Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h"

Transkript

1 e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli Mi? h c s Re l ekutn Giiş Yei Seçimi / ecutneous Access oint Selection Tik Yonguc, İbhim Hlil Bozkut, Özgü Aydoğdu, Sekn Yımoğlu, Volkn Şen, Deniz Bolt, İsmil Bsmcı, Tnsu Degimenci, Deptment of Uology, Izmi Bozyk Tining nd Resech Hospitl, Izmi, Tukey Özet Amç: Çeşitli loklizsyonldki böbek tşlı ve üete üst uç tşlı sebebiyle pekütn nefolitotomi ypıln hstld kullnıln intekostl vey subkostl giiş teknikleinin bşı ve kompliksyon onlının kşılştıılmsı. Geeç ve Yöntem: Ock 2011 Ock 2015 tihlei sınd İzmi Bozyk Eğitim ve Aştım Hstnesi Üoloji Kliniğinde pekütn nefolitotipsi (NL) ypıln değişik loklizsyonldki böbek tşlı ve üete üst uç tşlı oln 378 hst etospektif olk değelendiildi. Subkostl giiş ypıln 228 hst gup1 ve intekostl giiş ypıln 150 hst gup 2 olk tnımlndı. Bulgul: Hstlın yş otlmlı benzedi; gup 1 de 48.65±12.87 iken gup 2 de 48.57±12.91 olk sptndı (p=0.949). Gupldki hstlın tş yüklei sınd nlmlı fk yoktu. Tş yüklei, gup 1 de 788.6± mm2 iken gup iki de 657.5± mm2 olk sptndı (p=0.081). Opesyon süelei nlmlı olk fklıydı (p=0.042). Opesyon süesi gup 1 de ±41.34 dk, gup 2 de ±40.30 dk olk hesplndı. Skopi süelei 92.38±58.06 sn ve 95.51±70.06 sn olk hesplndı ve isttistiksel çıdn nlmlı fk sptnmdı (p=0.637). Rezidü tş kln hst syısı gup 1 de 47, gup 2 de 29 kişi olk hesplndı ve gupl benze çıktı (p=0.761). Hstlın hstnede ytış süelei gup 1 ve 2 de sısıyl 4.16±2.68 ve 4.0±2.01 gündü, gupl sınd isttistiksel olk fk sptnmdı (p=0.514). Ttışm: İntekostl giişin özellikle intekostl lık seçildiğinde önemli bi kompliksyon oln kciğe ylnmsı çısındn subkostl giiş kd güvenli olduğunu, bunun ynınd tşsızlık onlı, knm miktlı ve skopi süelei, hstnede klış süeleinin de benze olduğunu sptdık. Anht Kelimele Böbek Tşı; ekutn Nefolitotomi; Opesyon Süesi; İntekostl Giişim; Subkostl Giişim Abstct Aim: In this study, we imed to compe the success nd compliction tes of intecostl nd subcostl poches in pecutneous nepholithotomy which is pplied fo enl stones in diffeent loctions nd uppe uetel stones. Mteil nd Method: We ecod etospectively of 378 ptients opeted t Izmi Bozyk Tining nd Resech Hospitl Deptment of Uology between Jnuy 2011-Jnuy 2015 fo enl stones in diffeent loctions nd uppe uetel stones. The ptients wee divided into two diffeent goups ccoding to ccess site. Goup 1 consists of 228 ptients with subcostl ccess nd goup 2 consists of 150 ptients with intecostl ccess. Results: Men ges of goup 1 nd goup 2 wee 48.65±12.87 nd 48.57±12.91 espectively (p=0.949). Men stone buden ws not sttisticlly significint between the goups. Men stone buden of goup 1 nd goup 2 wee 788.6± mm2 nd 657.5± mm2 espectively (p=0.081). Men opetive time ws sttisticlly significnt between the goups (p=0.042). Men opetive time ws ±41.34 min. in goup 1 nd ±40.30 min. in goup 2. Scopy times wee 92.38±58.06 sec. in goup 1 nd 95.51±70.06 sec in goup 2 (p=0.637). At the post-opetive fist dy hemothocit loss ws 1.81±1.25 g/dl nd 1.62±1.34 g/dl fo goups 1 nd 2 espectively (p=0.175). Residul fgmnts wee detected in 47 nd 29 ptients fo goups 1 nd 2 espectively (p=0.761). Dution of hospitliztion ws 4.16±2.68 dys nd 4.0±2.01 dys (p=0.514) in goups 1 nd 2 espectively. Discussion: Intecostl ccess is s sfe s the subcostl ccess when the ccess is pefomed between 11 nd 12th intecostl spces ccoding to lung complictions. In this wy, we detemined tht stone-fee tes, blood losses, hospitliztion nd scopy dutions wee simil in both goups. Keywods Kidney Stones; ecutneous Nepholithotomy; Opetive Time; Intecostl Access; Subcostl Access DOI: /JCAM.3308 Received: Accepted: inted: J Clin Anl Med 2015;6(suppl 1): 53-7 Coesponding Autho: Tik Yonguc, Uoloji Klinigi, Izmi Bozyk Egitim ve Astim Hstnesi, Bozyk, 35110, Izmi, Tukey. GSM: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 53

2 ekutn Giiş Yei Seçimi / ecutneous Access oint Selection Giiş Günümüzde, böbek tşlının vücut dışı şok dlglıyl tş kım (ESWL) ve pekütn nefolitotomi (NL) gibi miniml invziv yöntemlele bşılı olk tedvi edilmesi, çık cehi uygulm onlını %3 e kd düşümüştü [1]. ESWL tedvisi ile kıılmyn vey bu tedvi için uygun olmyn 2 cm den büyük tşlın vlığınd, NL ilk seçenek olk öneilmektedi [2]. NL bşısı için böbek giiş yei seçimi çok önemlidi. Böbeğin ntomik yeleşimi ve kliksiyl ypısı, tşlın syısı, büyüklüğü, yeleşimi ve cehın deneyimi uygun giiş yei seçimini belileyen en önemli ölçütledi [3]. Genellikle kciğe ve plev ile ilgili kompliksyonldn kçınmk için subkostl giiş tecih edilmektedi. Subkostl giişin yetesiz olbileceği komplike üst kliks, ot kliks ve üete üst uç tşlınd, biden fzl lt kliksi tutn tşld intekostl yklşım, üst klikse, pelvise, üetee ve biden fzl lt klikse ulşımı kolylştımktdı [4-6]. Mobid obesite ve d kliks boynun ship üst kliks tşlı vlığınd d intekostl giişim, tedvi bşısını ttıbilmekte, mobiditeyi zltbilmektedi [7]. İntekostl giiş tekniği opesyon sısınd nestezi ekibi ile nefes kontolü çısındn tm bi koodinsyonu geektimektedi. Akciğe hsı olsılığını en z indimek için iğne etopeitondn tm ekspisyon sısınd geçilmelidi. Renl pnkimden geçiliken ise böbeğin şğıy doğu ye değiştimesine olnk vemek için dein inspisyon sğlnmlıdı. İntkostl giişim nedeniyle kciğe kompliksyon ihtimli oln hstld, meliyt sonsı dönemde solunum ve diğe vitl işlevlein tkibi, kciğe gfisi ve kn gzı nlizlei ile hstnın ykın izlemi geeklidi [7]. İntekostl dm ylnmsındn kounmk için giiş 11. Intekostl lığın lt yısındn ypılmlı, 11. kotun lt sınıındn kçınılmlıdı. İntekostl giişlee bğlı yn etkilein tn deneyim ile zlbileceği vugulnmıştı [4]. Subkostl giişlein intekostl giişlee göe, teknik olk dh koly ypılbilmesi, intekostl te ylnmsın yol çmmsı ve dh düşük tosik yn etkile içemesi gibi vntjlı olmsın kşın, özellikle yüksek yeleşimli böbeği oln olguld bşısız olbilmektedi [5,8]. İntekostl giiş tekniği ile %1-32 sınd değişen onld kciğe kompliksyonlı göülebilmesi, intekostl te ylnmsının oluşbilmesi ve kotl sınd nefoskop heketleinin sınılnmsı, özellikle yeni NL deneyimi kznmkt oln üologl sınd bu tekniğin uygulnmsınd sınılml yol çbilmektedi [3,10,11]. Biz bu çlışmmızd böbek tşı nedeniyle pekütn nefolitotomi uygulnn hstldki intekostl ve subkostl giişlein bşı ve kompliksyon onlını kşılştıdık. Geeç ve Yöntem İzmi Bozyk Eğitim ve Aştım Hstnesi Üoloji Kliniğinde Ock 2011-Ock 2015 tihlei sınd toplm 392 hsty NL opesyonu uygulndı. Bu hstldn ynı senst hem ıntekostl hem subkostl giiş ypıln 14 hst çlışmy dhil edilmedi. Yüzelli hstd (104 ekek, 46 kdın) intekostl giiş tecih ediliken 228 (162 ekek, 66 kdın) hstd d subkostl giiş tecih edildi. İntekostl giiş ypıln hstlın 147 sinde (%98) 12. kot üstü ve 3 ünde ise (%2) 11. kot üstü giiş ypıldı. Hstldn, toplyıcı sisteme ulşmk için subkostl giiş ypılnl gup 1, intekostl giiş ypılnl ise gup 2 olk sınıflndııldı ve hstlın veilei geiye dönük olk dokümente edilip, kşılştııldı. eopetif tüm hstl utin id ve kn tetkiklei ile bilikte üine ultsonogfi (USG) ypıldı. Hstlın tümü intvenöz pyelogfi (İV) ve/vey spil bilgisylı tomogfi (BT) ile değelendiildi. Ameliyt öncesi id kültüünde nlmlı üemesi oln tüm hstl uygun ntibiyotik tedvisi bşlnıp opesyonlı ilei bi tihe etelendi. Tüm hstl opesyon sbhı pofilktik olk intvenöz 2. kuşk seflospoin bşlndı ve nefostomi ktetei lınıncy kd tedviye devm edildi. Hst tbucu edildikten son d 1 hft boyunc ntibiyotepiye devm edildi. Opesyon genel nestezi ltınd tüm hstld litotomi pozisyonund tşın olduğu tf üetee sistoskop ydımıyl 6F üete ktetei tkılk bşlndı. Adındn hstl pone pozisyonu veildi ve üete kteteinden kontst mdde veileek skopi ltınd tşın loklizsyonun göe giiş için uygun bi kliks belilendi. İntekostl giiş ypıln tüm hstld etopeiton giiş tm ekspisyon sısınd geşekleştiildi ve intekostl dm hsını ve dolyısıyl knm iskini en z indimek için giiş loklizsyonun göe 11. vey 12. kotun üst sınıı tecih edildi. Toplyıcı sisteme giildikten son kılvuz tel iğnenin içeisinden ileletildi ve mümkün olduğunc üetee doğu yönlendiilmeye çlışıldı. Dh son 28/30 F dilttöe kd tkt dilte edildi. 28/30F Ampltz kılıf (Mflow, Switzelnd) yeleştiildi. Tşl pnömotik litotiptö ydımıyl pçl yılk foseps ile dışıy lındı. Skopi ltınd ezidü tş klıp klmdığı gözlendi ve geektiğinde kontst mdde veileek toplyıcı sistem değelendiildi. İşlem sonund tüm hstl 16 F foley ktete nefostomi olk tkılk işlem sonlndııldı. Geek göülen hstld (ezidü tş, multipl pçl fgmente oln tşl, toplyıcı sistem üptüü, diğe böbeğin fonksiyonu bozuk ise) ntegd olk üetee üetel j stent yeleştiildi ve bu üetel j stent postopetif 1. yd sistoskopi eşliğinde çıkıldı. Tüm hstl postopetif 1. gün posteio-nteio kciğe gfisi (AAC) ve diekt üine sistem gfisi (DÜSG) ve/vey üine USG (ultsonogfi) ile değelendiildi. Üetl ktete hemtüi deecesine göe postopetif 1. vey 2. gün lındı. Nefostomi tüpü ise hemtüi geçtikten son çıkıldı. Tş komplet olk temizlendiğinde vey 4mm den küçük pçl kldığınd meliyt bşılı olk değelendiildi. Subkostl giiş geçekleştiilen hstldki bşı ve kompliksyon onlı hesplndı ve bu sonuçl intekostl giiş ypıln hstlın sonuçlı ile kşılştııldı. İsttiksel değelendime için bğımsız önek t testi ve ki-ke testi kullnıldı ve p<0.05 değei nlmlı kbul edildi. Bulgul Subkostl giiş ypıln hstl gup 1 (n:228), intekostl giiş ypıln hstl gup 2 (n:150) olk sınıflndııldı. Hstlın yş otlmlı benzedi; gup 1 de 48.65±12.87 iken gup 2 de 48.57±12.91 olk sptndı (p=0.949). He iki guptki hstlın tş boyutlı sınd isttistiksel fk sptnmdı (Tblo 1). Gup 1 deki 14 (%6.14) hsty ikinci kez subkostl kses ypılıken gup 2 deki 14 (% 9.33) hsty d ikinci kez ıntekostl olmk üzee çift kses ypıldı. Gup 1 deki 44 (%1.92) hstd opesyon öncesinde ESWL ile tş kıılmy çlışılmış m bşısız olunmuşken gup 2 deki 5 (%3.33) hs Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 ekutn Giiş Yei Seçimi / ecutneous Access oint Selection ekutn Giiş Yei Seçimi / ecutneous Access oint Selection Tblo 1. eopetif ve eopetif veile Ekek/Kdın n(%) / n(%) GİRİŞ GRU (1) GİRİŞ GRU (2) 162 (%71)/66 (%29) 104 (%69.3)/46 (%30.7) td bşısız ESWL öyküsü mevcuttu. Opesyon süesi gup 1 de ±41.34 dk. gup 2 de ±40.30 dk olk hesplndı. Opesyon süelei nlmlı olk fklıydı (p=0.042). Opesyon süesinin gup 1 de uzun olmsının nedeni bu gupt tm geyik boynuzu tşı (ikiden fzl klikste tş bulunmsı) oln hst syısının gup 2 ye göe fzl olmsın bğlı olduğu düşünüldü (p=0,018). Hstlın pe-pe ve postopetif veilei tblo de özetlenmişti. Hstl postopetif DÜSG vey üine USG ile ezidü tş vlığı çısındn değelendiildi. Şikyetlei oln ve/vey DÜSG ve üine USG de tş şüphesi oln hstl kontstsız tüm bdomen BT çekildi. Gup 1 de ezidü fgmn oln hst syısı 47 (%20.6) iken, gup 2 de 29 (%19.3) olk hesplndı (p=0.761). Rezidü fgmn çısındn gupl sınd fklılık yoktu. Gup 0.871** Yş (otlm±sd) 48.65± ± * Sğ/Sol n(%)/n(%) 97 (%42.5)/ 131 (%57.5) 76 (%50.7)/ 74(%49.3) 0.121** Eswl öyküsü n(%) 44 (%19.2) 33 (%22) 0.523** Sekonde vk n(%) 84 (%36.8) 47 (%31.3) 0.271** Tş boyutu mm 2, (otlm±sd) Op süesi Dk., (otlm±sd) Skopi süesi Sn., (otlm±sd) İigsyon myi miktı Lt., (otlm±sd) 788.6± ± * ± ± * 92.38± ± * 18.98± ± * SD, stndt devisyon; *,bğımsız önek t testi; **, ki-ke testi Tblo 2. ostopetif veileδhb, postopetif Hb-peopetif Hb SD,stndt devisyon GİRİŞ GRU (1) GİRİŞ GRU (2) Δ Hb g/dl,(otlm±sd) 1.81± ± * Nefostomi süesi Gün,(otlm±SD) 2.24± ± * Rezidü tş vlığı (>4 MM) n (%) 47 (%20.6) 29 (%19.3) 0.761** Ytış süesi Gün,(otlm±SD) 4.16± ± * Kn tnsfüzyonu n (%) 21 (%9.21) 17 (%11.3) 0.502** *,bğımsız önek t testi Tblo 3. ostopetif kompliksyonl GİRİŞ GRU (1) GİRİŞ GRU (2) SIRS n (%) 46 (%20.17) 27 (%18) 0.690** SESİS n (%) 14 (%6.14) 6 (%4) 0.483** EK TEDAVİ GEREKSİNİMİ n (%) 23 (%10.1) 11 (%7.3) 0.463** NOMO-HİDROTORAKS n (%) - 2(%1.33) ABDOMİNAL ORGAN YARALANMASI n (%) 1(%0.43) - ÜRİNOM n (%) 7 (%3.07) 5 (%3.33) 0.524** *,bğımsız önek t testi **, ki-ke testi Tblo 4. Tş loklizsyonlı GİRİŞ GRU (1) GİRİŞ GRU (2) Tm geyik boynuzu, n (%) 51 (%22,3) 19 ( %12,6) 0,018* Kısmi geyik boynuzu, n (%) 71 (%31,1) 41 (%27,3) 0,514* elvis, n (%) 58 (%25,4) 50 (%33,3) 0,072* Üst üete, n (%) 5 (%2,19) 2 (%1,3) 0,708** Üst kliks, n (%) 1 (% 0,43) 6 (%4) 0,017** Ot klix, n (%) 6 (%2,63) 3 (%2) 1,00** Alt klix, n (%) 30 (%13,1) 10 (%6,66) 0,045* Multikliksiyel, n (%) 6 (%2,63) 19 (%12,6) 0,001* Totl, n (%) 228 ( %100) 150 ( %100) *, ki-ke testi **, fishe s exct testi 1 deki ezidü tşı kln hstlın 13 tnesi ESWL uygulnn bi mekeze sevk ediliken 5 tnesine RIRC (etogd intenl cehi) 3 tnesine de tek NL işlemi ypıldı. Geiye kln 26 hsty ise tkip kı veildi. Gup 2 deki ezidü tşlı kln hstlın ise 8 tnesi ESWL uygulnn bi mekeze sevk ediliken 5 tnesine de tek NL uygulndı. Kln hstl tkibe lındı. Gupl kompliksyonl çısındn değelendiildiğinde; gup 1 de 12 (%5.26) hstd üinom, 46 (%20.1) hstd opesyon sonsı teş oluken, 14 (%6.1) hstd d sepsis tblosu gelişti. Ayıc tnlı böbeği oln 1 (%0.43) hstd d işlem esnsınd kolon pefosyonu sptnmsı üzeine genel cehi tfındn lptomiyle pime onım ypıldı ve kolostomi çıldı. Gup 2 de 27 (%18) hstd teş sptnıken (p:0.690), 6(%4) hstd sepsis tblosu gelisti (p=0.483). Beş (%3.33) hstd ise üinom geliştiği gözlendi (p=0.524). İntekostl giişimin kompliksyonlındn bii oln pnömotoks çısındn tüm intekostl giişim ypıln hstl post opetif AAC filmi çekildi, solunum seslei tkip edildi ve 2 (%1.33) hstd pnömohidotoks stlndı. Ve gögüs tüpü tkılk ek işleme geek duyulmdn hstl tedvi edildi. Subkostl giiş ypıln 12 (%5.26) hstd postopetif dönemde ezidü üete tşı sptndı. Hstl öncelikle üetel j stent tkılıp, 4 hft son üeteoenoskopi ile tş kım ypıldı. İntekostl giiş ypıln gupt ise 9 (%6.0) hstd postopetif üete tşı sptndı ve üetel j stent tkıldı, bu hstl 4 hft son üetel j stent çekilip üeteoenoskopi ile tş kım ypıldı. Ttışm Günümüzde NL tş hstlığının tedvisinde yüksek bşı onlı, düşük mliyet, dh z mobidite ve dh kıs iyileşme süesi gibi üstünlükleiyle, biçok mekezde tş tedvisinde çık cehi giişimlein yeini lmıştı [1]. Son yılld 2 cm den küçük müdhle geektien tşld ilk seçenek olk ESWL öneildiği, nck ESWL den ynıt lınmyck, özellikle 2 cm üzeindeki ve set tşld, ESWL ile kıılmmış, obstüktif üopti vlığınd, enfekte tşlın tedvisinde vey böbekleinde ntomik bozukluğu oln hstlın tedvisinde NL öneilmektedi [13]. Knm diytezi, gebelik, ktif üine enfeksiyon vlığınd vey hsty pozisyon vemeyi kısıtlyck düzeyde otopedik nomlisi oln hstl NL işleminin uygulnmsı kontendikedi [14]. 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 55

4 ekutn Giiş Yei Seçimi / ecutneous Access oint Selection NL nin bşısı işlem sısınd uygulnn biçok bsmğ göe değişmektedi. Bunl giiş yei ve tekniği, tkt diltsyonu ve nefoskopi olk sılnbili. Opesyon bşısını etkileyen en önemli bsmk nefostomi tktının uygun pozisyonlnmsıdı. Renl pelvis ve ot vey lt klikste ye ln tşl için subkostl giiş ile posteio ot vey infeio bi klikse tkt oluştuulmsı düşünülebili. Üst üete, üst kliks yeleşimli tşld ve tm geyik boynuzu tşld ise süpeio kliksten ypıln giişin biçok vntjı bulunmktdı [9]. İntekostl yklşım böbeğin uzun ekseni boyunc düz bi tkt sğl ve toplyıcı sistemin çoğun d bu syede ulşılbili. Ayıc set nefoskopun ve diğe set letlein mnipülsyonu d dh koly hle gelmektedi [4,12]. Üst klikste ye ln tşl için en uygun yklşım intekostl giişti. İnfeio kliksten giiş ypıldığınd tş ulşmk dh zo olcktı. Tek bşın vey böbek tşı ile bilikte oln üst üete yeleşimli tşlın NL ile tedvisinde de intekostl yklşım dh elveişlidi [5]. Üst üete yeleşimli bi tş ulşmk için ot vey infeio bi kliks de tecih edilebili, nck bu duumd toplyıcı sistem ile mpltz kılıf sınd oluşn çılnm nedeniyle opesyon zolşbili. Bu şmd fleksible nefoskop kullnımı öneilebili, nck tşlı pçlmk için lze enejisi kullnılmsı geekeceğinden he tş için uygun olmybili. Ayıc lze kullnımı bebeinde ek bi mliyet getiecekti [5]. Tm geyik boynuzu tşlın pekütn cehisi için subkostl giiş ile infeio kliksten yklşım sısınd böbek üzeindeki bskı nedeniyle knm ve tvm iski tmktdı ve intekostl yklşım ile üst pol giişi uygun bi teknikti [5]. Golijnin ve kdşlı tm geyik boynuzu ve kompleks böbek tşlın intekostl yklşıml geçekleştidiklei NL sonsınd 87% lik bi temizlenme onı po ettile [9]. Litetüe bkıldığınd çeşitli seilede tm geyik boynuzu tşı oln hstlın NL ile tedvisi sısınd %20-60 sınd ikinci bi giiş ypıldığı göülmektedi [5,17]. Bizim seimizde ise tm geyik boynuzu tşı oln hstlın ıntekostl giiş ypıln 19 hstnın hepsine tek giiş ypılıken subkostl ypıln 51 hstnın 7 ( %13,7) tnesine ise ikinci bi giiş geçekleştiilmişti ve tm geyik boynuzu tşı oln hstldki bşı onı subkostl giişlede %60.7, intekostl giişlede ise %31.5 olk sptnmıştı. Subkostl giiş ypılnlın bşı onlının yüksek çıkmsını hem subkostl giiş ypılnldki ikinci giiş syısının fzl olmsı hem de subkostl giiş deneyimleimizin ıntekostl giişlee göe dh fzl olmsın bğlybiliiz. Keke ve kdşlının yptığı üst kliks tşı, tm geyik boynuzu tşı ve üete üst uç tşı oln 102 hstnın intekostl yklşıml ypıln NL sonuçlının bildiildiği seide %80 bşı sğlnmış ve intekostl giiş ile ypıln NL de tşsızlık onının dh koly sğlnbildiği belitilmişti [6]. Tun ve kdşlı intekostl ve subkostl NL sonuçlını kşılştıdıklı çlışmlınd, he iki giişim sınd bşı onlı, hemtokit düşüşü, nefostomi çekilme süesi ve ek tedvi ihtiycı onlının benze olduğunu sptmışldı [15]. Bizim çlışmmızd d hstlın skopi süesi, knm miktlı ve tşsızlık onlı sınd nlmlı isttistiksel fk bulunmmktdı. Böbek tşlının tedvisinde bşı; tşın tm olk temizlenmesi, bşısızlık ise tedvi sonsı üine sistemde tş klmsı olk syılmktdı. Günümüzde 4 mm den küçük, infekte olmyn, ğıy vey obstüksiyon sebep olmyn tş pçlı klinik olk nlmsız fgmn olk değelendiilmektedi ve bu fgmnlın %85 inin spontn olk düşeceği, ğıy neden olmycğı kbul edilmektedi [16]. Bizim çlışmmızd tş yüklei benze oln guplımız giiş tktı için seçtiğimiz subkostl ve intekostl yklşımın bşı onını değiştimediğini sptdık. Rezidü tş kln hst syılı he iki gupt d benzedi. Genel olk NL ile ilgili kompliksyon onlı litetüde fklılık göstemektedi. Bu fklılığın bi nedeni spesifik bzı kompliksyonlın tnımlnmsındki fklılıkl olbili. İlve müdhle geektien vey hstnede klış süesini uztn postopetif olyl kompliksyon olk kbul edildiğinde intekostl giişlede de stndt NL opesyonu ile benze şekilde en sık kşılşıln kompliksyon tnsfüzyon geektien knmdı [4]. Knm ile bilikte yeni bşlngıçlı til fibilsyon, dein ven tombozu, pulmone emboli, enl te psödonevizmsı, sepsis/bkteiemi ve subkpsüle hemtom onlı intekostl giişlede biz dh fzl gibi göünmektedi [4,12]. Renl te psödonevizmsı hiç diğe tüm kompliksyonl konsevtif olk tkip edilebilmektedi. Böbek üst polünün diyfm ve plev ile ntomik komşuluğu nedeni ile özellikle intekostl yklşım sısınd pulmone kompliksyonl izlenebili. levnın posteio efleksiyonu infeio 12. kot doğu uznı ve kciğein en lt sınıı 10. intekostl lıkt 11. kot üzeinde ye lı [10]. Tm ekspisyon sısınd üst polün 80-85% lik kısmı 12. kotun üzeinde ye lı ve intekostl yklşım sısınd sğd vklın yklşık 30% und ve sold ise vklın yklşık 15% inde plevdn geçilebili [19]. İntekostl yklşım sısınd plevl efüzyon ve ekstvzsyon iskini zltmk mcıyl lçk bsınçlı iigsyon sğlybilmek için Ampltz kılıf kullnılmsı öneilmektedi [11,20]. Kullnıln kılıf syesinde nefostomi sbitlenip iigsyon sıvısının plevl boşluğ dolmsı önlenebilmektedi [10,21]. Ayıc işlem sonsınd büyük çplı nefostomi tüpü konulup tktın tmpone edilmesi ve böbeğin dh efektif bi şekilde dene edilmesi sğlnbili. Bu syede plevl boşluğ id kçğı minimum indiilmiş olu. Litetüe bkıldığınd 12. kot üzeinden ypıln intekostl giişte cehi tedvi geektien pulmone kompliksyon insidnsı 0-23% sınd po edilmişti (22-24). Lojnpiwt ve kdşlının yptığı çlışmd intekostl giiş sonsı pulmone kompliksyon onı 15.3% olk po edilmişti ve bu hstlın sdece 5% inde intekostl denj geekli olmuştu [12]. Çeşitli seilede intekostl giişe it hidotoks onlı %0 12 sınd değişmektedi [5,20]. Munve ve kdşlı 240 hstd intekostl ve subkostl giişlei kşılştıdıl ve intekostl giiş ypıln hst gubund (hstlın %32,7 si) inttosik ve tüm kompliksyon onlının dh yüksek olduğunu, ilve cehi müdhle ve hstnede klış süeleinin de ttığını sptdıl [4]. Llls ve kdşlı intekostl giiş sonsı izlenen nefoplevl fistül onlını po ettile [21]. Bu on 12. kot üzeinden geçekleştiilen intekostl giişlede 2,3% iken 11. kot üzeinden ypıln intekostl giişlede ise 6,3% olk tespit edildi. İntekostl giiş nedeniyle göülebilecek diğe kompliksyonl kciğe hsın sekonde oluşbilecek pnömotoks, bdominl ogn ylnmsı (dlk, bğısk, kciğe) ve intekostl dm hsın bğlı oluşbilecek 4 56 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 ekutn Giiş Yei Seçimi / ecutneous Access oint Selection hemotokstı. Bizim seimizde ise 12. kot üzeinden giiş ypıln 1 hstd ve 11. kot üzeinden giiş ypıln 1 hstd olmk üzee toplm 2 hstd pnomo-hidotoks gözlenmişti. Michel ve kdşlının 2006 yılınd yptığı 1000 vknın üzeindeki bi çlışmd ise NL nin en sık kşılşıln kompliksyonlı ekstvzsyon (%7.2), kn tnsfüzyonu (% ) ve teş (% ) olduğu bildiilmişti. Septisemi (% ), kolon ylnmsı (% ) ve plevl ylnm (%0-3.1) ise ndi kşılşıln mjö kompliksyonldı [12]. Bizim çlışmmızd kn tnsfüzyonu onlı gup 1 de %9.21 gup 2 de %7.3 ve teş yüksekliği gup 1 de %20.17 gup 2 de %18 sptndı. Sepsis göülme onlı ise gup 1 de 14 (%6.14) hstd sptnıken gup 2 de 6 (%4) hstd sptndı. Bizim çlışmmızdki gup 1 deki sepsis onının gup 2 ye göe fzl olmsının nedeni gup 1 deki hstlın tş yükünün gup 2 ye göe fzl olmsın bğlybiliiz. 11. kot üzeinden ypıln giişlede nlmlı olk pnömotoks göülme iski tmktdı [4,18]. Çlışmmızın sonucund intekostl giiş ve subkostl giiş tecih edilen hstlın geiye dönük veileini kompliksyon ve bşı onlını kşılştıdık. İntekostl giiş için özellikle intekostl lık seçildiğinde, önemli bi kompliksyon oln kciğe ylnmsı çısındn subkostl giiş kd güvenli olduğunu, bunun ynınd tşsızlık onı, knm miktı, opesyon ve skopi süesi, hospitlizsyon süesininde benze olduğunu sptdık. Ttışm Üoloğun hstnın tşın ve böbeğin ypısın göe iki giiş yöntemini de bileek tecih ypmsı geekmektedi. Özellikle üete üst uç tşlınd, lt klikste biden fzl fklı gupt tş vlığınd ve üeteopelvik dlık duumund intekostl yklşım vntjlı göülmektedi. Uygun giiş kı hstnın ntomisine ve tş loklizsyonun göe veilmelidi. Bununl bilikte bşı onlı sınd nlmlı fk izlenmese de intekostl giiş ile ilişkili toplm ve kciğe kompliksyonu onlının subkostl giişle ile kşılştııldığınd dh fzl olduğu göülmektedi. Bu yüzden endiksyonu oln hstld k z hesbı ypılk meliyt tekniğine k vemek en doğusu olcktı. ekutn Giiş Yei Seçimi / ecutneous Access oint Selection Kynkl 1. Kne CJ, Bolton DM, Stolle ML. Cuent indictions fo open stone sugey in n endouology cente. Uology 1995;45(2): Tiselius HG, Ackemnn D, Alken, Buck C, Conot, Gllucci M. Woking ty on Lithisis, Euopen Assocition of Uology. Guidelines on uolithisis. Eu Uol 2001;40(4): Ylçın V, Önl B, Çitgez S, Çitçi Ş, Önde AU, Öne A. Üst kliks giişi ypıln pekütn nefolitotomi olgulınd istenmeyen yn etki onlı ve sonuçl. Tük Üoloji Degisi 2007;33(1): Munve R, Delvecchio FC, Newmn GE, eminge GM. Citicl nlysis of supcostl ccess fo pecutneous enl sugey. J Uol 2001;166(4): Gupt R, Kum A, Kpoo R, Sivstv A, Mndhni A. ospective evlution of sfety nd efficcy of the supcostl ppoch fo pecutneous nepholithotomy. BJU Int 2002;90(9): Keke NS, Goplkishnn GG, Gupt GG, Abhm BN, Shm E. Supcostl ppoch in pecutneous nepholithotomy:expeience with 102 cses. J Endouol 2001;15(8): Rdeck E, Behme K, Holmgen K, Mgnusson A. Complictions ssocited with pecutneous nepholithotipsy:sup-vesus subcostl ccess. Act Rdiol 2003;44(4): Şfk M, Soygü T, Göğüş Ç. ekütn endopyelototomi deneyimimiz. Tük Üoloji Degisi 2002;28(1): Golijnin D, Ktz R, Vestndig A, Ssson T, Lndu EH, Meetyk S. The supcostl pecutneous nephostomy fo tetment of stghon nd complex kidney stones. J Endouol 1998;12(5): Fuchs EF, Fosyth MJ. Supcostl ppoch fo pecutneous ultsonic lithotipsy. Uol Clin Noth Am 1990;17(1): Young AT, Hunte DW, Cstned-Zunig WR, Hulbet JC, Lnge, Reddy, et l. ecutneous extction of uiny clculi: use of the intecostl ppoch. Rdiology 1985;154(3): Lojnpiwt B, sopsuk S. Uppe-pole ccess fo pecutneous nepholithotomy:compison of supcostl nd infcostl ppoches. J Endouol 2006;20(7): Mille NL, Lingemn JE. Mngement of kidney stones. BMJ 2007;334(7591): Rmkum S, Segu JW. ecutneous mngement of uiny clculi. ScientificWoldJounl 2004;4(Suppl.1): Tun B, Umul M, Mmmdov R, Nzlı O. ekütn nefolitotomi: supkostl ve subkostl giişimlein kşılştıılmsı. Tük Üoloji Degisi 2007;33(2): Fine JK, k CYC, eminge GM. Effect of medicl mngement nd esidul fgments on ecuent stone fomtion following shock wve lithotipsy. J Uol 1995;153(1): Adms GW, Oke EJ, Dunnikc NR, Cson CC. ecutneous nepholithotipsy of stghon clculi. AJR 1985;145(4): Lee WJ, Smith AD, Cubelli V, Bdlni GH, Lewin B, Venge F, et l. Complictions of pecutneous nepholithotomy. AJR Am J Roentgenol 1987;148(1): Hoppe KD, Ykes WF. The posteio intecostl ppoch fo pecutneous enl pocedues: Risk of punctuing the lung, spleen nd live s detemined by CT. AJR Am J Roentgenol 1990;154(1): icus D, Weymn J, Clymn RV, McClennn BL. Intecostl-spce nephostomy fo pecutneous stone emovl. AJR 1986;147(2): Stening SG, Boune S. Supcostl pecutneous nepholithotomy fo uppe pole clicel clculi. J Endouol 1998;12(4): Llls CD, Delvecchio FC, Evns BR, Silvestein AD, eminge GM, Auge BK. Mngement of nephopleul fistul fte supcostl pecutneous nepholithotomy. Uology 2004;64(2): Ogn K, Cowin TS, Smith T, Wtumull LM, Mullicn MA, Cdeddu JA, et l. Sensitivity of chest fluooscopy comped with chest CT nd chest diogphy fo dignosing hydopneumothox in ssocition with pecutneous nephostolitholomy. Uology 2003;62(6): Muzkchi AA, Szmigielski W, Om AJ, Younes YM. Is the 10th nd 11th intecostl spce sfe ppoch fo pecutneous nephostomy nd nepholithotomy? Cdiovsc Intevent Rdiol 2004;27(5): How to cite this ticle: Yonguc T, Bozkut İH, Aydoğdu Ö, Yımoğlu S, Şen V, Bolt D, Bsmcı İ, Degimenci T. Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? J Clin Anl Med 2015;6(suppl 1): Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. 5 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 57

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Ş ş ş ğ Ö ç Ç ş ö ş ğ ğ ğ ç ğ ğ ş ğ ş ö ğ Ş ş ş ş ş Ş ş ğ ç ç ş ş ğ Ş ş ş Ş Ş Ş ö ö ş ğ Ü ş ö ş ç ğ Ş ö ğ ç ç ş ç ö ğ ş ö ğ ğ ç ş ş ş ğ ö ş ö ğ ö Ş ç ç ş Ç ğ ş ş ö ş ğ ğ ö ş ç ö ç ğ ş Ç ş ş ş ğ ç ğ ö Ö

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

İ Ç Ü ş İ İ ö üğü ş ş ö üğü ü ü İ öğ ü Ç İ Ö Ü ü ğ ç ö ü ü ü ç ç ş ş ğ ç ç İ Ç Ü ş ö üğü İ İ İ İ İ İ ö ü ç Ü ç ş ö üğü ö ü ü İ Ç Ü ş ö üğü ç ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ü Ç ü ş ü ğ Ç ğ ü ü ü ü ü Ç ş ş

Detaylı

ğ Ç ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş ö ö ö ğ Ş ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ğ Ş ö ö ğ ö ğ ğ Ç ğ ö ğ ğ ö ö ğ ğ ö Ö Ç ö Ç ö Ç ö Ç ö ğ ö ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ğ ğ Ö Ü ğ Ç Ç Ç ğ ö ğ ğ ğ ö ö Ş Ç ğ Ö Ş ğ ö Ç Ş ğ Ç Ş Ç Ş ö ö ö ö Ç ğ

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir?

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir? 98 ÜYS Sorulrı. r top kumşın önce, sonr d klnın ü 5 stılıor. Gere 6 m kumş kldığın göre, kumşın tümü kç metredr? ) 7 ) 65 ) 6 ) 55 ) 5 4. r şekln, u brm uzunluğun göre ln ölçüsü, v brm uzunluğun göre ln

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI TMMOB Hrit ve Kdstro Mühendisleri Odsı. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı 2 Mrt Nisn 05, Ankr UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI H.Akdeniz,

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya AD, Ankara 2. Ardahan Asker Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Servisi, Ardahan

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya AD, Ankara 2. Ardahan Asker Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Servisi, Ardahan Journl of Anesthesi 202; 20 (): 22-26 Tpn et Kydibi: The Preopertive Biochemicl Tests DERLEME / REVIEW PREOPERATİF BİYOKİMYASAL TESTLERİN ELEKTİF CERRAHİ HASTALARINDA ETKİN KULLANIMI EFFECTIVELY USAGE

Detaylı