Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keywords Fall, Childhood, Trauma."

Transkript

1 e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2 1 Göğüs Cehisi AD, 1 Çocuk Cehisi AD, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Vn, Tükiye. Özet Amç Çocukluk çğı tvmlının en sık nedeni düşmeledi. Bu çlışmnın mcı bölgemizdeki çocuklın düşmeye bğlı ylnm nedenleini, tipleini, yl göe sıklıklını ve sonuçlını ştımk ve bu ylnmlın önlenmesi için öneile sunmktı. Geeç ve Yöntemle yıllı sınd, Göğüs Cehisi Anbilim Dlı n düşmeye bğlı toks tvmsı tnısı ile ytııln 47 peditik hst etospektif olk değelendiildi. He hst için Peditik Tvm Skou (PTS) hesplndı. PTS ve hstnede klış süesi için tnımlyıcı isttistikle ypıldı. Bulgul İlve sistem ylnmsı oln olgulın otlm PTS değei, izole göğüs tvmlı olgulının otlm PTS değeinden dh küçüktü. Aynı şekilde hstnede klış süesi de, ilve sistem ylnmlı oln olguld önemli tış gösteiyodu. Sonuç Ylnml en sık yz mevsiminde olmktdı. Bunun nedeni, bu dönemde çocuklın okul gitmemesi ve genellikle dışıd oyun oynmsı olbili. Çocukl ile ebeveynleinin, kzldn kounm konusund eğitilmesi geeklidi. Ayıc sğlm ltypılı ve dh güvenli oyun ve spo shlı ypılk d kz ve ylnm onlı zltılbili. Anht Kelimele Düşme, Çocukluk Çğı, Tvm. Abstct Aim Flls e the most common eson fo childhood tums. The im of this study is to investigte the cuses, types, monthly fequencies nd esults of injuies due to fll of childen in ou egion nd to ecommend some pecutions fo peventing these injuies. Mteil nd Methods A etospective evlution ws pefomed in 47 peditic ptients dmitted to the Deptment of Thocic Sugey duing with dignosis of chest tum due to fll. Fo evey ptient, peditic tum scoe (PTS) ws clculted. Desciptive sttistics wee pefomed fo PTS nd the dution of hospitl sty. Results The men PTS of the cses who hd dditionl system injuies wee signifıcntly wose thn the cses who hd isolted chest tums. Similly, the length of hospitl sty ws lso much longe in the cses with ssocited system injuies. Conclusions Injuies occu mostly in summe seson. It my be due to the fct tht the childen do not go to the school nd usully spend thei times outside in this peiod. The childen nd thei pents should be educted bout the pevention of these ccidents. Additionlly, the ccident nd injuy tes my lso be educed by constucting sfe gmes nd spots gounds with obust infstuctue. Keywods Fll, Childhood, Tum. DOI: /JCAM.304 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2011;2(3):11-5 Coesponding Autho: Ufuk Çobnoğlu, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi Aştım Hstnesi Göğüs Cehisi AD. Vn, Tükiye. Phone: GSM: Fx: E-mil: 11 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 11

2 Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Giiş Tvmy bğlı ölümle gelişmiş ülkelede çocuk ölüm nedenlei sınd ilk sıd ye lmktdı [1]. Gelişmekle oln ülkelede ise enfeksiyon hstlıklı ve beslenme yetesizliğine bğlı ölümlein hemen peşinden gelmektedi. Çocukld toks tvmlı tvmy bğlı ölümlein ikinci sık nedenidi. Tek bşın toks tvmlınd motlite %4 tü. Tüm diğe peditik tvmld olduğu gibi toks tvmlınd d künt tvml kesici delici tvmldn dh sıktı [1]. Düşmele, tvm nedenlei içinde tüm yş guplınd cil sevise en sık bşvuu nedenidi [2] ve motolu tşıt kzlındn son ikinci sıklıkt ölüme neden olu [3]. Çocuk yş gubund göülen düşmele çoğunlukl kz sonucu olmlın ve bi tkım tedbilele önlenebili olm lın ğmen hlen önemli bi mobidite ve motlite ne denidi [3,4]. Peditik tvm mekezleine düşme nedeni ile ytn çocuk hst onı, tüm çocuk tvmlının %25-34 ünü ve tvm nedeniyle ölen çocuklın ise % 6 sını oluştumktdı. Ameik Bileşik Devletlei nde he yıl 15 ve ltı yş gubund düşmeye bğlı yklşık yüzkık ölüm göülmekte ve üç milyondn fzl çocuk düşme nedeni ile cil sevise bşvumktdı [5]. Motlite ve mobiditeyi etkileyen nedenle sınd olgunun yşı, düşme şekli, düştüğü zeminin ypısı, düşme pozisyonu ve düştüğü yüksekliği önemlidi [1-5]. Geeç ve Yöntem yıllı sınd tvm nedeniyle hstnemize müct etmiş, 15 yşındn küçük 197 hstdn, düşmeye bğlı toks tvmsı gelişmiş 47 (%23.85) olgu çlışmy dhil edildi. Olgulın 29 u (%61.7) ekek, 18 i (%38.3) kız hstldı. Otlm yş 6.75± 0.18 olk tespit edildi ( 6 y-11 yş). Tüm olgul diekt kciğe gfilei ve endiksyonu olnl toks bilgisylı tomogfilei ile değelendiildile. Hemotoks şüphesi oln olguld ptoloji tosentez ile teyid edildi. Eşlik eden ogn ylnmlının tnısı ilgili kliniklein konsültsyonu sonucu ektemite gfilei, beyin tomogfisi, beyin MRI, btın USG ve btın tomogfisi ile konuldu. He hst için + 12 ile -6 değelei sınd değişen Peditik Tvm Skou (PTS) belilendi. Hst kyıtlı etospektif olk inceleneek, düşme tipi, düşme yüksekliği, tvmnın mevsimsel ilişkisi, gelişen toks ptolojilei, eşlik eden diğe sistem ylnmlı, uygulnn cehi tedvi yöntemlei, hstnede klış süesi (HKS), kompliksyonl ve motlite çısındn değelendiildi. İsttistik nliz PTS ve HKS için tnımlyıcı isttistikle otnc değe (Medyn), otlm, stndt spm, minimum ve mksimum değe olk ifde edilmişti. Bu özellik için gupl sınd fk olup olmdığını belilemede Kuuskl Wllis testi kullnılmıştı. Hesplmld isttistik nlmlılık düzeyi %5 olk lınmış ve hesplml SPSS isttistik pket pogmınd ypılmıştı. Bulgul Olgulımızd en sık düşme nedeni, 16 (%30.04) olgu ile ğçtn düşme olk tespit edildi. Bunu 11 (%23.42) olgu ile duvdn, 8 (%17.02) olgu ile penceeden, 6 (%12.8) olgu ile dm ve çtıdn, 4 (%8.51) olgu ile medivenden düşme izlemekte idi. 2 (%4.25) olgu ise kydıktn düşme sonucund ylnmıştı. Ağçl dh çok tımnıldığı ve ev dışınd oynnıldığı yz ylı Tblo 1. Olguld tespit edilen toks ptolojilei Toks ptolojisi Olgu syısı % Kot fktüü Yelken göğüs Klvikul fktüü Stenum fktüü Toks duvı kontüzyonu Pnömotoks Hemotoks Hemopnömotoks Akciğe kontüzyonu Medistinl mfizem Difgm üptüü Tkeobonşil üptü ( Hzin-Ağustos) düşme vklının 22 (%47) olgu ile en sık göüldüğü yl olk tespit edildi ( Gfik 1). Olgulımızd gelişen en sık toks ptolojisi 21 olgud (%44.68) kciğe kontüzyonu oluken bunu, 13 (%27.65) olgu ile toks duvı kontüzyonu ve 11 (%23.42) olgud sptnn kot fktüü izlemekteydi (Tblo 1). 47 olgunun 12 sinde (%25.54) toks tvmsı tek bşın göülüken, 35 (%74.46) olgud diğe sistem ylnmlı eşlik ediyodu. Bunl içeisinde ilk sıyı 20 şe (%42.55) olgu ile otopedik tvm ve kf tvmsı lıken, bdominl tvm 13 olgu (%27.65) ile üçüncü sıd tespit edildi. Hstld düşme yüksekliği ve bun bğlı gelişen toks ve eşlik eden ptolojile değelendiildiğinde; 19 (%48.9) olgunun 5-7m, 13 (%27.65) olgunun 3-4m yükseklikten düştüğü, 2m ve dh z yükseklikten düşen 11 (%23.42) olguy kşın, 4 (%8.51) olgunun 8m ve dh yüksekten düştüğü sptndı. Düşme yüksekliği ttıkç ekstemite fktüü, kf tvmsı ve bdominl tvm onının ttığı göüldü. Toks tvmsın eşlik eden tek sistem ylnmsı oln 18 olgunun 12 sinde (%25.53) düşme yüksekliği 2-4m sınd tespit edilmişti. Bun kşın toks tvmsı ile bilikte çoklu ogn ylnmsı oln 17 olgunun 13 ünde (%27.65) düşme yüksekliği 5m ile 8m den dh fzl olk sptndı. Olgulımızd toks tvmsı nedeniyle uygulnn opesyonl Tblo 2 de sunulmuştu. Toks tvmlınd en sık uygulnn cehi giişim 10 olgu (%21.27) ile tüp tokostomi olup, endiksyonu pnömotoks ve hemotokstı. Tüp tokostomi uygulnn 2 (%4.25) olgu devm eden hv kçğı (kciğe pnkim lsesyonun bğlı), bi (%2.12) olgu ise msif hemotoks (<1500ml) nedeni ile çık opesyon lındıl. Tokotomi uygulnn diğe 4 (%8.51) olgunun 3 ü (%6.38) diyfgm üptüü, biisi (%2.12) tkeobonşil üptü nedeniyle opee edilmişti. Olgulın PTS çısındn isttistiksel kşılştıılmsınd, toks tvmsı + göz ylnmsı + kf tvmsı ve toks tvmsı + yüz tvmsı+ kf tvmsı ile toks tvmsı + spinl tvmlı olgu syısı bi det olduğu için isttistiksel olk kşılştım dışı tutuldu. İzole toks tvmsı oln olgull, toks tvmsın eşlik eden otopedik tvm ve bdominl Tblo 2. Olguld uygulnn cehi tedvi yöntemlei Tvm tipi Opesyon Olgu syısı On (%) Toks Tvmlı Tüp tokostomi Toks Tvmlı Pnömofi Toks Tvmlı İntekostl te ligsyonu Toks Tvmlı Diyfgm onımı Toks Tvmlı Tkebonşil üptü onımı Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 12 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Gfik 1. Mevsimlee göe olgulın dğılımı tvmsı oln olgul sınd i s t t i s t i k s e l olk fk b u l u n m d ı. T o k s tvmsın kf t v m s ı n ı n eşlik ettiği tüm olguld PTS diğe gupl göe beligin ond dh düşük ve lındki fkın isttistiksel olk nlmlı olduğu (p=0.002) sptndı. En düşük PTS otlmsı toks tvmsı ile bilikte kf tvmsı, otopedik ve bdominl tvmnın bilikte olduğu gupt tespit edildi (Tblo 3). HKS çısındn ypıln değelendimede toks tvmsın eşlik eden kf tvmlı olguld, diğe sistem tvmlı ile bilikte olsun y d olmsın HKS nin beligin olk uzdığı ve lındki fkın isttistiksel olk nlmlı olduğu (p=0.001) sptndı. Düşmeye bğlı toks tvmsı ve eşlik eden ogn ylnmsı gelişen çocukld mobidite onı 20 olgu ile %42.55 olup, en sık kompliksyon 3 e (%6.38) olgu ile y yei enfeksiyonu, telektzi ve kıık kemiğin kynmmsı idi. Bunu 2 şe (%4.25) olgu ile uzmış hv kçğı ve pnömoni izlemekteydi. Bie (%2.12) olgud ise mpiyem, ppleji, hemopeitoniyum, fekl impksiyon, plitik ileus, intheptik kolestz ve tnsiyon pnömoseflus gelişti. Otlm PTS -1 ve +1 oln, toks ile bilikte kf, bdomen ve ekstemite tvmlı 2 (%4.25) ve otlm PTS + 2 oln toks ve kf tvmlı bi (%2.12) olmk üzee toplm 3 olgu kybedildi. Motlite onı 3 olgu ile %6.38 olk sptndı. Motlite nedeni iki olgud kut subdul hemtom ve bi olgud intseebl hemtom ve dlk üptüü olk belilendi. Bu olguldn biisi 5-7m, ikisi 8 m yüksekten düşen hstldı. Akut subdul hemtomu oln bi olgud kot fktüü, toks duvı kontüzyonu ve pnömotoks, diğe olgud kot fktüü ve hemopnömotoks tespit edilen toks ptolojilei idi. İntseebl hemtom ve dlk üptüü nedeniyle kybedilen olgud ise kciğe kontüzyonu mevcuttu. Ttışm Ölümcül olmyn ylnmlın en sık nedeni düşmeledi. Yüksekten düşmele ise tüm yş guplı için önemli bi mobidite ve motlite nedenidi. Yüksekten düşmele çocukluk çğı tvmlının en sık nedeni olup, motolu tşıt kzlındn son ölüm nedenlei sınd ikinci sıd gelmektedi [6]. Tvmy bğlı hstneye ytış nedenlei sınd d ikinci sıddı [6]. Tükiye de ise Gfik sğlıklı 1. Mevsimlee bi isttistiki göe olgulın bilgiye dğılımı ulşılmmıştı. Anck tvm olgulını kbul eden mekezlede kz, suikst ve tvmsı intih bğlı yüksekten düşme olgulı sık gözlenmektedi. Hst- olgul sınd oln l genellikle kompleks ve çoklu ogn ylnmlı olguldı. i s t t i s t i k s e l Chicgo d ypıln bi çlışmd düşmelein %35.7 sinin olk fk penceeden, %22.8 inin medivenleden ve %22. sinin b u l u n m d ı. bl konldn olduğu bildiilmişti [7]. Bizim olgulımızd T o k s en sık neden 16 (%30.04) olgud ğçtn düşme idi. Düşme tvmsın kf vklının en sık [22 olgu (%45)] yz ylınd göülmesiyle t bu v m s ı n ı n yld düşme tiplei de göz önüne lındığınd, çocuklın eşlik oyun ettiği tüm stleini evden çok dışıd geçidikleini ve ğc tımnm, olguld PTS duvld ve yüksek yelede oynm gibi oyunlı tecih diğe ettiklei söylenebili. göe beligin ond dh düşük ve lındki fkın isttis- gupl En sık göülen tiksel tosik olk nlmlı tvm olduğu tipi hemen (p=0.002) bütün sptndı. bildiilede En düşük PTS olduğu gibi otlmsı kot kııklıdı toks [8]. tvmsı Çocukld ile kotl bilikte eişkine kf tvmsı, onl otopedik ve bdominl ve dh esnek tvmnın olduğu bilikte için toks olduğu tvmsı gupt tespit edildi dh z minelize esnsınd kotl (Tblo genellikle 3). esne, kıılmz. Bizim seimizde 11 olgud (%23.42) HKS çısındn göülen kot ypıln fktüü değelendimede onı litetüdeki toks veile tvmsın ile pleldi eşlik [9]. eden kf tvmlı olguld, diğe sistem tvmlı ile Çocuk yş bilikte gubund olsun göğüs y d kfesinin olmsın HKS nin esnek olmsı beligin tvm olk uzdığı ve esnsınd lındki oluşn enejiyi fkın diekt isttistiksel olk kciğe olk nlmlı pnkimine olduğu (p=0.001) ynsımkt sptndı. ve pnkim hsı oluştu mktdı. Pulmone kontüzyon posttvmtik Düşmeye bğlı dönemde toks tvmsı oldukç ve sık eşlik göülen eden ogn bi duumdu. Pnömoni gelişen ve çocukld ARDS sık mobidite göülen kompliksyonlındndı onı 20 olgu ile %42.55 olup, en ylnmsı [10]. Bu çlışmd sık kompliksyon toplm 213 e (%44.68) (%6.38) olgud izole ile y vey yei kombine kciğe telektzi kontüzyonu ve kıık gelişmiş kemiğin olup kynmmsı bu on litetü idi. Bunu veilei 2 şe (%4.25) enfeksiyonu, ile uyumluluk olgu göstemektedi ile uzmış hv [9]. kçğı ve pnömoni izlemekteydi. Bie Tkeobonşil (%2.12) ylnml olgud ise mpiyem, ise dh ppleji, ndidi (%1-2) hemopeitoniyum, [11]. fekl Çlışmmızd impksiyon, bi (%2.12) plitik olgud ileus, tkeobonşil intheptik ylnm kolestz ve tnsiyon sptnmıştı. pnömoseflus Gecikmiş olguld gelişti. yşmı ilei deecede tehdit eden bi duum Otlm olduğu PTS için -1 hstne ve +1 öncesi oln, toks kyıpld ile bilikte bu onın kf, bdomen dh fzl ve olduğunu ekstemite düşünmekteyiz. tvmlı 2 (%4.25) ve otlm PTS + 2 oln toks ve kf tedvi tvmlı yklşımlı bi (%2.12) konusund olmk üzee tüp toplm toko-3 olgu ky- Göğüs tvmlınd stomi hlen bedildi. en sık kullnıln Motlite yöntem onı 3 olmy olgu ile devm %6.38 etmektedi. olk sptndı. Motlite plevl nedeni bütünlüğün iki olgud bozulduğu kut subdul 10 (%23.42) hemtom olgud ve bi olgud Çlışmmızd tüp tokostomi intseebl uygulndı. hemtom Anck toks ve dlk tvmlını üptüü içeen olk biçok seide bu olguldn on çok biisi dh 5-7m, yüksekti ikisi (%50-75) 8 m yüksekten [11-13]. düşen Anck hstldı. belilendi. Bu bu seile künt Akut toks subdul tvmlın hemtomu neden oln oln bi düşme olgud ile kot bilikte fktüü, toks biçok etyolojiyi duvı içeen kontüzyonu ve penete ve pnömotoks, tvmlını diğe d olgud kpsyn çlışmldı. tüü ve hemopnömotoks Tvmtik pnömotokst tespit edilen he koşuld toks ptolojilei tüp idi. kot fk- tokostomi İntseebl uygulnmsı hemtom öneilmektedi. ve dlk Böylece üptüü oluşbilecek nedeniyle kybedilen tnsiyon pnömotoks olgud ise kciğe gibi yşmsl kontüzyonu kompliksyonl mevcuttu. önlenebili [14]. Hemotoks olgulınd ise tüp tokostomi endiksyonlı olgunun şiddetine Ttışm ve bulgul göe dh esnekti. Bu çlışmd 6 (%12.8) olgud Ölümcül pnömotoks, olmyn ylnmlın 4 (%8.51) olgud en sık hemotoks nedeni düşmeledi. ve 3 (%6.38) Yüksekten olgud hemopnömotoks düşmele ise tüm nedeniyle yş guplı tüp için tokostomi uygulnmıştı. bidite ve motlite nedenidi. Yüksekten düşmele çocukluk çğı önemli bi mo- Toks tvmlınd tvmlının cil en toktomi sık nedeni endiksyonlı, olup, motolu şok tşıt tblosunun olmsı, son devm ölüm eden nedenlei knm sınd semptom ikinci ve sıd bulgulının gelmektedi [6]. kzlındn olmsı (tüp Tvmy tokostomide bğlı 1500 hstneye ml vey ytış üzeindeki nedenlei knml, sınd d ikinci 2-4 stte 200 sıddı ml/st [6]. knm, 6-8 stte 100 ml/st knm olmsı, kn eplsmnın kşın hipovolemik şok bulgulının devm etmesi), kciğe gfisinde bi tf hemitoksın tmmen opk göünmesi, hemopeikdium vey klp tmpondı bulgulının olmsı, tn vey boşltılmyn hemotoks, (p<0.01). tke, *Fklı hfi ln gupl sındki fk nlmlıdı bonş Tblo 3. Peditik Tvm Skou için gupl göe tnımlyıcı isttistikle ve kşılştım sonuçlı Tblo 3. Peditik Tvm Skou için gupl göe tnımlyıcı isttistikle ve kşılş N Medyn Ot. St. Sp. Min. Mk p N Medyn Ot. S İzole Toks 12 7 A* 7 2,309 4 İzole Toks A* 7 2 Toks+ Kf Tvmsı 6 4,5 B * 4,833 2,041 2 Toks+ Kf 8 Tvmsı 6 4,5 B * 4,833 2 Toks+ Otopedik Tvm 7 7 A 6,86 2,79 3 Toks+ Otopedik 11 Tvm 7 7 A 6,86 2 Toks+ Abdomen Tvmsı 4 6 A 5,75 2,22 3 Toks+ Abdomen 8 Tvmsı 4 6 A 5,75 2 Toks+ Kf + Spinl Tvm 2 3 C * 3 1,41 2 Toks+ Kf 4 + Spinl Tvm 2 3 C * 3 1 Toks+ Kf + Otopedik Tvm 2 2,5 E * 2,5 2,12 1 Toks+ Kf 4 + Otopedik Tvm 2 2,5 E * 2,5 2 Toks+ Kf + Abdomen+ Otopedik Tvm 6 1 D * 0,833 0,753 0 Toks+ Kf 2 + Abdomen+ Otopedik Tvm 6 1 D * 0,833 0 Toks+ Abdomen+ Otopedik Tvm 3 4 B Toks+ Abdomen+ 5 Otopedik Tvm 3 4 B 4 1 *Fklı hfi ln gupl sındki fk nlmlıdı (p<0.01). 13 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 13 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 13

4 Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood vey yygın pnkim lsesyonu ve tüp tokostomiye kşın devm eden (>7 gün ) msif hv kçğının olmsı olk kbul edili [15]. Ülkemizde ypıln çlışmld tokotomi onlı %1.2 ile %12.7 sınd bildiilmektedi [11,16]. Dış mekezli yyınld ise tokotomi onlı dh yüksekti (%10-71) [17-19]. Tükiye deki tokotomi onı düşüklüğü ulşım sounlı nedeniyle olgulın hstneye getiilmeleindeki güçlülee, sğlık kuumlının hekim ve geeç donnım yetesizlikleine bğlı olbili. Çlışmmızd tokotomi 7 (%14.89) olguy uygulnmıştı. Bunldn 2 si (%4.25) pnömotoks nedeniyle tüp tokostomi uygulndıktn son 7 günden fzl hv kçğı devm eden kciğe penkim lsesyonu oln hstldı. Bi olgud totl pnömotoks nedeniyle tüp tokostomi uygulnmsın ğmen kciğe ekspnse olmdı ve msif hv kçğı gelişti. Tokotomi uygulnn bu olgud tkeobonşil üptü tespit edildi. Tüp tokostomi sonsı 1500 ml nin üzeinde hemojik denjı oln hstd tokotomi sonsı eksplosyond kıık kot pçlının intekostl tei yldığı sptndı. Üç (%6.38) olgu ise diyfgm üptüü nedeni ile tokotomi ile opee edildile. Çlışmy dhil edilen 47 olgunun 30 u (%63.38) ise teiyel kn gzı nlizi ve oksijen stusyon izlemi ile monitöize edileek oksijen desteği ltınd tkip edildile. Göğüs duvı kemik ypılınd (kot, stenum) fktülei oln olgul sekesyon etnsiyonu, telektzi gibi kompliksyonlın önlenebilmesi çısındn nljezik tedvi uygulndı. Akciğe kontüzyonu gelişen 6 (%12.8) olguy meknik ventilsyon ile solunum desteği sğlndı. Bu olguldn 4 ü (%8.51) kf tvmsı nedeniyle şuuu kplı oln hstldı. 2 olgu ise solunum sıkıntısını tkiben hipoksemi ve hipekbi gelişmesi üzeine entübe edildile. Altı olgudn kf tvmsın bğlı şuuu kplı oln, intseebl hemtomu ve dlk üptüü mevcut bi (%2.12) olgu kybedildi. Yüksekten düşmelede tvmnın motlite ve mobidite şiddeti; etkinin hızı, ylnn ogn ve bu ognld gelişen ptolojilee bğlıdı [20]. Motlite ve mobiditeyi etkileyen nedenle sınd olgunun yşı, düşme şekli, düştüğü zeminin ypısı, düşme pozisyonu ve düştüğü yüksekliği önemlidi [6]. Kennedy ve kdşlı [21] lçktn düşmelein cil sevislede en sık göülen ylnm sebeplei sınd oldugunu ve 2m den z yükseklikten geçekleşen düşmelein dh fzl yükseklikten geçekleşen düşmelee göe genellikle beklenen ciddiyette olmdıklını, mevcut yndş ptolojilein motlite ve mobiditeyi tıdığını sptmışldı. Me kezi sini sistemi ylnmlının bu sistemle içeisinde motliteyi etkileyen en önemli sistem olduğu litetüde vugulnmktdı [22]. Bşlının vücud onl büyük olmsı, kf tvmlındn dh çok etkilenme nedenidi. Kftsı kıığı oln çocukl, doğudn beyin ylnmsı ve kf içi bsıncının tmsı yönünden büyük isk ltınddıl [23]. Aynı şekilde düşmeye bğlı ekstemite fktülei ve bdominl ylnml d gelişebili. Bu çlışmd olgulın 20 sinde (%42.55) toks tvmsın, kf ve ekstemite tvmsının, 13 ünde (%27.65) ise bdominl tvmnın eşlik ettiği sptnmıştı. Seimizde ky bedilen üç (%6.38) olgunun motlitesinde toks tvmsın eşlik eden mjö kf tvmsı ve bdominl tvmnın (2 olgud kut subdul hemtom, 1 olgud intseebl hemtom + dlk üptüü) etkili olduğu tespit edilmişti. Yüksekten düşme olgulınd olgunun düştüğü mesfenin yüksekliği ile olgunun kliniğinin ciddiyetini koele etmek bilimsel olk tnımlnmmıştı [24]. Kimi çlışmld 4.5m [25], kimi çlışmld 5m [26] ve bzı çlışmld d 6m [20] bi sını olk öneilmişti. Düşülen yükseklik ttıkç düşen kişide meydn gelen hs iskinin de tmsı geektiği bildiilmişti [24,25]. Bizim seimizde litetüle uyumlu olk düşme yüksekliği ttıkç toks tvmsın eşlik eden ekstemite fktüü, kf tvmsı ve bdominl tvm onının ttığı göülmektedi. Ayıc kybedilen üç vknın d, diğe olgul göe dh yüksek seviyeleden düştüğü (biisi 5-7m, ikisi 8 m yüksekten düşen hstl) tespit edilmişti. Göğüs ylnmlınd mobidite onlı, Sho ve kdşlının çlışmlınd %36 [26], diğe çlışmld ise bu on ykın olk po edilmişti [1,4,7,9]. Eşlik eden ogn ylnmlının vlığınd bu onl tmktdı [1,4,7,9,26,27]. Bizim seimizde mobidite onı %42.53 olup, en sık kompliksyon üç (%6.38) olgu ile y yei enfeksiyonu, telektzi ve kıık kemiğin kynmmsı olk tespit edildi. Çocuğun yşmının kutılmsı ve klitesi yönünden tvm sonsı ilk dkikl çok önem tşı. Pime değelendimede mç hızlı, etkili esüsitsyon ve ylının stbilizsyonudu. Bu şmd tiyj ciddi biçimde ylnmış hstld tedvi öncelikleini belilemek mcıyl kullnılmktdı [28]. Seimizde bu mçl düşmeye bğlı tvm nedeniyle bşvun hstl PTS sistemi kullnılmış ve sonuçt PTS sisteminin ylnız tvm hstsının cil yönlendiilmesinde değil, ynı zmnd hstlın mobidite ve pognozu hkkınd bilgi veebileceğini oty koymuştu [28]. Teps ve kdşlı [29] tfındn geliştiilmiş oln PTS tvm geçimiş çocuğun hızlı ve doğu bi biçimde değelendiilmesini sğlyn bi çtı. Altı belileyicisi vdı. Toplm sko + 12 (ylnm yok) ve 6 (ölümcül ylnm) sınd değişi [28-30]. Sko zldıkç, motlite yükselmektedi [28-30]. PTS nın 8 in üzeinde olduğu olguld motlite sıfıken; 8 ve ltındki olguld %30 motlite beli tilmişti [28,30]. Seimizde en düşük PTS otlmsı toks tvmsı ile bilikte kf, ekstemite ve bdominl tvmnın bilikte olduğu gupt tespit edilmişti (Tblo 3). Çlışmmızd kybedilen 3 olgunun PTS lı -1, +1 ve +2 idi. İzole toks tvmlı olgu ld otlm PTS; 7 olk sptnıken, ilve sistem ylnmlının vlığınd PTS değeinde isttistiksel olk nlm lı (p=0.002) bi zlm tespit edilmişti (Tblo 3). Litetüde düşmeye eşlik eden künt kf, künt btın ve otopedik ylnmlın vlığınd HKS nin 3 ile 4 kt sınd uzdığı vugulnmktdı [1,7,9,21,26,28]. Bizim seimizde de izole toks tvmlı olguld HKS otlm 4.5 gün iken ilve diğe sistem ylnmlınd bu süede isttis tiksel olk nlmlı (p=0.001) bi tış göülmüştü. Toks tvmlınd konsevtif tedvinin ynısı, tüp tokostomi en sık tecih edilen tedvi yöntemidi ve bu on çeşiştli çlışmld %50-80 sınd veilmektedi [1,9,24-28]. Bu seide toks tvmlı 10 (%21.27) olgud uygulnn tüp toksotomi en sık opesyon giişimi oluken, 7 (%14.89) olgud litetüden [1,9,24-28] dh düşük onld tokotomi geçekleştiilmişti. Tüp tokostomi olguld gelişen pnömotoks ve hemotoks nedeniyle uygulndı. Tüp tokostomi uygulnn 2 (%4.25) olgu devm eden hv kçğı (kciğe pnkim lsesyonun bğlı), bi (%2.12) olgu ise msif hemotoks (<1500ml) nedeni ile çık opesyon lındıl. Tokotomi uygulnn diğe 4 (%8.51) olgunun 3 ü (%6.38) diyfgm üptüü, biisi (%2.12) tkeobonşil üptü nedeniyle opee edilmişti. Toks tvmlı 30 (%63.82) olgu ise konsevtif yöntemle ile tedvi edilmişti. 14 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 14 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Sonuç olk, yüksekten düşmelee bğlı toks ve eşlik eden tvml en sık yz ylınd göülmektedi. Bu dönemde çocuklın okul gitmemelei ve dışıd oynmyı tecih etmiş olmlı bu tip kzldki tış çıklybili. Kouyucu önlemle ylnmlı zltı. Çocukl ve nne-bbl bşt olmk üzee okulld ve diğe meknld (çevelede) kzldn kounm eğitimlei veilmesi, sğlm ltypılı ve güvenli oyun ve spo shlı ypılmsı kz ve ylnm onlını Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood zltcktı. Sonuç Yüksekten olk, yüksekten düşme olgulının düşmelee tvm bğlı toks olgulı ve eşlik eden içinde yı tvml bi ntite olk en sık ele yz lınmsı ylınd ve klinik göülmektedi. olk ciddiyetle değelendiilmesi çocuklın okul geeki. gitmemelei Bu konud ve dışıd litetü oynmyı bulgulı tecih etmiş Bu dönemde eşliğinde klinik olmlı pospektif bu tip çlışml kzldki ile tış yeni yklşım çıklybili. tzlı Kouyucu önlemle ylnmlı zltı. Çocukl ve nne-bbl bşt geliştiilmelidi. olmk üzee okulld ve diğe meknld (çevelede) kzldn kounm eğitimlei veilmesi, sğlm ltypılı ve güvenli oyun ve spo shlı ypılmsı kz ve ylnm onlını Kynkl Kynkl 1. O Neill JA. Advnces in the mngement of peditic tum. Am J Sug 2000; 180: Lehmn D, Schonfeld N. Flls fom heights: A pob lem notjust in the Nothest. Peditics 1993; 92: Mosenthl AC, Livingston DH, Elcvge J, Meitt S, Stucke S. Flls: Epidemiology nd sttegies fo pevention. J Tum 1995; 38: Lllie M, Bouchd S, St-Vil D, Dupont J, Tucci M. Flls fom he ights mong childen: A etospective eview. J Pedits Sug 1999; 34: Ameicn Acdemy of Peditics. Committee on Injuy nd Poison Pevention. Flls fom Heights: Windows, oofs, nd blconies. Peditics 2001; 107: Sl D, Fenández E, Mont A, Gsco J, Bios C. Epidemiologic spects of peditic multiple tum in Spnish ubn popultion. J Pedit Sug 2000; 35: Musemeche CA, Bthel M, Cosentino C, Reynolds M. Peditic flls fom heights. J Tum 1991:31: Wiot J. The diologic mnifesttion of blunt chest tum. JAMA 1975;231: Melle JL, Little AG, Shemet DW. Thocic tum in childen. Peditics 1984; 74: Niul R, Allen B, Lymn R, et l. Rib fctue stbiliztion in ptients sustining blunt chest injuy. Am Sug 2006;72: Çobnoğlu U. Göğüs tvmsı: 110 olgunun 15 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine değelendiilmesi. Toks Degisi 2006;7: O Neill JA. Advnces outcome, nd in the influence mngement of comobidities. of peditic J Tum değelendiilmesi. 2001; 51: Toks Degisi 12. Cngı AK, Ndi A, AKAL M, ve k. Toks tvmsı tum. 532 Am J Sug ; 180: Cngı AK, Ndi A, AKAL M, olgunun nlizi. Ulus Tvm Deg 2000;6: Lehmn D, Schonfeld 22. Wne N. KG, Flls Demling fom heights: RH. The A pthophysiology pob lem olgunun of fee-fll nlizi. Ulus Tvm Deg 13. Çkn A, Yuncu G, Olgç G, ve k. Göğüs tvmlı notjust 987 in the Nothest. injuy. Annls Peditics Emeg 1993; Med 92: ;15: Çkn A, Yuncu G, Olgç G, olgunun nlizi. Ulus Tvm Deg 2001;7: Mosenthl AC, 23. Livingston Clk GC, DH, Schecte Elcvge WP, J, Meitt Tunkey S, Stucke DD. Vibles olgunun jfecting nlizi. Ulus Tvm Deg 14. Boyd AD: Pneumothox nd hemothox. In: Hood S. RM, Flls: Boyd Epidemiology outcome nd in sttegies blunt chest fo tum: pevention. flil chest J Tum vs pulmony 14. Boyd contusion. J Tum 1988;28: AD, Cullifod AT(eds):Thocic t AD: Pneumothox nd he AD, Cullifod AT(eds):Thocic tum, Phildelphi,1989; ; 38: Lllie M, Bouchd 24. Şhin S, St-Vil S, Doğn D, Dupont Ş, Aksoy J, Tucci K. Çocukluk M. Flls fom çğı kf 48. tvmlı. 15. Aky H. Hemotokst tnı ve tedvi yklşımı. he ights Solunum mong Uludğ childen: Ünivesitesi A etospective Tıp Fkültesi eview. Degisi J Pedits 2002; 28: Aky H. Hemotokst tnı v Degisi 2002;4: Sug 1999; 34: Kik KK, Pful B, Smith AK, Wlte L. Mesheime: Degisi Highflye syndome. of Peditics. New Committee Yok Stte J on Med Injuy 1976;76: nd 16. Altunky A, Aktunç E, Kutluk 2002;4: Altunky A, Aktunç E, Kutluk AC, ve k. Göğüs 5. Ameicn tvmlı Acdemy 282 olgunun nlizi. Tük Göğüs Klp Dm Cehisi Poison Degisi Pevention. 26. Sho Flls fom RM, Cittenden Heights: Windows, M, Indeck M, oofs, Htunin nd SL, 282 Rodiguez olgunun nlizi. Tük Göğüs K 2007;15: blconies. Peditics A. Blunt 2001; thocic 107:1188 tum Anlysis of 515 ptients. 2007;15: Ann Sug. 17. Robison PD, Hmn PK, Tinkle JK, Gove FL. 6. Sl Mngement of penetting lung injuies in civilin pctice. ologic J Thoc spects of 27. peditic Lee BS, multiple Echempti tum SR, in Bcchett Spnish ubn MD, Levine ment MR, of Bie penetting lung injuies D, Fenández 1987; E, 206: Mont 200- A, 205. Gsco J, Bios C. Epidemi- 17. Robison PD, Hmn PK, Tin Cdiovsc Sug 1988;95: popultion. J Pedit PS. Suvivl Sug 2000; fte 35: documented 19-stoy fll: cse Cdiovsc epot. J Sug 1988;95: Zkhi AT. Thocic bttle injuies in the 7. Musemeche Lebnon CA, Tum Bthel 2003; M, Cosentino 55: C, Reynolds M. Peditic ptients. flls fom heights. 28. Kufmnn J Tum CR, 1991:31: Mie RV, Riv FP, Cico CJ. W:eview Evlution of the ely opetive 18. Zkhi AT. Thocic btt W:eview of the ely opetive ppoch in 1, 992 Ann Thoc Sug 1985;40: Wiot J. The diologic of the peditic mnifesttion tum of scoe. blunt JAMA chest 1990;263: tum. Ann Thoc Sug 1985;40: Gln G, Peñlve JC, Pís F et l. Blunt chest JAMA injuies 1975;231: in 29. Teps J, Mollitt D, Tlbet J, Bynt M. The peditic 19. Gln tum G, Peñlve JC, Pís F 1696 ptients (lette). Eu J Cdiothoc Sug 1992;6: Melle JL, Little scoe AG, Shemet s pedicto DW. Thocic of injuy tum seveity in İnjued childen. ccidentl Peditics 1984; 18, : Mthis RD, Levine SH, Phife Child :14- ptients (lette). Eu J Cdi 20. Mthis RD, Levine SH, Phife S. An nlysis of fee flls fom height: the sping bek syndome. 10. J Tum Niul R, Allen 30. Rmenofsky B, Lymn R, M, et Jukovitch l. Rib G. fctue The pedictive stbiliztion in ptients peditic sustining tum blunt scoe. chest The Jounl injuy. of Am Tvm Sug 1988;28: ; 34: vlidity fee flls of the fom height: the spin 1993; 34: Kennedy RL, Gnt PT, Blckwell D. Low-impct 2006;72: flls: demnds on system of tum mngement, pediction 11. Çobnoğlu of U. Göğüs tvmsı: 110 olgunun mnds on system of Kennedy RL, Gnt PT, Blckw tum 15 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 15

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 29 (3) 11-15, 2003 Eklmptik Ensefloptide Vzojenik Ödem: Krnyl MR Bulgulrı Özgür ÇAKIR, Nln YILDIRIM, Şehri PUNAR, Müfit PARLAK Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi, Rdyoloji

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı