzde doksan dokuz himmeti siyaset deðildir. Siyasetin gayrý olan hüsn-ü ahlâk ve istikamet ve saire gibi makasýd-ý meþruaya masruftur. Zira bu vazifeye müteveccih olan cemiyetler pek az, kýymet ve ehemmiyeti ise pek çoktur. Ancak yüzde biri, siyasiyunu irþad tarikiyle siyasete taallûk edecektir. Kýlýçlarý, berâhin-i kat iyedir. Meþrepleri de muhabbet olduðu gibi beyne l-mü minîn uhuvvet çekirdeðinde mündemiç olan muhabbete þecere-i tûba gibi neþvünema vermektir. Hutbe-i Þamiye, s. 97 İ on günlerde laiklik yeniden gündeme geldi. Bu vesileyle Bediüzzaman Said Nursî nin laiklik telâkkisi üzerinde durmak istiyorum. Zira o Padiþahlýk (Mutlâkiyet), Meþrûtiyet ve Cumhuriyet olmak üzere üç devre þahitlik etmiþ ve bu dönem içerisinde siyaset ve devlet yönetimiyle ilgili son derece önemli fikirlerde bulunmuþ bir þahsiyet. Dahasý tartýþmasýz büyük bir âlim, büyük bir müceddid... Dolayýsýyla onun laiklik telâkkisi, özellikle bu topraklarda yaþayanlar, insan-toplum-siyaset konularý üzerinde kalem oynatan entelektüeller ve günümüz siyasetçileri açýsýndan önemlidir diye düþünüyorum. Bu kýsa girizgâhtan sonra, onun laiklikle ilgili fikirlerinin analizine geçebiliriz. LÂ ÝKRÂHE... VE LAÝKLÝK Bediüzzaman ýn laikliðe bakýþýný daha iyi idrak etmek adýna, öncelikle onun, daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce beyan ettiði bazý fikirlerine bakmak yerinde olacaktýr. Buna bir misâl olarak, 1909 da Volkan mecmuasýnda yayýmlanan Reddü l-evham baþlýklý makalesinde geçen satýrlar oldukça manidardýr. O, gayr-i müslimlerin, Ýslâm coðrafyasýnda, a- sýrlarca Lâ ikrâhe fi d-dîn (Dinde zorlama yoktur) âyetinin þemsiyesi altýnda inançlarýný rahatça yaþadýklarýna þöyle dikkat çekmiþti:..gayr-i müslimler Kurûn-u Vustâda [Orta Çað da] ve vahþî olduklarý zamanlarda, ferman-ý Lâ ikrâhe fi d-dîn ile [ Dinde zorlama yoktur (Bakara Sûresi, 2:256) âyetiyle] bu kadar edyan [dinler] ve akvâm-ý muhtelife [muhtelif kavimler] medeniyet-i Ýslâmiyede masun [korunmuþ] kaldýklarýndan.. (Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya Neþ, Ýst.-2009, s. 72) Bediüzzaman, bu cümleleri sarf ettikten 35 sene sonra, 1944 te Denizli Hapishanesi nde telif ettiði Meyve Risâlesi nin 11. Meselesi nde, ilginçtir ki, laikliði de bu âyet baðlamýnda izah eder. Ve yine enteresandýr ki, asýrlarca Ýslâm coðrafyasýnda gayr-i müslimlerin hak ve hürriyetlerini rahatça yaþamalarýna kaynaklýk teþkil eden bu âyet, cifir hesabýyla da, insanlýk âleminde laikliðin kabul edilmeye baþlandýðý tarihlere iþaret etmektedir: Dinde zorlama yoktur; doðruluk sapýklýktan, îman küfürden iyice ayrýlmýþtýr. (Bakara Sûresi, 2:256.) cümlesi, makam-ý cifrî ve ebcedî ile bin üç yüz elli (1350) * ta ri hi ne par mak ba - sar ve mâ nâ-yý i þâ rî i le der: Ger çi o ta rih te, di - ni, dün ya dan tef rik [a yýr mak] i le din de ik ra ha ve ic ba ra [zor la ma ya] ve mü ca he de-i di ni ye ye ve din i çin si lâh la ci ha da mu a rýz o lan hür ri - yet-i vic dan, hü kü met ler de bir ka nun-u e sa sî, bir düs tur-u si ya sî o lu yor ve hü kü met, lâ ik cum hu ri ye te dö ner... E vet, Be di üz za man ýn da i þa ret et ti ði gi bi, Ba tý me de ni ye ti, Ýs lâ mýn a sýr lar ön ce ge tir di ði ve tat bik et ti ði din ve vic dan hür ri ye ti ma na - sýn da ki bir e sa sýn ký yý sý na, o za man lar, da ha ye ni ye ni gel me ye baþ la mýþ týr. Ma lû mu nuz, Or ta çað da Ki li se ta hak kü mü al týn da o lan Av ru pa da fi kir hür ri ye ti yok tu. Fi - kir ve vic dan hür ri ye ti, din a dý na en gel le ni - yor du. Za ten Av ru pa da din i le dün ya iþ le ri - nin bir bi rin den ay rýl ma sý ve ya lâ di ni lik (din - dý þý lýk) an la mýn da ki la ik li ðin ka bul e dil me si de bu se bep le dir. Bir an lam da tah rif e dil miþ di nin bas ký sýn dan ka çýþ ol muþ tur la ik lik. Böy le lik le mu har ref Hý ris ti yan lýk, ya ni Ki li se, dev let i da - re sin den e li ni çek miþ; Av ru pa in sa ný, pa paz la - rýn is tib da dýn dan kur tul muþ tur. As lýn da bu kur tu luþ, her ne ka dar Po zi ti vizm ve Ma ter ya lizm a kým la rý nýn da et ki siy le, Av ru - pa in sa ný nýn, din den ko puk bir ha yat tar zý ný (se kü la rizm) be nim se me si ni be ra be rin de ge tir - se de, ha ki ka ti da ha ra hat gö re rek, tev hid di ni - ne yak laþ ma la rý ný da sað la mýþ týr. Be þer din siz ka la maz fýt rî hük mü ge re ði, Ki li se nin bas ký sýn - dan kur tu lan Av ru pa lý nýn hak di ni ka bu lü da - ha da ko lay laþ mýþ týr. Ni te kim Be di üz za man da, ge li þen fikr-i hür ri yet ve meyl-i ta har ri-i ha ki - kat sa ye sin de, pa paz la rýn ve ru ha nî re is le rin ta hak küm le rin den kur tul ma la rý nýn, in san lý ðýn Ýs lâm ha ki kat le ri ni ka bu lü a çý sýn dan müs bet bir ge liþ me o la rak gö rür. (H. Þa mi ye, s. 34) Ne ti ce de; Av ru pa da din ve vic dan hür ri ye - ti bü yük öl çü de sað lan mýþ týr. Be di üz za man, I - I. Meþ rû ti yet yýl la rýn da Av ru pa Ýs lâ mi ye te hâ - mi le dir; bir Ýs lâm dev le ti do ðu ra cak der ken, bu mâ nâ yý da kas tet miþ ol ma lý. Zi ra, din ve vic dan hür ri ye ti, Ýs lâm me de ni ye tin de a sýr lar - ca uy gu la na gel miþ bir pren sip tir. Ne a cý dýr ki, tam da bu va sat ta, ya ni Av ru - pa nýn din ve vic dan hür ri ye ti ni ka bul et ti ði bir za man da, a de ta fe lek ter si ne dön müþ, bir Ýs lâm coð raf ya sý o lan Os man lý da a sýr lar ca tat - bik e di len din ve vic dan hür ri ye ti, ay ný top - rak lar ü ze rin de ku ru lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti dev le tin ce Ýs lâm a ley hi ne bo zul muþ tur. Ýs - lâm dý þý her tür lü ce re ya na mü sa a de e di lir ken; Ýs lâm bas ký al tý na a lýn mýþ, düþ man i lân e dil - miþ tir. Ger çi Tür ki ye Cum hu ri ye ti de, söz de Av ru pa yý tak lit e de rek la ik lik pren si bi ni ka - bul et miþ, an cak Tür ki ye de la ik lik din den ko - puk / di ne yer ver me yen bir ha yat tar zý ný da - yat ma a ra cý o la rak uy gu lan mýþ týr. Bu na mu ka bil Be di üz za man da, zul men sevk e dil di ði mah ke me mü da fa a la rýn da, la - ik li ði þöy le te lâk ki et ti ði ni/e de bi le ce ði ni i fa - de et miþ tir: Na sýl ki, hü kû met-i cum hu ri ye di ni dün ya dan tef rik e dip bî ta ra fa ne kal mak pren si bi ni ka bul et miþ; din siz le re, din siz lik - le ri i çin i liþ me di ði gi bi, din dar la ra da, din - dar lýk la rý i çin i liþ me me si o pren si bin i câ bâ - týn dan dýr. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 212) E ðer la ik cum hu ri yet so ru yor sa nýz; ben bi - li yo rum ki; la ik, mâ nâ sý bî ta raf kal mak; ya ni hür ri yet-i vic dan düs tu ruy la din siz le re ve se fa - het çi le re i liþ me di ði gi bi, din dar la ra ve tak va cý - la ra da i liþ mez bir hü kû met te lâk kî e de rim. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 358) LA ÝK LÝK VE DÝN Ý ÇÝN SÝ LÂH LA CÝ HAD Be di üz za man, yu ka rý da da i fa de et ti ði miz gi bi, la ik li ðin il le de bir dev let pren si bi o la rak ka bul e di le cek se Din de zor la ma yok tur â - ye ti bað la mý na te lâk ki e dil me si ne ça lýþ mak ta ve bu doð rul tu da i zah et mek te dir. O nun bu min val de yap tý ðý din de ik ra ha ve ic ba ra ve mü ca he de-i di ni ye ye ve din i çin si lâh la ci ha - da mu a rýz o lan hür ri yet-i vic dan hü kü met - ler de bir ka nun-u e sa sî, bir düs tur-u si ya sî o - lu yor ve hü kü met, lâ ik cum hu ri ye te dö ner vur gu su da ö nem li dir. Zi ra ar týk ha ri cî düþ man sal dý rý sý ol ma dý ðý sü re ce din i çin si lâh la ci had dev ri ka pan mýþ týr. Düþ man la - rý ný zýn sey yi â tý (kö tü lü ðü) te ca vüz ol ma - mak þar týy la a da ve ti ni zi (düþ man lý ðý ný zý) cel bet me sin i fa de si de bu mâ nâ da dýr. Çün - kü i ki dün ya sa va þý, düþ man lýk duy gu su nun ne ka dar za rar lý ol du ðu nu gös ter miþ tir. Be di üz za man ýn þu söz le ri de, de ði þen dün ya þart la rýn da Ýs lâ mî ci had an la yý þý nýn da de ðiþ ti ði ni or ta ya koy ma sý ba ký mýn dan dik kat çe ki ci dir: Za man-ý me de ni yet te ec ne bî ler me de nî ve kuv vet li ol duk la rýn dan, za rar lý o lan hu su - met ve ta as sup zâ il ol muþ tur. Zi ra din nok tai na za rýn dan me de nî le re ga le be çal mak ik na i le dir, ic bar i le de ðil dir. Ve Ýs lâ mi ye ti, mah - bup ve ul vî ol du ðu nu, e vâ mi ri ne im ti sa len ef al ve ah lâk i le gös ter mek le dir. Ýc bar ve hu - sû met, vah þî le rin vah þe ti ne kar þý dýr. Bu tarz bir ci had an la yý þý i çin se, i nanç ve fi kir hür ri ye ti nin þem si ye si o la rak tat bik e di le - cek bir la ik lik, i yi bir ze min dir. Ni te kim Be di - üz za man, Din de zor la ma yok tur... â ye ti nin la ik li ðe i þa ret et ti ði ni söy le di ði ye rin de va mýn - da, dev let ler de la ik lik pren si bi nin ka bul e dil - me ye baþ lan ma sý na mu ka bil, i man-ý tah ki kî ký lý cýy la mâ ne vî bir ci had-ý di nî dö ne mi nin baþ la dý ðýn dan da söz et mek te dir. Bü tün bu mâ nâ lar çer çe ve sin de, la ik lik din ve vic dan hür ri ye ti o la rak tat bik e dil di ði sü re - ce, Ýs lâ ma uy gun ve di nî hiz met le rin ö nü nü a - çan bir e sas o la rak gö rü le bi lir. DÝN Ý LE DÜN YA ÝÞ LE RÝ NÝN BÝR BÝ RÝN DEN AY RIL MA SI Tür ki ye de her ne ka dar la ik lik, ö te den be - ri, bir ke sim ta ra fýn dan din i le dün ya iþ le ri - nin bir bi rin den ay rýl ma sý yö nüy le sû is ti mal e di le rek, biz zat dev let e liy le va tan daþ la ra din den so yut lan mýþ bir ha yat tar zý ný da - yat mak ya da gün cel de yi miy le di ni ka mu - sal ha yat ta gö rü nür ol mak tan çý kar mak þek lin de an la þýl ma ya ve tat bik e dil me ye ça lý - þý lý yor sa da, Be di üz za man, bu þe kil de ki bir an la yýþ ve tat bi kin, fýt rat ger çek le riy le u yuþ - ma ya ca ðý ný þu söz le riy le vur gu la mýþ týr: Hü kû me tin la ik cum hu ri ye ti dî ni dün ya dan a yýr mak de mek ol du ðu nu bi li yo ruz. Yok sa, hiç bir ha tý ra gel me yen dî ni red det mek ve bü - tün bü tün din siz ol mak de mek ol du ðu nu, ga - yet ah mak bir din siz ka bul e der. E vet, dün ya da hiç bir mil let din siz o la rak ya þa ma dý ðý gi bi... Be di üz za man as lýn da bu þe kil de la ik lik pren si bi ni ta dil et miþ tir. Ta bi ri ca iz se hi za ya çek miþ tir. Týp ký sý nýr sýz hür ri yet an la yý þý na ge tir di ði i zah gi bi. Ne ti ce de o, e ser le ri nin pek çok ye rin de yap tý ðý Be þer din siz ka la maz, Din siz in san en bed baht bir mah lûk tur vur - gu su nu, la ik lik ko nu sun da da bu þe kil de ya par. Öy ley se, Be di üz za man di ni dün ya dan tef rik et me (a yýr ma) yý na sýl te lâk ki et mek - te, na sýl bir mâ nâ ver mek te dir? Me se lâ bir yer de bu ta ný mý;..hü kû met-i cum hu ri ye di ni dün ya dan tef rik e dip bî ta - ra fa ne kal mak pren si bi ni ka bul et miþ.. þek lin de i fa de e der. Pe ki Be di üz za man, bir va ký a o la rak gü nün sos yal ve si ya sî ha re ket le riy le il gi li yap tý ðý bu tes bi ti, Tür ki ye Cum hu ri ye ti dev le ti a çý sýn dan na sýl yo rum la mak ta dýr? Ya ni Tür ki ye, la ik li ði bü tün din le re ve men sup la rý na e þit me sa fe de dur mak mâ nâ sýy la tat bik et se ve ya et miþ ol sa, bu nu ye ter li gör mek te mi dir? Bu nun la il gi li dü þün ce si ni, Es ki þe hir mü - da fa a la rýn da ge çen þu cüm le le rin den an la - mak müm kün: Ek ser-i hü ke mâ nýn [fi lo zof la rýn ço ðun lu ðu - nun] garb da [ba tý da] ve Av ru pa da zu hu ru ve að leb-i en bi yâ nýn [pey gam ber le rin ço ðun lu ðu - nun] þark ta ve As ya tu lû la rý, ka der-i e ze li nin bir i þa ret ve rem zi dir ki, As ya da hâ kim, ga lip, din ce re ya ný dýr. El bet te, As ya nýn i le ri ku man - da ný o lan bu hü kû met-i cum hu ri ye, As ya nýn bu fýt rî hâ si ye tin den ve mâ de nin den is ti fa de e - de cek. Ve bî ta ra fa ne [ta raf sýz kal ma] pren si bi - ni, de ðil din siz lik ta ra fý na, bel ki din dar lýk ta ra - fý na te ma yül et ti re cek tir [mey let ti re cek tir]. Son cüm le nin al tý ný çiz mek ge re kir: bî ta - ra fa ne [ta raf sýz kal ma] pren si bi ni, de ðil din - siz lik ta ra fý na, bel ki din dar lýk ta ra fý na te ma - yül et ti re cek tir [mey let ti re cek tir] den son ra Re is-i Cum hu ra ve Baþ - ve kil e gön der di ði mek tu bun da da ay ný nok ta ya par mak ba sar Be di üz za man: Siz, farz-ý mu hal o la rak, hiç bir ci het te ih ti - yaç ol ma sa da, ek ser en bi ya nýn As ya da, þark ta zu hu ru ve ek ser hü ke ma nýn ve fi lo zof la rýn garp ta gel me le ri nin de lâ le tiy le As ya yý ha ki kî te rak kî et ti re cek, fen ve fel se fe nin te si ra týn dan zi ya de hiss-i di nî ol du ðu hal de, bu fýt rî ka nu nu na za ra al ma ya rak garp lý laþ mak na mýy la an a nei Ýs lâ mi ye yi [Ýs lâ mî ge le ne ði] bý rak sa nýz ve lâ di - nî bir e sas yap sa nýz da hi, dört beþ bü yük mil let - le rin mer ke zin de o lan vi lâ yat-ý þar ki ye de mil let, va tan se lâ me ti i çin di ne, Ýs lâ mi ye tin ha ka i ki ne kat i yen ta raf dar ol mak, si ze lâ zým ve el zem dir. Be di üz za man, lâ di nî bir e sas yap sa nýz de di ði la ik lik tir. Bu nu..siz ken di ni ze lâ di - nî is mi ver mek le ne di ne, ne din siz li ðe i liþ - me me yi i lân et ti ði niz hâl de.. i fa de sin den de an la mak müm kün. Gö rül dü ðü gi bi o, Tür ki ye Cum hu ri yeti dev le ti nin, ta raf sýz ka la rak, la ik li ði bü tün din - le re e þit me sa fe de dur mak an la mýn da be nim - se se bi le, Ýs lâ mi ye te ta raf tar ol ma sý ge rek ti ði ni, sos yo lo jik bir tah lil le i zah et mek te dir. Bu tah li - lin di ðer bir i fa de si þu dur:..þar ký a ya ða kal dý - ra cak din ve kalb dir, a kýl ve fel se fe de ðil dir. Ma dem Þar ký in ti ba ha ge tir di niz; fýt ra tý na mu - va fýk bir ce re yan ve ri niz. Ö te yan dan þu i fa de ler de, Be di üz za - man ýn, la ik lik e sa sý ný ka bul et miþ Tür ki ye Cum hu ri ye ti yle il gi li mâ ni dar bir de ðer len - dir me si dir: Ben, hü kû met-i cum hu ri ye yi, il - ca at-ý za ma na [ça ðýn mec bu ri yet le ri ne] gö re bir ký sým ka nun-u me de nî yi [me de nî ka nun - la rý] ka bul et miþ ve va tan ve mil le te za rar ve - ren din siz lik ce re yan la rý na mey dan ver me - yen bir hü kû met-i Ýs lâ mi ye bi li yo rum. AD NAN MEN DE RES ÝN KON YA NUT KU Ad nan Men de res de, Tür ki ye de dev le tin di nî hiz met le rin ö nü nü aç ma sý nýn, da ha sý di nî hiz met le ri teþ vik et me si nin, la ik li ðin di ni dün ya dan a yýr ma pren si bi ne ters düþ me di ðiy le il gi li Kon ya da bir nu tuk ver - miþ ve Be di üz za man da bu nut kun bir kýs - mý ný E mir dað Lâ hi ka sý i sim li e se ri ne ik ti bas et miþ tir. Be di üz za man ýn bu nut ka e ser le - rin de yer ver me si el bet te dik kat çe ki ci dir. Men de res in nut kun dan il gi li kýs mý, gü nü - müz tar týþ ma la rý na da ý þýk tut ma sý ba ký mýn - dan, bu ra ya ay nen al mak ta fay da var: Þim di si ze lâ ik lik te lâk ki miz den de bah - set mek is ti yo rum. Lâ ik lik bir ta raf tan din i - le si ya se tin bir bi rin den ay rýl ma sý, di ðer ta - raf tan i se vic dan hür ri ye ti mâ nâ sý na ge lir. Din i le si ya se tin kat î su ret te bir bi rin den ay rýl ma sý e sa sýn da en kü çük te red dü de da - hi ta ham mü lü müz yok tur. Vic dan hür ri ye ti bah si ne ge lin ce: Türk mil le ti Müs lü man dýr. Ve Müs lü man o la rak ka la cak týr. Ev ve lâ ken di ne ve ge le cek ne sil le re di ni ni tel kin et me si, o nun e sa sý ný ve ka i de le - ri ni öð ret me si, e be di yen Müs lü man kal ma sý - nýn mü na ka þa gö tür mez bir þar tý dýr. Hal bu ki mek tep ler de din der si ol ma yýn ca, ev lâ dý na ken di di ni ni tel kin et mek ve öð ret mek is te - yen va tan daþ lar bu im kân lar dan mah rum e - dil miþ o lur lar. Müs lü man ço cu ðu, di ni ni öð - ren mek gi bi pek ta biî bir hak tan mah rum e - dil me mek i ca be der. Böy le mah ru mi yet ve im kân sýz lýk vic dan hür ri ye ti ne uy gun dur de - nil mez. Bu i ti bar la or ta mek tep le ri mi ze din ders le ri koy mak, ye rin de bir ted bir o la cak týr. Din siz bir ce mi ye tin, bir mil le tin pâ yi dar o - la bi le ce ði ne i nan mý yo ruz. En i le ri mil let le rin da hi din i le si ya set ve dün ya iþ le ri ni bir bi rin - den a yýr dýk tan son ra ne de re ce din le ri ne bað lý kal dýk la rý ný bi li yo ruz. Bu gün kü se vi ye i le a sil mil le ti mi ze ta as sup is na dý re va gö rü le mez. Mil le ti miz di ni ne sým sý ký bað lý ol du ðu ka dar, u mu mi yet le di ni en te miz duy gu lar la be nim - se mek te dir. Ýs lâm lýk, mil le ti mi zin vic da nýn da en mu saf fâ se vi ye si ni bul muþ tur. Müs lü man lý - ðý ve o nun e sas la rý ný, fa ri za la rý ný ve ka i de le ri ni ki fa yet le tel kin e dip öð re te cek öð ret men le ri - mi zin ye tiþ ti ril me si ne ay rý ca gay ret sarf e di le - cek tir. Ge le cek se ne li se de re ce sin de ilk me - zun la rý ný ve re cek o lan Kon ya Ý mam Ha tip Mek te bi nin i le ri se vi ye de din tah si li ve ren bir ted ris mü es se se si ha li ne ge ti ril me si ve bu mü - es se se le rin ben zer le ri nin yurt ta faz la laþ tý rýl ma - sý uy gun o la cak týr. SO NUÇ Dev let, han gi din den ve et nik kö ken den o lur sa ol sun va tan daþ la rý nýn (dev le te te ret - tüp e den/e de bi le cek o lan) din le il gi li ta lep - le ri ni dik ka te al ma lý dýr. He le he le yüz de dok san do ku zu Müs lü man o la rak i fa de e di - len Tür ki ye de, Müs lü man mil le tin ken di i - nanç la rýy la il gi li ta lep le ri mut la ka dik ka te a - lýn ma lý, dev le te te ret tüp e den ge rek li hiz - met ler ye ri ne ge ti ril me li dir. Za ten dev let mil let i çin dir, mil le te hiz met i çin var dýr... Bu a çý dan; dev let di ne ka rýþ ma sa bi le, en a zýn dan di nin ge rek fert, ge rek se top lum sal an lam da ya þan ma sý na en gel o la cak dü zen - le me le re as la gir me me li dir. Bü tün bu hu sus la rýn ger çek leþ me si de, el bet - te dev let in kut san ma dý ðý, dev let in de ðil, bi - rey in ön ce len di ði bir an la yýþ la müm kün dür. Dip not: * Bu ta rih Hic rî dir. Mi lâ dî o la rak 1931 e te - ka bül e der. ÝSMAÝL TEZER Be di üz za man ýn la ik lik te lâk ki si S

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 28 Þevval 1432 Rumî: 13 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Þehirlerde engeller kalksýn Belediyelerin bir sene içinde þehirleri engellilere uygun hale getirmesi gerekiyor. FO TOÐ RAF: AA Görmez: Dinî eðitimde deðiþime ihtiyaç var DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh - met Gör mez, Ýs lâm â le mi nin yüz ler ce, bin ler ce me se le si ol du ðu nu, a ma â lim - le rin bu me se le le rin hak ký ný ve re cek güç te ve kuv vet te ol ma dý ðý ný be lir te rek, Tür ki ye de, Ýs lâm dün ya sýn da i lim mü - es se se le ri nin, Ýs lâm dün ya sý nýn i çin den geç ti ði sü reç le ri dik ka te a la rak, din ve Ýs lâm ýn geç ti ði sü reç le ri dik ka te a la rak, ders le ri ni, müf re dat la rý ný, sis tem - le ri ni, prog ram la rý ný ye - ni den göz den ge çir me mec bu ri ye ti var de di. Gör mez, Pen dik Be le di - ye sin ce, Yu nus Em re Kül tür ve Sa nat Mer - ke zi nde dü zen le nen Li te ra tü re Mü te va zý Bir Kat ký, Meh met Sa vaþ ko - nu lu prog ra ma ka týl dý. Meh met Sa vaþ ý an la tan bir vi de o gös te ri mi nin ve Kur ân-ý Ke rim o kun ma sý nýn ar dýn dan ko nu þan Gör mez, Ýs lâm di ni ve me de ni ye ti nin, bir i lim me de ni ye ti ol du ðu nu, 7. as ra ka dar i lim i le â li min ha ya týn ö nün de git ti ði ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Â - lim ler bi zim me de ni yet kub be mi zin di - rek le ri dir. Bi zim me de ni ye ti mi zi ye ni - den a ða ya kal dýr mak i çin â lim le re ih ti - ya cý mýz var, Ýs lâm â lim le ri ne ih ti - yaç var. Â lim, ay ný za man da i lim le ha ya tý bu luþ tur - muþ, vah yi as rýn id ra ki - ne su na bil miþ ki þi dir. Gör mez, bü tün Ýs lâm dün ya sý nýn hem Kur ân ve sün net bil gi si ne hem de ça ðýn bil gi si ne sa hip, ge le - cek ku þak lar i çin da hi i lim do lu bir dün ya yý kur mak i - çin mü ca de le e den â lim - ler he ye ti ne ih ti ya cý ol - du ðu nu vur gu la dý. Ýs tan bul / a a AKTÝF GÖRME ENGELLÝLER DERNEÐÝ GENEL BAÞKANI HASANOÐLU, GELECEK YILA KADAR ÞEHÝR HAYATINDA ENGELLERÝN KALDIRILMASI GEREKTÝÐÝNÝ HATIRLATTI. AK TÝF Gör me En gel li ler Der ne ði, Ö zür lü ler Ya - sa sý nýn ge le cek yý la ka dar ka dar þe hir ha ya týn da ge rek li dü zen le me le ri yap ma sý i çin sü re ta ný dý ðý ye rel yö ne tim le rin tedbirle ri ni ye rin de tesbit et - mek i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Þe hir ha ya týn da gör me en gel li le re yö ne lik ye rel yö ne tim le rin ya ný sý ra ka mu ku rum ve ku ru luþ la - rýn ca ye ter li dü zen le me le rin ya pý lýp ya pýl ma dý ðý nýn be lir len me si ne yö ne lik ge zi le ri ne baþ la yan Ak tif Gör me En gel li ler Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Þe ra fet tin Ha sa noð lu, Zon gul dak ta in ce le me ler de bu lun du. Ha sa noð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, en gel li le rin her kes gi bi hayatýn bütün a lan la rýn da ki hiz met - le re u la þa bil me si ge rek ti ði ni söy le di. Sý kýn tý la rý ye rin de tesbit et me yi a maç la dýk la rý ný i fa de e den Ha sa noð lu, þun la rý kay det ti: Ým kân la rý mýz öl çü - sün de A na do lu da ki çok sa yý da ken ti ge ze rek en - gel li le rin so run la rý ný ra por ha lin de ye rel yö ne - tim le re su na ca ðý mýz ça lýþ ma baþ lat týk. Zon gul - dak ta da gör me en gel li le re yö ne lik his se di le bi lir yü zey li yol la rýn ya ný sý ra tra fik ý þýk la rý i le ka mu bi na la rýn da ki a san sör ler de ses li u ya rý sý sis te mi, o to büs du rak la rýn da ge rek li dü zen le me ler gi bi un sur la rýn ih mal e dil di ði ni tes bit et tik. Tür ki ye ge ne lin de bu so run la rýn var lý ðý ný bi li yo ruz. An - cak ye rin de fo toð raf la ya rak ye rel yö ne tim ler den çö zü mü nü is te ye ce ðiz. Zon gul dak ta yap tý ðý mýz ge zi ler de kent te bi - zim bil di ði miz 50 ci va rýn da gör me en gel li i çin hiç bir ted bi rin a lýn ma dý ðý ný tesbit et tik di yen Ha sa noð lu, þöy le de vam et ti: Tra fik ý þýk la rýn da ve a san sör ler de ses li u ya rý sis te min den top lu ta þý - ma a raç la rýn da ki ek sik lik le re ka dar bir gör me en - gel li nin tek ba þý na ya þa mý ný sür dür me si çok zor. 57 Ül ke ge ne lin de ki ge zi le ri miz ta mam lan dý ðýn da gör me en gel li ler i çin ya þan maz du rum da ki kent - ler le il gi li ra por la rý ye rel yö ne tim le re su na ca ðýz. Be le di ye le rin en gel li ler le il gi li dü zen le me le ri ge - le cek yý la ka dar ta mam la mak zo run da ol du ðu nu be lir ten Ha sa noð lu, þöy le ko nuþ tu: Ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na a it res mî ya pý lar, tüm yol, kal dý - rým, ya ya ge çi di, a çýk ve ye þil a lan lar i le top lu ta þý - ma a raç la rýn da en gel li le rin ra hat kul la ný mý i çin ge rek li dü zen le me le rin ya pýl ma sý ko nu sun da be le - di ye le re ta ný nan 7 yýl lýk sü re nin 6 yý lý ge ri de kal dý. 1 Tem muz 2005 te ki Ö zür lü ler Ya sa sý i le u mu ma a çýk her tür lü ya pý ve top lu ta þý ma a raç la rý nýn 7 yýl i çin de en gel li le rin e ri þe bi lir li ði ne uy gun du ru ma ge ti ril me si ge re ki yor du. Ka nu nun ya yým lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 6 yý lý aþ kýn za man geç ti. An cak be le di ye ler ha zýr lýk la rý ný ha len ta mam la ma dý. BE LE DÝ YE LE RE TAZ MÝ NAT DÂ VÂ LA RI A ÇI LA BÝ LE CEK Ha sa noð lu, 7 yýl lýk sü re cin so nun da en gel li ler, dü zen le me le ri yap ma yan be le di ye ler hak kýn da taz - mi nat dâ vâ sý a ça bi le cek. Ça lýþ ma mýz ye rel yö ne - tim le re u ya rý ni te li ðin de o la cak de di. Ha sa noð lu, U laþ týr ma Ba kan lý ðýn ca a çýk la nan pro je kap sa mýn - da gö ren göz di ye ad lan dý rý lan ci haz la rýn da ðý týl - ma sý ný bek le dik le ri ni be lir te rek, Pi lot böl ge si Ýs - tan bul ve An ka ra o lan uy gu la may la na vi gas yon ben ze ri ci haz lar sa ye sin de gör me en gel li ler kim se - den des tek a la ma dan yol la rý ný bu la bi le cek. Ci ha zýn da ðý týl ma sý na yö ne lik ba zý ek sik lik le rin gi de ril me si bek le ni yor. Bu ko nu da ça lýþ ma la rýn sür dü rül dü ðü bil gi si ni al dýk de di. Zon gul dak / a a 1 Hadislerden hayat prensipleri Ramazan ý geride býrakalý yaklaþýk bir ay geçti. Rahle boy Kur ân hediyemiz için Ramazan ýn ilk günü yayýnlamaya baþladýðýmýz kuponlarýn da sonuna iyice yaklaþtýk. Bugün 57. kuponu veriyoruz, Çarþamba günü de 59. ve son kuponu vereceðiz. Ama daha Kur ân kuponlarý bitmeden sýradaki hediyemizin kuponlarýna baþladýk. Yeni kitabýmýz Hadislerden Seçmeler: Davranýþlarýmýz. Bu kitapta, geçen hafta boyunca yayýnladýðýmýz anonslarda belirtildiði gibi hadislerden hayat prensipleri olarak ifade edilebilecek çok ö- nemli ölçüler yer alýyor. Kitapta derlenen hadisler, günlük hayatýmýzýn her safhasýnda bize ýþýk tutup yol gösterecek nitelikte. Her biri, Üstadýn Sünnet-i Seniye edeptir tesbitini tasdik ve teyid eden hadisler bunlar. Bugünün âdâb-ý muaþeret veya görgü kurallarý olarak isimlendirilen düsturlarýnýn en mükemmel þeklini bu hadislerde bulmak mümkün. Yeni Asya Araþtýrma Merkezi tarafýndan derlenen kitapta konu baþlýklarý þöyle: * Selâmlaþma * Tanýþma-tokalaþma * Konuþma * Dinleme * Gülme-surat asma * Þaka-korkutma * Ahlâk * Kýlýk-kýyafet * Harcama-iktisat-israf * Yeme-içme * Davet-ziyafet * Ziyaret-misafirlik-ikram * Eðlence * Hediyeleþme * Temizlik * Koku * Esneme-hapþýrma * Yürüme * Dostluk-arkadaþlýk-sevgi * Öfke * Ýnsanlarla münasebetler * Evlilik ve aile hayatý * Komþuluk * Akrabalarla münasebetler * Yolculuk * Kusurlara karþý takýnýlacak tavýr * Ýzin isteme * Mahremiyet * Ýþ hayatý-ticaret * Ýyilik-kötülük * Yardým * Teþekkür-nasihat * Küsme-barýþma * Özür dileme * Af-ceza * Tevazu-kibir * Hürmet ve merhamet * Hilm-yumuþaklýk * Ýdarecilik * Ýbadet âdâbý * Cenaze ve kabir âdâbý * Kolaylaþtýrmak Bunlarýn bir de alabildiðine zengin bir içeriðe iþaret eden altbaþlýklarý var. Sonuç olarak, bir cep kitabýna, Sünnet-i Seniyedeki örnek davranýþ modellerini tarif eden bir hayat rehberi sýðdýrýlmýþ. 29 kupon karþýlýðýnda sahip olunabilir. Bu kitabý da kaçýrmayýn diyoruz. Bunun için, bugün baþlayan kuponlarý takip edip 29 a tamamlayarak bize veya temsilciliklerimize ulaþtýrmanýz yeterli. *** a bo ni as ya.com.tr Ga ze te yi ba yi ler de bu la ma ma ve ya el den da - ðý tým lar da za man za man ak sa ma gi bi so run lar ya þan dý ðý, bi li nen bir hu sus. Bu ko nu da ki ak sak lýk ve prob lem le rin çö zü - mü i çin A bo ne ve Da ðý tým Ser vi si miz siz le re her an yar dým cý ol ma ya ha zýr. Bu çer çe ve de, geç ti ði miz gün ler de, þi kâ yet le - rin, ak sak lýk ve prob lem le rin ma il me saj la rýy la bil di ril me si i çin, a bo ni as ya.com.tr ad re si hiz me te so kul du. Bu ad re se gön de re ce ði niz her me saj, A bo ne ve Da ðý tým Ser vi si miz ta ra fýn dan sür at le ve ti - tiz lik le de ðer len di ri le rek so nuç lan dý rý la cak.

4 4 Y HABER Erdoðan: Bü rok ra tik o li gar þi yi hâ lâ a þa ma dýk Her ke si e zen sis tem Ya kýn ta ri hi miz, bir ba ký ma da hak sýz lýk - lar ta ri hi dir. Hak sýz lýk, a da let siz lik ve zu lüm; bil has sa 1950 ön ce si hü küm sü - ren tek par ti dev rin de ve ta biî ki dar be ler dev rin de ya þan mýþ týr. Bun la rý söy le mek bel ki ma lûm-u i lân et mek/ bi li ne ni tek rar ha týr lat - mak an la mý na ge lir, a ma ya þa nan ba zý ha di - se ler bu nu i cap et ti ri yor. Tür ki ye de sis tem den za rar gör me yen bir ki þi ya da ca mi a var mý? Sað cý ya da sol cu ol sun, is - ter se ken di si ni or ta yol cu o la rak ta rif et sin; he - men her kes bir þe kil de, bir ta rih te sis tem in to - ka dý ný ye miþ tir. Pe ki her ke si to kat la yan bir sis - tem yýl lar yý lý bu nu na sýl de vam et ti re bil miþ? Ta biî ki, bu zul mü sý ra i le ya pa rak... Sað cý la ra zul me dil di ðin de sol cu lar, sol cu la ra zul me dil di - ðin de de sað cý lar sus muþ. Ne ti ce de zu lüm sý ra sý her ke se gel miþ ve mað dur ol ma yan kal ma mýþ. Gü nü müz de i se sus tuk ça sý ra nýn bi ze de ge - le ce ði da ha i yi an la þýl dý ðýn dan; za lim le re kar þý or tak i ti raz ses le ri da ha gür çý ký yor. Bu ba kým - dan, hiç kim se Be nim iþ ken ce cim i yi dir, ba na do kun ma yan yý lan bn ya þa sýn de me me li. Ge çen ler de Van dan Ýs tan bul a mah kûm ge ti - ren bir ce za e vi a ra cýn da yan gýn çýk tý ve beþ mah kûm öl dü. Ha di se tar tý þýl dýk ça yan lýþ lar da - ha i yi an la þýl dý ve so nuç ta, i fa de al mak i çin mah kûm nak li ya pýl ma ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Bun - dan son ra i fa de si a lýn mak is te nen bir mah kûm nak le dil me ye cek, bu lun du ðu il den/ce za e vin den gö rün tü lü sis tem ler le i fa de si a lý na cak. Keþ ke bu ted bir çok ön ce den a lý na bil sey di... Ha di se, O ral Ça lýþ lar a ken di ya þa dý ðý o la yý ha - týr lat mýþ. Þöy le di yor: Van dan Ýs tan bul a ge lir - ken, ge çen gün ler de ce za e vi na kil a ra cýn da ya na - rak ya þa mý ný yi ti ren beþ mah kû mun öy kü sü, ba - na ya þa dý ðým bir ce za e vi na kil o la yý ný a ným sat tý. (...) Bun dan tam 24 yýl ön cey di. Ýs tan bul Pa þa ka - pý sý Ce za e vi nde ka lý yor dum. (...) Nak lim Bur - sa ya çýk mýþ tý. (...) 30 ka dar mah kûm do luþ tuk. (...) El le ri mi zi bir bi ri mi ze zin cir le ke lep çe le di ler. Bur sa-ýs tan bul a ra sý çok da u zak bir me sa fe ol - ma dý ðý i çin dert et me dim. Yol cu luk baþ la dý. Ýlk du ra ðý mýz Gey ve ol du. Ring a ra cý nýn her ta ra fý a çýk tý ve ka lo ri fe ri yok tu. Do nu yor duk. (...) Ben bek li yo rum ki o ra dan Bur sa ya ge çe ce ðiz. Ya nýl - dý ðý mý ký sa sü re de an la dým. Yo lu muz Kon ya- Ak þe hir e doð ruy du. (...) Tu va le te çý kar mý yor lar - dý. Ýh ti ya cý mý zý a ra cýn i çi ne ya pý yor duk. Að la - yan lar, sýz la yan lar... (Ra di kal, 24 Ey lül 2011) Ne ti ce de a raç, Kon ya dan A lan ya ya geç miþ. O ra dan da Bur dur a. Ü çün cü gü nün so nun da i - se an cak Bur sa ya u la þa bil miþ ler. Ýs tan bul dan Bur sa ya git mek i çin Kon ya ve A lan ya yo lu ter - cih e dil miþ! Bir 12 Ey lül dra mý da Di yar ba kýr Be le di ye Baþ ka ný Os man Bay de mir den: 1980 dar be sü - re ci ni ha týr lý yo rum. O za man 9 ya þýn da bir ço - cuk tum. Kö ye cem se ler gel di. Her ke si ben der de di ði miz, har ma nýn ya pýl dý ðý mey da na top la - dý lar. Ka dýn ve ço cuk lar la er kek le ri a yýr dý lar. Son ra er kek le ri de i ki ye a yýr dý lar ve or ta yaþ lý la - rý genç le rin sýrt la rý na bin dir di ler. Bu þe kil de mey dan da tur at týr dý lar. (...) Ka dýn la rýn göz le - rin den yaþ ak tý ðý ný gör düm. (...) Ser go de riz hay van güb re le ri nin top lan dý ðý ye re. As ker ler e mir ver di, sýrt la rýn da yaþ lý la rý ta þý yan lar, hay - van güb re le ri nin i çi ne gir di ler. Bir yan dan o ra - da du ru yor lar, bir yan dan bir bir le ri ne te zek sü - rü yor lar dý. O za man ben de að la dým. Köy de ki si lâh la rý tes lim et me le ri is te ni yor du. Ýlk de fa o gün dü þün düm, bun lar kö tü þey ler ya pý yor lar di ye... (Ra di kal, 16 A ra lýk 2010) Ya þa nan zu lüm le ri sý ra la mak la bi ti re me yiz. Bir mi sal de Ri sa le-i Nur ta ri hi nden ve re lim se ne sin de Be di üz za man la bir lik te tev kif e di le rek Es ki þe hir e sevk e di len yüz yir mi ki þi den bi ri o lan mer hum Meh met Gü rýr mak þöy le an la tý yor: Es - ki þe hir hap si ne gi der ken be ni Re fet Bey le (Ba rut - çu) i le bir lik te ke lep çe le di ler. Is par ta ve ci var il le - rin den top la nan 120 a da mý bað la mak i çin ke lep çe ye tiþ mi yor. So na ka lan Be kir A ða i le An tal ya Müf tü sü Çil Ah med E fen di yi ça ma þýr i pi i le bað - lý yor lar. Ve ri len e mir; Is par ta yý geç tik ten son ra, ýs sýz bir va di de hep si ni im ha et mek... (...) Hap se gir dik ten son ra, sa at ler geç ti ði hal de bi zi yüz nu ma ra ya çý kart mý yor lar dý. Ý çi miz de ih - ti yar çok tu. Hep sý kýþ mýþ týk. Son ra ko ðu þun ka - pý sý nýn ya nýn da bir ye ri del me ye baþ la dý lar. Biz de me rak la ne o la cak di ye ba ký yor duk. Son ra o - ra dan bir bo ru sok tu lar. Me ðer o ra dan kü çük tu va le ti ya pa cak mý þýz. Kat iy yen dý þa rý çý kart ma - dý lar. Hep ih ti yaç la rý mý zý o ra dan gör dük. Ge ce - le ri pis lik ten, tah ta ku ru la rýn dan, ha mam bö cek - le rin den u yu mak ka bil de ðil di. (Son Þa hit ler 2. Cild s. 19) Bü tün zu lüm le re, bü tün hak sýz lýk la ra, bü tün yan lýþ lar bir, bü tün ve hep be ra ber o la rak i ti raz e de bi lir sek; sý ra si ze de bi ze de gel mez! BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, Geldiðimden beri en büyük kavgam bürokratik oligarþiyledir. Bürokratik oligarþinin neler yaptýðýný, ne tür ýstýraplar yaþattýðýný çok iyi bilen birisiyim. Henüz dört dörtlük bunu aþabildik mi? Hayýr dedi. Erdoðan, Yatýrým Destek Ajansý nýn kahvaltýlý toplantýsýnda Türkiye nin yatýrýmcýlar nezdinde cazibe merkezi haline dönüþtüðünü ifade etti. Baþbakan Erdoðan, Bunu sizlerle paylaþmak isterim yýlýnda sadece 43 milyar lira olan özel sektör yatýrýmlarý, 2010 yýlýnda 164 milyar liraya çýkmýþtýr. Bu yýlýn ilk çeyreðinde de özel sektör yatýrýmlarý, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 50 gibi çok yüksek bir oranda artmýþtýr diye konuþtu. Hükümet olarak, Türkiye de yatýrýmlarýn ÖÐ RET MEN E ÐÝ TÝ MÝN ÇE KÝR DE ÐÝ DÝR EÐÝTÝMÝN en ö nem li ö ge si nin öð ret men ler ol - du ðu nu i fa de e den Ba kan Din çer, þöy le de vam et ti: Öð ret men e ði ti min çe kir de ði dir. Bi ze me - kân la rý sev di ren, o me kân la rý yö ne ten le rin ve o me kan lar da ya þa yan la rýn dav ra nýþ la rý dýr. Me - kân la rý ný zýn ek sik ol ma sý, ye ter siz ol ma sý as lýn - da ço ðu ke re öð ret men le rin dav ra nýþ la rýy la, yö - ne ti ci le rin mu ame le le riy le ka pa tý la bi le cek bir a - çýk lýk týr. An cak me kân la rý nýz gü zel ol du ðu hal - de yö ne ti ci ve öð ret men ler i yi de ðil se, me kân - la rýn gü zel li ði bir an lam i fa de et me ye cek tir. MÝLLÎ Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, son yýllarda eðitim sistemine yönelik çok ciddî ve önemli tedbirler alýndýðýný, bunlarýn etkilerinin de görülmeye baþlandýðýný belirterek, O kadar çok birikmiþ sorun vardý ki, bu sorunlarýn üstesinden tek seferde ve kýsa zamanda gelmek mümkün görünmüyor dedi. Dinçer, Çýnar Kolejinin Büyükçekmece Þubesinin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, okul açýlýþlarýnýn kendisinde, millî eðitim sistemindeki sorunlarýn çözümüne ve geleceðe yönelik umut oluþturduðunu söyledi. Eðitim sistemiyle ilgili birçok sorun bulunduðunu vurgulayan Dinçer, þunlarý kaydetti: Eðitim sisteminin kalitesiyle ilgili, uluslar arasý rekabet yapýsýyla alâkalý, çocuklarýmýzýn ulusal veya uluslararasý nitelikteki yarýþmalardaki konumuyla alakalý, altyapý ve teknoloji gibi birçok alandan bahsetmek mümkün. Son yýllarda eðitim sistemine yönelik çok ciddî ve önemli tedbirler alýndý. Bu tedbirlerin etkilerini de giderek görmeye baþlýyoruz, ancak o kadar çok birikmiþ sorun vardý ki, bu sorunlarýn üstesinden tek seferde ve kýsa zamanda gelmek mümkün görünmüyor. Savcýlýk Genelkurmay dan bilgi istedi BÜYÜK Birlik Partisi nin (BBP) merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu ve arkadaþlarýnýn vefat ettiði helikopter kazasýnda enkazdan tornavida ile parça söken askerî personelin kimliðinin belirlenmesi için savcýlýk harekete geçti. Malatya Özel Yetkili Savcýlýðý nýn baktýðý helikopter kazasýnda, meçhul bir subayýn Cumhurbaþkaný Abdullah Gül e bir video göndermesiyle soruþturma yeni bir boyut kazandý. Cumhurbaþkaný, basýna anlattýðý videoda, Bana video geldi. Baktým ki birileri cesetlerle ilgileniyor, birileri vida söküyor demiþti. Kaza ile ilgili davayý soruþturan savcýlýða da ulaþan videonun ardýndan Özel Yetkili Savcýlýk, Genelkurmay dan o gün enkaz bölgesinde bulunan askeri personelin, ne maksatla orada olduklarý ve kimlik bilgileri ile fotoðraflarýný istedi. Genelkurmay dan savcýlýða kimlik ve fotoðraf bilgilerinin ulaþmasýyla görüntüdeki askeri personelin kim olduðunun ortaya çýkabileceði belirtildi. Cumhurbaþkaný na ulaþan videoda enkaz bölgesinde üç askerin dolaþtýðý, bunlardan da birinin enkazdan parça söktüðü ifade e- dilmiþti. Helikopter enkazýna görevli olmadýklarý için yaklaþmamalarý gerekli olan söz konusu askerlerin neden orada bulunduklarý, enkazdan neden parça söktükleri ve askerleri oraya kimlerin gönderdiði ve bölgeye giriþlerine kimlerin izin verdiði savcýlýðýn meçhul subaydan gelen video ile Genelkurmay dan ulaþacak fotoðraflarý karþýlaþtýrmasýyla ortaya çýkacak. Ankara / cihan hem nicelik hem de nitelik olarak artmasýna büyük önem verdiklerini vurgulayan Baþbakan Erdoðan, þunlarý kaydetti: Meselâ 2003 yýlýnda, Doðrudan Yabancý Yatýrýmlar Yasasýný çýkarttýk. Ki, ben yabancý kelimesinden de hoþlanmýyorum. Bu nedenle küresel sermaye veya uluslararasý yatýrýmcý kavramýný kullanýyorum. Ve bu yerli ve uluslararasý yatýrýmcý ayrýmýna son verdik. Önümüzdeki dönemde özellikle sektör ve iþletme bazlý mikro reformlar uygulayarak, rekabet gücümüzü artýrmaya devam edeceðiz. Türkiye nin özellikle ileri teknolojili ve yüksek katma deðerli sektörlerinde de bir sýçrama yaþatacaðýz. Onun i- OKULLARIMIZ, OKUL YÖNETÝCÝLERÝMÝZÝN MÜLKÝYETÝNDE OLAN YERLER DEÐÝL OKULLARIN sadece dersliklerden ibaret olmadýðýný belirten Dinçer, konuþmasýný þöyle tamamladý: Okullarýmýz, okul yöneticilerimizin mülkiyetinde olan yerler deðil. Okullar, bulunduklarý mahallenin ortak mekânlarýdýr. Bu nedenle o okullarda velilerin, mahalle sakinlerinin, çocuklarýn, yerel yönetimlerin, STK larýn hakký var. Biz herkesin hakkýný teslim edecek yeni bir anlayýþla kapýlarýmýzý ve gönüllerimizi her kesime açýyoruz. Yapabileceðiniz etkinlikler varsa, o etkinlikleri bizim okullarýmýzda yapabilirsiniz, ders saatleri dýþýnda. Bunun karþýlýðý olarak da okullarýmýza sahip çýkmanýzý, belki bizim karþýlayamadýðýmýz eksiklikler varsa onlarý da tamamlamanýzý arzu etmekteyiz. Ýstanbul / aa Bakan Dinçer, Çýnar Kolejinin Büyükçekmece Þubesinin açýlýþýnda son yýllarda eðitim sistemine yönelik çok ciddî ve önemli tedbirler alýndýðýný söyledi. FO TOÐ RAF: A A Bi rik miþ çok so run var MÝL LÎ E ÐÝ TÝM BA KA NI DÝN ÇER, E ÐÝ TÝM DE BÝ RÝ KEN SO RUN LA RIN ÜS TE - SÝN DEN KI SA ZA MAN DA GEL ME NÝN MÜM KÜN O LMA DI ÐI NI BE LÝRT TÝ. Ma lat ya Ö zel Yet ki li Sav cý lý ðý, Ge nel kur may'dan en kaz böl ge sin de bu lu nan as ke rî per so ne lin, ne mak sat la o ra da ol duk la rý ve kim lik bil gi le ri i le fo toð raf la rý ný is te di. Te rör, ni te lik li bir e ði tim le bi ter DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, terörün nitelikli bir eðitimle biteceðini, bu sebple doðudaki çocuklara ýþýk ve bilim taþýyan öðretmenlerin desteklenmesi, talep ve ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý gerektiðini bildirdi. Avcý yaptýðý yazýlý a- çýklamada, doðu illerinde köy ve mezralarda görev yapan öðretmenlerin istifa ve tayin istemelerinin barýnma ve güvenlik ihtiyaçlarýnýn karþýlanmamasýndan kaynaklandýðýný ileri sürerek, Hükümeti bu sorunu çözmeye çaðýrdý. Avcý açýklamasýnda þunlarý kaydetti: Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ý ve Millî E- ðitim Bakaný Sayýn Ömer Dinçer i doðudaki çocuklarýmýzýn geleceðine ve öðretmenlerine sahip çýkmaya davet ediyorum. Duyarlý ve kararlý bir politikacý olduðuna inandýðýmýz ve baþlattýðý reformlarýn devam etmesi, baþarý ile sonuçlanmasý ve sürdürebilir olmasý için kendisini desteklediðimiz Millî Eðitim Bakaný Sayýn Ömer Dinçer in köy öðretmenlerine sahip çýkmasýný bekliyoruz. 250 bin adet lojmaný bulunan Millî Eðitim Bakanlýðý nýn Ankara baþta olmak üzere büyük kentlerdeki bürokratlarýna tahsis ederek sefa ve saltanat sürdürdüðü lojmanlarýný satmasý ve bunun yerine köy okullarýna lojman yapmasýný öneriyorum. Terörün nitelikli bir eðitimle biteceði gerçeðinden hareketle, doðudaki çocuklarýmýza ýþýk ve bilim taþýyan öðretmenlerimizin desteklenmesi, talep ve ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý hayatidir. Köy ve mezralardaki eðitimin lojman, atölye, laboratuar gibi belli standartlar çerçevesinde tasarlanmýþ, sosyal ve psikolojik ortamý saðlýklý okullarda gerçekleþmesi baþarýlý ve verimli bir eðitim için zaruridir. Bu zaruriyetler Türk eðitim sisteminin stratejilerinin temel baþlýklarýndan biri olarak standart haline getirilmelidir. Ankara / aa çin bu yatýrým destek ajansýný direkt þahsýma baðlý olarak oluþturduk. Ki özel sermaye, uluslar arasý sermaye herhangi bir yatýrým yapacaksa bürokratlarla, onlarý muhatap etmeyelim. Direkt yatýrým destek ajansýyla muhatap olsun, onlarýn dosyalarýný ajansýmýz takip etsin, iþi bitirsin ve ondan sonra müracaat eden uluslar arasý sermaye mensuplarýna dosyayý bitmiþ olarak teslim etsin ki zamandan kazanalým. Çünkü, geldiðimden beri en büyük kavgam bürokratik oligarþiyledir. Bürokratik oligarþinin neler yaptýðýný, ne tür ýstýraplar yaþattýðýný çok iyi bilen birisiyim. Henüz dört dörtlük bunu aþabildik mi? Hayýr. Daha yapýlmasý gereken çok þeyler var. Ama aþýyoruz ve aþacaðýz. Çünkü, bürokratýn havasý hep þudur. Bugün git yarýn gel, alýr dosyayý koyar rafa. Yani bir kere þu olmuþ, bu olmuþ yatýrýmcý geliyor, gelecekmiþ, umurunda deðil. Ve bir de özel baðlantýlar kurma gayreti içerisine girerler. Onun için yola çýkarken 3 Y ile mücadele diye bizim bir baþlýðýmýz oldu. Bunun birincisi yolsuzluk, ikincisi yasaklar, üçüncüsü yoksuluk ve yola böyle çýktýk. Ve 3 dönemdir seçimleri kazanmamýzýn altýnda yatan gerçek de halkýmýzýn bize olan bu güvenidir. Ýþte siz deðerli uluslararasý sermaye mensuplarýný ülkemizde gördükçe halkýmýzýn bizlere ve size olan güveni çok daha farklý bir þekilde artacaktýr. New York / aa HABERLER Toptan: Anayasa içeriðinden çok psikolojik bakýmdan önemli ESKÝ TBMM Baþ ka ný Kök sal Top tan, ye ni ya pý la - cak a na ya sa nýn, i çe ri ðin den çok psi ko lo jik ba ký mýn - dan ö nem ta þý dý ðý ný söy le di. Top tan, Ri ze de Gü ney - su Sos yal Yar dým laþ ma ve Kül tür Der ne ðin ce Ye di Ne fes, Tek Ses baþ lý ðýy la Gü ney su Öð ret me ne vi nde dü zen le nen Ye ni De mok ra tik A na ya sa Pa ne li nin a çýþ ko nuþ ma sý ný yap tý. A na ya sa ya pý mý tar týþ ma la rý nýn ve he ye ca ný nýn top lu mun bü tün ke sim le ri ni et ki si al tý na al dý ðý ný, Tür ki ye de her ke si min ye ni bir a na ya sa ya - pý mý ko nu sun da uz laþ ma gö rün tü sü ver di ði ni i fa de e den Top tan, bu nu ta ri hi bir fýr sat o la rak his set ti ði ni kay det ti. Top tan, 2008 Ey lül a yý ba þýn da TBMM de uz laþ ma ko mis yo nu ku ra rak ye ni bir a na ya sa yap ma ça lýþ ma la rý ný baþ lat mak is te di ði ni an cak bir par ti nin tem sil ver me me si ü ze ri ne ça lýþ ma yý ya pa ma dýk la rý ný ha týr lat tý. Ya pý la cak ye ni a na ya sa, i çe ri ðin den çok psi ko lo jik ba kým dan ö nem ta þý mak ta dýr di yen Top - tan, Tür ki ye, 1879 dan be ri a na ya sa ya pý yor. A ma mil le ti miz, ilk de fa ken di a na ya sa sý ný yaz ma im kâ ný ný ya ka la mak ta dýr. Bu nu ö nem si yo rum. Mev cut a na ya - sa nýn bü tün mad de le ri de ðiþ ti ril se bi le, bu a na ya sa bi - zim a ra dý ðý mýz a na ya sa ol maz. Biz is ti yo ruz ki 2012 a na ya sa sý ya pa lým. Bu nun i çe ri ði nin ne o la ca ðý so ru - su na ve ri le cek ce vap, Tür ki ye nin de mok ra tik leþ me si, çað daþ laþ ma sý na ya pa ca ðý kat ký o la cak týr. Rize / a a Darbecilerin bir numaralý suç ortaðý hukukçular KÜLTÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Þu nu ka bul et mek lâ zým ki; 27 Ma yýs ta da, 12 Mart ta da, 12 Ey lül de de dar be yö ne ti ci le ri nin bir nu ma ra lý suç or ta ðý hu kuk çu lar ol du de di. Gü nay, Ýs tan bul Ü ni - ver si te si (Ý Ü) Hu kuk Fa kül te si ev sa hip li ðin de dü zen - le nen U lus la ra ra sý Suç ve Ce za Film Fes ti va li nin ü ni - ver si te bah çe sin de ki a çýþ tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma - da, Tür ki ye nin, de mok ra si yo lun da a dým lar at ma ya ça lýþ tý ðý yýl lar da ni ce a cý lar ya þa dý ðý ný be lirt ti. Ba kan Gü nay, þun la rý kay det ti: 12 Ey lül A na ya sa sý ný de ðiþ - tir me ye ça lýþ tý ðý mýz 30 yýl son ra, Ar jan tin ve Yu na - nis tan ýn ni ce yýl lar ön ce ya pa bil di ði ni ge çik miþ bir bi - çim de, za man a þý mý tar týþ ma la rý na da bü yük öl çü de mah kum o la rak en a zýn dan te lâf fuz e de bi li yo ruz, dar be ci le ri miz le yüz leþ mek ve yar gý la ma ko nu su nu. An cak he pi mi zin ken di miz le yüz leþ me miz, he pi mi - zin bu yar gý la ma ya ken di vic da ný mýz da ha zýr ol ma - mýz ge re kir. Fes ti va lin gü zel me kan la rýn dan bi ri ol du - ðu nu öð ren di ðim Ma vi Sa lon da ben 12 Ey lül son ra - sýn da dar be nin li de ri ni, cun ta baþ ka ný ný bir rek tö rün el ha re ke tiy le hu kuk fa kül te si öð re tim ü ye le ri nin de i - çin de bu lun du ðu çok ge niþ bir a ka de mik top lu lu ðun cüb be le ri ni ka vuþ tu ra rak say gýy la se lam la dýk la rý ný ha - týr lý yo rum. Þu nu ka bul et mek la zým ki; 27 Ma yýs ta da 12 Mart ta da 12 Ey lül de de dar be yö ne ti ci le ri nin bir nu ma ra lý suç or ta ðý hu kuk çu lar ol du. Bu nu çok a çýk yü rek li lik le i ti raf et me miz ge re ki yor. Ýstanbul / a a Egemen Ba ðýþ, AP de Schen gen i tar tý þa cak AVRUPA Par la men to su nda Av ru pa Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ ýn ka tý lý mýy la Schen - gen vi ze si i le il gi li top lan tý ya pý la cak. Av ru pa Bir li ði Ba - kan lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ba kan Ba ðýþ ýn, Ey lül 2011 ta rih le rin de Straz burg u zi ya ret e de - ce ði, zi ya ret te, Ba kan Ba ðýþ i le Av ru pa Ko mis yo nu nun Ý çiþ le rin den so rum lu ü ye si Ce ci li a Malms tröm ün ka tý - lý mýy la Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ la rý na uy gu la nan Schen gen vi ze si ko nu su nun, 28 Ey lül de Av ru pa Par la - men to su nda ilk de fa ö zel bir o tu rum da e le a lý na ca ðý bil di ril di. A çýk la ma da, Av ru pa Par la men to su i le Tür - ki ye Bü yük Mil let Mec li si ü ye le rin den o lu þan ve Tür - ki ye i le Av ru pa Bir li ði a ra sýn da ki i liþ ki le rin si ya sî or ga ný o lan Tür ki ye-ab Kar ma Par la men to Ko mis yo nu nun Straz burg da dü zen le ye ce ði top lan tý da, i liþ ki le rin en ö - nem li ve so run lu ko nu la rýn dan bi ri ha li ne ge len vi ze me se le si tüm bo yut la rýy la de ðer len di ri le ði, bir çok ül ke - ye vi ze mu a fi ye ti uy gu la ma ya baþ la yan ve ya bu yön de gö rüþ me ler ya pan AB nin, tam ü ye lik mü za ke re le ri ni sür dü ren Tür ki ye i le vi ze mu a fi ye ti ne yö ne lik sü re ci baþ lat mak tan da hi im ti na et me si nin yan lýþ lý ðý na dik kat çe ki le cek tir de nil di. Ba ðýþ ýn, bu zi ya ret sý ra sýn da ay rý - ca, Av ru pa Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den so rum lu ü - ye si Ste fan Fü le ve Ý çiþ le rin den so rum lu ü ye si Ce ci li a Malms tröm ün ya ný sý ra, Av ru pa Par la men to su nda tem sil e di len si ya si grup la rýn ve ko mis yon la rýn baþ kan ve ü ye le riy le de i ki li gö rüþ me ler de bu lun ma sý nýn ön - gö rül dü ðü be lir til di. An ka ra / a a

5 Y HA BER 5 Dünya hapþýrýrken nezle olmayalým ni as ya.com.tr Kü re sel e ko no mi de or ta lýk toz du man, be lir siz lik hü küm sü rü yor. Ka mu borç stok la rý dað lar ka dar. Büt çe a çýk la rý ya ma na ma ya cak ka dar bü yük. A ma a sýl dert... Dur gun luk. Ü re ti min düþ me si... Ýþ siz li ðin art ma sý de mek. IMF, bu yýl i çin kü re sel e ko no mi bü yü me tah mi ni ni yüz de 4,3 ten yüz de 4 e, ge le cek yýl i çin i se yüz de 4,5 ten yüz de 4,2 ye in dir di. Av ro böl ge si ne i liþ kin e ko no mik bü yü me tah min le ri da ha da kö tüm ser. Bu yýl i çin yüz de 1,7, ge le cek yýl i çin yüz de 1,3 bü yü me ön gö rü yor. ABD Baþ ka ný O ba ma, e ko no mi nin can lan ma sý ve is tih da mý art týr mak i çin 447 Bi ra ya, ay ran lý pro tes to nan TAL YA DA ba zý si vil top lum ku ru luþ la rý ve si ya sî par ti kol la rý, CHP li Bü yük þe hir Be le di ye si nin de des tek ver di ði bi ra fes ti va li ni (Ok to ber fest), genç le re kö tü ör nek ol du ðu ge rek çe siy le ay ran da ðý ta rak pro tes to et ti. An tal ya Kýþ la han mey da nýn da top la nan 25 si vil sop lum ku ru lu þu ve si ya sî par ti kol la rý Ok to ber Rest a dý ný ver dik le ri pro tes to ey le mi dü zen le di. Ey le me ka tý lan lar el le rin de ar tý 18 ya zan dö viz ler le bir lik te A kay dýn, sen ken di i þi ne ba kay dýn, An tal ya bi lir, i çi ren be le di ye yiz, Ýç ki yi sa vu nan lar o la bi lir, a ma iç ki on la rý as la sa vu na maz ya zý lý dö viz ler ta þý dý. Kü çük bir ço cu ðun Ey Ho ca! Al man la rýn de ðil, ec da dý mýn kül tü rüy le ya þa mak is ti yo rum ya zý lý dö viz ta þý dý ðý dikk tat çek ti. Prof. A kay dýn genç le ri ka rart týn, An tal ya u yu ma genç le ri ne sa hip çýk, Bir ho ca al ko le teþ vik e der mi? slo gan la rý a tan ey lem ci ler a dý na a çýk la ma ya pan Ku tup Yýl dý zý Genç lik Der ne ði Baþ ka ný En gin O ku dan, Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa A kay dýn ýn geç ti ði miz yýl lar da ö lüm ler le so nuç la nan bi ra fes ti va li ne des tek ver me ye de vam et ti ði ne dik kat çek ti. Bi ra fes ti va lin de dü þük fi yat la ra al kol sa týl dý ðý ný i fa de e den O ku dan, A kay dýn ýn An tal ya hal ký na du yar sýz ve ya ban cý kal mak la suç la dý. Ba sýn a çýk la ma sý nýn ar dýn dan O ku dan, Türk örf ve a det le ri ne da ha uy gun ol du ðu ge rek çe siy le ay ran da ðý ta rak bi ra fes ti va li ni pro tes to et ti. Grup ta ki ler Kâ zým Ö zalp Cad de si nde va tan daþ la ra yan la rýn da ge tir dik le ri ay ran la rý da ðýt tý. Antalya / ci han Adalete taze kan nha KÝM LER ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nun (HSYK), 304 ha kim ve sav cý nýn mes le ðe ka bul le ri ne ka rar ver di ði bil dir di. E di ni len bil gi ye gö re, HSYK 3. Da i re si, 22 Ey lül de, 11. dö nem ad li yar gý ha kim ve cum hu ri yet sav cý sý a day la rý nýn mes le ðe ka bul le ri ne ka rar ver di. Mes le ðe ka bul e di len ha kim ve sav cý lar, An ka ra, Ýs tan bul, An tal ya, Bur sa, Er zu rum, Di yar ba kýr, Að rý, Ma lat ya, Þan lý ur fa ve De niz li baþ ta ol mak ü ze re Tür ki ye nin dört bir ya nýn da gö rev ya pa cak. HSYK, mes le ðe ka bu lü ne ka rar ve ri len 11. dö nem ad lî yar gý ha kim ve cum hu ri yet sav cý sý a day la rý nýn lis te si ni in ter net si te sin den du yur du. Ankara / ci han Ve ki le na no tek no lo jik tý raþ nmec LÝS TE mil let ve kil le ri ne hiz met ve ren ber ber sa lon la rý nýn tez gâh la rýn da, na no tek no lo ji i le ü re ti len mal ze me ler kul la nýl dý. 1 E kim de ye ni dö ne me ha zýr la nan TBMM nin bir çok nok ta sýn da ta di lat lar sü rü yor. Bu çer çe ve de mil let ve kil le ri ne hiz met ve ren ber ber sa lon la rý da ye ni le ni yor. Sa lon lar tü müy le ta di lat tan ge çi ri lir ken, tez gah la rýn da da na no tek no lo ji i le ü re ti len mal ze me ler kul la nýl dý. Bak te ri ü ret me yen tez gah lar, ko lay ca te miz le ne bi li yor ve mat laþ mý yor. Çok az su kul la ný la rak te miz le ne bi li yor. Ber ber sa lon la rýn du var la rýn da ko lay ca te miz le ne bi len, hij ye nik mal ze me ler kul la nýl dý. Mil let ve kil le ri nin ber ber de o tu ra cak la rý kol tuk lar da ye ni len di. Es ki le ri e lek trik li kol tuk lar la de ðiþ ti ril di. Ankara / aa mil yar do lar lýk bir pa ket ha zýr la dý. Kon gre nin 2009 da ka bul et ti ði 787 mil yar do lar lýk teþ vik pa ke ti nin kü çük kar de þi o la rak ni te len di ri len bu dev pa ke tin e sas a ma cý 9,1 o lan iþ siz lik o ra ný nýn dü þü rül me si. ABD ve Av ru pa da va zi yet bu. Bi ze ne... Di ye mi yo ruz. Çün kü dý þar da ki ne ga tif ge liþ me ler en faz la ül ke mi zi et ki li yor. Ha týr la yý nýz de ABD pat lak ve ren da ha son ra di ðer ül ke le re sýç ra yan fi nan sal kriz e ko no mi mi zi yýk tý geç ti. Siz al dýr ma yýn te ðet geç ti lâ fý na. Ra kam lar or ta da. Hem de res mî yý lýn da dün ya e ko no mi si 0,5 o ra nýn da kü çü lür ken mer kez ül ke ler de bu o ran yüz de 3,4 ü bul du. Tür ki ye mi? Yüz de 4,8 kü çül dü. E ko no mi si en çok da ra lan ül ke ler den bi ri i di. Ýþ siz lik mi? 2009 yý lýn da re kor kýr dý. Dün ya da ilk üç ül ke a ra sý na gir di. Ýh ra cat... Öy le si ne dar be ye di ki her ay se vinç belirlemede esas rol Neticede dýþ etkenler ekonominin gidiþatýný oynayacak. Yine de dünya hapþýrýrken nezle olmamak için içeride gerekli tedbirler alýnmalýdýr. gös te ri le ri yap ma mý za rað men hâ lâ 2008 se vi ye si ni ya ka la ya mý yo ruz yý lý büt çe a çý ðý ön gö rü le nin 5 ka tý ü ze rin de ger çek leþ ti. Mil lî ge li rin yüz de 5,6 sý na çýk tý. Bor sa 20 bin ler se vi ye sin de ça kýl dý. Re el Ke sim Gü ven En dek si 2008 de 40,6 dü ze yi ne in miþ ti ki nor ma li 100 dü. U zat ma ya ge rek yok. Ra kam lar kü re sel kri zin ül ke e ko no mi si ni te ðet mi geç ti yok sa yý kýp mý geç ti ði ni bü tün çýp lak lý ðýy la or ta ya ko yu yor. A ma þu nu da i fa de e de lim. Tür ki ye ça buk to par lan dý da yüz de 9, bu yý lýn ilk çey re ðin de yüz de 11,6, i kin ci çey re ðin de de yüz de 8,8 bir bü yü me o ra ný ný ger çek leþ tir di. Ýþ siz li ði yüz de 16 lar dan yüz de 9,2 ye in dir di. Büt çe a çý ðý ný ka pat tý. Ka mu borç sto ku nun mil lî ge li re o ra ný ný yüz de 40 lar se vi ye si ne çek ti. Þim di kü re sel kriz tek rar ka pý da. Dün ya e ko no mi le ri dur gun lu ða gi rer se bun dan Tür ki ye de za rar gö re cek tir. Bü yü me hý zý dü þe cek. Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can 2012 yý lýn da yüz de 5 in al týn da bü yü me nin kim se yi þa þýrt ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Bu nun yan sý ma sý is tih dam da his se di le cek. Ýþ siz lik tek rar çift ha ne ye yük se le cek. Ca rî a çý ðýn yýl so nu i ti ba riy le 75 mil yar do la rý bul ma sý bek le ni yor. Kur la rýn yük sel me si ve bü yü me nin ya vaþ la ma sý ca rî a çý ðý fren le ye bi lir. Di ðer ta raf tan dur gun luk se be biy le dýþ ta le bin ge ri le me si ih ra ca tý o lum suz yön de et ki le ye cek. Ne ti ce de dýþ et ken ler e ko no mi nin gi di þa tý ný be lir le me de e sas rol oy na ya cak. Yi ne de dün ya hap þý rýr ken nez le ol ma mak i çin i çe ri de ge rek li ted bir ler a lýn ma lý dýr. EMEKLÝLÝÐÝNE ÝKÝ YIL KALMIÞTI SÝÝRT ÝN Per va ri il çe sin de te rö rist ler le gü ven lik güç le ri a ra sýn da çý kan ça týþ ma da þe hit dü þen Ast su bay Baþ ça vuþ Er dal Can bu lat i le jan dar ma er Ön der Tur gay ýn Ýz mir de ya þa yan a i le le ri a cý ha ber le ya sa bo ðul du. Sal dý rý ya uð ra yan Be le no luk Jan dar ma Ka ra ko lu nun ko mu ta ný o lan Ast su bay Baþ ça vuþ Er dal Can bu lat ýn (41) þe hit ol du ðu ha be ri, Ýz mir in Ba yýn dýr il çe si ne bað lý Zey ti no va bel de sin de ki a i le si ne bil di ril di. Kar deþ le ri nin þe hit düþ tü ðünü öð re nen Mus ta fa Can bu lat ve E mi ne Din çol, göz yaþ la rý na bo ðul du. Bu sý ra da Ö de miþ te ki a i le si nin ya nýn da bu lu nan þe hit ast su ba yýn e þi Öz lem Can bu lat i se a cý ha be ri öð re nin ce yý kýl dý. Öz lem Can bu lat, e ve ge len sað lýk e kip le ri ta ra fýn dan sa kin leþ ti ril me ye ça lý þýl dý. Þe hit Ast su bay Baþ ça vuþ Er dal Can bu lat ýn yak la þýk 2,5 ay ön ce jan dar ma ka ra kol ko mu ta ný o la rak Si irt e ta yi ni nin çýk tý ðý ve e mek li li ði ne 2 yýl kal dý ðý bil di ril di. Ýzmir - Antalya / a a SÝÝRT ÝN Per va ri il çe sin de te rö rist ler le gü ven lik güç le ri a ra sýn da çý kan ça týþ ma da 6 gü ven lik gö rev li si nin þe hit düþ tü ðü, ya ra lý sa yý sý nýn 11 ol du ðu bil di ril di. Va li lik ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, te rör ör gü tü PKK ü ye si bir gru bun Be le no luk Jan dar ma Ka ra kol Ko mu tan lý ðý na sal dý rý dü zen le di ði ha týr la týl dý. Gü ven lik güç le ri nin kar þý lýk ver me si ü ze ri ne çý kan ça týþ ma da Jan dar ma Ký dem li Baþ ça vuþ Er dal Can bu lat (Ýz mir), Jan dar ma Er Ön der Tur gay (Mar din), Jan dar ma Er A dem Yö rük (An tal ya), Jan dar ma Er Ö mer Dur sun (Si nop), ÞE HÝT TUR GAY, 6 AY LIK AS KER DÝ BE LE NO LUK Jan dar ma Ka ra ko lu na yö ne lik sal dý rý da þe hit o lan jan dar ma er Ön der Tur gay ýn Bu - ca da ki e vi ne de a cý ha ber u laþ tý. Tur gay ýn e vi ne gi den as ke rî yet ki li ler ba ba Ab dül ka dir Tur gay a oð lu nun þe hit ol du ðu ha be ri ni ver di. Al dýk la rý ha ber kar þý sýn da Tur gay a i le si nin e vin den a ðýt lar yük sel di. Jan dar ma er Ön der Tur gay ýn as len Mar din li ol du ðu be lir ti lir ken, mo bil ya cý o lan Ab dül - ka dir Tur gay ýn 6 ço cu ðun dan bi ri ol du ðu ve 6 ay ön ce as ke re git ti ði öð re nil di. TEZKERE ALMASINA 35 GÜN VARDI Ömer Dursun Erdal Canbulat Adem Yörük ÞE HÝT jan dar ma er A dem Yö rük ün An tal ya nýn Kor ku te li il çe si ne bað lý Kü çük köy Kö yün - de ki a i le si ne a cý ha be ri, Kor ku te li Kay ma ka mý Er kan Ka ra han, Gar ni zon Ko mu ta ný Jan dar - ma Yüz ba þý Er kan Öz çe lik, As ker lik Þu be si Baþ ka ný Yüz ba þý Vol kan O nay ver di. Ni þan lý ol - du ðu be lir ti len Yö rük ün ter hi si ne 35 gün kal dý ðý ve as ker li ði ni bi tir dik ten son ra ev le ne ce - ði öð re nil di. A cý ha be ri a lan þe hi din ba ba sý Ýl yas Yö rük, an ne si Mer yem Yö rük ve 2 kar de þi göz yaþ la rý na bo ðul du. Bu a ra da Yö rük ün ba ba e vi ne Türk Bay ra ðý a sýl dý. KARDEÞÝ ÝLE 3 GÜN ÖNCE KONUÞMUÞTU ÞE HÝT Jan dar ma Er Ö mer Dur sun un a ða be yi Ok tay Dur sun (29) ve ar ka daþ la rý Kâ ðýt ha - ne de Gül te pe Haþ met So kak ta Türk Bay rak la rýy la süs le nen e vin ö nün de ta zi ye le ri ka - bul et ti. Dur sun, ba ba la rý nýn 7-8 yýl ön ce ve fat et ti ði ni söy le di. 8 kar deþ ol duk la rý ný be - lir ten Dur sun, kar deþ le ri nin an ne le riy le bir lik te bu gün Si nop De re ö zü Kö yün de ya pý la - cak ce na ze tö re ni ne ka týl mak i çin yo la çýk týk la rý ný söy le di. Kar de þi i le en son 3 gün ön ce te le fon da ko nuþ tu ðu nu an la tan Dur sun, Ter hi si ne 72 gün var dý. Dön dü ðün de de bir lik - te ça lý þýp a i le mi ze bak ma ya de vam e de cek tik, a ma ol ma dý di ye ko nuþ tu. Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada 6 güvenlik görevlisinin þehit düþtüðü, yaralý sayýsýnýn 11 olduðu bildirildi. FO TOÐ RAF: AA Þehit sayýsý 6 ya çýktý PER VA RÝ DE KA RA KO LA DÜ ZEN LE NEN SAL DI RI DA ÞE HÝT O LAN AS KER - LE RÝN SA YI SI 6'YA YÜK SEL DÝ. YA RA LI SA YI SI DA 11 O LA RAK A ÇIK LAN DI. Jan dar ma Er Ha lil Ýb ra him Türk men (Kon ya) ve Jan dar ma On ba þý Re cep Gök ün (Þýr nak) þe hit ol du ðu 11 as ke rin de ya ra lan dý ðý be lir ti len a çýk la ma da, böl ge de o pe ras yon la rýn a ra lýk sýz sür dü rül dü ðü kay de dil di. Ya ra lý la rýn Þýr nak As ker Has ta ne si nde te da vi si nin sür dü rül dü ðü be lir til di. O pe ras yon da ilk be lir le me le re gö re bi ri ka dýn 3 te rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril di ði bil di ril di. Si irt Va li li ði nin da ha ön ce ki a çýk la ma sýn da 5 gü ven lik gö rev li si nin þe hit ol du ðu, 7 gü ven lik gö rev li si nin ya ra lan dý ðý bil di ril miþ ti. Siirt - Diyarbakýr / ci han - aa Önder Turgay Halil Ýbrahim Türkmen HA NÝ DE PO LÝS LOJ MA NI NA RO KE TA TAR LA SAL DIR DI LAR BU A RA DA, Di yar ba kýr a bað lý Ha ni il çe sin - de te rör ör gü tü PKK mi li tan la rý po lis le rin kal dý ðý loj ma na ro ke ta tar lý sal dý rý da bu lun - du, Sal dý rý da ö len ol maz ken, a tý lan ro ke ta - ta rýn þa rap nel le rin den do la yý 2 po li sin ha fif ya ra lan dý ðý öð re nil di. Te rö rist le rin sal dý rý sýn - dan son ra gü ven lik kuv vet le ri gru bu püs - kürt tü. Sal dý rý dan son ra yak la þýk o la rak 1,5 sa at te rö rist ler le gü ven lik güç le ri a ra sýn da ça týþ ma nýn sür dü ðü kay de dil di. mka ni as ya.com.tr AB ye is tek siz lik! Tür ki ye Ý ler le me ra po ru ve ge niþ le me stra te ji 12E kim de a çýk la na cak 2011 Av ru pa Ko mis yo nu bel ge si ba sý na sýz dý. Sý zan bil gi le re gö re, ra por da yýl lar dýr söy len di ði gi bi ba þör tü sü ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sý na dik kat çe ki lir ken, dü þün ce ve i fa de (ba sýn) öz gür lü ðü a la nýn da ya þa nan so run lar dan ye ni a na ya sa ya pýl ma sý na, si vil as ker i liþ ki le rin den se çim ba ra jý na ka dar pek çok ko nu da ek sik lik ler di le ge ti ril di. Ra por da en ö nem li bö lüm i se, re form la rýn hýz kes me si, Tür ki ye nin AB re form la rý a la nýn da is tek siz li ði Ra por da, bir yýl dýr a çý la ma yan mü za ke re baþ lýk la rý se be biy le du yu lan mem nu ni yet siz lik çer çe ve sin de An ka ra nýn a çý lýþ kri ter le ri ni ye ri ne ge tir me me si ne vur gu ya pý lý yor. Da ha ön ce bir dev let ba kan lý ðý na bað lý o lan AB ko nu su, þim di ler de baþ lý ba þý na bir ba kan lýk ol du ol ma sý na, a ma bir yýl dýr mü za ke re baþ lý ðý a çýl ma ma sý da is tek siz li ðin gös ter ge si o la rak gö rü lü yor. Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç ýn AB nin kal bin de yap tý ðý a çýk la ma lar da ki üs lû bu i se hay li il ginç ol muþ. Tür ki ye nin AB ye ü ye lik he de fi ne bað lý lý ðý ný tek rar lar ken, 1958 yý lýn dan be ri Tür ki ye nin tam ü ye lik mü ca de le si ver di ði ni söy le miþ ve Ya ni biz bir dis ko da ta ný þan ve bir bi ri ni be ðe nen genç ba yan ve er kek de ði liz. Söz leþ me im za la mý þýz. Bü tün bu iþ ler ta mam la nýn ca Tür ki ye ü ye o la cak de miþ. AB-Tür ki ye i liþ ki le ri ne çok fark lý bir ba kýþ! Gö rü len o ki, 2011 AB ye kar þý du yu lan is tek siz lik le geç ti, a man 2012 böy le ol ma sýn «««T MÝ D MÝ? CHP Li de ri Ke mal Ký lýç da roð lu nun, si ya set te ki yük se li þi hay li hýz lý ol du. Ö zel lik le Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý a day lý ðýn dan son ra yýl dý zý par la yan Ký lýç da roð lu, Bay kal ýn ka set þo ku i le gö rev den is ti fa et me si nin ar dýn dan ken di ni CHP nin ge nel baþ kan lýk kol tu ðun da bu lu ver di. Se çil dik ten son ra da ge ri a dým la rý i le ün le nen Ký lýç da roð lu nun ba þý so ya dý nýn yan lýþ ya zýl ma sý i le dert te. Geç ti ði miz gün ler de CHP li ler i le Ka ra gü cü Am pu te Fut bol Ta ký mý a ra sýn da bir maç oy nan dý. Ba zý mil let ve kil le ri i le Par ti Mec li si ü ye le ri nin ya ný sý ra Ge nel Baþ kan Yar dým cý la rý Gür sel Te kin, Ze ki Gün düz, Gök han Gü nay dýn ve Grup Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce gi bi par ti yö ne ti ci le ri nin for ma giy di ði CHP fut bol ta ký mýn da Ký lýç da roð lu baþ la ma vu ru þu nu yap týk tan 10 da ki ka son ra sa ha ke na rý na çýk tý. Bu ra ya ka dar nor mal, an cak Ký lýç da roð lu nun oy na nan maç ta giy di ði for ma da ki ga rip lik her ke sin dik ka ti ni çek ti. 19 nu ma ra lý for ma sýy la sa ha ya çý kan Ký lýç da roð lu nun for ma sý na so ya dý yan lýþ lýk la Ký lýç ta roð lu þek lin de ya zýl mýþ tý. CHP li ler bi le ge nel baþ kan la rý nýn so ya dý ný D ye ri ne T o la rak ya zý yor sa va rýn ge ri si ni siz he sap e din «««BÖY LE BÝR ÞEY O LA BÝ LÝR MÝ? Baþ ba kan Er do ðan ýn BM de yap tý ðý sert ko nuþ ma nýn a na liz le ri ya pýl ma ya de vam e der ken, BM de ya þa nan bir tar týþ ma o la yýn ma ga zin bo yu tu nu da ö ne çý kar dý. Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mut Ab bas ko nu þur ken, o nu din le mek i çin BM Ge nel Ku ru lu na mi sa fir ka pý sý ndan gir mek is te yen Er do ðan a BM po li si mü da ha le e din ce Baþ ba kan lýk ko ru ma la rý i le bir bir le ri ne gir miþ ler. Ý tiþ me nin ga li bi BM po li si o lun ca Er do ðan ve e ki bi ken di le ri ne ay rý lan bö lüm den sa lo na gi rip Ab bas ý din le miþ ler. Ya þa nan ger gin li ði an la tan Er do ðan a ga ze te ci ler Si ze bir þey ol ma dý ya ni. Siz a ra da kal dý nýz mý? di ye so run ca, gü le rek Böy le bir þey dü þü nü yor mu su nuz? kar þý lý ðý ný ver miþ. Baþ ba kan lýk ko ru ma la rý bu na mü sa a de et mez de Ka sým pa þa lý Baþ ba ka ný mý za za ten bu nu ya pa bi le cek BM po li si da ha yer yü zün de yok! «««KA FA MI ZA TA KIL DI! MÝT i le PKK a ra sýn da geç ti ði i le ri sü rü len bir ko nuþ ma kay dý nýn ya yýn lan ma sý ü ze ri ne tar týþ ma lar sü rü yor. Gö rüþ me le rin Ýç yü zü Er do ðan ý Ya ka cak baþ lý ðý i le ya yýn la nan ko nuþ ma kay dýn da, MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan ýn Baþ ba kan lýk Müs te þar Yar dým cý sýy ken dö ne min MÝT Müs te þar Yar dým cý la rýn dan A fet Gü neþ i le bir lik te PKK lý Mus ta fa Ka ra su ve Sab ri Ok i le yap tý ðý i le ri sü rü len top lan tý nýn ay rýn tý la rý yer al mýþ tý. Bu ka yýt la rýn ya yýn lan ma sý nýn ar dýn dan pek çok so ru ka fa la rý ka rýþ tý rýr ken, bir so ru da bi zim ka fa mý za ta kýl dý. Dev let gö rev li le ri nin gö rüþ tü ðü söy le nen ki þi le rin a ra nan te rör ör gü tü nün li der kad ro su ol du ðu söy le ni yor. Dev let yet ki li le ri nin de bil di ði söy le nen bu gö rüþ me de a ra nan ki þi ler, ne den tu tuk lan ma dý lar? He le bir de kýr mý zý bül ten le a ran dýk la rý hal de Þaþ týk kal dýk. Bu ha mur çok su gö tü re cek gi bi «««CHP, GÖ ZÜ NE SA ÐI KES TÝR MÝÞ! Ga ze te ler de o ku du ðu muz bir ha ber hay li il gi mi zi çek ti. Ha ber CHP nin MHP den bir trans fe ri i le il gi liy di. Hem de ne trans fer? MHP de baþ da nýþ man o lan Ra sim Bö lü cek, Ke mal Ký lýç da roð lu nun dâ ve ti ü ze ri ne CHP de da nýþ man lýk hiz me ti ve re cek miþ. Dâ ve ti biz zat Ký lýç da roð lu ndan a lan Bö lü cek in çað rýl ma sý nýn se be bi de Sað seç men le CHP a ra sýn da or tak bir dil o luþ tu ra rak, bu ke sim de ki seç men sa yý sý ný art týr ma ya yö ne lik o la rak yo rum lan mýþ. Si ya set bu Ne za man ne o la ca ðý bel li ol mu yor.

6 YURT HABER Y 6 HABERLER Dosya no : 2011/169 Tal. Örnek No: 64 SA TIL MA SI NA KA RAR VE RÝ LEN 1. NO LU GAY RÝ MEN KUL'ÜN CÝN SÝ, KIY ME TÝ, EV SA FI: TA PU KAY DI : Ma ni sa i li, Mer kez Ýl çe si, Kay nak Mah. ka in, ta pu nun 2823 a da, 20 par sel'de 4. kat 9 nu ma ra lý ba ðým sýz bö lüm de ka yýt lý ÇA TI A RA LI (DUB LEKS) MES - KEN va sýf lý tam his se li ta þýn maz. Ý MAR DU RU MU : Ma ni sa Be le di ye si Ý mar Mü dür lü ðü ya zý sý na gö re ta þýn maz; bi ti þik ni zam beþ ka ta mü sa de li mes ken a la nýn da kal mak ta dýr. Ö ZEL LÝK LE RÝ : Ta þýn maz; Kay nak Mah Sk. No: 8, K: 4. No: 9, Mer kez, Ma - ni sa ad re sin de ki dub leks mes ken dir. Sa tý þa ko nu da i re çe lik ka pý lý o lup bi na a san sör lü - dür. Da i re nin alt ka týn da 3 o da, sa lon, mut fak, ban yo, WC i le müþ te mi lat tan i ba ret ön ve ar ka cep he de i ki a det bal kon var dýr. Üst kat ta i se 1 o da, ban yo, hol ve te ras bu lun - mak ta dýr. Alt ve üst kat ta ki o da lar, sa lon, hol, ban yo, WC, bal kon ve te ras dö þe me le ri se ra mik kap lý dýr. Du var i le ta van lar al çý sý va lý ve ü ze ri plas tik bo ya lý dýr. Du var ke nar la - rýn da kar ton pi yer sü sü ya pýl mýþ týr. Mut fak ha zýr mut fak o la rak ya pýl mýþ o lup tez gâh gra nit tir. Alt ve üst kat ta ki ban yo i le Wc ta va na ka dar fa yans kap lý dýr. Da i re iç ka pý la rý a me ri kan pres ka pý dýr. Pen ce re ler PVC doð ra ma ve ý sý cam lý dýr. Da i re so ba i le ý sý týl mak - ta o lup do ðal gaz bað lan tý sý var dýr. E lek trik ve su yu o lan da i re nin yak la þýk kul la ným a la - ný 140 m 2 'dir. Da i re i yi yer de ve i yi du rum da o lup çar þý ve o kul vs... ya ký nýn da dýr. TAK DÝR O LU NAN DE ÐER : Ar sa Pa yý da hil de ðe ri: TL. 1. Sa týþ Gü nü : 14/ sa at: 14:00-14:05 2. Sa týþ Gü nü : 24/1 1/2011 sa at: 14:00-14:05 SA TIL MA SI NA KA RAR VE RÝ LEN 2 NO LU GAY RÝ MEN KUL'ÜN CÝN SÝ, KIY ME TÝ, EV SA FI: TA PU KAY DI : Ma ni sa i li, Mer kez Ýl çe si, A da ka le Mah. ka in, ta pu nun 2669 a da, 27 par sel 2. kat 5 nu ma ra lý ba ðým sýz bö lüm de ka yýt lý ÇA TI A RA LI (DUB LEKS) MES KEN va sýf lý tam his se li ta þýn maz. Ý MAR DU RU MU : Ma ni sa Be le di ye si Ý mar Mü dür lü ðü ya zý sý na gö re ta þýn maz; bi ti - þik ni zam üç ka ta mü sa de li mes ken a la nýn da kal mak ta dýr. Ö ZEL LÝK LE RÝ : Ta þýn maz A da ka le Mah. U lute pe Cad. No: 136, K: 2 No: 5, Mer kez, Ma ni sa ad re sin de ki dub leks mes ken dir. Sa tý þa ko nu da i re çe lik ka pý lý dýr. Da i re nin alt ka týn da 2 o da, sa lon, mut fak, ban yo, WC i le müþ te mi lat tan i ba ret ön de bir bal kon var - dýr. Üst kat ta i se 2 o da, ban yo, hol, mut fak ve te ras bu lun mak ta dýr. Alt ve üst kat ta ki 1'er o da, hol, ban yo, WC ve te ras dö þe me le ri se ra mik kap lý dýr. Alt kat sa lon i le bi rer o da ve üst kat ta ki 1 o da yer döþ eme le ri i se la mi nant par ke dir. Du var i le ta van lar al çý sý va lý ve ü ze ri plas tik bo ya lý dýr. Du var ke nar la rýn da kar ton pi yer sü sü ya pýl mýþ týr. Mutfak ha - zýr mut fak o la rak ya pýl mýþ o lup tez gâh gra nit tir. Alt ve üst kat ta ki ban yo i le Wc ta va na ka dar fa yans kap lý dýr. Da i re iç ka pý la rý a me ri kan pres ka pý dýr. Pen ce re ler PVC doð ra ma ve ý sý cam lý dýr. Da i re so ba i le ý sý týl mak ta o lup do ðal gaz bað lan tý sý var dýr. Üst ka ta çý kýþ mer di ve ni be to nar me dir. E lek trik ve su yu o lan da i re nin yak la þýk kul la ným a la ný 160 m 2 'dir. Da i re i yi yer de ve i yi du rum da o lup çar þý ve o kul vs... ya ký nýn da dýr. TAK DÝR O LU NAN DE ÐER : Ar sa Pa yý da hil de ðe ri : TL. 1. Sa týþ Gü nü : 14/ sa at:14:25-14:30 2. Sa týþ Gü nü : 24/11/2011 sa at: 14:25-14:30 Yu ka rý da ö zel lik le ri ya zý lý ta þýn maz lar bir borç ne de ni i le a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Sa týþ Þart la rý: 1- Sa týþ lar yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de Ma ni sa A da let Sa ra yý Ma ni sa 5. Ýc ra Mü dür lü ðü 1. Kat 146 no lu sa týþ o da sýn da'da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bi rin ci ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec - mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so - nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ iste ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zýmdýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, mev zu a týn ön gör dü ðü o ran da KDV, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý i le gay ri men ku lün tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi, ta þýn ma zýn ay nýn dan do - ðan bi rik miþ ver gi ler ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz lar ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Ýþ bu sa týþ i la ný nýn, ta pu da ad re si bu lun ma yan ve Ad li teb li ga tý i a de o lan di ðer il gi - li ler hak kýn da da Ý ÝK.nun 127.mad de si ge re ðin ce teb li gat ye ri ne kâ im ol mak ü ze re i la - nen teb lið o lu nur. 7- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/169 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K. 126) 15/09/2011 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. MA NÝ SA 5. ÝC RA DA Ý RE SÝ (TA ÞIN MAZ A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI) SA TI LIK O TO Has ta lýk sebebiy le 1989 mo del sa tý lýk Do ðan. LGP li (ruh sa ta iþ li) 4 las tik sý fýr, çe lik jant, de ri dö þe me, a - larm, fü me ren gi. O to ma tik a raç i le ta kas o lunur. Tel: (0 536) BÝRBÝRÝNDEN id di a lý ko nut pro je le riy le dik ka ti çek mek is te yen mü te ah hit fir ma lar, pro je le rin de ye þil a lan mik ta rý ný ar ttý rýr ken, çev re ci uy gu la - ma la ra da a ðýr lýk ver me ye baþ la dý. Bü yük þe hir - ler de ya þa yan la rýn son dö nem ler de ge niþ ye þil a - la na sa hip ko nut pro je le ri ni ter cih et me si, mar ka ko nut ü re ten mü te ah hit fir ma la rý ha re ke te ge - çir di. Pro je le ri ni þeh rin dý þý na ta þý yan ve ye þil a - lan mik ta rý ný art tý ran fir ma lar, müþ te ri le ri ne ar - týk çev re ci bir çok uy gu la ma da su nu yor. Gri a týk su ge ri ka za ným sis te mi sa ye sin de fos sep tik i çer me yen ev sel a týk suy la çim su la yýp ve o to mo bil yý ka yan dan, ko nut la rý je o ter mal e - ner ji kul la na rak ý sý ta na ka dar bir çok çev re ci uy - gu la ma ilk dik ka ti çe ken ler. An ka ra, Ýs tan bul ve Ýz mir de bah çe dü zen le - me le ri ve çev re ci uy gu la ma la rýy la ö ne çý kan ba zý pro je ler þöy le: AN KA NA TU RA (An ka - ra): Ak þan ve Pro kar or tak lý ðýy la Bey su kent te 191 ko nut la ya pý mý na baþ la nan pro je, gri a týk su ge ri ka za ný mý ve gü neþ e ner ji si i le e lek trik ü re ti mi sis tem le riy le ö ne çý ký yor. Tür ki ye nin ilk çok kat lý, ge niþ o tu rum lu, çe lik ko nut ya pý - sý ö zel li ði ne sa hip An ka na tu ra da, yüz de 90 o - ra nýn da ge ri dö nüþ tü rü le bi lir ol ma sýn dan do - la yý çe lik ter cih e dil miþ. SO LAR KENT (Ýs tan - bul): Ay dýn lý Gru bu nun E sen yurt ta 866 ko - nut luk So lar kent pro je sin de o to par kýn üs tün - de ki 4 bin 200 met re ka re lik a lan gü neþ pa nel - le riy le kap lan dý. Yýl da 750 bin ki lo vat sa at lik e lek trik ü re ti mi nin he def len di ði pro je sa ye - sin de, ko nut lar kul lan dýk la rý e lek tri ðin bü yük bö lü mü nü ü ret miþ o la cak. MÝ RA GE BAH ÇE (An ka ra): U ran san AÞ ta - ra fýn dan Ye ni ma hal le de 202 lüks ko nut la ha ya - ta ge çi ri len pro je, çok kat lý ol ma sý na rað men her i ki kat ta bir, sa kin le ri ne ö zel bah çe key fi ya þa tý - yor. E kim a yý ba þýn da ko nut tes lim le ri ne baþ la - ya cak, park la rý ve sos yal do na tý la rýy la fark lý lýk oluþturma yý he def le yen Mi ra ge Bah çe de, a ra la - rýn da na dir çi çek le rin de ol du ðu çok sa yý da bit ki top rak la bu luþ tu ru la cak. MA VÝ SU EV LE RÝ (Ýz mir): Tan yer Ýn þa - at ýn Nar lý de re de 174 da i re den o lu þan pro je - sin de, ko nut la rýn je o ter mal e ner ji kul la ný la - rak ý sý týl ma sý plan la ný yor. I sý kay bý na kar þý man to la ma ya ö nem ve ri len Ma vi Su Ev le - ri nde, e lek trik ü re til me si i çin de je o ter mal kay nak la rýn kul la nýl ma sý dü þü nü lü yor. LO TUS ÇAY YO LU (An ka ra): Öz çe lik-ý - maj-tan iþ bir li ðiy le Çay yo lu nda 171 ko nut - la ya pý mý na baþ la nan pro je, a kýl lý bi na ö zel - lik le ri ne sa hip. A e ner ji sý ný fý ci haz la rýn ter - cih e dil di ði Lo tus Çay yo lu Ev le rin den, da ha az e ner ji tü ke til me si i çin 3 cep he sis te mi kul - la ný la rak her ko nu tun gü neþ ten da ha faz la ya rar lan ma sý sað lan dý. An ka ra / a a RÝZE DE et ki li o lan þid det li ya ðýþ dolayýsýyla da ha ön ce tah li ye e di len 2 ev yý kýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, il mer ke zin de öð le sa at le rin den i ti ba ren et ki li o lan þid det li ya ðýþ so nu cu mer ke ze bað lý Kap lý ca Ma - hal le si nde bi ri i ki kat lý, di ðe ri bir kat lý ol mak ü ze - re 2 ev yý kýl dý. Bi na la rýn da ha ön ce bo þal týl mýþ ol - ma sý sa ye sin de her han gi bir ya ra lan ma ya da can kay bý ol ma dý. Mer ke ze bað lý ma hal le ler de ya ðý þa bað lý o lu þan ça mur dolayýsýyla çev re si ka pa nan ev ler de mah sur ka lan çok sa yý da ki þi, it fa i ye e kip - le rin ce it fa i ye a raç la rý ve iþ ma ki ne le ri va sý ta sýy la tah li ye e dil di. Ri ze nin ma hal le le ri ni il mer ke zi ne bað la yan yol lar da da çok sa yý da top rak kay ma sý mey da na gel di. Ba zý yol lar iþ ma ki ne le riy le a çýl dý, ba zý la rýn da ça lýþ ma lar de vam e di yor. Çam lý bel Ma - hal le si nde ü ze ri da ha ön ce ka pa týl mýþ o lan Dal yan De re si, a þý rý ya ðýþ dolayýsýyla taþ tý. Taþ kýn sebebiy le ay ný ma hal le de ki TE DAÞ Ýl Mü dür lü ðü, Top ha ne Po lis Ka ra ko lu ve Top lum Sað lý ðý Mer ke zi nin ze min kat la rý ný su bas tý. Su yük sek li ði nin yer yer 1.5 met re ye u laþ tý ðý göz le nir - ken þe hir mer ke zin de çok sa yý da iþ ye ri ni de su bas tý. Ýþ ye ri sa hip le ri, iþ yer le ri ni ken di im kân la rýy - la te miz le me ye ça lýþ tý. Þe hir mer ke zi ne u zun sü re e lek t rik ve ri le me di. Þid det li ya ðýþ dolayýsýyla mer - ke ze bað lý Kýrk lar te pe Kö yün de ken di sin den ha ber a lý na ma yan ka dý nýn Ne ci han Ak su ol du ðu bil di ril - di. Ri ze Va li li ðin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ken di sin den ha ber a lý na ma yan va tan da þý mý zýn a - dý nýn Ne ci han Ak su (52) ol du ðu be lir len di. Ak - su nun bu lun ma sý i çin UM KE ve Kaç kar Dað cý lýk Raf ting Ka yak Ýh ti sas Spor Ku lü bü (KDRK) e kip le - ri böl ge ye sevk e dil di. A ra ma kur tar ma ça lýþ ma la - rý na de vam e dil mek te dir. de nil di. Ri ze Va li si Sey ful lah Ha cý müf tü oð lu, kent te dün den i ti ba ren et ki li o lan sa ða nak ne de niy le ya - þa nan a fe tin gün düz ol ma sý nýn, er ken u ya rý ya pýl - ma sý nýn, va tan daþ la rýn ev le rin den tah li ye e dil me - si nin in san kay bý ný en a za in dir di ði ni söy le di. Ri - ze de sel su la rý na ka pý la rak kay bo lan ka dý nýn ce se - di ne u la þýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, mer ke ze bað lý Çay kent bel de si nin Kýrk lar te be kö yün de sel su la - rý na ka pý la rak kay bo lan Ne ci han Ak su nun (52) ce se di, ya pý lan a ra ma lar so nu cun da kay bol du ðu böl ge nin ya kýn la rýn da bu lun du. Rize/aa O to Sa na yiinde ki yan gýn güç lük le kon trol al tý na al dý KASTAMONU NUN Kü re il çe sin de ki O to Sa na yi Si te - si nde çý kan yan gýn da 12 iþ ye ri, 5 o to mo bil ve 1 mi ni - büs yan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Sa man Ma hal le si nde bu lu nan Kü re O to Sa na yi Si te si nde ki bir iþ ye rin de he - nüz be lir le ne me yen bir sebep le yan gýn çýk tý. Ký sa sü re de bü yü yen yan gýn da a lev ler bi ti þik te bu lu nan di ðer iþ yer le ri ne de sýç ra dý. O to Sa na yi Si te si nin ya ký nýn da bu lu nan it fa i ye e kip le ri nin mü da ha le et ti ði yan gýn sý - ra sýn da iþ yer le ri nin i çin de bu lu nan 5 o to mo bil i le 1 mi ni büs de a lev ler i çin de kal dý. Yan gý na güç lük le mü - da ha le e den e kip le re Kü re Or man Ýþ let me Mü dür lü - ðü i le Kas ta mo nu, Dev ra ka ni ve Sey di ler den ge len it - fa i ye e kip le ri de des tek ver di. Bu sý ra da o lay ye ri ne ge - len iþ ye ri sa hip le ri dük kân la rý nýn a lev ler i çin de gö - rün ce göz yaþ la rý na bo ðul du. Yan gý nýn sa na yi si te si nin he men ya ný ba þýn da bu lu nan pet rol is tas yo nu na sýç ra - ma ma sý i çin bü yük ça ba har ca yan it fa i ye e kip le ri, a lev le - ri güç lük le kon trol al tý na al dý. Kü re / a a Sa man lýk ta çý kan yan gýn, kö ye ya yýl dý ERZURUM UN Tor tum il çe sin de çý kan yan gýn da, 8 sa man lýk, 7 a hýr, 2 si kul la nýl ma yan 3 ev yan dý. Viþ ne li Kö yün de bir sa man lýk ta he nüz be lir le ne me yen bir sebep le yan gýn çýk tý. A lev le rin bü yü me si ü ze ri ne, et - ra fýn da ki a hýr ve sa man lýk la ra sýç ra yan yan gý nýn sön - dü rül me si i çin yet ki li ler den yar dým is ten di. Er zu rum, U zun de re, Ol tu, Tor tum ve Þen yurt bel de sin den gön de ri len 5 it fa i ye a ra cý ve Ýl Ö zel Ý da re si ne a it bir kam yon ve iþ ma ki ne si i le yan gý na mü da ha le e dil di. Yak la þýk 4 sa at te kon trol al tý na a lý nan yan gýn da, 8 sa - man lýk, 7 a hýr, 2 si kul la nýl ma yan 3 ev yan dý. Böl ge de so ðut ma ça lýþ ma la rý sür dü rü yor. Er zu rum / a a Dü ðün ma gan da la rý, dur du rak bil mi yor KIRIKKALE DE dü zen le nen Ký na ge ce si nde ha va ya a teþ a çýl ma sý so nu cu bir ço cuk öl dü, da mat ya ra la nýr - ken An ka ra nýn Ka le cik il çe sin de, dü ðün de ha va ya a teþ a çýl ma sý so nu cu bi ri ço cuk 2 ki þi ya ra lan dý. E di ni len bil - gi ye gö re, il çe ye bað lý Ye ni Çö te Kö yün de ki dü ðü nün de, dâ vet li ler den bi ri ta ban cay la ha va ya a teþ et ti. Bu sý ra da, 8 ya þýn da ki Buð ra Ma den ve Yu suf Sa rý ka ya ya ra lan dý. Ya kýn la rý ta ra fýn dan Ha lil Þýv gýn Çu buk Dev let Has ta - ne si ne kal dý rý lan ya ra lý la rýn sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du - ðu bil di ril di. Jan dar ma e kip le ri, ha va ya a teþ e den ki þi nin ya ka lan ma sý i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Ö te yan dan Ký rýk ka - le de dü zen le nen Ký na ge ce si nde ha va ya a teþ a çýl ma sý so nu cu bir ço cuk öl dü, da mat ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Bah þý lý il çe si ne bað lý Çam lý ca Kö yün de ev le ne cek Se da Öz bek i le O ðuz Öz bek i çin ký na ge ce si dü zen len - di. Da mat O ðuz Öz bek e ký na ya ký lýr ken, ge ce ye ka tý lan ba zý dâ vet li le rin tü fek le ha va ya a teþ et me si ü ze ri ne, 12 ya þýn da ki E nes Ka car öl dü. Da mat O ðuz han Öz bek de el ma cýk ke mi ði ne i sa bet e den saç may la ya ra lan dý. Ký rýk - ka le Yük sek Ýh ti sas Has ta ne sin de te da vi ye a lý nan O ðuz - han Öz bek in sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu öð re nil di. Ö len E nes Ka car ýn ce na ze si Ký rýk ka le Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si mor gu na ko nul du. O lay la il gi li so - ruþ tur ma sür dü rü lü yor. An ka ra / a a Bay rak lý Be le di ye sinden ev de sün net hiz me ti ÝZMÝR ÝN Be le di ye si, mad dî im kân sýz lýk lar dan do la yý ço cuk la rý ný sün net et ti re me yen a i le le re ev de sün net hiz met baþ lat tý. Bay rak lý Be le di ye si Sos yal Ýþ ler Mü dür - lü ðü, son o la rak i ki ya þýn da ki Mus ta fa Reh ber i sün net et tir di. Re fik Þev ket Ýn ce Ma hal le si nde i ka met e den i ki ya þýn da ki Mus ta fa, dok tor mu a ye ne si nin ar dýn dan ba - ba sý Meh met Reh ber in de yar dý mýy la er kek li ðe ilk a dý - mý ný at tý. O pe ras yon son ra sý pan su man ya pý la rak bez giy di ri len mi nik Mus ta fa, að la sa da te sel li yi an ne si Ýk ram Reh ber in ku ca ðýn da bul du. A la nýn da uz man dok tor i le a i le le rin ev le rin de sün net ya pýl ma sý na im kân sað la yan Bay rak lý Be le di ye si, sün net o lan ço cuk la rýn ya þa ya ca ðý muhtemel sað lýk so run la rý ve kon trol le ri i çin 24 sa at sað - lýk hiz me ti ve re cek. Mus ta fa nýn sað lýk so ru nu dolayýsýyla kü çük yaþ ta er kek li ðe a dým at tý ðý ný di le ge ti ren ba ba Reh ber, Bay rak lý Be le di ye si nin ver di ði bu hiz met ten son de re ce mut lu ol duk la rý ný be lirt ti. Ýz mir / ci han Sey yar sa tý cý dan e ði ti me des tek KONYA DA 28 yýl dýr sey yar sa tý cý lýk ya pan 71 ya þýn da ki Mus ta fa Bo ðaz, ma hal le si ne 8 ders lik li o kul yap tý rýl ma sý i çin 410 met - re ka re ar sa i le 300 bin li ra ba ðýþ la dý. Mer - kez Me ram il çe si Gö de ne Ma hal le si nde çift çi lik ya pan Bo ðaz, ma hal le sin de ki öð - ren ci sa yý sý nýn art ma sý ü ze ri ne ye ni bir o - kul yap tý rýl ma sý i çin Kon ya Va li li ði ne is - tek te bu lun du. Bo ðaz, yap tý ðý a çýk la ma da, ma hal le si ne o kul yap tý rýl ma sý i çin ken di - si ne a it 410 met re ka re a ra zi yi ve a i le sin - den ken di si ne mi ras ka lan a ra zi yi sa ta rak el de et ti ði 300 bin li ra yý hiç dü þün me den ba ðýþ la dý ðý ný söy le di. 47 yýl dýr ev li ol du ðu e þi Me li ha Bo ðaz (63) i le u zun sü re te da vi gör me le ri ne rað men ço cuk sa hi bi o la - ma dýk la rý ný i fa de e den Bo ðaz, ço cuk öz - le mi ni ma hal le de ki o ku la gi den ço cuk - la rý se ve rek gi der di ði ni be lirt ti. Her yýl o kul la rýn a çýl dý ðý ilk gün ler de ma hal le - de ki o kul da ço cuk la ra çi ko la ta da ðýt tý ðý - ný i fa de e den Bo ðaz, Cu ma na ma zý i çin ca mi ye gi der ken ma hal le miz de ki o ku lun ya nýn dan ge çi yo rum. O ku lun ya ný na gel - di ðim de bir müd det du rup ço cuk la rýn ses le ri ni din li yo rum. Ço cuk öz le mi mi o - ra da gi de ri yo rum de di. Kon ya / a a Ü ze ri ne te le viz yon dev ri len ço cuk öl dü TRABZON UN Ak ça a bat il çe sin de, ü ze ri - ne te le viz yon dev ri len ço cuk öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, il çe nin Sa rý taþ Ma hal le - si nde ki e vin de, 3 ya þýn da ki E ni se Züm - ra U zal ýn ü ze ri ne te le viz yon dev ril di. Ya kýn la rý ta ra fýn dan Ak ça a bat Haç ka lý Ba ba Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan U - zal, mü da ha le ye rað men kur ta rý la ma dý. U zal a i le si nin Sam sun lu ol du ðu ve i - mam o lan ba ba Þa ban U zal ýn, Da rý ca E ði tim Mer ke zin de e ði tim gör mek i çin a i le siy le bir lik te 10 gün ön ce Trab zon a ta þýn dý ðý öð re nil di. O lay la il gi li so ruþ tur - ma sür dü rü lü yor. Trab zon / a a Kü re il çe sin de ki O to Sa na yi Si te si nde çý kan yan gýn da 12 iþ ye ri, 5 o to mo bil ve 1 mi ni büs yan dý. FO TOÐ RAFLAR: A A KONUT REKABETÝ ÇEVREYE YARIYOR Birbirinden iddialý ev projeleriyle öne çýkmak isteyen firmalar, projelerde daha çok yeþil alana yer vermeye baþladý. Pro je le ri ni þeh rin dý þý na ta þý yan ve ye þil a lan mik ta rý ný art tý ran fir ma lar, ar týk çev re ci bir çok uy gu la ma da su nu yor. Ri ze yi þid det li ya ðýþ vur du Þehir merkezindeki sokaklarda arabalar ve saðlýk ocaðýndaki ambulanslar sular altýnda kaldý. FO TOÐ RAFLAR: A A Merkez Yukarýkaplýca Mahallesi Kalafatlar mevkisinde mahsur kalan 3 ü çocuk 11 kiþi, Giresun Jandarma Bölge Komutanlýðýndan gönderilen askerî helikopterle alýnarak il merkezine getirildi. Ýl Jandarma Komutanlýðýnýn karþýsýndaki piste inen helikopterdeki vatandaþlar, saðlýk kontrolünden geçirilmek üzere Rize Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan, Kalkandere ilçesinin Çayýrlý köyünde mahsur kalan 11 kiþi de kurtarma ekiplerince güvenli bir bölgeye götürüldü.

7 Y DÜNYA 7 YEMEN DE KAN DURSUN KÖRFEZ ÝÞBÝRLÝÐÝ KONSEYÝ, YEMEN DEVLET BAÞKANI ALÝ ABDULLAH SALÝH ÝN ACÝLEN YETKÝLERÝNÝ DEVRETMESÝ VE MUHALÝFLERLE DÝYALOÐA BAÞLAMASI GEREKTÝÐÝNÝ AÇIKLADI. Kýtlýkla mücadele eden Doðu Afrika'da hayat kurtarmak için uluslar arasý toplumdan daha fazla para baðýþý yapmalarý çaðrýsýnda bulunuldu. Do ðu Af ri ka da ha çok yar dý ma muh taç Yemen'de muhaliflerin protesto gösterileri devam ederken, son bir haftada sivil kayýplarýn sayýsý arttý. CUMA günü New York ta yapýlan Birleþmiþ Milletler (BM) genel kurulunda bir araya gelen Körfez Ýþbirliði Konseyi (KÝK) üyesi 6 ülkenin yaptýðý toplantýda, Yemen deki þiddet olaylarý ele alýndý. Toplantýdan çýkan kararda konsey sözcüsü, Kardeþ ülke Yemen de son bir haftada akan kan endiþe verici boyuttadýr. Taraflarýn sivil kayýplara son vermek için çözümü barýþçýl yollarda aramasý gerekmektedir. Acilen KÝK barýþ planýnýn uygulamaya konmasý için henüz geç deðildir açýklamasýnda bulundu. KÝK planý üzerinde taraflar defalarca toplantýlar düzenlemiþ, ancak plan anlaþmazlýklar dolayýsýyla askýya alýnmýþtý. Geçtiðimiz hafta sonu muhalif gruplarýn yaptýðý yürüyüþte göstericilere ateþ açýlmýþ ve hafta içi baþþehir Sana nýn birçok bölgesine yayýlan çatýþmalarda 150 kiþi vefat etmiþti. Sana / aa PROTESTOCULARA ATEÞ AÇILDI YEMEN DE þiddet olaylarý bir haftadýr devam ederken, dün yapýlan muhalif gösterilerde protestoculara ateþ a- çýlmasý sonucu 3 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Geçen hafta baþlayan çatýþmalar hafta içi þiddetini arttýrmýþtý. Cuma sabahý tedavi gördüðü Riyad dan dönen Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih ateþkes kararý almýþ, ancak bu karar devam ettirilememiþ ve önceki günkü olaylarda 40 kiþi ölmüþtü. Önceki akþam saatlerinde Salih in hükümete baðlý birliklerin geri çekileceði kararýndan sonra Sana da sessiz bir gece geçirilirken, sabah saatlerinde yapýlan gösterilerde yine nereden geldiði belli olmayan keskin niþancý atýþlarý yapýldý. Hastanelere yaralýlarýn gelmeye devam ettiði bildirildi. Sana / aa Kosova da vize beklentisi KOSOVA yetkilileri, Avrupa Birliði nden (AB) ay içinde, vize rejimini serbestleþtirme konulu müzakerelere baþlamasý için izlenecek yol haritasýnýn sunulmasýný umut ediyor. Kosova Avrupa Entegrasyon Bakaný Vlora Çitaku, Brüksel deki temaslarýný deðerlendirirken, iyi haberlerle geri dönmesine raðmen, iþ tamamdýr aþamasýna gelinmediðini belirtti. Çitaku, son aylardaki çalýþma temposunun izlenmesi durumunda, Kosova ve vatandaþlarýnýn en kýsa zamanda Avrupa'da vizesiz dolaþmalarýnýn beklenebileceðini söyledi. Vlora Çitaku, vize rejiminin kaldýrýlmasýna iliþkin izlenecek yol haritasý alýndýktan sonra, rekor bir zaman içinde gerekli kriterleri yerine getireceklerine dair güvence verdi. Vize rejiminin kaldýrýlmasýyla ilgili müzakerelerin baþlamasý ve izlenecek yol haritasýnýn sunulmasýnýn ardýndan, Kosova nýn yerine getirmesi gerektiði baþka kriterlerin de olduðuna dikkati çekiliyor. AB diplomasi þefi Catherine Ashton, New York taki Balkan Liderleri Zirvesi nde Kosova Baþbakaný Haþim Taçi yle gerçekleþtirdiði görüþmede, Kosova nýn geleceðinin kesinlikle Avrupa da olduðuna vurgu yaptýðý bildirildi. Priþtine / aa Everest Daðý'ný görmek isteyen turistleri taþýyan uçakta kurtulan olmadý. Nepal de uçak düþtü: 19 ölü NEPAL DE Everest Daðý ný görmek isteyen turistleri taþýyan uçaðýn iniþ sýrasýnda düþmesi sonucu 19 kiþinin öldüðü bildirildi. Uçakta 13 yabancý turist, 3 Nepalli yolcu ve 3 mürettebat olduðu belirtildi. Buddha Air þirketine ait uçaðýn baþþehir Katmandu nun birkaç kilometre uzaklýðýndaki Bisankunarayan Köyünde düþmesi sonucu uçaktaki herkesin öldüðü aktarýldý. Turist uçaðýnýn Everest Daðý turu yaptýðý ve düþtüðü sýrada bölgenin çok sisli olduðu kaydedildi. Katmandu / cihan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, kýtlýkla mücadele eden Doðu Afrika da hayat kurtarmak için BM üyesi ülkelere daha fazla para baðýþý yapmalarý çaðrýsýnda bulundu. Ban, New York ta Doðu Afrika ya insanî cevap konulu toplantýda yaptýðý konuþmada, BM nin bölgedeki programlarý için yýl sonuna kadar 700 milyon dolara daha ihtiyaç duyulduðunu belirterek, Ulusal dayanýþma ve u- luslar arasý yardým, çok sayýda hayat kurtardý dedi ve hýz kaybedilmemesi gerektiðini söyledi. BM Genel Sekreteri, insanî yardým çalýþanlarýnýn bölgeye daha fazla giriþ yapmalarýnýn saðlanmasý çaðrýsýnda da bulunarak, yardým örgütlerinin, Somali de aþýrý dinci Eþþebab örgütünün kontrolündeki bölgelere girebilmeleri halinde daha fazla hayatýn kurtarýlabileceðini kaydetti. Ban Kimun, Somali, barýþ ve istikrara kavuþana kadar kýtlýk tehditinden asla kurtulmayacak diye konuþtu. BM / aa Vladimir Putin, Rusya yý 2024 e kadar yönetebilir Rusya nýn baþþehri Moskova da önceki gün tarihî Kremlin Sarayý nda iktidardaki Birleþik Rusya Partisi nin kurultayýnda ülkenin uzun vadede geleceðine iliþkin Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev ile Baþbakan Vladimir Putin arasýnda baþbakanlýk-devlet baþkanlýðý dönüþüm planý büyük alkýþla kabul edildi. Medvedev, Putin in Mart 2012 de devlet baþkanlýðý seçiminde aday olmasýný o- nayladýklarýný bildirmesiyle Vladimir Putin de 4 Aralýk genel seçiminde resmen Medvedev, Birleþik Rusya nýn baþ adayý ve Baþbakan olsun dedi. Putin böylece anayasa temelinde yeni 6 yýllýk görev dönemiyle kendisine 2024 yýlýna dek devlet baþkanlýðý yolunu açmýþ oldu. Putin, yeni Rus çaðýnda Medvedev le dönüþüm esasýný birkaç yýl önce kararlaþtýrdýklarýný da resmen söyledi. Bazý ekonomi kaynaklarý Medvedev e oranla muhafazakâr ve eski istikrarlý devlet temellerine baðlý Putin in üçüncü devlet baþkanlýðý döneminde ülke ekonomisinin durgunluða gireceðini öne sürüyor. Moskova / aa DÜNYA BANKASI, MALÎ YARDIMI ARTTIRACAK DÜNYA Bankasý, Afrika Boynuzu nda yer alan ve kuraklýkla mücadele eden ülkelere malî yardýmý katlayarak 1,88 milyar ABD dolarýna yükselteceðini açýkladý. Yaklaþýk 13 milyon kiþinin kuraklýðýn pençesinde olduðu bu ülkelere yapýlacak yardým daha önce 500 milyon dolar olarak belirlenmiþti. Dünya Bankasý Baþkaný Robert Zoellick, Somali, Kenya, Etiyopya, E- ritre, Cibuti ve Uganda yý kapsayan bölgede kuraklýk ve gýda kriziyle baþetmek için gerekli 1 milyar dolarlýk finansman ihtiyacýnýn bu þekilde kapatýlabileceðini söyledi. BM, kuraklýk çeken ülkelerin 2,4 milyar dolarlýk acil yardýma ihtiyacý olduðunu tahmin ediyor. Þu ana kadar toplanan uluslar arasý yardýmlarýn 1,4 milyar dolara yaklaþtýðý belirtiliyor. Washington / aa Gazetecileri kaçýranlara ömür boyu hapis cezasý I RAK TA, 2005 yý lýn da Ro man ya lý 3 ga ze te ci yi ka çý ran 2 ki þi ye ö mür bo yu ha pis ce za sý ve ril di. I rak Yük sek Mah ke me Kon se yi Söz cü sü Ab dül set tar Bay rak tar, 2005 yý lýn da 3 Ru men ga ze te ci yi ka çý ran 2 ki þi nin ö mür bo yu hap se mah kûm e dil dik le ri ni be lir tir ken, hü küm lü le rin kim lik le ri ne i liþ kin bil gi ver me di. Ro man ya nýn I rak ta ki bir lik le ri ni ge ri çek me si ta le biy le ka çý rý lan Ru men ga ze - te ci ler, yak la þýk 2 ay e sir tu tul muþ tu. I rak ta ay rý ca, Dý þiþ - le ri Ba kan lý ðý nýn üst dü zey yet ki li si Ma zin Ab dül va - hab ýn, si lâh lý sal dý rý so nu cu öl dü ðü bil di ril di. Po lis, Ab - dül va hab ýn, baþ þe hir Bað dat ýn El Ca mi ya sem tin de sus - tu ru cu lu si lâh lar la dü zen le nen sal dý rý da öldüðünü a çýk la - dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý da, Ab dül va hab ýn ö lüm ha be ri ni doð ru la dý. Baðdat / aa Su ri ye de o pe ras yon lar sü rü yor, ölü sayýsý artýyor YÖ NE TÝM kar þý tý pro tes to gös te ri le ri nin de vam et ti ði Su ri ye de ön ce ki gün dü zen le nen o pe ras yon lar da ö lü sa yý sý nýn 18 e yük sel di ði bil di ril di. Su ri ye li ak ti vist ler, ül ke nin bir çok þeh rin de dü zen le nen o pe ras yon lar da, gü ven lik güç le ri nin aç tý ðý a teþ te da ha ön ce 5 o la rak ve - ri len ö lü sa yý sý nýn 18 e çýk tý ðý ný, on lar ca ki þi nin de ya - ra lan dý ðý ný be lirt ti. O pe ras yon lar da çok sa yý da ki þi nin de tu tuk lan dý ðý ný di le ge ti ren ak ti vist ler, ül ke nin Li - man þeh ri Laz ki ye ve Ha ma da or du dan ay rýþ ma la rýn mey da na gel di ði ni kay det ti. Þam / aa UGK: Dün ya ya ný mýz da ol sun LÝB YA DA mu ha lif le rin kur du ðu U lu sal Ge çiþ Kon se - yi nin (UGK) i ki nu ma ra lý is mi Mah mud Cib ril, Lib - ya nýn ka çak li de ri Mu am mer Kad da fi nin 42 yýl sü ren yö ne ti min den son ra ül ke si nin ye ni den in þa sý sü re cin de u lus lar a ra sý top lu mun yan la rýn da ol ma sý çað rý sýn da bu - lun du. Cib ril, New York ta 66. Dö nem BM Ge nel Ku ru lu gö rüþ me le ri sý ra sýn da BM de li der le re yap tý ðý ko nuþ ma - da, ye ni Lib ya nýn, de mok ra si, e þit lik ve u lus lar a ra sý top - lum la ye ni den bü tün leþ me ye bað lý bir u lus o la rak can - lan dý ðý ný söy le di. UGK nin, re fe ran du ma gö tü rü le cek ye ni bir a na ya sa tas la ðý ha zýr la ma ya bað lý lý ðý ný di le ge ti - ren Cib ril, bir le þik top rak ve u lu sal uz la þý ol ma dan u lu sal bir li ðin müm kün ol ma dý ðý ný be lir te rek, u lus lar a ra sý top - lu mun, Kad da fi' den ka lan zor luk lar la mü ca de le de yan la - rýn da yer al ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. BM / aa

8 TÜRKÝYE NÝN epeyi bir zamandýr komþusu olan ülkelerle yaþadýklarý, dýþ politikada komþularla sýfýr sorun stratejisinin çöktüðüne mi iþaret ediyor? Gazeteciler, yorumcular, akademisyenler bu soruyu devamlý soruyor artýk. Ah met Da vu toð lu nun ku ram cý sý ol du - ðu bu po li ti ka, mu hak kak a za mi i yi ni yet le baþ la týl mýþ tý. Yal nýz, son dö nem le re hýz la bir göz at tý ðý mýz da kom þu lar la sý fýr so run dan, so run lar sar ma lý na doð ru ev ril di ði mi zi gö rü - yo ruz. Gün de min en sý cak me se le si o lan ve ge çen haf ta ek se ni An ka ra-lef ko þa dan New York a u za nan Kýb rýs ü ze rin de du ra lým. As - ke rî o la rak bö lün müþ a da nýn bir ta ra fýn da ya - ni gü ne yin de AB ü ye si ve tüm dün ya nez din - de Kýb rýs ýn ta ma mý ný tem sil e den Kýb rýs Cum hu ri ye ti, di ðer ta raf ta Tür ki ye den baþ ka kim se nin ta ný ma dý ðý KKTC var. Tür ki ye, i lan et ti ði mün ha sýr e ko no mik böl ge de ABD li ve Ýs ra il li þir ket ler le pet rol a ra ya ca ðý ný a çýk la ma - sý nýn ar dýn dan Gü ney Kýb rýs a tep ki gös ter di. ABD Je o lo ji A raþ týr ma Ku ru mu Ni san 2010 da Lüb nan-ýs ra il-kýb rýs ve Su ri ye a ra - sýn da ki de ni zal tý böl ge sin de 3,5 tril yon met - re küp do ðal gaz ve 1,7 mil yar va ril pet rol o la bi le ce ði ni a çýk la - dý. Böl ge dün ya nýn be þin ci en zen gin böl ge si o la rak a ný lý yor. Di ðer sa hil dar ül ke ler gi bi Kýb - rýs da a da nýn gü ney su la rýn da 2009 dan bu ya na sis mik a raþ - týr ma ya pý yor. Di ðer bir de yiþ le bu me se le hep gün dem dey di. Ýþ fi i li ya ta dö kü lün ce, Tür ki ye he - men do nan ma sý ný, ha va kuv - vet le ri ni o böl ge ye gön der mek - ten, ya pý lan bu a ra ma fa a li yet le - ri nin ce vap sýz kal ma ya ca ðýn dan bah set me ye baþ la dý. Tür ki ye, ken di si, KKTC ve Kýb rýs Cum - hu ri ye ti a ra sýn da mün ha sýr a - lan lar be lir len me di ði i çin a ra ma fa a li yet le ri ne i ti raz et ti. Ý ti ra zý ve ta lep le ri pek ger çek - çi ol ma sa da, Ýs ra il e ve Gü ney Kýb rýs a so pa gös ter me he ve si a ðýr bas tý. Tür ki ye nin ses li i ti - raz la rýn ar dýn dan dev re ye Yu - na nis tan gir di. KKTC, þu an da bir leþ me mü za ke re le ri ko nu - sun da so mut ve cid di so nuç lar el de et mi yor ol sa da, Kýb rýs Cum hu ri ye ti i le mü za ke re ha - lin de ve bu ko nu nun mü za ke - re le ri o lum suz et ki le me sin den ra hat sýz. Bu ge liþ me ler le bir lik - te 2012 nin tem mu zun da AB Dö nem Baþ kan lý ðý ný dev ra la - cak o lan Gü ney Kýb rýs i le o lan du ru mu muz, za ten tav sa mýþ bu lu nan Tür ki ye-ab i liþ ki le ri - nin ge le ce ði a çý sýn dan da u mut va at et mi yor. Gü ney Kýb rýs ýn i lan et ti ði mün ha sýr e ko no mik böl ge de pet rol ve do ðal gaz a ra ma ça lýþ - ma sý na mi sil le me o la rak Tür ki - ye, ge çen haf ta New York ta gös te riþ li bir ký ta sa han lý ðý an - laþ ma sý im za la dý. Baþ ba kan Er - do ðan i le KKTC Cum hur baþ - ka ný Der viþ E roðlu a ra sýn da im - za la nan an laþ may la be ra ber, Tür ki ye ken di ký yý sýy la Ku zey Kýb rýs ký yý sý a ra sýn da Ak de - niz de pet rol ve do ðal gaz a ra ya - bil me yet ki si ne sa hip ol du. Ar - dýn dan bu doð rul tu da hak kýn da bin bir þa i be do la þan Ko ca Pi ri Re is ge mi si ni yo la çý kar dý. Bu ge liþ me ler le du rum son de re ce kar ma þýk bir hâl al dý. E li miz de, bir yan da mü za ke re ler sü rer ken i çer de si ya se ten sý ký þan Dmit ris Hris tof yas ýn çý kar dý ðý pet rol a ra ma kri zi, bir yan da bu du rum dan va zi fe çý ka rýp ken di ka - ra su la rý ný ge niþ let me he ves li si bir Tür ki ye var. A tý lan bu a dým la rýn çö züm ve ba rý þa yö - ne lik ol ma dý ðý a çýk. Tür ki ye nin pet rol a ra ma i çin gön der di ði Ko ca Pi ri Re is in a ra ma ya pa - ca ðý böl ge i se, Kar paz i le Ýs ken de run Kör fe zi a - ra sýn da ve hâ li ha zýr da Gü ney Kýb rýs ýn son daj ger çek leþ tir di ði mün ha sýr e ko no mik böl ge i le hiç bir il gi si yok. Ý þi Ak de niz e do nan ma gön - der me ye ka dar var dý ran Baþ ba kan Er do ðan ýn, Bir leþ miþ Mil let ler Ge nel Ku ru lu nda yap tý ðý ko nuþ ma da, Kýb rýs me se le sin den bah se der ken bir kez bi le KKTC de me yip, Kýb rýs Türk ta ra - fý gi bi nötr bir i fa de kul lan ma sý ný da ay rý ca il - ginç bir not o la rak düþ mek is te rim. Son dö nem de, ko nuy la il gi li en ak lý se lim a - çýk la ma lar dan bi ri Al man Fe de ral Mec lis Dýþ Ý liþ ki ler Ko mis yo nu Baþ ka ný Rup recht Po - lenz den gel di. Po lenz Hý ris ti yan De mok rat ol ma sý na rað men Tür ki ye nin AB ye ü ye ol - ma sý ný sa vu nan en der Al man sað po li ti ka cý - lar dan bi ri. So ru nun u lus la ra ra sý bir mah ke - me ta ra fýn dan çö zül me si ge rek ti ði ne vur gu ya pan Po lenz, 21. yüz yýl da so run la rýn as ke rî yön tem ler ye ri ne u lus la ra ra sý mah ke me de çö zül me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Ka ným ca bu tür an laþ maz lýk la rýn mah ke me ler de çö - zül me si ko nu sun da ýs rar cý ol mak ge re ki yor. 21. yüz yýl da bu tür so run lar, sa vaþ ge mi si faz - la o lan ta ra fýn üs tün lü ðüy le çö zü le mez. Bu, 21. yüz yýl da iz le ne bi le cek bir si ya set de ðil. Bu ne den le de ta raf la ra þu çað rý ya pý la bi lir: E ðer ö nem li bir so ru nu nuz var sa ki, do ðal kay nak - la rýn ki me a it ol du ðu me se le si ö nem li bir so - run dur ve bu ko nu da fark lý gö rüþ ler mev cut - sa, so run, ko nu nun mah ke me ye gö tü rü le rek uz laþ ma sað lan ma sýy la çö zü le bi lir di yor. Do nan ma yol la ma gi ri þi mi nin haf ta ya Mec lis a çý lýn ca Tür ki ye nin çok da ha ha ya ti o lan Kürt so ru nu i le ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý - nýn göl ge sin de ka la ca ðý ný ve sert re to rik ten ö - te ye git me ye ce ði ni te men ni e de lim. Pe lin Cen giz / Ta raf, MEDYA POLÝTÝK 8 Y Ce ha le ti miz mil lî le þi yor mu? Se lâ nik li ler ha ne da ný nýn em per ya list Av ru pa nýn yar dým la rýy la Os man lý nýn bo ða zý na sa rýl dý ðý gün ler de, kur tu luþ re çe te si ni Van da a çýk la yan Be di üz za man; Bi zim düþ ma ný mýz ce ha let, za ru ret ve ih ti - lâf týr. Bu üç düþ ma na kar þý ma ri fet, sa n'at ve it ti fak si lâ hýy la mü ca de le e de ce ðiz di yor du. Os man lý ba ki ye si o lan biz ler, ce ha le ti mi zi mü te ma di yen im kân sýz lýk la ra ha va le et miþ - tik. Yok luk ve yok sul luk la ba þa çýk tý ðý mýz da a zý lý düþ ma ný mý zý ye ne ce ði mi zi zan net miþ - tik. Se lâ nik li ler ha ne da ný nýn pro pa gan da la - rýy la Os man lý za ma nýn da o ku lun, med re se - nin yay gýn ol ma dý ðý zi hin le re o den li nak þe - dil miþ ti ki, bil has sa ö zel te þeb büs le ül ke nin en üc ra kö þe si ne, dað baþ la rý na ve yay la la ra e ði tim ku rum la rý nýn ta þýn dý ðý ný, a çýl dý ðý ný ve ce ha let le bü yük mü ca de le ler ve ril di ði ni du - ya ma dýk, a raþ tý rýp öð re ne me dik. Ce ha le tin mil lî leþ me si ni, bin se ne lik ya zý ve kül tü rü mü zün de ðiþ ti ril di ði ka ran lýk ge - ce le re bað la mak da müm kün dür. Fa kat Be - di üz za man ýn baþ lat tý ðý Kur ân ýn lâ fýz ve mâ nâ sý ný ted ris ha re kâ tý nýn o iz be ka ran lýk ge ce le ri nur lan dýr ma ya baþ la ma sýy la, kar þý ta ar ruz da baþ la mýþ tý. Mat bu at u mum mü - dü rü, i çin de i ma na da ir bir ke li me nin geç ti ði bütün neþ ri ya tý ya sak la mýþ. Be di üz za man ýn el yaz ma la rýy la ço ðalt tý ðý e ser le ri ne deh þet li bir ta kip baþ lat mýþ. E lin de Be di üz za man dan bir mek tup ve ya bir ri sâ le i le ya ka la nan ma - sum la ra, ca ni le re ve yüz ler ce a dam öl dür - müþ ka til le re ya pý lan mu a me le re va gö rül - müþ. A ma bu zu lüm, Kur ân ýn her tür lü is - tib dat ve bas ký ya ga le be si ni ön le ye me miþ. Al tý bin say fa lýk Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý na da - hil e ser ler, A na do lu nun bað rýn da tam al tý yüz bin nüs ha ya zýl mýþ. Ta Ce nâb-ý Hak din - dar de mok rat la rý bu maz lûm mil le tin im da - dý na gön de re ne ka dar. Ha ne da nýn bu mil le te kin ve in ti ka mý de rin o lun ca as ke rî ih ti lâl ler - le ce ha le ti ü ze ri mi ze bo ca et me ye ça lýþ mýþ sa da mu vaf fak o la ma mýþ, 12 Ey lül den son ra yi ne Av ru pa lý din siz le rin yar dý mýy la ye ni bir ni fak pro je si ni ge liþ tir miþ. GLO BAL CE HA LET LE MÝL LÎ CE HA LET A RA SIN DA... Ri sâ le-i Nur la ilk de fa bü yük bir tef sir, A - na do lu boz ký rýn da ki ço ban la rýn hey be le ri ne ka dar gir miþ ti. Mil le ti mi zin Kur ân a o lan bü yük te vec cü hü a çý ða çý kýn ca, Kur ân düþ - man la rý da ha de rin, u mu mî ve deh þet li pro - je le ri ni zýn dý ka ens ti tü le rin de ha zýr la dý lar. Ya zý sý ný ya sak la yýp o ku yan la rý i dam et miþ - ler di, a ma Kur ân ý bu mil le tin e lin den yi ne a la ma mýþ lar dý. Kur ân ýn en son tef si ri ne kar þý da mað lûp ol muþ lar dý. Bu de fa ki pro je - ye gö re; se fahat, eð len ce, ca zi be dar o yun cak - lar ve derd-i ma i þet le mil le ti miz o ku ma ve te fek kür den u zak laþ tý rý la cak tý. Fi ra vun la rýn si hir baz la rý na rah met o kut tu ra cak yep ye ni si hir ler le mil le tin dü þün me ve mu ha ke me me le ke le ri dev re dý þý bý ra kýl ma ya ça lý þý la cak - tý. 12 Ey lül den son ra ki dö nem de ilk ku rulan ö zel TV nin is mi, ha týr lar sa nýz Ma gic Box (si hir li ku tu) i di. Ve Show Lon dra da kýrk gün i çin de ha zýr lan mýþ tý. Glo bal din kar þý tý med ya pat ron la rý nýn yar dý mýy la her gün ye - ni bir ka nal ku ru la cak tý. Bu yet mi yor muþ gi - bi Mu se vî pat ron la rýn dev rek lâm þir ket le ri mil le ti mi zin he va ve he ves ha ri ta la rý ný çý - ka ra cak lar dý. Ýn ter net kul la ný mý Av ru pa nýn i ki ka tý na çý ka rý lýr ken, ki tap o ku ma da Af ri - ka nýn al tý na dü þe cek tik. Dün ya nýn i lim de i sim yap mýþ ilk beþ yüz ü ni ver si te si nin a ra sýn da bir ta ne bi le ü ni ver si te miz ol ma ya cak tý. 12 Ey - lül de zýn dý ka nýn mil le ti mi zi A NAP i le bað la - dý ðý ce ha let ip le ri a zý cýk gev þe yin ce, yar dý ma 28 Þu bat ih ti lâ li ve AKP gön de ri le cek ti. ÇA RE MÝ? Geç miþ te ki deh þet li is tib dat la rý par ça la yan ve zi fi ri ka ran lýk la rý gi de ren Kur ân, bu gün de ken di ken di si ni mü da fa a e de cek tir. Me - se le, dü ne ka dar Biz Kur ân eh li yiz di yen di nî ce ma at le rin ha ki kî va zi fe le ri ni ya pýp yap ma ma la rý dýr. Mec li si mi zin de mok ra si yi yan sý týp-yan sýt - ma dý ðý tar tý þý lýr ken RTÜK ün ya pý sý ye ni den sor gu la nýp, he ye tin da ha mü dak kik ve de - mok ra tik bir ya pý ya ka vuþ tu rul ma sý ha lin de, mil lî ya pý mý zý he def al mýþ ne i dü ðü be lir siz bir çok prog ram ra fa kal ka bi lir. Hiç bir Av ru - pa ül ke sin de o la ma ya cak dü zey de med ya ek - ran la rý nýn o to bü se, o ku la, has ta ne ye, va pu ra, u ça ða ve hat ta he ki min bek le me o da sý na ha - kim ký lýn ma sý ný, mil lî ce ha let pro je si dý þýn - da an la ya maz sý nýz. Zi ra mil le te sö mür ge mu a me le si yap mak ta o lan glo bal ce re yan la - rý tes bit et me den, ce ha le tin gi de rek mil lî leþ - me si teh li ke si ni ön le ye me yiz. Ha ným la rý ah lâk sýz lý ðý ve ce ha le ti teþ vik e - den di zi le rin ba þý na, ta rým iþ çi le ri ni ve ço - ban la rý eð len ce ve se fa he te, ba ba la rý ha ber sa a ti ve ma ça, genç kýz la rý te le vo le ve ma ga - zi ne, ma sum ço cuk la rý ca na var ca çiz gi film - le ri ne tes lim e den bir Tür ki ye de kim o kur, ki min dü þü nür ve sos yal mü na se bet ler na sýl ku ru lur? MÝL LÎ E ði tim Ba kan lý ðý (MEB) çok ö nem,li, çok o lum lu bir iþ yap tý, bir KHK i le Mil li E ði - tim Teþ ki lat Ya sa sýn da de ði þik li ðe gi de rek e - ði ti min her a þa ma sýn da ge çer li o lan te mel a - maç mad de si ni çok da ha çað daþ, çok da ha iþ - lev sel, çok da ha az ha ma si bir ha le ge tir di. Bu ra da be nim MEB e yö nel te bi le ce ðim ye - ga ne e leþ ti ri, bu de ði þik li ði A na ya sa nýn di ba - ce si ni ve 42. mad de si ni de ðiþ tir me den yap - týk la rý i çin bu çok o lum lu gi ri þi min a na ya sal o la rak tar týþ ma la ra a çýk ha le gel me si dir. Hiç þaþ ma dým, Ýs tan bul Ba ro su he men tep ki si ni gös ter di ve 23 Ey lül ta rih li bir ba sýn bil di ri siy le MEB in KHK i le yap tý ðý de ði þik li ði, u sul den de ðil, öz den çok sert e leþ tir di. Be nim bil di ðim ka da rýy la Ba ro bir a vu kat - lar ör gü tü (hu kuk çu lar ör gü tü di ye mi yo rum) ya da ben seh ven öy le bi li yor mu þum, Ýs tan - bul Ba ro su nun ba sýn bil di ri sin de hu ku kun h sý bi le yok, bil di ri ye kö tü ve çað dý þý bir si - ya set tü müy le dam ga sý ný vur muþ, Ge nel kur - may ýn ar týk ge ri de kal dý ðý ný um du ðum muh - tý ra la rý nýn üs lu bu nu ha týr la tan, Pe rin çek in Ýþ çi Par ti si ni çað rýþ tý ran bir ya zým tek ni ði ha - kim. Ben de niz hu kuk çu de ði lim a ma e ði tim sis - te mi nin her a þa ma sý na, ö zel lik le de yük se - köð re ti me öz gür lü ðün e ge men ol ma sý ný is te - yen bir öð re tim ü ye si yim. A þa ðý da, ü ni ver si te ler de mut lak bir öz gür - lü ðün e ge men ol ma sý ný ar zu e den, hu kuk çu ol ma yan bi ri nin, ben de ni zin, yü rüt tü ðü bir man tý ðý iz le ye cek si niz; ki min hak lý ol du ðu na siz o kur lar ka rar ve rin. A þa ðý da Mil li E ði tim Te mel Ka nu nun dan bir cüm le ak ta rý yo rum; Mad de 11- (De ði þik: 16/6/ /3 md.)...e ði tim ku rum la rýn da A na ya sa da i fa de si ni bu lan A ta türk mil li yet çi li ði ne ay ký rý si ya si ve i de o lo jik tel kin ler ya pýl ma sý na ve bu ni te lik te - ki gün lük si ya si o lay ve tar týþ ma la ra ka rý þýl - ma sý na hiç bir þe kil de mey dan ve ril mez. Bu cüm le de ge çen e ði tim ku rum la rý i fa - de si ü ni ver si te le ri de kap sý yor, bu nu ak lý mýz - da tu ta lým; zi ra yi ne 1983 Ha zi ran ta rih li MEB Teþ ki lat Ka nu nun da MEB e bað lý bir Yük se köð re tim Ge nel Mü dür lü ðü var ve G.M ün gö rev le ri ni sa yan bö lü mün a mad - de si ay nen þöy le: Mad de 19 - Yük se köð re tim Ge nel Mü dür - lü ðü nün gö rev le ri þun lar dýr: a) Mil li E ði ti min ge nel a maç ve te mel il ke le ri ne uy gun o la rak yük se köð re tim po li ti ka sý i le he def ve il ke le ri - nin be lir len me si ve sü rek li ge liþ ti ril me si ko - nu la rýn da ge rek li ça lýþ ma lar yap mak... Hu kuk çu ol ma ya ge rek yok di ye dü þü nü - yo rum, bu mad de ler ü ni ver si te ler de A ta türk mil li yet çi li ði de nen kav ra mýn tar tý þýl ma sý nýn bi le ö nü nü ka pa tý yor; A ta türk mil li yet çi li ði - nin kris ta li ze ol du ðu a na ya sa mad de si i se ün - lü 66. mad de (yurt taþ lýk) ve Ýs tan bul Ba ro - su nun i ti ra zý ga li ba hu ku ken, ü ni ver si te ler de bi le, 66. mad de nin tar tý þýl ma sý nýn ön len me si - ne yö ne lik. Bir ü ni ver si te sis te mi, bir hu kuk fa kül te si, bir si ya set bi li mi bö lü mü dü þü nün ki, a na ya - sa nýn bir mad de si nin tar tý þýl ma sý ya sa lar la en gel len miþ ve o ül ke nin en bü yük ba ro su, ba þýn da da bir öð re tim ü ye si, bir do çent var, bu tar týþ ma nýn bi le ö nü ne set çek mek is ti yor; ger çek ten çok ha zin bir du rum. Za ten e li miz de bir de kor kunç bir yük se - köð re tim ka nu nu var; ba kýn yük se köð re ti min a ma cý ün lü yük se köð re tim ka nu nun da na sýl ta ným la ný yor: Mad de 4 - Yük se köð re ti min a ma cý: Öð - ren ci le ri ni; (1) A TA TÜRK Ýn ký lap la rý ve il ke le ri doð - rul tu sun da A TA TÜRK mil li yet çi li ði ne bað lý, (2) Türk mil le ti nin mil li, ah la ki, in sa ni, ma - ne vi ve kül tü rel de ðer le ri ni ta þý yan, Türk ol - ma nýn þe ref ve mut lu lu ðu nu du yan, (3) Top lum ya ra rý ný ki þi sel çý ka rý nýn üs tün - de tu tan, a i le, ül ke ve mil let sev gi si i le do lu, (4) Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ne kar þý gö rev ve so rum lu luk la rý ný bi len ve bun la rý dav ra nýþ ha li ne ge ti ren... Mil li E ði tim Ba ka ný nýn yap mak is te di ði ga - li ba Tür ki ye yi, öð ren ci le ri bu an lam sýz cen - de re den kur tar mak. An cak, Sa yýn Baþ ba - kan ýn YÖK sis te mi ni sür dü re ce ðiz de me si de a pay rý bir so run. Ýs tan bul Ba ro su Baþ kan lý ðý i se Tür ki ye nin bu cen de re den kur tul ma ma sý i çin e lin den ge le ni ar dý na koy mu yor. Bu tar týþ ma nýn ve sü re cin ar ka sý ge le cek, lüt fen iz le yin. De mok ra si ve hu kuk dev le ti saf la rý ö nü - müz de ki gün ler de çok da ha net le þe cek. E ser Ka ra kaþ / Star, TÜR KÝ YE SOS YAL KO MÝS YON TOP LAN TI SI NA DÂ VET Tür ki ye Sos yal Ko mis yon Top lan tý sý a þa ðý da be lir ti len yer ve ad res te ya pý la cak týr. Ta rih: 01/10/2011 Cu mar te si Sa at: 12:00 Yer: A kýn cý lar so kak. No: 21 Mal te pe /An ka ra 2011/6 Sa týþ. Ta pu Kay dý : K. MA RAÞ i li, EL BÝS TAN il çe si, ÇÝ ÇEK kö yü, Ley lek sýr tý mev ki i 954 par sel, ,00 m 2, Tar la vas fýn da ta þýn maz. Ö zel lik le ri : Ku ru ve i kin ci sý nýf ta rým a ra zi si ko nu mun da, kum lu týn lý top rak ya pý sý na sa hip, Ý mar Du ru mu : Be le di ye mü ca vir a lan sý nýr la rý dý þýn da dýr. (El bis tan -Nur hak ka ra - yo lu na ya kýn, çev re sin de ya pý laþ may la yer le þim ye ri nin i çe ri sin de kal ma sý, ar sa vas fý ný ka zan dýr mak ta dýr.) Sa týþ Sa a ti : 14:00-14:30 A ra sý Mu ham men Be del : ,00 TL Sa týþ Þart la rý : 1- Sa týþ 14/11/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da HU KUK MAH KE ME LE RÝ YA ZI ÝÞ LE RÝ MÜ DÜR LÜ ÐÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 24/11/2011 gü nü ay ný yer ve sa - at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la - cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz - sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve - ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir, i ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa - iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiçbir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la me mur lu - ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 13/09/2011 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. EL BÝS TAN (SULH HU KUK MAH.) SA TIÞ ME MUR LU ÐU (TA ÞIN MA ZIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI) DOSYA NO: 2011/2476 Esas. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen ipotekli gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Antalya- Alanya- Ýshaklý köyü Sarýsu mevkii 101 Ada, 1 parselde kayýtlý 2.225,26 m 2 alanlý arsa vasýflý taþýnmazdaki binanýn A-1 Blok zemin katta 9/188 arsa paylý 1 nolu mesken olup borçlu adýna tam hisse kayýtlýdýr. Tapu kaydý üzerinde Yapý ve Kredi Bankasý A.Þ. lehine ipotek þerhi ve muhtelif haciz þerhleri bulunmaktadýr. Parsel üzerinde bod+4+çatý katlý bina bulunup batý yarýsý A-1 ve doðu yarýsý A-2 blok isimlidir. 4 adet dubleks ve 12 adet normal mesken olmak üzere toplam 16 adet baðýmsýz bölümden oluþmaktadýr. Bina baðýmsýz bölümlerinin tamamý mesken nitelikli olup her bir normal katta (A-1 blokta 2 ad., A-2 blokta 2 ad.) 4'er adet mesken bulunmaktadýr. Her blok merdiveni ayrýdýr. Bina dýþý akrilik boyalý, merdiveni granit kaplama, asansörlü, dýþ cephe etekleri doðal taþ kaplama, bina üzeri çatýlý olup bina güney yanýnda yüzme havuzu, kameriye, giriþte güvenlik kulübesi bulunup parsel güneyinden alt geçit ile tahminen 50 metre güneye çýkýlmakta oradan 2. Bir alt geçitle D-400 yolu altýndan kumsala ulaþýlmaktadýr. Parsel çevresi güvenlik duvarý mevcut ve çevre tanzimi yapýlmýþ durumdadýr. Söz konusu 1 nolu mesken A-1 blok (batý giriþi) zemin katýnda yer alýp doðu (kýsmi- iç bahçe) -güney ve batý olmak üzere 3 cephelidir. Mesken 1 salon mutfak, 2 oda ve müþtemilatlarý bulunup toplam 80 m 2 civarýnda kapalý alanlýdýr. Bina tahminen 3-4 yýllýk yýpranmalýdýr. Parselde elektrik, su, PTT ve muhtarlýk hizmetleri mevcut olup alt yapý, gürültü ve hava kirliliði yoktur. Parselde Demirtaþ - Aliefendi köyü asfalt yolundan batýya tahminen 410 metre mesafeye ham yoldan ulaþýlmaktadýr. Parselin tahminen 175 metre güneyinde D-400 Antalya- Mersin yolu ve yolun ilerisi kumsal - deniz olup parsel merkezi konumdadýr. Anýlan taþýnmaz arsa payý ile birlikte ,00 TL deðer taþýr. Satýþ Saati: 14:00-14: Sa týþ 15/11/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da A lan ya A da let Sa ra yý Me zat Sa lo nun da su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak su re tiy le 25/11/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler de i - kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men - kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin sa týþ mas raf la rý ný geç me si la zým - dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, ta þýn maz i çin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis - pe tin de ,00 TL na kit ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu - nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze - re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ta pu har cý nýn 1/2'si, tes lim mas ra fý ve gün cel KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel la li ye har cý ve ta pu har cý nýn 1/2'si sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/2476 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý iþ bu sa týþ i la ný, ta pu da ad re si bu lun ma yan ve teb li gat ya - pý la ma yan il gi li le re i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. 15/09/2011 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. ALANYA 1. ÝCRA VE ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) s.bu id nur si.de MEB, KHK ve Ýstanbul Barosu Teþ ki lât Ka nu nun da MEB e bað lý Yük se köð re tim Ge nel Mü dür lü ðü nün gö rev le ri ni sa - yan bö lü mün a mad de si ü ni - ver si te ler de A ta türk mil li yet çi li - ði de nen kav ra mýn tar tý þýl ma sý - nýn bi le ö nü nü ka pa tý yor. Donanma yollama giriþiminin Meclis açýlýnca Türkiye nin çok daha hayatî olan Kürt sorunu ile yeni anayasa çalýþmalarýnýn gölgesinde kalacaðýný ve sert retorikten öteye gitmeyeceðini temennî edelim. Sun'î bir kriz: Kýbrýs ýn offshore petrolü

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Risâle-iNûr dâiresinin mahiyeti (1) K. S. rumuzlu okuyucumuz: Hazret-i Üstad Yirmi Sekizinci Lem a nýn On Birinci Nüktesinde, Risâle-i Nur un dairesi dýþýnda nûr arayan bir kýsým talebelerini ikaz ediyor; On Ýkinci Nüktesinde ise mahkemeye karþý çekimser davranan ve merdane yanaþmayan bazý talebelerini tenkit e- diyor. Risâle-i Nur un dairesi dýþýnda nur aramak ne demektir? Yirmi Sekizinci Lem a nýn On Birinci Nüktesinde Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, Nur Talebelerinin, Risâle-i Nur dairesi dýþýnda Nur aramamalarý gerektiðini, buna ihtiyaçlarý olmadýðýný, a- rayanlarýn Risâle-i Nur un penceresinden ýþýk veren manevî güneþe bedel bir lamba bulacaklarýný, güneþi kaybedeceklerini bildirir. Bahsettiðiniz bahiste Üstad Bedîüzzaman bildirmiþtir ki: Risâle-i Nur un dairesindeki pek halis, pek kuvvetli, her ferde çok kemalat kazandýran ve Peygamberlik nurundan gelen Sahabe-i Kiramýn uhuvvet meþrebinin vârisi olan hýllet meþrebi ve kardeþlik mesleði, hariç dairelerde þeyh aramaya ihtiyaç býrakmaz. Bir tek þeyh yerine daire içinde pek çok aðabeyi buldurur. Elbette aðabeylerin nuranî þefkatleri, bir tek þeyhin þefkatine bedeldir. Yine ayný bahiste Üstad Hazretleri bildirmiþtir ki: Her bir fert, daireye girmeden evvel bulduðu þeyhini ve mürþidini, daireye girdikten sonra da dilerse muhafaza edebilir. Bunda bir beis yoktur. Fakat þeyhi olmayan, daireye girdikten sonra ancak daire içinde mürþid arayabilir. Hem Risâle-i Nur un Velâyet-i Kübra olan ve Peygamberlik nuruna vâris olma sýrrýndan gelen yüksek feyzi kazandýran hakikat dersleri ve hakikat ilmi, daire haricindeki tarikatlara ihtiyaç býrakmaz. Fakat güzel rüyalara, süslü þatahata, kerametli zevklere düþkün olanlar ve âhiret faziletini bir tarafa býrakýp tarikatý dünyevî ve hevesi zevklerine, makama ve mevkie basamak yapanlar bahsimizden hariçtir. Üstad Saîd Nursî ye göre bu dünya bir hizmet yurdudur. Bu hizmet yurdunda ücret, külfet ve meþakkat ile ölçülür. Burasý mükâfat yurdu deðildir. Onun içindir ki hakikat ehli olanlar keþif ve kerametteki zevkleri aramýyorlar, istemiyorlar, ehemmiyet vermiyorlar; hatta mümkünse kaçýyorlar veya gizliyorlar. Öte yandan, hariçte irþad hizmeti yapan zatlar, Risâle-i Nur þakirtleriyle meþgul olmamalýlar. Çünkü hariçte çok namazsýzlar vardýr. Risâle-i Nur þakirtleri ise takva dairesindedirler. Onlarý býrakýp bunlarla meþgul olmak esasen irþad da deðildir, hizmet de deðildir. Eðer þakirtleri sevdiði için yanaþýyorlarsa, o zaman daire içine girmeliler; þakirtlere þeyh deðil, kardeþ olmalýlar, faziletleri ziyade ise aðabey olmalýlar. Nitekim Risâle-i Nur a baðlý ve sadakat içinde olmanýn ehemmiyeti büyüktür. Âlem-i Ýslâm namýna dinsizliðe karþý mücâhede eden aklý baþýnda adamlar, o elmas gibi mesleði býrakýp baþka mesleklere girmezler. 1 Ri sâ le-i Nur doð ru dan mülk â le mi nin le dün ta ra fý ný, ya ni per de ö te si ni keþ fe dip i zah e den bir i lim dir. Ri sâ le-i Nur a ta le be o lan bi ri si, bu il mi ö nün de ha zýr bu lur. Ar týk o, zevk li, ke ra met li ve bir o ka dar da teh li ke li ba di re ler den ge çen ta ri kat la meþ gul ol ma ya ge rek duy maz. Bu yüz den Ri sâ le-i Nur Ta le be si nin ilk ve son ya pa ca ðý þey, sa de ce Ri sâ le-i Nur a sa da kat tir, ve fa dýr, is ti ka me ti ni ko ru mak - týr, baþ ka mes lek le ri me rak et me mek tir. Fa kat ön ce den il gi len di ði baþ ka mes lek ve meþ rep ler var sa, Ri sâ le-i Nur i le ta nýþ - týk tan son ra da bu mes lek ve meþ rep ler le il gi ve ir ti ba tý ný di ler se sür dü re bi lir. Ya rýn in þal lah de vam e de lim. Dipnot: 1- Lem a lar, s (0 505) Ada na dan E diz Sa id Yö rü, Be di üz za man, vah det-i vü cud cu la rýn, Her þey O dur ve - ya hut yok tur ve ya ha yal dir ve ya te zâ hü - ri ye ti dir ve ya cil ve le ri dir di ye ta bir et tik le ri ni söy lü yor. Bun lar ay ný þey de ðil mi? di ye so ru yor. Ön ce vah det-i vü cud me se le si ni a çýk la mak, son ra ö nem li bir nok ta ya a çýk lýk ge tir mek ge re - kir: Muh yid din-i A ra bî, Biz den ol ma yan e ser le - ri mi zi o ku ma sýn! der. Ya ni, ma te ma tik te dört iþ le mi bil me yen fi zik prob lem le ri ni ve ce bir de ki bir, i ki, üç, dört vs. bi lin me yen li denk le mi çöz - me ye kalk ma sýn! Vah det-i vü cud cu la rýn fark lý yak la þým tarz la rý, çe þit li e kol le ri var dýr. Var lý ðýn an cak Al lah a mah sus ol du ðu nu e sas a lan ve mah lû ka týn var lý - ðý ný ka bul et me yen bir ta sav vuf e ko lü dür. Dü - þün ce le ri ni ö zet le yen cüm le þu dur: Lâ mev cu - de il la hû (On dan baþ ka mev cut, var lýk yok tur.) Ta sav vuf ta ki Vah det-i Vü cud e ko lü nün ku ru - cu su Muh yid din-i A ra bî Haz ret le ri dir. Sa ded din Ko ne vî Haz ret le ri nin dý þýn da bu yo la gi ren bü - yük zat la ra pek rast lan maz. Ön ce, vah det ve vü cut ke li me le ri ü ze rin de du ra lým. Vah de tin söz lük an la mý, bir lik tir. Zýt an la mý kes ret, yâ ni çok luk tur. Me se lâ, beþ fark lý harf bir kes ret tir, a ma bun lar tev hid e di - le rek bir ke li me ha li ni a lýr lar sa vah de te e ril miþ o lu nur. Vah det-i Vü cud, var lý ðýn Bir den gel me si de - ðil, her þe yin bir ol ma sý, ya ni Var lýk Al lah ýn son - suz lu ðu kar þý sýn da öy le bir hiç tir ki, yal nýz Ya ra tý - cý var dýr, var lýk O' na bi ti þik tir dü þün ce si dir. Vah det-i Vü cud meþ re bin de ki bir ve lî, is tið - rak de di ði miz mâ ne vî sar hoþ luk hâ li ne gir di ðin - de var lý ðý sa de ce va cip var lý ða, ya ni, ol maz sa kâ i - na týn ol ma sý müm kün ol ma yan, var ol ma sý za - ru rî o lan Al lah a has re der, müm ki nin (var lý ðýn, ya ra tý lan la rýn) var lý ðý ný in kâr e der. Lâ mev cu de il lâ hu yâ ni On dan baþ ka var lýk yok tur der. Bu sö zü cez be, mâ ne vî sar hoþ luk hâ lin de söy ler. Her kes, a sýl ma na sý ný kav ra ya maz. Ne ya zýk ki, bun dan da et ki le ne rek, fel se fe - nin et ki sin de ka lan ve i man za a fý i çin de o lan lar kâ i na tý Ya ra tý cý nýn ha þa! bir par ça sý gi bi dü - þü nü yor. Ba zý mu ta sav výf lar da, Al lah ýn var lý ðý ve bir li ði ni öy le de ðer len dir miþ ler ki, Var lýk yok, yal nýz O var! di ye rek kâ i na tý hi çe at mýþ - lar. Yan lýþ an la ma la ra yol a ça bi len ve ma ri fe - tul lah ta nok san bir an la yýþ o lan Vah det-i Vü - cûd an la yý þý, A na do lu da da kýs men ta raf tar bu lan Me lâ mî lik, Bek ta þî lik, Hu rû fi lik gi bi müf rit vü cu di yet çi ce re yan la rýn doð ma sý na se bep ol muþ tur. Vah det-i vü cud meþ re bin de Al lah na mý na mah lû kat, ya ra tý lan lar in kâr e di lir ken; ma ter ya - list ler ve ta bi at çý lar bu meþ re bi o bü yük ve li nin an la yý þý na ta ban ta ba na zýt bir yo la çe ke rek, ta bi - at na mý na Al lah ý in kâr yo lu na gir miþ ler dir. Di ðer ta raf tan, her þe yi in kâr e den so fist ler de bu mes lek ten kuv vet bu la bi lir. Çün kü, on lar da, He pi miz ve her þey ha yal den i ba ret tir, hiç bi ri - miz ger çek de ði liz id di a sýn da lar. (As lýn da var lý ðý ka bul e dip Ya ra ta ný ný ka bul et me mek aklenman tý ken, il men ve vic da nen müm kün ol ma dý - ðýn dan, bu yo lu ter cih e de rek, di ðer in kâr cý fel se - fe ci ler den da ha a kýl lý dav ran mýþ lar dýr!). Ya rýn: Kâ i nat Al lah ýn bir par ça sý de ðil, mah lû ku! Vahdet-i Vücud ne demektir? fer sa dog ni as ya.com.tr Nur lu ha tý ra la ra de vam Yýl As ker lik ten ye ni ter his ol muþ - tum. O ra da bir ar ka da þým, bir iþ bul - mam i çin An ka ra da bir ad res ver miþ - ti. An ka ra ya ge lin ce ve ri len ad re si yað mur - lu bir gün de ak þa ma ka dar a ra dýk. Ni ha yet bul duk, bir sü re o ra da kal dýk. O za man An - ka ra Ka le si nde ay lý ðý on li ra ya bir ge ce kon - du e vi ki ra la dýk. Es ki den di nî soh bet ler bu gi bi yer ler de o lur du. O za man di nî hiz met - le re çok bas ký var dý. O a ra da bi zi de gö tür - dü ler. E pey e zi yet et ti ler. Ve ta rih 22 Ka sým A me ri ka Cum - hur baþ ka ný Ken nedy nin vu rul du ðu gün dü. Ni ha yet bi zi ser best bý rak tý lar. O za man di - nî hiz met ler den do la yý hap se gi ren le ri ga ze - te ya zar dý. Tah li ye o lan la rý i se yaz maz dý. Biz de haf ta lýk ga ze te le re Bi zi de ya zýn der dik. On lar da Bi zim ga ze te miz den üç bin ta ne a lýr sa nýz ya za rýz der ler di. Biz de ra zý o lur duk. Bu sý kýn tý lar i çe ri sin de Zü be - yir A ða be yi miz þöy le di yor du: Bir la ha na yap ra ðý ka dar da ol sa ga ze te miz ol sa... Bu a ra da 1965 yý lý na gir dik. A da let Par ti si tek ba þý na ik ti da ra gel di da da ge nel af çýk tý. Böy le lik le ha pis te o lan Nur Ta le - be le ri de tah li ye e dil miþ ol du. Ki mi le ri Di - ya net e me mur o la rak gir di. O a ra lar bi zim de ö zel sek tör le i þi miz bit me nok ta sý na gel - miþ ti. Bu de fa Di ya net e geç tik. Ýlk o la rak bi zi, i þi a ðýr o lan ev rak bü ro su na ver di ler. Gün de al tý yüz ev rak ge lir di. Ben de bun la rýn Üs tad a ley hi ne o lan la rý ný im ha e der dim. Ni - ha yet bir gün bir bü yük zarf aç mýþ týk. Bu zarf Ge nel kur may dan ge li yor du. O ra da ki i - fa de le ri tam o la rak ha týr la ya mý yo rum, a ma mâ nâ o la rak Ri sâ le-i Nur o ku yan la rý yok et - mek i çin bü yük mil let mec li sin de ki güç le ri ni kýr mak lâ zým tar zýn da bir i fa de var dý. Bu se - fer o nu ka pat tým. Ýl gi li ye re gön der dim. O za man Üs ta dýn ta le be le rin den Ha san O kur, Mus ta fa Türk me noð lu da ay ný yer de (Di ya net te) ça lý þý yor du. Bü tün ar ka daþ la rý hap se at tý lar. A ðýr ce za lar ver di ler. Ni ha yet bi zi de a ta cak lar dý ki, a ley hi mi ze þa hit bu la - ma dý lar ve kur tul duk. Di ya net in Ya yýn Mü dür lü ðün de gö re ve baþ la dýk. Yi ne Üs ta - dýn ve Nur la rýn a ley hi ne ki tap çý ka ra cak lar - dý. On la rý da ön le miþ ol duk el ham dü lil lah. NECATÝ YILMAZ VECÝZE Ey nefs-i emmare! Kat iyen bil ki, senin hususî ama pek geniþ bir dünyan vardýr ki, âmâl, ümit, taallûkat, ihtiyacat üzerine bina edilmiþtir. En büyük temel taþý ve tek direði, senin vücudun ve senin hayatýndýr. Halbuki o direk kurtludur. O temel taþý da çürüktür. Hülâsa, esastan fâsit ve zayýftýr. Daima harap olmaya hazýrdýr. Evet, bu cisim ebedî deðil, demirden deðil, taþtan deðil; ancak et ve kemikten ibaret birþeydir. Âni olarak senin baþýna yýkýlýyor, altýnda kalýyorsun. Bak zaman-ý mâzi, senin gibi geçmiþ olanlara geniþ bir kabir olduðu gibi, istikbal zamaný da geniþ bir mezaristan olacaktýr. Bugün sen iki kabrin arasýndasýn; artýk sen bilirsin. Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriye Te rö rü "Ýn sa ným" di yen her kes lâ net le me - li. Çün kü, te rör din ve mil li yet ay rý mý yap mak sý zýn her in sa na za rar ve ri yor, her ke sin ca ný ný, ma lý ný ya ký yor. Geç ti ði miz haf ta, ö zel lik le Si irt'te, Van'da, Di yar ba kýr'da ve An ka ra'da ya þa nan te rö rist sal dý rý lar da ca ný ya nan, ma lý za rar gö ren ler a - ra sýn da Türk ler, Kürt ler, A rap lar ve baþ ka un - sur dan sa yý lan va tan daþ la rý mýz var dý. A ma, yi ne de te rö rü ön ce lik le Kürt ler lâ net - le me li di yo ruz. Çün kü, bu i þin on la rýn a dý na, on la rýn bir ta - kým hak ve men fa at le ri nâ mý na ya pýl dý ðý id di a e di li yor da, on dan. E vet, 30 yý la ya kýn dýr sü re ge len ve 30 bin - den faz la mâ su mun kat li ne se be bi yet ve ren mil yon dan faz la in sa ný mý za a zap çek ti rip göz ya þý dök tü ren; on la rý ö lüm ler le, sa kat lýk - lar la, mu ha cir lik ler le, mec bu rî göç ler le, do la - yý sýy la se fâ let ler le do lu kah re di ci bir ha ya týn cen de re si ne so kan... Ke za, sý fýr dan yep ye ni bir ül ke in þa et me ye ye te cek 400 mil yar do lar lýk bir ser ve tin he bâ o lup git me si ne yol a çan... Ve da ha ni ce ni ce za ra ra zi ya na, ge ri dön - mez ve te lâ fi si im kân sýz ka yýp la ra se be bi yet ve ren te rör fa a li yet le ri, ne ya zýk ki yi ne Kürt - ler a dý na, on la rýn mil lî men fa at le ri nâ mý na ya - pýl dý ðý id di a e di li yor. Ýþ te, o nun i çin "Te rö rü ön ce lik le Kürt ler lâ - net le me li" di yo ruz. Hem öy le böy le de ðil; bel ki, en yük sek per - de den ve en yük sek bir sa dâ i le bü tün dün ya - ya i þit ti re cek de re ce de ba ðý ra rak te rö rü lâ net - le di ði ni ib râz et me li. Tâ ki, bit sin tü ken sin, de fo lup git sin ba þý - mýz dan, bu müz min be lâ... A k si hal de geç me ye cek, bit me ye cek bu san cý ve týp ký ge çen haf ta ol du ðu gi bi Do ðu da Ba tý da, Ku zey de Gü ney de da ha ço o ok ya na cak ca ný mýz ve da ha ço o ok he bâ o lup gi de cek ma lý mýz... Me de ni yet te ge ri ka lý yo ruz Da ha ev vel de yaz dýk "Te rör, en çok Kürt le - re za rar ve ri yor" di ye... Ýf ti har la söy le ye lim ki, bu ba kýþ a çý sý "u mu - mun ka bu lü ne va bes te" ol du. Lâ kin, ba zý hemþe h ri le ri miz, bu tür ya zý la ra i ti raz e dip "te rö rist ler"e ýs rar la "ge ril la" de me - mi zi is ti yor. Ke za, ba zý o ku yu cu la rý mýz "Yok sa siz a si mi - le mi ol du nuz?" di ye zan la, þüp hey le ba ký yor yaz dýk la rý mý za. Yi ne ba zý hem þeh ri le ri miz, bu tarz ya zý la rýn muh te va sý ný be ðen me di ði ni, da ha çok "res mî i de o lo ji"ye ta raf bul du ðu nu, do la yý sýy la bu gi bi me se le le re ob jek tif bir na zar la ba ka rak PKK ta raf tar la rý ve sem pa ti zan la rý ka dar, res mî i de - o lo ji ce na hýn da yer a lan Türk çü le re ve Ke ma - list le re de bir þey ler söy le me miz ge rek ti ði ni ken din ce ha týr lat ma da bu lu nu yor. El in saf yâ hû! Biz bu gü ne ka dar Fren gî il le tiy le mâ lûl Türk çü - ler i le dar be ci cun ta cý ja ko ben Ke ma list le re de - me di ði mizi bý rak ma dýk. Siz bu nu gör me diy se niz, bil mi yor sa nýz, ya hut bil mek is te mi yor sa nýz, suç bi zim mi? Ke za, dok san yýl lýk mâ zi si o lan u mum Nur Ta le be le ri nin ve 42 yýl dýr ay ný is ti ka met te gi - den Ye ni As ya ca mi a sý nýn bü tün öm rü ýrk çý - lar la, dar be ci ler le ve Ke ma list ler le yap týk la rý çe tin mü ca de le ler le geç ti. Bu u ður da da çok, a ma çok a ðýr be del ler ö den - di: Bas kýn, sür gün, ha pis, zin dan, ze hir, iþ ken ce, ha ka ret, pa ra ce za sý, ka pat ma ce za sý, ve sa i re... Siz bun la rý bil mi yor sa nýz, suç biz de mi? Yi ne de tu tup biz le ri "res mî i de o lo jiy le pa ra lel gi den ler"e da hil et mek, ya a kýl dan is ti fa et me yi, ya da vic da ný ný sat ma yý ge rek ti rir. Her tür lü e zâ ya, ce fâ ya mâ ruz kal dýk la rý hal de, sýrf a dam öl dür me den ve mâ sum la rýn ka ný na gir me ye cek bir me tot la mü ca de le et - tik le ri i çin, Nur Ta le be le ri ni pa sif lik le ve ya res mî gö rüþ yan daþ lý ðýy la suç la mak, bir ne vî in san lýk tan çýk mak de mek tir. Çün kü, on lar "eþ ref i mah lû kat" o lan in sa na de ðer ver dik le ri i çin, zi ya de siy le in ci til me le ri ne ve e zi yet gör me le ri ne rað men, mi sil le me de bu lun - mu yor lar. Hat ta, kin ve in ti kam duy gu la rý nýn ye - þer me si ne fýr sat ver me mek i çin, i dam la rý ný is te - yen düþ man la rý ný bi le af fe di yor lar, þah sî hak la rý ný he lâl e di yor lar. * * * Yi ne in kâr e dil mez bir ger çek tir ki: Üs tad Be di üz za man'a ha ya tý zin dan e den, hat ta o nu me za rýn da da hi ra hat bý rak ma yan Ke ma list Türk çü ler le mü ca de le e den le rin ba þýn da, yi ne i mân lý Türk genç le ri ge li yor. "Müs bet ha re ket" da i re sin de ka la rak, ay ný mü - ca de le tar zý ka rar lý lýk i çin de ve þü kür ler ol sun ga - li bâ ne bir se yir sû re tin de de vam e di yor. Þim di tu tup bu in sa nî me to du kü çüm se mek de ne yin ne si? Ma ri fet, a dam öl dür mek mi dir yok sa? Ne za man dan be ri mâ sum ka ný a kýt ma nýn a dý "ge ril la sa va þý" ol muþ? Dün ya nýn ne re sin de var, ta ri hin han gi dev re - sin de ya þan mýþ, ö len le rin yüz de 99'u nun mâ sum ol du ðu bir ge ril la har bi? Yok "sa vaþ"mýþ, yok "ge ril la"ymýþ... Ta rih te yýl sür müþ þan lý þe ref li, ya ni ha - sis men fa at ler he sa býy la giz li den ü çün cü be þin ci el le rin ka rýþ ma dý ðý bir sa vaþ var mý a ca ba? Ta rih te ben ze ri ol ma yan i ki bü yük Dün ya Sa va þý nýn öm - rü da hi dört ve al tý se ne i le sý nýr lý de ðil mi? Ge ril la me se le si ne ge lin ce... A ca ba, si vil ka la ba lý ðýn bu lun du ðu Baþ kent'in gö be ðin de, Si irt'in or ta sýn da, ya hut Di yar ba kýr Sur i çin de, tu tup bom ba at mak ve ya o to ma tik si - lâh la rý a teþ le mek sû re tiy le, on lar ca mâ su mun ka - ný na gir mek ge ril la cý lýk mý dýr? Bu i þi o tuz yýl dýr sür dür dü ðü nüz hal de, han gi ül ke si ze ge ril la mu a me le si yap tý, ya pý - yor? Mu va za a lý du rum da ki Be ka a Va di si ni bi - le terk et mek zo run da ka lan li de ri ni zi han gi ül ke ka bul et ti, ya hut e de bil di? Baþ ka ül ke ler ve ya o dak lar, sa de ce ve sa de ce ken di men fa a ti i çin si zi kul la na bil di ði öl çü de des - tek ve rir, ya da sýr tý ný zý sý vaz lar. Da ha sý, siz baþ ka sý nýn ha sis men fa at le ri i çin ta - þe ron luk yap tý ðý nýz müd det çe des tek gö rür sü nüz. Bü tün bun la rý ka muf le e de rek, "Kürt le rin te mel hak ve men fa at le ri i çin mü ca de le e di yo ruz" þek - lin de ki id di a la rý nýz, ta ma mýy la bir is tis mar dan, do la yý sýy la al dat ma ca dan i ba ret tir. Ne ga rip tir ki, Türk çü lük ya pan lar da ay ný að zý kul lan dý lar, kul la ný yor lar. On la ra gö re, "dün ya be del" o lan Türk'ün Türk'ten baþ ka dos tu yok tur. Ya ni, Türk le re her kes düþ man dýr; do la yý sýy - la, Türk ler de her ke se düþ man ol ma lý... Ýþ te, Müs lü man Türk mil le ti ne bun dan da - ha bü yük bir kö tü lük o la maz. O nu her ke se ve her ke si o na düþ man ha le ge tir mek... Ýþ te bu gün "Kürt lük a dý na" ya pý lan lar da bu - nun bir ben ze ri dir. Bü tün Müs lü man un sur la rý on la ra düþ man gös te rip, on la rý da â le min na za rýn da vah þi, gad - dar, te rörst þek lin de lan se et tir mek. Da ha sý, Kürt - le ri me de nî dün ya dan ge ri ve me de nî in ki þâf lar - dan mah rûm bý rak týr mak. Bu da, Kürt le re "Kürt lük a dý na" ya pý la bi le cek en bü yük kö tü lük tür. Ýþ te o nun i çin, her kes, a ma ön ce lik le Kürt - ler, yüz le ri ne "Kürt lük mas ke si"ni tak mýþ sah - te kâr ha mi yet fu rûþ la rýn yap tý ðý, â let ol du ðu, ya da se be bi yet ver di ði kan lý sal dý rý la rý ký na dý - ðý ný ve bi lu mum te rör ey lem le ri ni yük sek bir ni dâ i le lâ net le di ði ni dün ya nýn na za rýn da gös - ter me li, ib râz et me li. Bu nu yap ma dýk la rý ve böy le dav ran ma dýk la rý müd det çe, te rör be lâ sý bi te cek gi bi gö rün mü yor. Te rör, bü tün ül ke ye, bü tün Ýs lâm â le mi ne za - rar ve ri yor; an cak, bu te rör a te þi en zi ya de yi ne Kürt le ri ya ký yor. A te þin düþ tü ðü yer de buz gi bi ha va Si irt'te ro ke ta tar lý sal dý rý so nu cu ve fat e den ve hep si de Kürt kö ken li o lan genç ha ným la rýn ev le - ri ne a teþ düþ tü. Ta zi ye zi ya ret le ri nin ya pýl dý ðý bu a i le ler, ha liy le a cý lý, ke der li ve bir o ka dar da öf ke li. Zi ra, ta ma miy le bî ha ber ve bî gü nah o lan ev lât - la rý, kas dî sal dý rý ya uð ra mýþ lar dý. Ci ðer pa re le ri ni bir hiç uð ru na kay bet ti ler. Ta zi ye e vi ne (ça dý rý na), te rör ey lem le ri ni mü - bah gör me yi a de ta ha yat tar zý ha li ne ge ti ren BDP'den bir he yet de git ti. Ne var ki, a te þin düþtü ðü bu yer de, BDP he ye ti "buz gi bi" bir ha va i le kar þý lan dý. Pe ki ne den? Çün kü... Aslýnda, me se le ar týk "çün kü"sün den bi le söz e - dil me ye cek ka dar a çýk týr, vâ zýh týr, sa rih tir... Son söz: Ey Kürt ler! A ca ba, di ðer kan lý sal dý rý la - rýn Si irt'te ki bu men fur sal dý rý dan bir far ký var mý? O la bi lir mi? Her o ca ða dü þen a teþ, her yü re ðe sap la nan ev lât a cý sý, ay ný de re ce de ya ký cý de ðil mi? O hal de, bü tün dün ya ya i þit ti re cek bir sa dâ i le "Te rö re lâ net!" di ye hay kýr ma nýz ge rek mez mi þim di... Þim di de ðil se, ne za man? Din ve mil li yet ay rý mý yap mak sý zýn in san ha ya tý na kast e den, mâ sum la rýn ca ný ný ya kan, ma lý na za rar ve ren þu te rör be lâ sýn dan kur tul mak i çin tam bir müþ te rek lik i çin de ha re ket et me li yiz. A ma, ön ce lik le Kürt ler lâ net le me li te rör sal dý rý la rý ný. Çün kü, bu sal dý rý la rýn on lar a dý na, on la rýn hak ve men fa at le ri nâ mý na ya pýl dý ðý id di a e di li yor da, o nun i çin. Kürtler terörü lânetlemedikçe...

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Bizim gazete gelmeye devam etsin! Ramazan daki Kur ân-ý Kerim vesilesiyle gazetemize abone olmuþ komþularýmýzýn, gazetemiz hakkýndaki geri dönüþümleri beni çok mutlu etti. Ama bir o kadar da düþündürdü. Düþündürdü, çünkü gazetemizi hakkýyla tanýtamadýðýmýzý anladým. Mutlu etti, çünkü bir baþkasý gözünde gazetemizin nasýl bir boþluðu doldurduðunu anladým. Doðrusu beni asýl düþündüren ise, Ramazandan sonra yeni abonelerimizin durumunun ne olacaðý idi. Deðiþik yayýn amaçlý toplantýlarýmýzda, iman ve Kur ân dâvâmýzýn bir naþiri olan gazetemizi tanýtmak maksadýyla çok da çalýþmadýðýmýzý anlýyorduk. Yani en dikkat çekici problem, çok da kolay yapýlabilecek olan aboneleri ziyaret idi. Hatta bir gün büroda yapýyor olduðumuz yayýn toplantýsýnda, esnaf olan Cuma kardeþimiz tam da toplantýnýn üzerine gelmiþ ve çok önemli bir cümle kurmuþtu: Esnaf, kim kendisini çok ziyaret ederse, onun etkisindedir. Doðru söze ne denir. Bu, esnaf için deðil, hemen herkes için geçerlidir. Bediüzzaman Hazretlerinin müfritane irtibat vurgusunu onun için doðru okumak gerekir. Aksi halde kendi çocuðunuz bile olsa, dâvâ arkadaþlarýnýz bile olsa, ilginiz oranýnda o sizindir, yoksa ilgilenenindir. Asýr, ilgi asrýdýr. Çok genel geçer bir kaide vardýr ki, nerede ve ne þartlarda olursak olalým, birazcýk rahatý bozarak, gazete abonelerimizi bir ziyaret edelim. Makamýna, mekânýna bir gidelim ve bir yudum çayýný içelim. Göreceksiniz, bir ziyaretin etkisi çok daha belirgindir. Gazetemizin yeni abonelerinden Ýbrahim Bey, kendilerine abone dâvetimiz için teþekkür etti. Böyle bir gazeteyle ailesini tanýþtýrdýðýmýz için ve Ramazan ayýnýn güzel hediyesi için yüksek memnuniyetini i- fade etti. Ve bir de teklif üreterek, seneye verilecek hediyenin cüz cüz Kur ân olmasýný talep etti. Ramazan günleri boyunca, evlerinde gazetenin verdiði Kur ân ýn okunduðunu ve çok istifadeli olduðunu belirttiler. Ýþ hayatýndaki aksamaya raðmen, gazete muhabbeti devam eden Ýbrahim kardeþimize biz de, Rabbimizin hayýrlý kapýlar açmasýný temenni ediyoruz. Artýk o bizim þirket-i maneviyede bir ortaðýmýz, Nur dersleri kardeþimiz. Hatta eþi de sitedeki hanýmlar okuma saatlerinin en ciddî muhataplarýndan. Nitekim oðullarýndan Emrullah yazýn bizim o- kuma programý arkadaþýmýz oldular, þimdilerde de yine Nur dersi arkadaþýmýz. Daha ne olsun, þükür. Yine yeni abonelerimizden Tarýk Beyler de, tam bir aile dostumuz oldular. Hakikaten cemiyeti tanýdýkça ne muhteþem insanlarýn var olduðunu, ne güçlü ailelerin var olduðunu ve ümitvar olacak ne büyük cevherler bulunduðunu fark ediyoruz. Demek ki, Müslüman cemiyetimiz ciddî varlýðýný devam ettiriyorsa, bu Ýslâmiyeti hakikatiyle yaþama çabasýnda olan kardeþlerimiz sayesindedir. Allah bütün bu gayret içinde olanlardan razý olsun. Ýþte Tarýk Beyler de böyle bir saðlam aile yapýsý sergiliyorlar. Yine bayanlar arasýnda, Tarýk Beyin eþi, yeni sohbet döneminin baþlamasýnýn vesilesi olmuþlar. Hatta, Nurlu sohbetlerimiz neden baþlamýyor? diye hesap bile sormuþlar ve Hemen bu hafta bizde baþlayalým diye adým bile atmýþlar. Ne mutlu bir dâvet. Tarýk Beylerin gazetemiz hakkýndaki görüþ ve kanaatlerini merak ediyorduk, geçenlerde gazete ile ilgili de yorumlarý ulaþtý. Tarýk Beyefendi, Bizim gazete gelmeye devam etsin! diye haber göndermiþ. Ýþte güzel haber. Þunu çok rahat bir þekilde iddia ediyorum ki, bu gazetemiz ciddî anlamda tanýtýlabilse, olmasý gereken nokta burasý deðil. O zaman gazetemizin tanýtýmý için yeni yeni projeler yapmak kaçýnýlmazdýr. Bir þeyleri yeni keþfetmeye ihtiyaç yok. O da, insan ne kadar televizyonlarda, gazetelerde reklâmlarýný görürse görsün, ne kadar dinlerse dinlesin, bizzat onun makamýnda, mekânýnda tanýtým amaçlý bir iki insaný görmek kadar onu memnun edecek baþkaca bir formül yok. Gidince konuþuyorsunuz, dertleþiyorsunuz. Kiþi, kafasýnda oluþan sorularý soruyor ve tam cevap bulmasa bile muhatap bulmuþ oluyor. Harika ürünleriniz var, pazarlayamýyorsanýz, ü- rünler alýcý bulmaz. Bu sefer piyasada düþük ürünler alýcý bulur. Bu sefer kendi kendinize, Yahu bundan daha güzel eser mi var, niye insanlar müþteri olmuyorlar? diye hayýflanýr durursunuz. Piyasada yoksanýz, depolardaki kaliteli mallardan kimsenin haberi olmaz. Siz, dâvânýzý öz kardeþinize yürekten anlatmadýysanýz, onun farklý fikirlerden beslenmesi kaçýnýlmazdýr. Burada kusur dâvâsýný anlatma sorumluluðunu hakkýyla yerine getirmeyendedir. Öz kardeþiyle, babasýyla, annesiyle, eþiyle, çocuklarýyla, yakýn akrabasýyla, komþusuyla dâvâsýný ciddî ciddî konuþmayanlar, gündem konusu yapmayanlar her halde bunun hesabýný nasýl vereceklerini düþünmelidirler. Zamanýnda hapislere girmenin bile, haber olarak kamuoyunda yanký uyandýrmasý, Nurlarýn daha çok insan tarafýndan tanýnmasýna vesile oluyordu. Þimdi böyle bir durum yok, sadece biraz rahatý bozup, eski ve yeni abonelerimizle yerinde oturup neler yapabiliriz? i konuþmaya ihtiyaç var. Ehh artýk bunu da yapalým caným. Yoksa hesabýný vermek zor olur. Ne dersiniz dostlar, bir tanýtým seferberliðine girelim mi? Hatta dâvâmýzý tanýmayan en yakýnlarýmýzdan baþlamak üzere. Mesnevî Okumalarý 5. sezonu açtý Yunus Emre Kültür Merkezi nde 5. sezona baþlayan Mesnevî Okumalarý, Araþtýrmacý-Yazar Fatih Çýtlak ýn engin anlatýmýyla kaldýðý yerden devam etti. BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ PENDÝK Belediyesinin 2007 Mevlânâ Yýlý dolayýsýyla düzenlemiþ olduðu Fatih Çýtlak la Mesnevî Okumalarý Söyleþisi, baþladýðý günden bu yana genci yaþlýsý, bayaný erkeðiyle her hafta sonu Pendiklilerin buluþtuðu muhabbet adresi oldu. 600 ü aþkýn takipçi kitlesiyle Yunus Emre Kültür Merkezi nde 5. sezona baþlayan Mesnevî Okumalarý, Araþtýrmacý-Yazar Fatih Çýtlak ýn engin anlatýmýyla kaldýðý yerden devam etti. Hazreti Pir Mevlânâ yý ve dünyaca ünlü eseri Mesnevî yi Pendiklilere 4 sezon boyunca anlatan Yazar Çýtlak, insana ve hayata yönelik soru ve sorunlarýn cevaplarýný, Mesnevî de sýrlanmýþ olduðu beyitlerden aktarmaya devam etti. Kültür Sanat Servisi Gelenekselle moderni ateþte buluþturuyor CAM SANATÇISI MENEKÞE BÝLGÝÇ, BÝN 200 DERECE ISI ALTINDA ÞEKÝL VERDÝÐÝ CAMLARI, ASIRLIK MALZEMELERÝN ÜZERÝNE ÝÞLÝYOR. Cam Sanatçýsý Menekþe Bilgiç, özellikle yabancý cam sanatçýlarýndan öðrendiði teknikleri kendine has bir biçimde yorumladýðýný ifade ederek, çalýþmalarýnda gelenekselle moderni buluþturmayý amaçladýðýný söyledi. Eserlerinin yapýmýnda Ýtalyan murano camý kullandýðýný belirten Bilgiç, bazý çalýþmalarýnda gümüþ ve altýn varaklara yer veriyor. FOTOÐRAFLAR: AA SOLDAN SAÐA 1. Kýn kanatlýlardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarýma yararlý, parlak siyah renkli bir böcek, aðýlý böcek. - Hidrojenle oksijenden oluþan, sývý durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsýz madde. 2. Çanakkale iline baðlý ilçelerden biri. - Dul ve muhtaç kadýnlar. 3. Tren, tramvay vb. taþýtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiði demirden yol. - Küçük limon. - Avrupa Para Anlaþmasýnýn kýsa yazýlýþý. 4. Üzme, sýkýntý verme, üzgü. - Balýk avlamakta veya yük taþýmakta kullanýlan, tek veya iki direkli ve açýk güverteli, büyük kayýk. 5. Divit'in ikinci hecesi. - Koku, güzel koku. 6. Kolun bilekten parmak uçlarýna kadar olan, tutmaya ve iþ yapmaya yarayan bölümü. - Lâtin Amerikada bir ülke. - (Tersi) Hg ile gösterilen element. 7. Yenile anlamýnda bir kelime. 8. Toplama, bir araya getirme. - Acýmasýz ve haksýz davranan, zulmeden. 9. Bir müzik eserini oluþturan ezgilerin bütünü. - Gemilerde o- da. 10. Ýlâç, merhem. - Eskiden Deðirmen taþýnýn ters döndürülerek buðdayýn bulgur haline, kiremit parçalarýnýn inceltilerek kum haline getirildiði yer. - Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karþýtý. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Üzerine þilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, duvara bitiþik, ayaklarý olan, tahtadan sedir. - Ey, hey, yahu anlamlarýnda bir seslenme sözü. 2. Þeytanýn eski adý. - Alevilerin kültürel toplantýsý. 3. Suudi BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Arabistanýn baþþehri. - Þapka yerine kullanýlan, kýrmýzý, kalýn çuhadan yapýlmýþ, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde 1 baþlýk. 4. Lâhza. - Maden Teknik Arama'nýn kýsa yazýlýþý. 5. K A R A G Ö Z A M A S A Büyük zarar, üzüntü ve sýkýntýlara yol açan olay veya durum, 2 A T Ý N A L I T Ý M O N yýkým, belâ. - Erken. 6. Þehrin niteliklerini taþýyan büyük yerleþim yeri. - Kalp katýlýðý. 7. Sayrýmsama. -Asit iyonlaþma sa- 4 A N A S Ý N Ý D A M A D 3 R Ý S A L E R A R A K A bitesi. 8. Mistýrýn kýsa yazýlýþý. - Fas'ýn plaka iþareti. - Müslümanlýkta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek 6 Ü L E R Ý Y Ý K R Ç Ý L 5 M A L A B Ý K E S A K O sesle yaptýðý çaðrý. 9. Seslenme edatý - Avuç içi ile toplama. 7 R B T A Y A L A M A S U 10. Bir ucunun baðlý bulunduðu bir nokta çevresinde dönen 8 kol. 11. Osmanlýlarda týmar sahibi bir sýnýf atlý asker. - Baðýþ S A A H E D E F A D A T 9 yapma. 12. Kaba sesleniþ (genellikle erkek çocuklar için). - E C D A T A T Ý L A V E Tadý acý duruma gelmek, acýlaþmak. 10 L A Ý N O T O R A M A N ÇAÐDAÞ cam sanatýnda özel tasarýmlarýyla kendi tarzýný oluþturan sanatçý Menekþe Bilgiç, bin 200 derece ýsý altýnda þekil verdiði camlarý, asýrlýk malzemelerin üzerine iþliyor. Cam Sanatçýsý Menekþe Bilgiç, yaptýðý açýklamada, 1990 yýlýnda Niðde Saðlýk Meslek Lisesi Ebe-Hemþire Bölümünden mezun olduðunu ve Ulucanlar Çocuk Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezinde týbbî teknolog olarak görevini sürdürdüðünü söyledi. Sanat yolculuðuna 2007 yýlýnda çýktýðýný belirten Bilgiç, gümüþ taký tasarýmý ve seramikle baþlayan sanatsal üretiminin, camla sürdüðünü dile getirdi. Ýstanbul Beykoz Cam Ocaðý Vakfýnda, Jelveh Jaferian, Emma Bigs, Mary Chuduk, Michaela Maria Möller gibi ünlü cam ustalarýndan dersler aldýðýný anlatan Bilgiç, Menekþe Bilgiç Ankara Beypazarý nda gümüþ iþlemeciliði alanýnda atölye çalýþmalarýna da katýldýðýný, ayrýca tezhip, gümüþ kili, ahþap boyama, model hazýrlama, kalýp alma, polyester döküm ve seramik konularýnda da özel dersler aldýðýný ifade etti. OSMANLI MOTÝFLERÝNÝ, ANTÝK PARÇALAR ÜZERÝNDE CAMA TAÞIYORUM Bilgiç, özellikle yabancý cam sanatçýlarýndan öðrendiði teknikleri kendine has bir biçimde yorumladýðýný i- fade ederek, çalýþmalarýnda gelenekselle moderni buluþturmayý amaçladýðýný söyledi. Seri üretim olarak çalýþmayý düþünmediðini ve ürettiði e- serlerin hep tek tasarým olduðunu belirten Bilgiç, þöyle konuþtu: Ýlk üretimlerimin ardýndan hayallerimi gerçekleþtirerek, geleneksel objeleri camla bütünleþtirmeye baþladým. Artýk Osmanlý motiflerini antik parçalar üzerinde cama taþýyorum derece ýsý altýnda cama ebru çalýþarak geleneksel ile moderni ateþte buluþturmaya çalýþýyorum. Eserlerimin yapýmýnda Ýtalyan murano camý kullanýyorum. Bazý çalýþmalarda gümüþ ve altýn varaklara yer veriyorum. Minyatür vazo objeler altýnda kristal ayaklarý tercih ediyorum. Ara malzeme olarak kullandýðým kristaller swarovski kristaldir. Obje ve taký çalýþmalarýnda kullanýlan anahtarlar ise farklý antikacýlardan toplanmýþ antika anahtarlardýr. Son sergimde, yarým asýrlýk anahtarlarý cam çalýþmalarla bütünleþtirdim. Günümüzde spatula olarak bilinen, ancak halk arasýnda iyisýyýran, iysiran, ýsýran ve ersin gibi söyleniþleri bulunan demir mutfak malzemeleri üzerine yaptýðým ve yoðun ilgi gören cam iþlemeler de yine benim özgü tasarýmlarýmdýr. Hayallerimi gerçekleþtirdiðim bu çalýþmalarýn, sanatseverler tarafýndan büyük beðeni toplamasý ise beni yeni çalýþmalara teþvik ediyor. SON SERGÝSÝ MECLÝS YOLUNDA Bilgiç, Vazodaki Gün Batýmý ve Anahtardaki Kadýn olmak üzere iki kiþisel sergi açtýðýný, bunun yanýnda Cam Ocaðý Ege de ve Denizli Cam Festivali karma sergilerine de katýldýðýný söyledi. Menekþe Bilgiç, son çalýþmalarýndan oluþan 250 parça cam eseri ise Aralýk ayýnda TBMM de sanatseverlerin beðenisine sunacaðýný sözlerine ekledi. Ankara / aa Kilyos Kalesi, görkemli günlerine geri dönüyor ÝSTANBUL Ýl Özel Ýdaresi, Kilyos Kalesi ni restore ettirerek eski görkemli günlerine geri döndürüyor. Yapým tarihi kesin o- larak bilinmeyen Kilyos Kalesi nin ilk olarak Bizans döneminde Cenevizliler tarafýndan inþa ettirildiði düþünülüyor. Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, yapým tarihi kesin olarak bilinmeyen, Cenevizliler tarafýndan inþa ettirildiði düþünülen Kilyos Kalesi ni restore ettirerek eski görkemli günlerine geri döndürüyor. Proje çalýþmalarý tamamlanmak üzere olan yapýnýn restorasyonuna, projeleri Koruma Kurulu nca onaylanýp, ihalesi yapýldýktan sonra baþlanacaktýr. Sarýyer Ýlçesi, Kilyos Köyü, 904 ada, 2 parselde bulunan Kilyos Kalesi, adýný içinde bulunduðu yerleþkeden almaktadýr. Karadeniz e bakan dik yamaçlý tepelerden birine konumlandýrýlan kalenin mülkiyeti Hazine ye aittir. Ýstanbul un korunmasý ve savunmasýna yönelik olarak Boðaz ýn Karadeniz kýyýsýna inþa edilen Kalenin ilk yapýmý bazý kaynaklarda Bizans çaðýna (4-5. Yüzyýl) ya da Cenevizliler e ( Yüzyýl) atfedilmekteyse de kesin bir bilgi yoktur. Yapýnýn bugünkü malzeme ve yapým tekniði Osmanlý dönemine i- þaret etmektedir. Kalenin 17. Yüzyýlda Don Kazaklarý nýn saldýrýsýna uðradýðý, Sultan II. Mahmut zamanýnda onarýldýðý ve 1854 yýlýnda Kýrým Savaþý sýrasýnda bir ara hastane olarak kullanýldýðý, I. Dünya Savaþý nda ve Ýngilizler in Ýstanbul u iþgali sýrasýnda Boðazlar ýn korunmasý amacýyla kullanýldýðý biliniyor. Kale, köþelerine birer dörtgen burç oturtulan kare planlýdýr. Ancak, doðu köþesindeki burç yok olmuþtur. Yapý kütlesi en geniþ yerinde 90.90x90.60 m. olup, üstteki açýk olmak üzere iki kata sahiptir. Kare biçimli yapýyý oluþturan kenar bloklar avluya açýk tonozlu hacimlere sahiptir. Seyirdim yoluna (üst katýna) kuzey ve güney köþelerindeki iki geniþ rampadan ulaþýlmaktadýr. Kale günümüzde kalýntý halindedir ve cepheleri, zamanla oldukça büyümüþ aðaçlar ve bitki örtüsü ile kuþatýlmýþ durumdadýr. Zeminden kaynaklanan strüktürel problemleri bulunmaktadýr.

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER Türkiye Ziraatçiler Derneði Baþkaný Ýbrahim Yetkin Tohum ithalatýnýn yüzde 25 i Ýsrail den TÜRKÝYE Ziraatçýlar Derneði (TZD) Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin, Türkiye nin ithal ettiði sebze tohumu ithalatýnýn yaklaþýk yüzde 25 ini Ýsrail den yaptýðýný bildirdi. Yetkin, TZD genel merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Türkiye nin 2011 yýlýnýn ilk 7 ayýnda Ýsrail den 14,5 milyon dolarlýk domates tohumu, 323 bin dolarlýk hýyar tohumu, 12 bin dolarlýk soðan tohumu, 11 bin dolarlýk da marul tohumu ithal ettiðini anlatan Yetkin, Genele baktýðýmýzda Türkiye 7 aylýk dönemde sebze tohumu için toplam 62 milyon dolarlýk ithalat, 7,5 milyon dolarlýk da ihracat gerçekleþtirmiþ. Yani sebze tohumu ithalatýnýn yaklaþýk yüzde 25 ini Ýsrail den yapmýþýz diye konuþtu. TZD Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin, Kurban Bayramý öncesinde et fiyatlarýnda çok ciddi artýþlar beklemediðini söyledi. et ve sütle ilgili müdahale kurumu oluþturulmasý konusunda çalýþmalar yapýldýðýný hatýrlatarak, Sütte müdahale kurumu oluþturulmasý doðru bir yaklaþým çünkü Türkiye nin süt üretiminde bir sýkýntýsý yoktur. Ama et konusunda katýlmýyorum. Çünkü Türkiye de et fiyatlarý hala altýn ve borsa gibi iniþli çýkýþlýdýr deðerlendirmesinde bulundu. Türkiye nin beyaz ette çok iyi bir noktada bulunduðunu ve tamamen ihracatçý ülke konumuna ulaþtýðýný anlatan Yetkin, ülkedeki koyun varlýðýnda da yüzde 6,5 lik bir artýþ gözlendiðini, bütün bunlarýn sevindirici geliþmeler olduðunu söyledi. Kýrmýzý ette ise durumun o kadar iyi olmadýðýný ifade eden Yetkin, Türkiye nin 2010 yýlýnda baþta Uruguay olmak üzere sýrasýyla Macaristan, ABD, Avustralya, Brezilya, Estonya, Litvanya, Letonya, Yunanistan ve Avusturya dan 274 milyon dolarlýk canlý sýðýr ithalatý gerçekleþtirdiðini anlattý. Yetkin, yine geçen yýl taze, soðutulmuþ ve dondurulmuþ sýðýr eti olarak da toplam 250 milyon dolar ithalat yapýldýðýný belirtti.ankara/aa Gelecek yýl 405 fuar düzenlenecek TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan önümüzdeki yýl 112 si uluslararasý olmak ü- zere 405 fuarýn yapýlmasýna izin verildi. TOBB, Türkiye de düzenlenecek fuarlarýn etkin ve kapsamlý biçimde tanýtýlmasý amacýyla hazýrladýðý 2012 Yýlý Fuar Takvimi ni yayýmladý. TOBB dan yapýlan açýklamaya göre, 2012 yýlýnda en yoðun fuar programý Mart ayýnda olacak. 405 fuarýn, 70 i Mart a- yýnda düzenlenecek. Mart ayýný 64 fuar ile Nisan ve 59 fuar ile Eylül ayý takip edecek. Gelecek yýl düzenlenecek 405 fuarýn 209 u Ýstanbul da, 28 i Bursa da, 27 si Ýzmir de gerçekleþtirilecek. Ankara ve Antalya da ise 18 er fuar düzenlenecek. Önümüzdeki yýl tarým, seracýlýk, hayvancýlýk ve teknolojileri konusunda 42, ýsýtma, soðutma, havalandýrma, doðalgaz ve sistemleri, inþaat malzemeleri, banyo, mutfak, seramik, nalburiye, hýrdavat, tesisat konusunda 35, eðitim, eðitim ekipmanlarý ve teknolojileri konusunda ise 31 fuar yapýlacak. Ankara/aa Ayný ürün yarý fiyatýna satýlýyor BAÞKENTTE yaklaþýk 25 yýldýr orta ve düþük gelirliler, son zamanlarda ise yüksek gelirli kesimin sýfýr ve garantili dayanýklý tüketim malý ihtiyacýný karþýlayan spotçular çarþýsý, uygun ürün fiyatlarýyla AVM lerle rekabet ediyor. Alýnan bilgiye göre, son zamanlarda özellikle eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasýyla hareketli günler geçiren Ulus Ýtfaiye Meydaný ndaki çarþýda, ürün fiyatlarý, AVM lerdeki liste fiyatlarýnýn yüzde 50 altýna kadar düþüyor. Spotçularýn, ürünleri toptan ve nakit fiyata alýp yine nakit satýþla müþteriyle buluþturmalarý ve kar oranlarýný maðazalara göre daha düþük tutmalarý, AVM ürünleri ile spot ürünleri arasýndaki fiyat farkýnýn en önemli nedeni olarak dikkati çekiyor. Çarþýda maðazasý bulunanlardan Hasan Ulu, piyasadaki ü- rünlerin aynýlarýný yüzde daha ucuz fiyata müþterileriyle buluþturduklarýný belirterek, örneðin piyasada 3 bin liraya satýlan bir buzdolabýný 2 bin 500 liraya, yine 2 bin liraya satýlan bir televizyonu bin 500 liraya sattýklarýný söyledi. Çarþýda a- ðýrlýklý olarak bilgisayar ve teknolojik aletler satan bir maðazanýn yöneticisi olan Burak Þüküroðlu ise spot mal alýþveriþinin nakit parayla ucuza alýnmýþ mallarýn yine nakit parayla ucuza satýlmasý olduðunu dile getirdi. Ankara/aa Kýdem tazminatý kalkarsakaosolur TÜRK-ÝÞ GENEL SEKRETERÝ PEVRUL KAVLAK, KIDEM TAZMÝNATININ ÇALI- ÞAN VE SENDÝKALARIN KIRMIZI ÇÝZGÝSÝ OLDUÐUNU BELÝRTEREK, BUNU KALDIRMANIN TÜRKÝYE YÝ BÜYÜK BÝR KAOSA SÜRÜKLEYECEÐÝNÝ KAYDETTÝ. Türk-Ýþ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, kýdem tazmitanýnýn Türkiye'de 75 yýllýk bir geçmiþi ve iþçi için bir sigorta olduðunu kaydetti. TÜRK Metal Sendikasý Genel Baþkaný ve Türk-Ýþ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Kýdem tazminatý çalýþanlarýn ve sendikalarýn kýrmýzý çizgisidir. Bu çizgiyi yok saymak, yok etmeye çalýþmak Türkiye yi büyük bir kaosa sürükler dedi. Kavlak, Türk Metal Sendikasý Osmangazi Þubesinin Bursa Kervansaray Otel de yapýlan 1. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý nda, Türkiye de aktif sendikalý iþçi sayýsýnýn bin arasýnda olduðunu belirtti. Kendi sendikalarýnýn iþ kolunda son istatistiklere göre 840 bin iþçi çalýþtýðýný ifade eden Kavlak, þöyle konuþtu: Her sendikalý 5 iþçiden biri bizim sendikamýza üyedir. Bugün dünya üzerinde büyük bir adaletsizlik var. Gelir daðýlýmýnda, saðlýkta, eðitimde, istihdamda, sosyal güvenlikte her alanda büyük bir adaletsizlik yaþanýyor. Bunlarýn içinde gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik temel sorun olmaya devam ediyor. Çünkü gelir daðýlýmý zincirin ilk halkasýdýr. Burada adaletsizlik olursa bu, zincirin tüm halkalarýna yayýlýr. Ekonominin amacý insaný yaþatmaktýr, e- konomi bu amaçtan saparsa ömrü uzun olmaz. Çünkü varlýðýný insan refahý ve mutluluðu üzerine kurmayan hiçbir sistemin ayakta kalma þansý yvoktur. Türkiye nin iki büyük önemli sorununun terör ve iþsizlik olduðunu belirten Kavlak, Yoksulluðun da açlýðýn da cehaletin de terörün de temelinde iþsizlik yatýyor dedi. Kýdem tazminatý konusundaki tartýþmalara deðinen Kavlak, þunlarý kaydetti: Türkiye de kýdem tazminatýnýn 75 yýllýk tarihi var. Kýdem tazminatý bir sigortadýr. Dökülen alýn terinin, harcanan emeðin karþýsýnda çalýþanlarýn geleceðini güvence altýna alma yolundaki birikimidir. Ayný zamanda iþ verenlerin kolayca iþçi çýkarmasýnýn önüne konulan bir engeldir. Kýdem Tazminatý Fonu adýyla çalýþanlarýn alýn teri gasbedilecektir. Bu uygulamayla çalýþanlarýn iþten çýkarýlmasý da kolaylaþacaktýr. Kýdem tazminatý çalýþanlarýn ve sendikalarýn kýrmýzý çizgisidir. Bu çizgiyi yok saymak, yok etmeye çalýþmak Türkiye yi büyük bir kaosa sürükler. Bu ya hep ya hiç davasýdýr. Türk-Ýþ ve baðlý sendikalar olarak bu saldýrýya göz yummayacaðýz ve mücadele edeceðiz. Bursa/aa Ka mu da a raç sal ta na tý bi te cek KA MU DA ar týk ta þýt lar e ko no mik o la cak ve han gi ku ru mun e lin de ne ka dar ka mu ta þý tý bu lun du ðu net lik ka za na cak. Ka mu nun e - lin de ki hiz met a raç la rý nýn ö zel a maç lar i çin kul la ný mý nýn ö nü ne ge çi le rek, bir an lam da ta þýt sal ta na tý da son bu la cak. A lý nan bil - gi ye gö re, Ma li - ye Ba ka ný ÝL ve ilçelerde kurulu Kurban Hizmetleri Komisyonlarý, 6 Kasým 2011 de kutlanacak Kurban Bayramý dolayýsýyla gerekli tedbirleri alacak, kurban hizmetleri ile ilgili baþta belediyeler olmak üzere diðer komisyon üyeleri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda daha aktif olacaklar. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn 2011 yýlý Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasýna Dair Tebliði, Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Kurban Bayramý nda, kurbanlýklarýn mezbaha ve kesim yerlerinde kesimlerinin daha düzenli yapýlmasý, zaman kaybýnýn ve karmaþanýn önlenmesi için kurban satýþ Meh met Þim þek in ta li ma týy la baþ la tý lan ve Ta þýt Ka nu nun da kök lü de ði þik lik ön gö ren tas lak ça lýþ ma la rý, ku rum la rýn da gö rüþ le ri - nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan ta mam la na rak, Baþ ba kan lý ða gön de ril di. Ka mu Ta þýt la rý Ka - nun Ta sa rý sý Tas la ðý na i le mev cut ka nu nun yü rür lü ðe gir di ði 1961 yý lýn dan bu gü ne ka - dar ye ni ku ru lan ka mu i da re le ri, dü zen le yi ci ve de net le yi ci ku rum lar da dik ka te a lý na rak Ka nu nun kap sa mý ge niþ le til di de çý ka - rý lan ve gü nü müz de ih ti ya ca ce vap ve re mez ha le ge len Ta þýt Ka nu nun da bir çok de ði - þik lik ön gö ren Tas lak i le ka mu ma li yö - ne tim sis te mi nin a na un sur la rý o la rak et ki li lik, ve rim li lik, say dam lýk ve he - sap ve ri le bi lir lik e sas a lý na rak, ta þýt - la ra i liþ kin te mel il ke ler ge ti ril di. Tas - la ða gö re, i da re le re mer ke zi bir ta þýt yö ne tim bil gi sis te mi o luþ tur ma zo run - lu ðu ge ti ril di. Mev cut dü zen de, i da re le rin e - Kur ban ha zýr lýk la rý baþ la dý yerleri Bayramdan 15 gün önce hazýr hale getirilecek. Teblið, Kurban Bayramý dolayýsýyla dini amaçla ve ibadet maksadýyla kurban kesmek isteyen vatandaþlarýn kurbanlarýný dini hükümlere, saðlýk þartlarýna ve çevre temizliðine uygun olarak, hayvana en az acý verecek þekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardýmcý olunmasý, kurban satýlacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kiþilerin eðitilmesi ve bu konulara iliþkin diðer hususlarla ilgili tedbirlerin alýnmasý ile ilgili ilkeleri düzenliyor. Ankara/aa lin de ki ta þýt lar, bun la rýn cins le ri, ö zel lik le ri, ne a maç lar la kul la nýl dý ðý na i liþ kin net, dü - zen li ve ay rýn tý lý bir ta þýt en van te ri bu lun - mu yor du. Ye ni dü zen le me i le han gi ku ru mun, ka - mu i da re si nin ne ka dar ta þý tý ol du ðu, bun - la rýn ne a maç la hiz met ver di ði ve ta þýt ö zel - lik le ri ar týk e lek tro nik or tam ü ze rin den gö - rü le bi le cek. Ma li ye Ba kan lý ðýn ca bir ka mu ta þýt en van te ri o luþ tu ru la cak ve her ka mu i da re si e lin de ne ka dar ta þýt ol du ðu nu bil - dir mek ve ta þýt bil gi le ri ni gün cel le mek le yü küm lü o la cak. Bu da kon trol süz ta þýt e - di ni mi nin ö nü ne ge çil me si ni ve sis te min þef faf ol ma sý ný sað la ya cak. Ta þýt mev zu a - týy la il gi li da ðý nýk lýk da so na e re cek. Mer ke - zi Yö ne tim Büt çe Ka nu nu ve di ðer ka nun - lar da ki ta þýt la il gi li hü küm ler, tas lak i çi ne a - lý na rak, ka mu ya a it ta þýt lar, ka mu kay na ðý þek lin de de ðer len di ri le cek. An ka ra/a a DO LAR DÜN 1,8390 ÖN CE KÝ GÜN 1,8390 OSMANLI ve modern mimariyi bir a- rada barýndýran, farklý konseptiyle üst kesime hitap eden Antalya Belek teki Ela Quality Resort Hotel e Didim ve Demre de iki kardeþ otel daha geliyor. Ela Quality Resort Hotel kalitesinde olacak bu yeni otellerden ilki Didim de 2013 yýlýnda hizmete girecek. Yeni yatýrýmlarý için yönlerini E- ge bölgesine çevirdiklerinin altýný çizen Ela Quality Resort Hotel Genel S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,4790 ÖN CE KÝ GÜN 2,4790 DÜN 98,60 ÖN CE KÝ GÜN 98,60 DÜN 664,75 ÖN CE KÝ GÜN 664,75 Dünya Bankasý ve IMF, cesur adým çaðrýsý yaptý DÜNYA Bankasý IMF yýllýk toplantýlarý çerçevesinde toplanan Uluslararasý Para ve Finans Komitesi (IMFC), Avro bölgesindeki mevcut borç krizi baþta olmak üzere küresel ekonominin i- çinde bulunduðu tehlikelere karþý olaðanüstü ihtiyat, iþbirliði ve cesur adým çaðrýsý yaptý. IMF nin politikalarýnýn oluþturulduðu organ o- lan IMFC nin 24 üncü toplantýsýnýn ardýndan yayýmlanan sonuç bildirisinde, küresel ekonominin tehlikeli bir aþamaya girdiði belirtilerek, bu durumun, IMF ve IMF üyesi ülkelerin olaðanüstü ihtiyatla hareket etmeleri, iþbirliði yapmalarý ve cesur adýmlar atmaya hazýr olmalarýný gerektirdiði kaydedildi. Avro bölgesindeki yetkililerin, borç krizine çözüm bulmak için gerekenleri yapma kararlýlýðý içinde olmalarýnýn cesaret verici olduðu ifade edilen bildiride, IMF nin, küresel rolünün bir parçasý olarak bu çabaya kuvvetli destek vermeye hazýr olduðu vurgulandý. Washington/aa Yunanistan ýn 10 yýla ihtiyacý var ALMANYA Maliye Bakaný Wolfgang Schauble, Yunanistan ýn ekonomik krizden çýkabilmesi i- çin yaklaþýk 10 yýla ihtiyacý olduðunu söyledi. Schauble, Faturasý ne olursa olsun Yunanistan ýn Euro da kalmasý gerektiði vurgusunda da bulundu. Almanya Maliye Bakaný Schauble, Bussiness Week e verdiði demeçte, Yunanistan ýn krizden çýkabilmesi için yaklaþýk 10 yýla ihtiyacý olacaðý tahmininde bulundu. Alman Bakan, Yunanistan ýn Euro dan çýkarýlmasý senaryolarý konusunda ise Faturasý ne olursa olsun Euro da kalmalý dedi. Yunan halkýný yapýlmasý gereken zorunlu reformlardan kurtaramayýz. diyen Schauble, Sonuçta yükü kaldýrmak isteyip istemediðine ve bunu baþarýp baþaramayacaðýna Yunan halký karar verecek ifadelerini kullandý. Son olarak Alman Maliye Bakaný Schauble, Büyük yükü kaldýrmaya davet edilen Yunan halkýna saygý duyuyoruz. ifadelerini kullandý. Atina/cihan Lagarde: Küresel ekonomi, tehlikeli dönemece girdi ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Baþkaný Christine Lagarde, küresel ekonominin yeni bir tehlikeli döneme girdiði uyarýsýnda bulunarak, aðýr borç yükünün toparlanmayý engellediðini bildirdi. Lagarde, Dünya Bankasý IMF yýllýk toplantýlarýnýn ardýndan yaptýðý a- çýklamada, küresel ekonominin kurtarýlmasý için tüm ülkelerin birlikte ve hýzlý hareket etmesi gerektiðini vurgulayarak, küresel ekonominin karþý karþýya bulunduðu tehlikelerin üstesinden gelmek için kararlý bir biçimde hareket etmek üzere fikir birliðine vardýklarýný belirtti. Ülkelerin artan riskler karþýsýnda birlikte hareket etmesi gerektiðini vurgulayan Lagarde, bankalarýn daha fazla sermayeye sahip olmasý, hükümetlerin borçlarý kontrol altýna alabilmek için daha güvenilir planlara ihtiyacý olduðunu kaydetti. Lagarde, bazý hükümetlerin, artan açýklarýný azaltmak konusunda irade eksikliði içinde bulunmasýndan kaygýlandýðýný dile getirerek, küresel ekonomi konusunda yapýlmasý gereken iþ konusunda yolu ancak yarýladýklarýna vurgu yaptý. Avrupa nýn üzerinde kara bulutlar olduðunu, ABD de büyük belirsizlik bulunduðunu ifade eden Lagarde, Kimse kendini ayrý tutmasýn, birlikte hareket etmezsek dünya ekonomisini kurtaramayýz dedi. Washington/aa Ela Quality Resort Hotel e iki kardeþ otel daha geliyor Koordinatörü Y. Vadi Karatopraklý, Ayrýca 14 arazi ile daha ilgileniyoruz. Bizim konseptimize uygun olanlarý bünyemize katacaðýz dedi. Aktay Turizm bünyesinde faaliyet gösteren Ela Quality Resort Hotel, kýsa bir süre önce Didim de 175 bin metrekarelik, Antalya Demre de ise 75 bin metrekarelik iki arazi satýn aldý. þirket, arazilerle ilgili geliþtirdiði projeyi hayata geçirecek. Ekonomi Servisi

12 12 RÖPORTAJ Y OKUL KIÞLA, KUMANDANI BAÞÖÐRETMEN ATATÜRK! ESRA ELMAS: KIÞLANIN KURGUSUYLA OKULUN KURGUSU AYNI. OKULUN KAPISINDAKÝ MERASÝMDE HÝYERARÞÝK BÝR YAPI VAR. RÝTÜELÝ ORGANÝZE EDEN BÝR ÖÐRETMEN VE BAÞTA MÜDÜR BULUNUYOR. KOMUTA EDEN ÖÐRENCÝLERE RAHAT, HAZIR OL DÝYE BAÐIRIYOR. GAYET MÝLÝTARÝST BÝR ALAN OKUL, YENÝ REJÝMÝN YARATMAK ÝSTEDÝÐÝ YENÝ ÝNSANIN KIÞLASIDIR. BU KIÞLANIN KUMANDANI DA HÝÇ KUÞKU YOK KÝ BAÞÖÐRETMEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜR. Bilgi Üniversitesinden Esra Elmas Sevgili Atatürkçüðüm kitabýyla Atatürk figürünün çocuklarýn zihin dünyasýnda nasýl bir iz býraktýðýný sorguladý. Cumhuriyetin yeni Makul vatandaþ oluþturmada ideolojik bir aygýt olarak kullandýðý okullarýn iç yüzünü Esra Elmas la konuþtuk. Bir çok velinin kendisini sorgulamasýna vesile olacak röportaj bakalým sizin için okul yýllarýnýzdan neler çaðrýþtýracak? Sevgili Atatürkçüðüm kitabýný yazma fikri nereden ortaya çýktý? Bu kitap yüksek lisans çalýþmamýn sonucudur. Yüksek lisans sýrasýnda gündelik hayat dersinde bazý konularý tartýþýrken Çocuklar Atatürk ü nasýl algýlýyor? diye bir soru ortaya atýldý. Sonra okula gittiðim zamanlarda ki Atatürk algýmý sorguladým. Bu sorgulama etrafýmdaki insanlarý da kapsadý. Yakýnýmdaki insanlara bu soruyu soruyordum. Ýlginçtir bir hocam Lise sona kadar nerede Atatürk heykeli görsem selâm veriyordum dedi. Annem 10 Kasým da aðlayamadýðým için kendimi suçlu hissederdim dedi. Arkadaþýmýn annem gibi kendini cumhuriyet kadýný olarak gören annesi ise birgün misafir gittiði yerdeki büyük odayý görünce Atatürk buraya sýðar mý? demiþ. Hikâyeler ilginç gelmeye baþladýðýnda konu üzerinde yüksek lisans yapmaya karar verdim. Araþtýrmanýza nereden baþladýnýz? Bir senelik süreç çeþitli ortamlarda soru sorarak geçti. Ýlkokul çocuklarýna Atatürk le ilgili sorular sorduk. Onlara resimler yaptýrdýk. Buradan çýkan sonuç aslýnda okul çocuklarýnýn sürekli onunla i- liþki kurarak hayatý anlamlandýrdýðýydý. Kendime dönüp baktýðýmda ise hýrka üstümde ant içtiðim seremoninin fotoðrafý canlanýr gozümde. Neredeyse bütün detaylarý hatýrlýyorum. Bir þey beni çok etkilemiþ ya da çok sarsmýþ ki bu kadar detay hatýrlayabiliyorum. Benim için bunun adý Niye törenlerde aðlayamýyorum du. Çünkü baþýndan beri çok sevmen gerektiði öðretilmiþti. Peki bugün öðretmenler bu seremoninin abartýldýðýný düþünüyorlar mý? Bir zamanlar ayný sürece tabi tutulan öðretmenlerin þimdi ayný þeyleri karþý tarafa aktarýrken iþin tuhaflýðýný fark ettiðini düþünüyorum. Bir çok öðretmenden Her sabah da toplanýlmaz ki dendiðini duydum. Ancak bütün öðretmenler Devlet memuru ve uymalarý gereken kanunlar var. Bu sadece Atatürk le ilgili bir konu deðil. Siyasî bir duruþlarý olmalarý bile kabul edilemez bir þey. Hepimiz Türkiye deki siyasal atmosferin realitesinin farkýndayýz. Baþýmýza ne iþler açýlacaðýný biliyoruz. Eleþtirmenin kötülemek anlamýna gelmediðini okumuþ insanlarýmýza bile anlatamýyoruz. Savcýlarýmýz bile bazý konular üzerinden dâvâ a- çabiliyorlar. Siz merasimlerin militarist bir nizamýn parçasý olduðunu düþünüyor musunuz? Kýþlanýn kurgusuyla okulun kurgusu ayný. Belki aralarýndaki fark üniformanýn rengi kadar birkaç þeyde ortaya çýkabilir. Okulun kapýsýndaki merasimde hiyerarþik bir yapý var. Ritüeli organize e- den bir öðretmen ve baþta müdür bulunuyor. Komuta eden öðrencilere Rahat-hazýr diye baðýrýyor. Konuþmanýz, ses çýkarmanýz istenmiyor. Gayet militarist bir alan Dolayýsýyla çocuk ve okul özelinde þekillenen pedagoji vekâletten türeyen bir vesayet anlayýþý altýnda þekillenir. Okul, yeni rejimin yaratmak istediði yeni insanýn kýþlasýdýr. Bu kýþlanýn kumandaný da hiç kuþku yok ki baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk tür. Sizce öðrencilerin önünde hizaya çekildiði Atatürk heykeli neyi temsil ediyor? Bilgi Üniversitesi nden Esra Elmas Sevgili Atatürkçüðüm kitabýyla Atatürk figürünün çocuklarýn zihin dünyasýnda nasýl bir iz býraktýðýný sorguladý. Cumhuriyetin yeni Makul vatandaþ oluþturmada ideolojik bir aygýt olarak kullandýðý okullarýn iç yüzünü Esra Elmas la konuþtuk. FOTOÐRAF: MURAT SAYAN Atatürk heykeli devletin ete kemiðe büründüðü yüzü. Devletin yedi yaþýnda sizinle muhatap olduðu ilk yüzey. Belki çocuk aklýnýzla bu cümleyi böyle kurgulamýyorsunuz, ancak onun fotoðrafýný karalamayacaðýnýzý, heykeline zarar veremeyeceðinizi biliyorsunuz. Atatürk heykeline zarar verdiði için bu ülkede ineðe ceza verildi, hatta sahipleri ineði kesti. Bir ineðin bile Atatürk e karþý suç iþlediði düþünülen bir ülkede yaþýyoruz. Bu durum çocuklara nasýl yansýyor? Çocuk; aklý olmayan, hiçbir þeyden anlamayan varlýk olarak algýlanýyor, ancak çocuklar a- dý konulmamýþ her türlü otoritenin kokusunu alabilecek varlýklar. Otoritenin neyi temsil ettiðine dair derin sezgileri var. Sorsanýz bu otoritenin adýna devlet demez Müdür disipline gönderir der. Okul bahçesinde cezalarla örülü bir obje olan Atatürk heykelinin ve Türk Bayraðýnýn önünde varlýðýnýzý Türk varlýðýna armaðan edeceðinize dair yeminler ediyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir kurgu olamaz! Ama bunun adýna çaðdaþ eðitim diyorlar Bu mizansenin de kendi içinde tutarsýz ve çeliþkili taraflarý var. Siz okula girdiðiniz andan itibaren aklýn önderliðinde bilimin ýþýðýnda her þeyi çözmeye soyunduruluyorsunuz. Kemalist ideolojiyle þekillenmiþ eðitim sisteminde Yemin ediyorsunuz. Bu bilimin rehberliðinde a- çýklanacak bir durum mu? Dindar çevreden gelenler çocuklar için düþündüðümüzde ortada kutsal bir kitap mý var? Sonuçta bilim deðiþmez bir doðruyu kabul etmez. Kemalist ideolojide zaten okul dinin dýþlandýðý bir yer olarak kurgulanmamýþ mý? Böyle bir durum dünyanýn her yerinde var. Bir zamanlarýn Fransa sý da böyle. Okulla kilise arasýnda müthiþ bir kavga var. Fransa Çocuklar kimin olacak? tartýþmasýnýn en yüksek düzeyde yaþandýðý ülkelerden biri. Bir kere aydýnlanma dediðimiz hadise baþladýðý andan itibaren kamusal a- laný sekülerleþtirme operasyonunun da parçasý oldu. Dinî figürler tasfiye edilip yerine dünyevî figürler konuldu. Peygamberlerin yerini bilim a- damlarý aldý. Ben Atatürk ü bu tartýþmalar baðlamýnda kamusal figür olarak deðerlendiririm. Bu benim açýmdan ne aþk ne de nefret iliþkisidir. Atatürk, pozitivizmin ve doða bilimlerinin bilme tarzýyla bilmeye çalýþan sosyal bilim anlayýþýnýn büyük oranda eleþtirildiði günümüz dünyasýnda, sahiplenici ve kullanýcýlarý tarafýndan bilimci, pozitivist ve aydýnlanmacý bir dünya görüþü baðlamýnda sahip çýkýlan bir figür olarak açýklanýrken, mevcut ve öteden beri sahip çýkýlma biçimi ve bu biçime eþlik eden söylemi/içeriðiyle bizzat simgelediðine inanýlan deðerlerle dahi çeliþmektedir. Atatürk kültü din tarafýndan þekillendirilen bir dünya algýsýna karþýt olarak konumlandýrýlýrken, bu karþý konumlandýrmanýn kendisini Atatürk ün mesiyanik liderliðinde baþka türlü bir din yaratýmýnýn varlýðýna iþaret etmektedir. Okullardan dinin tasfiye edilmesi, peygamberlerin yerini dünyevî zatlarýn almasý Müslüman kesim açýsýndan zor bir süreç deðil mi? Kendimi böyle tanýmlamýyorum, ama Müslümanlýk içinden konuþmak gerekirse eðer Allah ýnýz varsa kendinize mutlak bir yüz belirlemeniz dine ters düþer. Gayrimüslim ya da Müslüman çocuklar bu konuda ne düþünüyorlar diye merak ettiniz mi? Çok güzel bir soru, ama benim araþtýrmamda dinî çevrelerin bakýþ açýsýný deðerlendiren içerik yoktu. Ancak araþtýrmamda benim için yeni bir veri ortaya çýktý. Sorular sorduðum özel ve devlet okullarýndaki öðrencilerden çalýþmamý sorgulayan devlet okullarýndaki öðrencilerdi. Baþýnýza bir þey gelebilir diye uyaran ilkokul çocuklarý oldu. Atatürk le ilgili ileri gidemeyeceklerini, eleþtiri yapamayacaklarýný biliyorlardý. Aslýnda eleþtirememenin beraberinde kendi içinde bir itiraz kültürü de oluþmuyor mu? Çok þükür ki öyle. Sosyal bilimlerde en çok þükrettiðimiz þey hiçbir þeyin tasarlandýðý gibi olmamasý. Hayat ve insan hesaplanabilir bir þey deðil. Çocuklar Anýtkabir le nasýl bir iliþki kuruyorlar? Yakýn çevremdeki arkadaþlarýmýn çocuklarýndan Atatürk ü anlatan yazýlar ve resimler istedim. En çok çizilen þey Anýtkabirdi. Yani Anýtkabir bu iþin Kâbesi gibi. Anýtkabirin mimarisiyle ilgili bir makale okumuþtum. Mezarýn yapýlmasý için bir sürü yarýþmalar düzenleniyor, ancak bir türlü karar verilemiyor. Atatürk yarý tanrý olarak görüldüðü için ona lâyýk kabirin oluþturulmasý zaman alýyor. Anýtkabire ilerlerken üstünde yürüdüðünüz taþýn biri sabit biri oynuyor. Yani baþýnýz önünüzde yürümenizi gerektirecek kadar kurgulanmýþ bir mimariyle karþý karþýyayýz. Atatürk karþýsýnda nasýl davranacaðýnýza siz deðil mimarî karar veriyor. Okul bahçelerindeki Atatürk heykeli de öyle. Ýnsan deðil soru soramýyorsunuz, ancak birileri o- nun adýna size cevaplar veriyor. Kemalist ideolojiye göre hazýrlanmýþ millî eðitim müfredatýna göre hocalar öðrencilerine bilgi aktarýyor. Burada öðretmen ve öðrenci pasif Sýnýflarda kara tahtanýn üstünde duran A- tatürk resimleri neyi ifade ediyor? Tahtanýn üstünde Atatürk portresi olmasý tesadüfi deðil. Okul bahçesinde Atatürk heykelinin ö- nünde yemin ettikten sonra okul koridorunda A- tatürk köþesini geçtikten sonra sýnýfa giriyorsunuz. Sýnýfa girdiðinizde ise size üstten bakan Atatürk fotoðrafýyla karþýlaþýyorsunuz. Bunlar tesadüfi þeyler deðil tamamen kurgulanmýþ durumlar. Kitabýnýzda Atatürk ün sürekli kendini izlediðini söyleyen çocuklar da olmuþ. Evet bir çok çocuk için durum böyle. Atatürk ün ödevini yapmadýðýnda kýzgýn baktýðýný söyleyen çocuklar çok. O portreler saðdan baktýðýnýzda saða, soldan baktýðýnýzda sola, karþýdan baktýðýnýzda karþýya bakýyor etkisi yapýyor. Esra Özyürek bu portreleri Modernlik Nostaljisi kitabýnda Otoriter Kafa olarak adlandýrýyor. Türkçe ye çevrildiðinde kötü bir çeviri oluyor. Çocuklar Atatürk ü sürekli kendisini izleyen manevî bir güç olarak görüyor olabilir mi? Kamusal alanýn her yeri Atatürk heykel ve fotoðraflarýyla süslenmiþ durumda. Aylin Tekiner Atatürk heykelleri kitabýnda dünden bugüne durumu deðerlendirir. Atatürk imgesinin siyasete girdiði dönemlerde üst noktaya çýktýðýný görebiliriz. Bunlardan biri 12 Eylül, diðeri ise 28 Þubat dönemi. Dönemine göre deðiþik fotoðraflar sürüme sokuluyor. 12 Eylül döneminde doðu illerine Atatürk fotoðrafýnýn bulunduðu Ne mutlu Türküm diyene yazýlý levhalarý yerleþtirirken 28 Þubat döneminde tesettüre karþý mayolu fotoðraflarý sürüme çýkýyor. Bir de tabi, kara karga ile Atatürk ün iliþkisi Bu hikâyenin meteforik olduðunu düþünüyorum. Atatürk köye gidiyor okul yok, karanlýk bir köy, dar kafalýlýk hakim Hikâyede birebir bunlar geçmese de size uyandýrdýðý his bu yönde. Bir yerde kýz kardeþiyle kargalarý kovalýyor. Ben kara karganýn bazýlarý için Þeriat e, 28 Þubat'ta u- ðursuzluðu temsil eden çarþafa tekabül ettiðini düþünüyorum. Bu nedenle de 28 Þubatta nefretin odaðýnda baþörtüsünün olmasýna þaþýrmamak gerek. Ancak 28 Þubatta baþörtülüler dýþarýda kalýrken, bu kesimin erkekleri üniversitelerine devam edebildiler. Ben Merve Kavakçý meclise girdiðinde sinirden kumandayý fýrlatmýþ biriyim, cumhuriyetçi bir aileden geliyorum. Fikriniz nasýl deðiþti? Burslu olarak cemaat dershanesini kazanmýþtýk. Dershaneye Cumhuriyet Gazetesi yle gidiyor, kullanmadýðým halde kantinde sigara içiyordum. Baþörtülü arkadaþlarla çokça tartýþtýðýmýzý hatýrlýyorum. Ýlk utandýðým an ise baþörtüsü yasaðýnýn özel kurumlara da yani dershaneye de uygulanmasýyla oldu. (Kýzlar ve erkekler þubelerinin farklý olduðunu da hatýrlatmakta yarar var.) Yasak uygulandýðýnda Baþlarýný açacaklar edasýyla dershanenin merdivenlerini hýzlý hýzlý çýktým. Sýnýfýn panjurlarý kapalýydý. Ýçeri girdik herkes baþýný açmýþ. Zafer hissi yaþayacaðýmý zannederken o kadar utandým ki! Benim için dönüm noktasý oldu. Ben kadýnlarýn saçlarýna bakarken onlar bana bakamýyordu. Kendi kendime Bu ne dedim. Kadýnlarýn sana bakamadýðýný görmek çok kötü bir þey. Allah tan birbirimizle diyaloða girebiliyorduk. Sonrasýnda üniversitelerde yasaklar baþlayýnca da eylemlere ben de katýldým. Ýnsanlarýn aile zoruyla kapanmasýna karþýyým. Bunun dýþýnda çocuklar üzerinde devletin deðil ailenin söz hakkýna sahip olmasý çok normal. Sonuçta ben de aileme göre þekil aldým. Neden dindar birinin çocuðu kendine benzeyince gizli ajandalarý olsun ki? Devlet yedi yaþýnda çocuklarý yontmaya baþlýyor. Sizi sorgulayan bireyler olarak yetiþtirmiyor.

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Anne-babaya saygýsýzlýk toplum huzurunu bozar TÝYATRO VE SÝNEMA OYUNCUSU SÜMER TÝLMAÇ: SON YILLARDA KÜLTÜREL YOZLAÞMA ÝLE GENÇLER ARASINDA ANNE VE BABAYA DAVRANIÞ ÞEKÝLLERÝ DE DEÐÝÞTÝ. SAYGI AZALDI. ANNE VE BABAYA SAYGININ OLMADIÐI BÝR EVDE VE TOPLUMDA HUZUR OLMAZ. Çalýþanlarýn derdi mide hastalýklarý SÝNDÝRÝM sisteminin þefi mide hastalandýðýnda canýmýzý sýkan midede aðrý, hazýmsýzlýk ve þiþkinlik gibi bir çok sorunu da beraberinde getiriyor. Özellikle olumsuz çalýþma þartlarý ve stres bu rahatsýzlýklara zemin hazýrlýyor. Hayatýmýzda yerini alan konfor, daha az çaba göstererek daha çok iþ yapmamýzý saðlarken, kimi zaman bedenlerimiz bu geliþime karþý tepki gösteriyor. Yeni yüzyýlýn daha az hareket, u- zun süreli ve yorucu çalýþma saatleri, dengesiz beslenme, stres gibi olumsuz getirilerinin etkilediði organlardan birisi de midemiz Günümüzde artýk daha çok insan mide rahatsýzlýklarý dolayýsýyla uzmanlara baþvuruyor. Özel A- vusturya Sen Jorj Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Meral Kayahan a çalýþanlarý etkileyen mide hastalýklarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Midemiz neden hastalanýr? Uzun süreli, stresli, yorucu, mola vermeden saatlerce süren çalýþmalar dolayýsýyla midemizde aþýrý asit salgýlanmasý oluþur. Aþýrý stresin sebep olduðu yüksek asit salýnýmý ve diðer faktörler (baharatlý yiyecekler, kronik sigara kullanýmý) nonbakteriel gastrite sebep olabilir. Diðer sebep ise helicobacter pyloridir. Ayaküstü beslenme alýþkanlýðý, geliþigüzel alýnan ilâçlar (Aspirin, non-sterois anti enflamatuar ilâçlar), hijyenik kurallara uyulmadan hazýrlanan gýdalarý tüketmek (helicobacter pylori) ve stres mide hastalýklarýnýn temel sebepleridir. Bu karamsar tablodan en fazla payýný alan midede gözlenen aðrýlar, ekþime, yanma, þiþkinlik, gaz, kramp, göðüs arkasýnda aðrý ve boðazda yanma ile ses kýsýklýðý en sýk rastlanan belirtilerdir. En sýk görülen mide hastalýklarý nelerdir? En sýk görülen mide hastalýklarý Gastroözofageal Reflü (GÖFR) ve gastrittir. Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Meral Kayahan Ofis çalýþanlarý daha çok hangi hastalýk riskleri altýnda? Günümüzde ofis çalýþanlarý arasýnda en sýk görülen rahatsýzlýklar gastrit, ülser, GORH, hipertansiyon, obezite, a- teriyosklerotik ve depresyondur. Çalýþan kiþiler midelerini nasýl koruyabilirler? Hayat tarzlarýnda deðiþiklik yapmalýlar. Eðer kiþi obez ise ve özellikle karýn çevresinde kilolar fazla ise öncelikle kilo vermesi saðlanýyor; düzenli egzersiz öneriliyor. Sigara kullanýmý, kahve gazlý içecekler ve baharatlý yaðlý besinlerin tüketimi azaltýlýyor. Hastanýn yatak baþýný yükseltmesi yatmadan önce yemek yememesi, sýký, dar giyecekler, korse ve kemerli pantolonlar kullanmamalarý öneriliyor. Çaðýn hastalýðý olarak adlandýrýlan reflü neden oluþuyor, nasýl tedavi e- diliyor? GÖRH ý mide içeriðinin yemek borusuna geri kaçmasýdýr. Reflü, asitli mide içeriðinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun asitten kendini koruma özelliðinin yok olmasýndan kaynaklanýr. Mide asidik içeriðinin yemek borusuyla uzun süreli temas etmesiyle bu bölgede hasara yol açýyor ve yanma hissine yol açýyor. Yemek borusunun arkasýnda oluþan yanmanýn yaný sýra aðýza gýdalarýn ve mide suyunun gelmesi kiþiyi oldukça rahatsýz ediyor. Reflü mutlaka teþhis ve tedavi edilmesi gereken bir hastalýktýr. Aksi halde ciddî sorunlar ortaya çýkabilir. Günümüzde endoskopi ve diðer testlerin yaygýnlaþmasý ile kolayca teþhis edilebilen bir hastalýktýr. Reflü þikâyetleri olan hastalarda ilâç tedavisi çok önemli bir yer tutmaktadýr. Asit baskýlayýcý ilâçlar (proton pompa inhibitörleri), prokinetik ilâç tedavisi antiasit i- laçlar HP tesbit edilen olgularda günlük antibiotik tedavileri % o- ranýnda rahatlama saðlayabilmektedir. TÝYATRO ve sinema oyuncusu Sümer Tilmaç, kültürel yozlaþmanýn önüne geçilmeden millî ve manevî deðerleri korumanýn zorlaþacaðýný söyledi. Son yýllarda hayatýn her alanýnda yaþanan kültür erozyonu ile ilgili açýklamada bulunan Tilmaç, gençler arasýnda her geçen gün büyüklere karþý saygýnýn azaldýðýný kaydetti. Türkiye de son 15 yýl içinde kültürel erozyonun dille baþladýðýný belirten Tilmaç, gençlerin kendi aralarýnda konuþmalarýnda konuþtuklarý çoðu kelimeleri anlamadýðýný ifade etti. Kendi kültürü, inanç deðerleri, örf, anane, gelenek, görenek ve diline sahip çýkmayan milletlerin eninde sonunda baþka milletlerin boyunduruðu altýna girmeye mahkûm olduðunu kaydetti. Televizyon kanallarýnýn açýk o- turum programlarýna çý- Sümer Tilmaç kan çoðu akademisyenin kullandýðý dilin Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca kelimeler olduðuna dikkat çeken Tilmaç, entelektüel görünmek için uydurukça kelimeler kullanmaya gerek olmadýðýný kaydetti. Tilmaç, Bizim gelenek, görenek, anane ve inanç deðerlerimize göre çocuða ilk terbiye ailede verilir. Onun i- çin çocuðun ilk öðretmeni de annesidir. Çocuðu þekillendiren annedir. Son yýllarda kültürel yozlaþma ile gençler arasýnda anne ve babaya davranýþ þekilleri de deðiþti. Saygý a- zaldý. Biz eskiden babamýz eve gelince o oturmadan mindere oturmazdýk. Bir bardak su isteyince kardeþler seferber olurduk. Þimdi ise baba su isteyince genç, baba kendi suyunu kendin iç bir bardak da bana ver demeye baþladý. Anne ve babaya saygýnýn olmadýðý bir evde ve toplumda huzur olmaz. Biz ataya saygýda baþka milletlere benzemeyiz. Baþka milletlerin çocuklarý anne ve babalarýna ismi ile hitap edebilir. Bizde ise asla. Anne ve babaya saygýnýn kalktýðý bir ev kýsa süre sonra ev olmaktan çýkar diye konuþtu. Antalya / cihan Ailelere hediyelerin verildiði uygulama vatandaþýn beðenisini kazanýyor. FOTOÐRAF: CÝHAN Belediyeden Hoþgeldin bebek uygulamasý BALIKESÝR Belediyesi nin bu yýl baþlattýðý, ailelerin doðum sevincini paylaþan Hoþgeldin Bebek uygulamasý devam ediyor. Vatandaþlarýn beðenisini kazanan uygulamayla ailelere, içinde hemþehrilik beratý, kutlama mesajý ve bebek takýmý olan bir paket hediye ediliyor. Beratta Belediye Baþkaný Ýsmail Ok un, Hoþgeldin Bebek, Bu Ülke Senin notu bulunuyor. Kutlama mesajýnda ise, Sizlere bebeðinizle birlikte saðlýklý, mutlu ve uzun bir ömür diliyorum yazýyor. Hediye paketi, yeni doðan bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilerek veriliyor. Konu hakkýnda bir açýklama yapan Baþkan Ok, Sevinçlere ortak olmak, hem insanlýðýn gereði hem de millî geleneðimizdir. Belediyemiz, daha önce de yakýnlarýný kaybeden ailelere baþsaðlýðý mesajý ileterek, lokum ve gül suyu gönderme uygulamasý baþlatmýþtý dedi. Balýkesir / cihan "Çocuklara, hayalî kahramanlar yerine Seyit Onbaþý öðretilmeli." FOTOÐRAF: CÝHAN Çocuklarýmýzýn sanal kahramanlara ihtiyacý yok TÝYATRO ve sinema oyuncusu Ýsmail Gülnar, çocuklara hayalî kahramanlar yerine Çanakkale Savaþýnda kahramanlýk destaný yazan Seyit Onbaþý nýn öðretilmesinin yeterli olacaðýný söyledi. Antalya nýn Manavgat ilçesinde Manavgat Þelâlesi ni gezmeye gelen tiyatro oyuncusu ve Seyit Onbaþý tiyatro oyunun yönetmeni Ýsmail Gülnar, yeni eðitim ve öðretim yýlýnda yurt genelinde okullarda sahneleyecekleri o- yun çalýþmalarý ile ilgili açýklamada bulundu. Süpermen, Ö- rümcek Adam ve He-Man ismi altýnda televizyon kanallarýnda yayýnlanan sanal çizgi film kahramanlarýnýn öðrencilere hiçbir yararýnýn olmadýðýný savunan Gülnar, 5 yýl önce sahneledikleri Koca Seyit oyununu çýkýlan A- nadolu turneleri ile 830 defa sahnelediklerini kaydetti. Oyunu þimdiye kadar 2,6 milyon kiþiye ulaþtýrdýklarýný belirten Gülnar, eðitim ve öðretim yýlýnda oyunu okullarda yeniden öðrencilerle buluþturacaklarýný ifade etti. Gülnar, sahneleyecekleri oyunla Çanakkale kahramaný Seyit Onbaþý yý genç nesillere tiyatronun öðretici dili ile anlatmaya devam edeceðini kaydetti. Gülnar, Çocuklarýmýzý yetiþtirirken model olarak sahte kahramanlara ihtiyacýmýz yok. Çocuklarýmýza kahramanlýkta model olacak olan Çanakkale kahramaný Seyit Onbaþý mýz var. Çocuklarýmýzýn Süpermen ve Örümcek Adam gibi sanal kahramanlara ihtiyacý yok. Günümüz gençliðinde fedakârlýk ve baþkalarý için yaþama sevdasýnýn oluþmasý için yeniden Çanakkale ruhuna ihtiyaç var. Seyit Onbaþýlara ihtiyaç var. Sahte rol modellere ihtiyaç yok diye konuþtu. Antalya / cihan Obezite, psikolojik problemlere de sebep olabiliyor. FOTOÐRAF: CÝHAN Alay edilen obez çocuk kilo vermede zorlanýyor ARKADAÞLARI tarafýndan kilosu dolayýsýyla alay edilen ve dýþlanan obez çocuklarýn içe kapanýk ruh haline bürünüp kilo vermede zorlanabileceði bildirildi. Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Emre Atabek, obezite olanlarda genellikle a- lýnan enerjinin harcanandan fazla olduðuna dikkati çekti. Beslenme þekli, çevresel, genetik, psikolojik faktörler ve ailenin sosyo-ekonomik durumunun çocukluk çaðý o- bezitesinin oluþmasýnda rol oynayabileceðini kaydeden Atabek, Obezite birçok hastalýða da dâvetiye çýkarýyor. Baðýþýklýk sisteminin zayýflamasýna neden oluyor, bazý hastalýklara yakalanma riskini arttýrýyor dedi. Atabek, 2-10 yaþlarýnda aþýrý kilo alan çocuklarýn i- lerleyen zamanlarda kilo almaya devam edeceðini ifade etti. Erken yaþlarda korunma ve tedavi giriþimlerinin, eriþkin döneme göre daha etkin olacaðýný belirten Atabek, þunlarý kaydetti: Çocuða iþtah ile açlýðýn farký kavratýlmalýdýr. Çocuðun dikkatinin beslenme dýþýndaki konulara çekilmesi gerekir. Obeziteyle gelen en önemli sorunlardan biri de psikolojik problemlerdir. Arkadaþlarý tarafýndan kilosu nedeniyle alay edilen ve dýþlanan obez çocuklar, içe kapanýk ruh haline bürünüp kilo vermede zorlanabilir. Deðiþik tavýrlar takýnýlmasý çocuklarýn psikolojilerini bozmaktadýr. Kilo vermede kiþinin psikolojisi çok ö- nemlidir. Kiþinin psikolojisi düzgün deðilse kilo vermekte gerçekten zorlanýr. Ama bu durumu kafasýnda büyük bir sorun etmezse rahatlýkla kilo verebilir. Çocuklarýn tedavilere daha erken cevap verebilmesi için onlarý her yönden desteklemek lâzým. Egzersizin de kilo vermede önemli bir yer tuttuðunu, yað tabakasýnýn eritilebilmesi için yapýlan egzersizin en az 60 dakika olmasý gerektiðini ifade e- den Atabek, 60 dakikadan önce vücudun yað yakmaya baþlamayacaðýný, haftada en az 3-4 kez egzersiz yapýlmasýnýn uygun olacaðýný sözlerine ekledi. Konya / aa

14 14 SPOR Y FENER'DE BÝRLÝK VE BERABERLÝK GÜNÜ KULÜBÜN OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÜYELER BÜYÜK BÝR ÝLGÝ GÖSTERÝRKEN, SALONA GÝREMEYENLER DIÞARIDA OLUÞTURULAN PLATFORMDAN TOPLANTIYI TAKÝP ETTÝ. BÝRLÝK, BERABERLÝÐÝN GÜZEL ÖRNEÐÝ GÖSTERÝLEN TOPLANTIDA ÜYELER OLUMLU KONUÞMALAR YAPTI. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapýlan toplantýya üyeler büyük bir ilgi gösterdi. Eski baþkanlardan Ali Þen, "Bugün taþ atma günü deðil, dertleþme günü" dedi. Vefa Küçük yönetime destek verdi. BaþkanýSelamiÖztürkdekürsüyeçýktý. Salona sýðmayan üyeler tesislerdeki havuz baþýnda dev ekrandan toplantýyý izledi. FENERBAHÇE Kulübü'nün, futbolda þike ve teþvik iddialarýna yönelik soruþturma sürecinde yaþananlarla ilgili atýlan adýmlarýn ve izlenen yolun kulüp üyeleriyle paylaþýlmasý a- macýyla düzenlediði olaðanüstü genel kurul toplantýsý yapýldý. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleþtirilen toplantýya kulüp üyeleri büyük bir ilgi gösterirken, üyeler salon dýþýnda oluþturulan platformlardan da toplantýyý takip etti. Salona sýðmayan kongre üyeleri tesislerdeki balkondan ve havuz baþýnda dev ekran önüne konulan sandalyelerden kongreyi takip etmeye çalýþýyor. Þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklu bulunan Aziz Yýldýrým'ýn koltuðu boþ býrakýldý. GENEL KURULA BÜYÜK ÝLGÝ Fenerbahçe Kulübü Olaðanüstü Genel Kurul toplantýsýna kongre üyeleri büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçe Burnu'nda bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geliþte yaþanan trafik sýkýþýklýðý nedeniyle 10.30'da toplantýnýn baþlamasýnýn ardýndan da üyeler salona geldi. Toplantý baþlamadan önce salon dolarken, üyeler havuz baþýnda oluþturulan dev ekranlý alana yönlendirilmeye baþlandý. Salonda bulunmak isteyen yüzlerce üye de sandalye kalmadýðý için ayakta bekleyerek kongreyi takip etmeye çalýþtý. BU YÖNETÝM SÜRMELÝ Fenerbahçe Külübünün eski yöneticilerinde iþadamý Vefa Küçük, 3 Temmuz da yaþananlarý 10 þiddetinde depreme benzetti. Bu yönetimi de deprem yönemili olarak tanýmladý. Vefa Küçük, mevcut yönetimin sadece bu dönem sonuna kadar deðil, 2015 yýlýna kadar göreve devam etmesi gerektiðini söyledi. Küçük, genel kurul nedeniyle toplanan camianýn bugün tamamen bir birlik örneði göstermesini isteyerek, "Muhalefeti ertelemeliyiz" dedi. Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým ý Metris Cezaevi nde ziyaret ettiðini de belirten Vefa Küçük, "Ýçerideki Baþkan ile dýþarýdaki baþkan çok farklý. Ýçerideki çok dirayetli ve güçlü. Onun bu yönünü hiç bilmiyordum, þaþýrdým. Böyle olduðu sürece kimse sýrtýmýzý yere getiremez" diye konuþtu. ÝLAHÝ ADALET GELÝYOR Kadýköy Belediye Baþkaný ve Yüksek Divan Kurulu üyesi Selami Öztürk Genel Kurulda yaptýðý konuþmada " Her zaman olduðu gibi dimdik ayakta durmalýyýz" dedi. Öztürk "Burada Belediye baþkaný vasfý ile deðil bir üye olarak konuþmak istiyorum.zor günler geçiriyoruz. Bugünlerde bazýlarý ihbarcýlýk yapar, bazýlarý kulübüne sahip çýkar. Avrupa ya mektup yazanlar unutmasýnlar ki ilahi adalet gerçekleþiyor. Bugün kulüp yine lider, yine þampiyon olacaktýr" dedi. DERTLEÞME GÜNÜ Eski baþkanlardan Ali Þen ise "Bugün en çok kalbi atanlardan biri benim. Onlarýn kalbini burada taþýyoruz bunu bilmenizi istiyorum. Biz bir aileyiz. Genel kurulu topladýðý için de yönetim kuruluna teþekkür ediyorum" dedi. Son Manisa maçýndan bahseden ve kadýnlarýn Fenerbahçe ye verdiði desteðe ö- nem çeken Ali Þen, "Bugün de bir pazar günü, güneþli bir tatil günü yönetim kurulumaza Fenerbahçeliliðin ne olduðunu anlatmak için insanlar geldi. Tribünümüze sonuna kadar destek veriyoruz. Bugün taþ atma günü deðil, dertleþme günüdür. Lütfen bugün bu beraberliðimize birliðimize en ufak kötü bir þey olmasýn. Yönetim kurulu ile a- ramýza sigara kaðýdý bile giremez. Bunu da topluma göstermeliyiz" diye konuþtu. Galatasaray Süper Lig'de 4. haftada bugün güçlü rakibi Eskiþehirspor'u Türk Telekom Arena'da konuk edecek. FOTOÐRAF: A.A G.SARAY'DA GOLÜ HANGÝ OYUNCU ATACAK? 1959 YILINDA BAÞLAYAN VE SÜPER LÝG ADIYLA 54. SEZONU OYNANAN ORGANÝZASYON- DA FÝLELERÝ 2 BÝN 997 DEFA HAVALANDIRAN SARI-KIRMIZILI EKÝPTE BUGÜN ESKÝÞEHÝRS- POR'A KARÞI 3 BÝNÝNCÝ GOLÜN KÝMÝN TARAFINDAN ATILACAÐI MERAKLA BEKLENÝYOR. Fatih Terim'den ikinci dalya GALATASARAY'IN baþýnda 3. dönemine start veren Fatih Terim, bugün yapýlacak Eskiþehirspor maçýnda ulaþýlmasý güç bir maç sayýsýna da ulaþacak.tecrübeli teknik adam, Galatasaray takýmýnýn baþýnda ligdeki 200. karþýlaþmasýna Eskiþehirspor karþýsýnda çýkacak. Galatasaray'da teknik direktörlük görevine ilk kez sezonunda baþlayan ve ligdeki ilk maçýný 10 Aðustos 1996 tarihinde deplasmanda Vanspor'a karþý 2-1 kazanan Fatih Terim, futbolculuk döneminde kaptanlýðýný yaptýðý, teknik adamlýk döneminde de önemli baþarýlara imza attýðý sarýkýrmýzýlý ekipte ikinci kez ''Dalya'' demeye hazýrlanýyor. GALATASARAY, 54. sezonuna baþladýðý ligde rakip fileleri kez havalandýrmaya çok yakýn durumda. Deplasmanlý lig olarak 1959 yýlýnda baþlayan ve Süper Lig adýyla 54. sezonu oynanan organizasyonda 1735 maça çýkan sarý kýrmýzýlý takým, rakip fileleri 2 bin 997 kez havalandýrmayý baþardý. Türk Telekom Arena'da bugün saat 20.00'de Eskiþehirspor'u aðýrlayacak olan ''Cim-Bom'', rakip fileleri 3 kez havalandýrmayý baþarmasý halinde lig tarihindeki golüne ulaþacak ve 3. golü atacak oyuncu da adýný tarihe yazdýracak. Galatasaray'ýn lig tarihindeki ilk golleri, takýmýn en önemli efsane isimlerinden Metin Oktay tarafýndan atýldý sezonunun ilk maçýnda 21 Þubat 1959 tarihinde deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olan Galatasaray maçý 2-0 kazanýrken, her iki golü de atan Metin Oktay, adýný bir kez daha tarihe yazdýrmayý baþardý GOL TURGAY ÝNAN'IN Sarý-kýrmýzýlý ekibin lig tarihinde rakip filelere göndermeyi baþardýðý gol, sezonunda Turgay Ýnan'ýn ayaðýndan geldi. Sezonun 28. haftasýnda 20 Mayýs 1979 tarihinde Samsunspor'u aðýrlayan Galatasaray, rakibini 5-0 gibi farklý bir skorla geçerken, gole de ulaþýlmýþ oldu. Galatasaray'ýn son iki golünü atan Turgay Ý- nan'ýn maçýn 4. golü olarak aðlara gönderdiði top, sarý-kýrmýzýlý ekibin tarihine ligdeki gol olarak geçti. HAKAN ÜNSAL GOLÜ ATTI Galatasaray'ýn ligde kaydettiði gol, 15 yýl önce Hakan Ünsal tarafýndan atýldý. Sarýkýrmýzýlý formayla bir çok ö- nemli baþarýya imza atan Hakan Ünsal, sezonunda takýmýnýn lig tarihindeki golüne adýný yazdýrmayý da baþardý. Zeytinburnuspor deplasmanýnda 22 Kasým 1996 tarihinde oynanan 14. hafta karþýlaþmasýný Galatasaray 5-2 kazanýrken, Hakan Ünsal'ýn maçýn 4. golü olarak rakip aðlarla buluþturduðu meþin yuvarlak, ''Cim bom''un lig tarihindeki golü oldu. Burak: Gol kralý olma gibi bir hedefim yok Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yýlmaz, ''Elimden geldiði kadar gol atmaya çalýþýyorum. Sahada var olup mücadele etmek, benim için güzel olur'' dedi. TRABZONSPOR Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Kardemir Karabükspor karþýsýnda hak ettikleri sonucu aldýklarýný düþündüðünü söyledi. Güneþ, ''Sonunda hak ettiðimiz sonucu aldýðýmýzý düþünüyorum. Daha önce oynadýðýmýzz 3 maçý da kazanabilirdik'' dedi. Maçýn geneline baktýklarýnda sýkýntýlarý bulunduðunu, ancak skorun lehlerine olmasýnýn sevindirici olduðunu dile getiren Güneþ, ''Diðer maçlarda oyunumuzun daha üstün olmasýna raðmen beklenmeyen puan kayýplarý yaptýk. Bugün çok pozisyon bulduk, pozisyon da verdik ve biraz yorulduk. Bütün oyuncularýmý kutluyorum. Oynayanlar da sonradan giren oyuncular da iyiydi'' dedi. Güneþ, ''Diðer maçlarda bazý takým taraftarlarý 61. dakikada Trabzonspor'a küfür ediyor. Bununla ilgili birþey söylemek ister misiniz?'' sorusu üzerine, ''Küfür etmediðimize göre biz suçlu deðiliz. Küfür edenlere sormak lazým. Kötü söz sahibine aittir derler. Þu anda Türkiye'de son dönemlerde konuþulanlarý, yazýlanlarý sabýrla beklemek lazým. Nereye gidiyor diye Türkiye, biraz da sorgulamak lazým'' ifadesini kullandý. Öte yandan Trabzonspor'da Kardemir Karabükspor'a 3 gol atarak gol sayýsýný 5'e çýkaran Burak Yýlmaz ise maça iliþkin olarak, ''Ne olursa olsun galip gelmemiz gerekiyordu. Manisaspor ve Samsunspor maçlarýnda kazanabileceðimiz puanlarý kaybettik. Bu puan kayýplarý bizi biraz strese soktu, gerdi. Bu maçta ne olursa olsun kazanmamýz gerektiði bilinciyle oynadýk. Taraftarýmýzýn desteði ile elimizden gelenin en iyisini yaptýk. Lille maçý öncesi bu maç moral oldu''dedi. Gol kralý olma gibi bir hedefinin bulunmadýðýný belirten Burak, ''Elimden geldiði kadar gol atmaya çalýþýyorum. Sahada var olup mücadele ederek, benim için güzel olur'' diye konuþtu.

15 Y OTOMOBÝL 15 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Kullanýþlý, dinamik ve herkes için... RECEP BOZDAÐ KUL LA NI LAN tek no lo ji ler i le tam an la mýy la bir þe hir a ra cý. Dör dün cü nes li i le da ha di na mik ha le ge len Mic ra, ü çün cü nes lin de - ki ba yan a ra ba sý i ma jý ný kýr mak is - te miþ an la þý lan. Zi ra her kes i çin o - lun ca bu seg ment te ya þa na cak o lan cid dî re ka be te de þim di den ha zýr - lan mýþ. 1.2 Ben zin li Ma nu el ve 1.2 Ben zin li CVT o to ma tik vi tes se çe - nek le ri i le sa tý lan Mic ra dü þük de - ðer de ki ya kýt tü ke ti miy le de ö ne çý - ký yor. DIÞ VE ÝÇ TA SA RIM Ye ni Nis san Mic ra yý ilk gör dü - ðüm son Ýs tan bul Fu a rýn da, dör - dün cü je ne ras yo nun da, yu var lak gö rü nüm lü ha lin den sa de bir ta sa - rý ma geç me si ol duk ça ra di kal gel - miþ ti. Ne de ol sa bu ü çün cü je ne - ras yon ba yan lar a ra sýn da çok tu tul - muþ tu. Dýþ ta sa rým da en dik kat çe - ki ci ta raf, bi raz bi raz kö þe le nen hat - la ra sa hip o luþ ve sa de li ðin ön pla na çý ka rýl ma sý. Her ke se yö ne lik o la rak dü þü nü len u ni sex de di ye bi le ce ði - miz sa de lik ar ka ký sým da da ken di ni gös te ri yor. Ö zet le dýþ ta sa rým da ki sa de lik a ra ca klâ sik ha va sý ve ri yor. Ye ni Mic ra 3780 mm ve 61 mm da - ha u za mýþ. Bu ra kam lar la Mic ra, dý - þa rý dan bak - tý ðý nýz da sý ný fý nýn bo - yut la rý ný yan sý tý yor. Ya ni tam bir B seg men ti a ra cý. De di ði miz üz re Ye ni Mic ra nýn bo yu 4 met re yi aþ mý yor. Pe ki iç me kân da ra hat e de bi le cek mi yiz? di ye dü þü ne bi lir si niz. Ýþ te bu nok ta - da Ye ni Mic ra si zi þa þýr ta cak. Zi ra i - çe ri de su nu lan hayat a la ný ol duk ça ba þa rý lý. Yal nýz ca ön de ki ler de ðil; ar ka da o tu ran lar da ra hat e de bi li - yor. Yük sek ta van ya pý sýn dan do la yý hem baþ, hem de diz me sa fe si bu e - bat ta ki bir a raç i çin ki fa yet li. Ön kon sol da, faz la sýy la kü çük eþ ya gö - zü ve i ki tor pi do yu yer a lý yor. Ye ni Mic ra da es ki sin de ol du ðu gi bi yu - var lak hat lar yi ne kul la nýl mýþ. O val kul la ný mýn ol du ðu or ta kon sol da, di gi tal gös ter ge nin et ra fýn da ki kli - ma bu ton la rý yer a lý yor. Di ðer gös - ter ge le rin kul la na ý mý nok ta sýn da faz la bir zor luk ya þan mý yor. Yal nýz ar ka cam lar e lek trik li ol say dý i yi o la - bi lir di. Ne de ol sa tes ti ni ger çek leþ - tir di ði miz Mic ra en do na ným lý o la - nýy dý. Ay rý ca, 265 lt lik ba gaj hac mi bü yük de ðil, an cak ar ka kol tuk lar ya tý rýl dý ðýn da faz la sýy la bir ha cim el de e de rek ba ga jý ra hat bir þe kil de kul la na bi li yor su nuz. Teknik özellikler: Motor: 1,2 Motor hacmi: 1198 cc Silindir adedi: 3 Max. güç: 80 hp 6000 d/d Max. tork: 110 Nm 4000 d/d Max. hýz: 161 km/s Yakýt türü: Benzin Yakýt deposu: 41 lt Yakýt tüketimi: Þehir içi: 6,7 lt /100 km Þehir dýþý: 4,6 lt /100 km Ortalama: 5,4 lt /100 km Boyutlar: Uzunluk: 3780 mm Geniþlik: 1675 mm Yükseklik: 1520 mm Bagaj Hacmi: 265 lt ESP sis te mi ni stan dart ol du ðu ve bu sis te min kat ký sýy la da hýz lý vi raj la rý çiz gi sin den çýk ma - dan dö ne bi len Mic ra da, ön, yan ve per de ha va yas týk la rý, blu e to oth ö zel li ði de stan dart o - la rak su nu lu yor. Cru i se Con trol, hýz li mit sis te mi, park a la ný me sa fe öl çer, a kýl lý a nah tar, Start-Stop düð me si gi bi ö zel lik le rin de do na ným se vi ye le ri ne bað lý o la rak su nu lu yor. YENÝ MÝCRA, ÝÇ MEKÂN GENÝÞLÝÐÝ, EKONOMÝK VE KOLAY KULLANIM ÖZELLÝKLERÝ, SADE TASARIMI VE DÝNAMÝKLÝÐÝ ÝLE GERÇEK BÝR ÞEHÝRLÝ OLARAK 'HERKES ÝÇÝN' ÖNÜMÜZDE. KON FOR VE PER FOR MANS Mic ra 3 si lin dir li mo to ru nun 1.2 lit re lik hac miy le 6000 d/d da 80 hp güç ü re ti yor d/d da 110 Nm tork ü re ten mo to run ha - re ke ti i se, ye ni ge liþ ti ri len Xtro nic CVT þan zý man la ön te ker le ri ne i - le ti li yor. CVT þan zý ma nýn ya pý sý sa ye sin de çok yük sek de vir le re çýk ma dan vi tes de ðiþ ti ri le bi li yor. Ay rý ca dü þük de vir çe vir me nin so - nu cun da tü ke tim da ha az o lu yor. Nis san Mic ra i le tes ti miz sü re sin - ce þe hir i çi ve þe hir dý þý or ta la ma - sýn da 5.8 lt/100 km ya kýt tü ke ti mi - ne u laþ týk. A ra cýn süs pan si yon la rý, si zi ra hat et tir mek a dý na dar be le re kar þý du yar lý. Se si faz la i çe ri ye al - ma yan Mic ra da hýz lan dý ðý nýz da mo tor se si ra hat sýz e di yor. Ses nok ta sýn da sý kýn tý ol sa da kul la - ným ra hat lý ðý ve a raç i çin de ki fe - rah lýk si zi mut lu e de bi lir. Di ðer bir mut lu luk sebebi i se CVT o to ma - tik þan zý ma nýn et ki siy le a za lan ya - kýt tü ke ti mi. Ve de vi tes ge çiþ le ri his set tir me den hýz lý ger çek le þi yor. Ne ti ce o la rak Ye ni Mic ra, iç me - kân ge niþ li ði, e ko no mik ve ko lay kul la ným ö zel lik le ri, sa de ta sa rý mý ve di na mik li ði i le ger çek bir þe hir li o la rak ö nü mü ze ge li yor. Toyota Hilux yenilendi Avrupa pick-up segmentinde son 3 yýldýr üst üste liderliði elinde bulunduran Hilux, yenilenen görünümüyle Toyota nýn deðiþen tasarým anlayýþýnýn en son örneði olarak yollara çýkýyor. Pazara sunulduðu 1967 yýlýndan bu yana bütün dünyada 13 milyondan fazla kullanýcý tarafýndan tercih edilen yenilenen Hilux, Eylül sonu itibariyle Türkiye yollarýndaki yerini almaya hazýrlanýyor. Hilux 48 bin 900 TL den baþlayan fiyatlar ile Toyota Plazalarda Eylül ayý sonu itibariyle satýþa sunulacak. Ford, SYNC teknolojisi ile CeBIT te olacak Ford; artýk sadece bir otomobil þirketi deðil, teknoloji þirketi olduðunun altýný da özellikle çiziyor. Hayatýn her alanýnda sürücü ve yolcularý için hayatý kolaylaþtýran ve yüksek güvenlik teknolojileri geliþtiren Ford, teknoloji anlamýnda da yeni bir dönemi baþlatýyor. Teknolojileri ulaþýlabilir kýlan Ford, geliþtirdiði Ford SYNC ile güvenliðinizi ve iletiþiminizi üst bir noktaya taþýyor. Bildik sesli komutlarýn ötesinde internete baðlanmaktan acil yardým çaðrýsýnda bulunmaya kadar özellikler sunan Ford SYNCTM, CeBIT fuarýnda Ford standýnda olacak. Hyun dai 1 nu ma ra yý he def li yor Hyun da i, sü rek li o la rak de ði - þen ve ge li þen di na miz miy le dün ya nýn en hýz lý bü yü yen o to - mo tiv mar ka sý ko nu mun da bu - lu nu yor. Tür ki ye de de ye ni he - def le ri doð rul tu sun da ça lýþ ma - la rý ný sür dü ren Hyun da i, bu a - maç la Ey lül a yýn da Ýs tan bul da ba yi teþ ki lâ tý i le bir a - ra ya gel di. Bir çok ül ke de mo del ve mar ka a dý na ö dül - ler le ba þa rý sý taç lan dý rý lan Hyun da i, 2013 yý lýn da bütün dün ya da ol du ðu gi bi Tür ki ye de de Müþ te ri Mem nu ni ye ti nde Li der li ði he def li yor. Hyun da i nin Tür ki ye ça pýn da 50 den faz la il de fa a li yet gös te ren 70 a det yet ki li sa tý cý sý ve 82 a det yet ki li ser vi si bu lu nu yor. Gi u li et ta, Av ru pa i le ay ný an da Tür ki ye yol la rýn da AL FA Ro me o nun Gi u li et ta HP Mul ti A ir TCT mo de li, U lus la ra ra sý Frank furt O to mo bil Fu a rý nda ger çek leþ ti ri len dün ya prö mi ye ri nin ar dýn dan Av ru pa i le ay ný za man da Tür ki ye yol la rý na çýk tý. Al fa Ro me o nun lüks kom pakt sý nýf ta ki ba þa rý lý tem sil ci si Gi u li et ta nýn çift kav ra ma lý 6 i le ri o to ma tik þan zý man lý ver si yo nu 170 bey gir gü cün de ki 1.4 Mul ti A ir mo tor la do na týl mýþ o la rak 26 bin E u ro dan baþ la yan lans ma na ö zel fi yat lar la ül ke miz de sa tý þa su nul du. K A M P A N Y A L A R Pro ton dan a van taj lý ay lýk ö de me PRO TON, bütün bi nek mo del le ri ni pi ya sa da ki en re ka bet çi fi yat lar la sa tý þa su nu yor mo del a raç la rý i çin dü þük pe þi - nat ve 470 li ra ya ka - dar dü þen tak sit le ri i çe - ren ö zel yýl so - nu kam pan ya sý de vam e di yor. A van taj lý ay lýk ö de - me kam pan ya sý Pro - ton un Gen2 se dan, Sa ga ve Savvy mo del le ri i çin ge çer li. Gen2 se dan TL pe þin 664 TL tak sit le, Sa ga TL pe þin 590 TL tak sit le, Savvy TL pe þin 470 TL tak sit - le sa tý þa su nul mak ta. Citroen DS serisinin yeni üyesi DS4 geldi! CITROËN ÝN efsanevi modeli DS den esinlenilerek tasarlanan DS serisi, DS4 ile daha da zenginleþiyor. Daha önce DS3 modeli ile farklýlýðýný gösteren DS serisinin ikinci üyesi DS4 yollara çýkýyor. Araç, 62 farklý ülkedeki 60 bin internet kullanýcýsýnýn oylarý ile Most Beautiful Car of the Year ödülüne lâyýk görüldü. Dýþ görünüþü coupé bir otomobili andýran, yerden yüksekliði ile crossoverlara kafa tutan DS4; Türkiye de satýþa sunuldu. DS TL den baþlayan fiyatlarla pazara sunuluyor. Dizel MCP ve modelin üst versiyonu olan DSport ise TL seviyesinde. Ye ni le nen Hon da Ac cord Tür ki ye de Hon da nýn D seg men tin de ki ba þa rý lý mo de li Ac - cord, ye ni le nen gö rü nü müy le Tür ki ye de sa tý þa su nul du. Ye ni Ac cord, TL lik a nah tar tes - lim sa týþ fi ya tý i le Hon da ba yi le rin de ye ri ni al dý. Ye ni Ac cord un 2.0L 156PS lik mo to run da ya pý - lan i yi leþ ti rme ler, a e ro di na mik ö zel lik ler le de bir - le þe rek ön ce ki mo de le gö re % 6 da ha faz la ya kýt e ko no mi si sað lý yor. Bu i yi leþ tir me ler so nu cun da Ac cord, þe hir i çi 10.2 lt., þe hir dý þý 5.7 lt. ve bir le þik 7.3 lt. ya kýt tü ke ti mi ve ri le ri ne sa hip. Ö dül av cý sý; Chev ro let Volt En son 21 Ni san da, New York Mo tor Show da, Yý lýn Çev re ci O to mo bi li o la rak i lân e di len Chev ro let Volt, A U TO BEST or ga ni zas yo nu ta - ra fýn dan E CO BEST Yý lýn ve Dün ya nýn En Çev re ci O to mo bi li ün va ný na tek rar lâ yýk gö - rül dü. Chev ro let Ye ni A ve o i se, Av ru pa lý o to - mo bil ya zar la rýn dan o lu þan jü ri ta ra fýn dan A U TO BEST 2012 i çin Fi at Pan da, Ford Fo - cus, Hyun dai E lan tra ve To yo ta Ya ris i le bir lik - te son 5 i çin de fi na le kal dý.

16 ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y Bütün yönleriyle Mehmet Âkif BAÐCILAR BELEDÝYESÝNÝN DÜZENLEDÝÐÝ VE ÝSTÝKLÂL ÞAÝRÝNÝN BÜTÜN YÖNLERÝNÝN ANLATILACAÐI ATÖLYE ÇALIÞMALARININ ÝKÝNCÝSÝ EKÝM AYINDA BAÞLAYACAK. Akkuyu adýyla kurulacak nükleer santralin þantiyesi önünde oturma eylemi yapýldý. Mersin'de 'nükleer' tepki MERSÝN Nükleer Karþýtý Platform, Mersin in Gülnar ilçesine baðlý Büyükeceli beldesinde Akkuyu a- dýyla kurulacak nükleer santralin þantiyesi önünde oturma eylemi yaptý. Mersin ve çevre ilçelerinden gelen yaklaþýk 70 kiþilik grup, Büyükeceli beldesinde toplandý. Kalabalýk, belediye binasý önünden yürüyüþ baþlatarak, nükleer santralin yapýlacaðý yere geldi. Þantiye giriþine gelen grup, þantiye yolunda o- turma eylemi yaptý. Mersin Nükleer Karþýtý Platform Sözcüsü Sebahat Arslan, nükleer endüstride o- lumsuzluklar yaþandýðýný belirterek, Bunlarý görmezden gelen hükümetin, halkýn nükleer enerji karþýsýnda gösterdiði tepkilere de kulak týkayarak, Akkuyu da nükleer santral kurma inadýný sürdürmesi endiþe vericidir dedi. Gülnar / aa BAÐCILAR Belediyesi, Mehmet Âkif Atölyesi e- ðitimlerinin ikincisini baþlatýyor. Ekim de baþlayacak ve 3 aylýk bir süreyi kapsayacak eðitimler kapsamýnda, Mehmet Âkif in kiþiliðinden, edebî hayatýna kadar daha fazla tanýtýlmasý hedefleniyor. Baðcýlar Belediyesi 2011 yýlýnýn Mehmet Âkif Ersoy Yýlý ilân edilmesinin ardýndan baþlattýðý Mehmet Âkif Atölyesi nin ikincisini açýyor. Ekim ayýnda baþlayacak ve Aralýk a kadar devam edecek eðitimler kapsamýnda Millî Þair in fikir ve düþünce yapýsý ve manevî yönüne i- liþkin eðitimler verilecek. Kursiyerler, Mehmet Âkif Ersoy un þahsiyeti, dünya görüþü, Millî Mücadeleye olan katkýlarýna iliþkin eðitimler a- lacak. Ýstiklâl Marþý Þairi nin bütün yönlerinin anlatýlacaðý atölye çalýþmalarýna katýlmak isteyenlerin kayýt yaptýrmasý gerekiyor. Kayýt yaptýran kursiyerlerden, eðitimlere devam zorunluluðu da isteniyor. Eðitimleri baþarýlý bir þekilde tamamlayan kursiyerlere ise sertifika verilecek. Mehmet Âkif Ersoy un Ýstiklâl Marþýmýzýn þairi olmanýn yanýnda Türk Edebiyatýnýn da büyük þairlerinden biri olduðunu ifade eden Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, Mehmet Âkif in hem kiþiliðini, hem de edebî yönünü yeni nesillere anlatmamýz gerekiyor. Bu düþünce ile Mehmet Âkif Atölyesini açtýk. Tüm hemþehrilerimizin atölye çalýþmalarýna katýlmalarýný istiyoruz dedi. Ýstanbul / cihan Atölye çalýþmalarýna katýlmak isteyenler Baðcýlar Belediyesinin internet sitesinden baþvuru yapabiliyor. BAÞVURMAK ÝSTEYENLER NE YAPMALI? MEHMET Âkif Ersoy un fikir-düþünce ve manevî dünyasýný, þahsiyetini, dünya görüþünü, Millî Mücadeleye olan katkýlarýný, þiir ve nesirdeki anlayýþýný, edebiyattaki yetkinliðini, kýsaca Mehmet Âkif Ersoy u bütün yönleriyle anlamak için dizi seminerler þeklinde yapýlacak olan program, 2011 Mehmet Âkif Yýlý nýn en anlamlý faaliyetlerinden biri olacak. Atölye çalýþmalarýna katýlmak isteyenler, adresinden katýlýmcý formunu bilgisayarlarýna indirebilirler. Formu doldurduktan sonra adresine gönderilerek baþvuru yapýlabilir. Kontenjanlarýn sýnýrlý olduðu 2. dönem dersleri Ekim, Kasým ve Aralýk aylarý boyunca devam edecek. Dersler, 15 günde bir 2 saat, toplamda 12 saat olacak.

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı