Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l"

Transkript

1 e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu 1, Fut Syı 1, Bünymin Setoğullındn 2 Göğüs Cehisi AD 1, Göğüs Hstlıklı AD 2, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Vn, Tükiye Özet Amç: Bu çlışmd, meliyt edilmiş hemoptizili olgul etospektif olk nliz edildi. Litetü eşliğinde ttışıldı. Geeç ve Yöntem: 2004 ile 2010 tihlei sınd hstnemize bşvun ve meliyt edilen 17 hemoptizili hst etospektif olk değelendiildi. Hstlın yşı, cinsiyeti, ltt ytn pul mone hstlık, semptoml, teşhisi, tedvi biçimi, cehi endiksyonl, nüks, mobidite ve motlite onlı çısındn gözden geçiildi. Bulgul: Olgulın 6 sı kdın, 11 i ekek ve otlm yşlı 37.47±13.25 yıl olk bulundu. En sık hemoptizi nedenlei kciğe knsei (% 29.41), ktif kciğe tübekülozu, bonşiektzi ve kist hidtik idi (%17.64). Oniki (%70.59) olgud ilk hemoptizi tğı, 5 (%29.41) olgud ise eküen hemoptizi mevcuttu. Onyedi olgunun 6 sınd (%32.30) hfif hemoptizi vdı ve bunlın 3 ünde (%50) neden kciğe knseiydi. En sık göülen ek semptom öksüük ve hlsizlikti (%44.17). Göğüs dyogmınd 8 (%47.05) olgud lezyon izleniken, toks BT de 13 (%76.47), bonkoskopide 7 (%58.33) olgud ptoloji izlendi. Olgulın tedvisinde posteioltel tokotomi ( 12 olgu) ve video ydımlı tokosko pik cehi (5 olgu) uygulndı. Mobidite 3 olgud (%17.64) mevcuttu. Mo tlite onı %5.88 idi (n:1). Bu seide bi (%5.88) olgud nüks gelişti. Sonuç: Sonuç olk, hemoptizinin en sık nedeni olk kciğe knsei sptndı. Tnısl değelendimede toks BT nin bonkoskopiye göe dh yüksek bi değee ship olduğu göüldü. Özellikle loklize lezyonldn kynklnn hemoptizide cehi seçenek ön pln çıkmktdı. Msif knml cil cehi müdhleyi geekli kılbili. Anht Kelimele Hemoptizi; Etiyoloji; Cehi Tedvi Abstct Aim: In this study, the ptients who undewent sugey fo hemoptysis wee nlyzed etospectively. The cses wee discussed with the litetue. Mteil nd Method: Seventeen ptients who wee dmitted to ou hospitl nd undewent sugey fo hemoptysis between 2004 nd 2010, wee etospectively eviewed. Age, gende, undelying pulmony disese, symptoms, dignosis, tetment type, sugicl indiction, mobidity, ecuence, motlity of the ptients wee eviewed. Results: Men ge of the 17 ptients (6 women, 11 men) ws 37.47± The most common cuses of hemoptysis wee lung cnce (29.41%), ctive pulmony tubeculosis, bonchiectsis nd hydtid cyst (17.64%). It ws the fist hemoptysis ttck in 12(70.59%) cses nd ws ecuent in 5(29.41%) cses. 6 of 17 cses (32.30%) hd mild hemoptysis nd in 3 of those (50%) the eson of hemoptysis ws lung cnce. The most common ssociting symptoms wee cough nd wekness (44.17%). Thee wee bnoml findings on chest diogph of the 8 (47.05%) of the cses, while in thox CT imges of 13 (76.47%) nd 7 (58.33%) of bonchoscopy. We teted these ptients with posteoltel thocotomy (12 cses) nd Video-Assisted Thocoscopic Sugey (5 cses). The mobidity ws seen in 3 ptients (17.64%). The motlity te ws 5.88% (n:1). Recuence developed in 1 (5.88%) ptients in this seies. Discussion: As esult, the leding cuse of the hemoptysis ws lung cnce. It ws seen tht computed tomogphy hs highe vlue thn fibeoptic bonchoscopy in dignostic evlution. Especilly, if cuse of hemoptysis in loclized lesions, sugey should be consideed pioity. Mssive bleeding my equie emegency sugicl intevention. Keywods Hemoptysis; Etiology; Sugicl Tetment DOI: /JCAM. 672 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2012;3(2): Coesponding Autho: Ufuk Çobnoğlu, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi Göğüs Cehisi AD, Vn, Tükiye. T.: E-Mil: 198 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

2 Giiş Geçen yüzyıld hemoptizi kciğe tübekülozu için ptognomonik bi bulgu iken [1], son yılld gelişmiş ülkelede tübekülozun kontol ltın lınmsı ve geniş spektumlu ntibiyotiklein etkin kullnılmsı sonsı hemoptizi epidemiyolojisi değiştimişti [2]. Günümüzde, konik inflmtu kciğe hstlıklı ve kciğe knsei hemoptizinin en sık nedenleidi [3]. Ülkemizde ise hemoptizi nedenlei sınd tübeküloz, kciğe knsei ve bonşiektzi ilk sıd ye lmktdı [4]. Hemoptizi özellikle msif olduğund hyti önem tşıyn ve sıklıkl ltt ytn ciddi ptolojiye işet eden önemli bi semptomdu; hem hst hem de dokto çısındn oldukç tedigin edicidi. Knm odğı sıklıkl bonşiyl dolşımdı. Hstd solunumsl ykınml vey bilinen bi kciğe hstlığı öyküsü olbili [5]. Bu çlışmd hemoptizi ile Göğüs Hstlıklı ve Göğüs Cehisi Klinikleine müct etmiş ve cehi tedvi uygulnmış olgul etospektif olk nliz edildi. Geeç ve Yöntem yıllı sınd teiyl embolizsyon ve medikl yöntemlele tedvi edilen hstl çlışm dışı tutulk cehi posedü uygulnn 17 olgu çlışmy dhil edildi. Olgulın hstlık hikyelei lındı, klinik muyenelei ypıldı. Günlük hemoptizi miktın göe hstl döt gub yıldı. Hemoptizi miktı blgmd 30 cm3 hfif, cm3 sınd ise ot, cm3sınd ciddi, 600 cm3 ün üzeinde ise msif hemoptizi olk guplndııldı. İlk kez hemoptizi ile bşvunl ilk tk ve en z 30 günlük ll teklyn hemoptizisi olnl; eküen hemoptizi olmk üzee sınıflndııldı. Hstl etiyolojiye yönelik tnısl yöntemleden göğüs dyogfisi, bonkoskopi ve toks bilgisylı tomogfisi ile değelendiildi. Hemtoloji, biyokimysl testle, seolojik testle ve pıhtılşm testlei çlışıldı. Hemoptizi mteylinin mikobiyolojik incelemesi ypıldı. Tüm olgul kliniğe ytıılk tnısl işlemle süecinde teiyl kn gzı ve kdik itm tkibi çısındn monitöize edildi ve bu süeçte denlinli eesol tepi, geekli olguld ntibiyotepi ve kontendiksyon olmynld intvenöz vsopessin (0.2 U/dk, 36 stte) uygulndı. Hstlın demogfik özelliklei, klinik, dyolojik ve lbotuv bulgulı ile ypılbilen hstld fibeoptik bonkoskopi (FOB) bulgulı ve toks bilgisylı tomogfisi (BT) bulgulı kydedildi. Hemoptizi etiyolojisi belilendi. Olguld meliyt genel nestezi ltınd ve çift lümenli endotkel entübsyon uygulnk ypıldı. Anestezi sısınd utin olk pulse oksimeti, EKG, noninvzif kn bsıncı ve end-tidl kbondioksit ölçümlei ypıldı. İşlem sısınd hstl ltel dekübit poziyon lındı. Video ydımlı tokoskopik cehi (VATS) uygulnn olguld, video ekipmlı hstnın bş tfın he iki ynınd olck şekilde yeleştiildi. Skopi olk tüm olguld 10-mm 30-degee scope (Kl Stoz, Tuttlingen, Gemny) kullnıldı. Öncül pot giişi olk ot ksille htt 5. vey 6. intekostl lık seçildi. Apikl pot kostofenik sinüslein, diyfmın ve infeio bölgenin dh iyi göülebilmesi için 3. intekostl lığ yeleştiildi. Anteio göğüs duvı ve medistinl ypılın eksplosyonu için 3. pot oskültsyon üçgenine konuldu. Tokoskopi esnsınd medisten, peikd, göğüs duvı, kciğe ve diyfm dikktlice tndı. Tokotomi ve VATS ypıln tüm olgul işlem sonsı F göğüs tüpü yeleştiildi cm H2O negtif bsınc bğlndı. Bulgul Olgulın 11 i(%67.70) ekek, 6 sı (%32.3) kdın olup yş otlmlı 37.47±13.25 idi. 10 (%58.82) olgud sig içimi pozitifti (45 pket/yıl). Olgulın 12 sinde (%70.59) hemoptizi ilk kez gelişiken, 5 (%29.41) olgu eküens hemoptizili idi. Hemoptizi süesi otlm 4.7±2.6/gün olk sptndı. Rl en sık [5 olgu (%29.41)] fizik muyene bulgusu olk sptnıken, 4 (%23.52) olgud onküs ve solunum sesleinde zlm, 3 (%17.64) olgud bonşiyl solunum sesi ve 2 sinde (%11.78) ekspiumd uzm tespit edildi. Hemoptiziye eşlik eden semptoml içeisinde 7 (%44.17) olgud öksüük ve hlsizlik 5 (%29.41) olgud teş ve dispne, 4 (%23.52) olgud göğüs ğısı ve kilo kybı ve biisinde (%5.88) ses kısıklığı sptndı. İkişe (%11.78) olgu ile hipetnsiyon ve teoskleotik klp hstlığı ve bie (%5.88) olgu ile dibetes mellitus ve silikosiz Tblo 1.Olgulın demogfik özelliklei eşlik eden hstlıkl olk belilendi. Tnıy ulşmd tüm olguld diekt kciğe gfisi ve toks bilgisylı tomogfisi (BT) ypıldı, 12 (%70.58) olguy fibeoptik bonkoskopi (FOB) uygulndı ve kesin tnı postopetif dönemde ptolojik spesimenlein incelenmesi ile konuldu (Tblo 1). Rdyolojik bulgul olgulın 11 inde (%64.70) sğ, 4 ünde (%23.52) sol, 2 sinde (%11.78) biltel olup; lenfdenomegli (%52.94), kvite lezyon ve kitle (%44.17) en sık tespit edilen bulguldı; bonkoskopide 5 (%29.41) olgud knm odğı tespit edildi (Tblo 2). Hstld hemoptizi etiyolojilei içeisinde 5 (%29.41) olgu ile en sık neden kciğe knsei olk sptndı (Tblo 3). Knm miktı en sık (%32.30) hfif ( 30cm³) deecede olup, iki (%11.78) olgud msif (>600 cm³) hemoptizi belilendi (Tblo 4). Hemoptiziye neden oln ptolojiye yönelik 12 (%70.59) olgud Tblo 2. Olgulın fizik muyene bulgulı ve ek semptomlı Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 199

3 Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis tokotomi ile çık opesyon, 5 (%29.41) olgud ise video ydımlı tokoskopik cehi (VATS) uygulndı (Tblo 5). Mobidite onı %17.64 olup, bi olgud uzmış hv kçğı, bi olgud mpiyem ve bi olgud y yei enfeksiyonu tespit edildi. Dibetes mellitus ve hipetnsiyonu d oln lobektomi uygulnmış msif hemoptizili, tübeküloz hstsı (%5.88) postopetif 6. günde kdiyk yetmezlik ile kybedildi (Motlite 87), hstlın %82 sinin ekek, %18 inin kdın olduğunu ve hstlın %63 ünün 40 yş üzeinde olduğunu bildimişledi. Bşk bi çlışmd hemoptizi ile tkip edilen 203 hstnın %89.2 sinin ekek %10.8 inin kdın olduğu ve yş otlmsının 45.5 olduğu sptnmıştı [7]. Ünsl ve k. nın [8] çlışmsınd 143 hstnın (106 sı ekek, 37 si kdın) yş otlmsı 48 ± 17 yıldı. Çlışmmızd litetüle uyumlu olk olgulın %64.70 i Tblo 3. Tnıy ulşmd kullnıln yöntemle Tblo 5. Hemoptizi etiyolojilei Tblo 4. Olguld tespit edilen dyolojik bulgul Tblo 6. Knm miktı ve etiyoloji sındki ilişki onı %5.88). Bi yıllık tkipleinde tübeküloz nedeni ile hemoptizi gelişmiş ve VATS ile wedge ezeksiyon+ dekotiksyon uygulnmış olgud, 7. yd hemoptizi nüks etti. Bu olgud opesyon tokotomi ile lobektomiye tmmlndı. Ttışm Hemoptizi; hstlın cilen hekime bşvumlın neden oln, solunum yollı hstlıklının önemli semptomlındn biisidi. Tblo 7. Uygulnn cehi posedü Tblo 8. Mobidite, motlite ve nüks onlı Msif knm tkeobonşiyl ğcı kn ile dolduk sfiksi nedeni ile ölüme yol ç [5], Çelik ve k.[6] hemoptizili hstlın yş otlmsını 57 (19- ekek, %35.30 u kdın olup, yş otlmlı 37.47±13.25 idi. Hemoptizi tnısı için stndt kciğe dyogfisi, BT ve FOB en yygın kullnıln tnı yöntemleidi [9]. Yunnistnd ypıln bi çlışmd hemoptizili hstlın tnısı konuluken en sık stndt kciğe gfisi (%100), toks BT (%85) ve FOB (%70) kullnıldığı belitilmişti [10]. Ünsl ve k. [8] hemoptizili hstld tnı için en sık dyolojik tetkikle (stndt kciğe gfisi ve toks BT), FOB ve blgm tetkikleini kullndıklını belitmişledi. Hemoptizili olgulın yısınd, çekilen kciğe gfisi ile hemoptiziye neden olbilecek hstlık sptnbiliken, diğe olguld ise kciğe gfisi noml y d nomle ykın bulunu [4]. Revel ve k. nın [11] çlışmsınd toks BT, %71 olgud çekilmiş olup, bu incelemenin en yüksek tnısl değee ship olduğu svunulmuştu. Ek olk bu çlışmd toks BT nin (%77), knmnın nedenini bonkoskopiden (%8) dh sık olk oty koyduğu göülmüştü. Benze bi çlışmd ise yüksek ezolüsyonlu BT ile olgulın %54.9 un tnı konulmuştu. Bu ştımcıl, kciğe gfisi ve bonkoskopisi noml oln bütün hemoptizili olgulın değelendiilmesinde, toks BT nin zounluluğun innmktdıl [12]. Çlışmmızd litetü bulgulını destekle şekilde BT peopetif tnı yöntemlei sınd en yüksek (%76.47) tnı veimliliğine shipti (Tblo 1). Tkeobonşiyl ğc knm bonşiyl ve pulmone teiyl sistemden olu. Knm genelde pulmone teiyl sistemdeki bi defekt y d inflmtu kciğe hstlığı sonucu oluşn neovskülizsyon odklındn kynklnı [13]. Bonşiektzi, tübekülöz ve süpütif biçok kciğe hstlığınd neovskülizsyon gelişebili. Bu neovsküle odklın eozyonu knmy yol ç. Akciğe knsei vey nekotizn pnömoni etkenlei kciğede yıkıcı süeç oluştumlının ynı sı dm duvlınd d ülsesyon ypk knmy yol çbili. 200 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Thoms [14] ve kdşlının po ettiği gibi kciğe psesi benzei hv-sıvı seviyesi oluşn kvite lezyonld pulmone te kökenli knml yol çbili. Akciğe knsei, bonşiektzi, bonşit, pnömoni ve tübeküloz fklı seilede hemoptizinin n nedenlei olk po edilmişti, fkt hst popülsyonlının özellikleine, coğfik bölgeye, uygulnn tnı teknikleine ve zmn dilimine göe bu tnılın sıklıklı değişmektedi [2]. Ülkemizde bonşiektzi, bonş ksinomu ve tübeküloz hemoptizinin en sık sptnn nedenlei olk bildiilmişti [6-8,15]. Çelik ve k. nın [6] çlışmsınd hemoptizi nedenlei sınd ilk üç sıyı bonş ksinomu, pnömoni ve bonşiektzi lmktdı. Anck ypıln fklı bi çlışmd hemoptizi etiyolojisinin günümüzde kısmen değiştiği ve bonşiektzi ile tübeküloz bğlı hemoptizilein zlmsın kşın bonşite bğlı hemoptizilein ttığı bildiilmişti [15]. Tüm bu onl ve etiyoloji sılındki fklılıkl çlışmlın etospektif ve pospektif oluşu, çlışmlın ypıldığı coğfi bölge ve ülke özelliklei, çlışmlın ypıldığı hstne, hst syısı, ypıldığı tihi dönem ve çlışmd kullnıln tnısl metodl gibi bi çok nedene dylıdı. Bzen hemoptizisi oln olguld tüm incelemelee ğmen neden bulunmybili. Bu duumd, idioptik hemoptiziden söz edili. Çelik ve k. nın [6] çlışmsınd bu on %1, Koc ve k. ınd [16] ise %7.7 di. Heth ve k. [17] bilinmeyen hemoptizi etiyolojili olgulının dh son kciğe knsei tnısı ldığını bildidile. Bşk bi çlışmd ilginç bi ntite de, hemoptizi nedeni ile cehi uygulnn olgulın bi kısmının pulmone hemojik sendom tnısı lmsıydı [18]. Pulmone hemoji tnımı lveollede kn göülmesi olk ifde ediliken, bu hstld ptolojik olk hemojik lveolitis sptnmıştı [18]. Bizim çlışmmızd en sık (%29.41) hemoptizi etkeni kciğe knseidi. Bunu ynı onll (%17.64) bonşiektzi, tübeküloz ve kist hidtik tkip etmektedi (Tblo 3). Olgulımızd knmnın miktın göe değelendimede hfif hemoptizi en yüksek ond (%32.30) sptnmış olup, msif hemoptizi sdece iki (%11.78) olgud göülmüştü (Tblo 4). Litetüle uyumlu olk çlışmmızd hfif hemoptizilein çoğunun nedeni, kciğe knsei olk sptnmıştı [3,6]. Çlışmmızd, teklyn hemoptizi kciğe tübekülozlu bi (%5.88) olgud tespit ediliken, Fidn ve k. nın [4] çlışmsınd en sık bonşiektzili hstld sptnmış (%41.9), ikinci sıklıkt kciğe knseli olguld göülmüştü (%22.6). Pulmone vsküle ypılın duvı musküle tbk ile dontılmış olup, fmkolojik metodl (vsopessin vey eesol denlin gibi) vey fiziksel metodl (bonşiyl soğuk lvj uygulnımı) kullnılk knm yvşltılbili y d duduulbili. Bu hipetofik neovskülizsyonu otdn kldımk için pekütn embolizsyon d güvenili bi yöntem olk göülmektedi [3,6,19]. Bonşiyl te embolizsyonunun (BAE) hemoptizi kontolünde etkinliği geniş seili mklele inceleneek değelendiilmişti. Knm tekı, ilk 30 gün içinde %15-49 iken, uzun dönem izlemde %52-82 sınd bulunmuştu [20,21]. Teknik bşı ise %65-98 sınddı [20,21]. Ülkemizden Düzgün ve k. nın seisinde de tübeküloz sekellei hemoptizi nedeni olk belitilmektedi. Bu seide de cehi yklşım olnksız bulunmuş ve BAE ile etkin hemoptizi kontolü sğlnmıştı [22]. Anck bu yöntemle neovskülizsyon oluşumunu önlemez ve eküensle göülebili [21]. Bu nedenle hemoptizi ypn ptoloji tespit edildiğinde cehi giişim iyi bi ltentif olk göülmektedi. Opesyon sısınd tkeobonşiyl knm olmmsı opesyonun güvenli seyetmesini sğl. Anck opesyon sısınd msif bi knm olus cil pnömonektomi dhi geekebili. Opee edilen vkld eküens onı çok dh zdı [3,19]. Msif hemoptizi olgulınd ise cehi tedvi seçeneği en iyi uzun süeli sonuçlı vemesine kşın kontendike olduğu duuml ve yüksek mobidite ve motlite onlı nedeni ile ttışmlıdı [23]. Msif hemoptizili hstld ypıln pulmone ezeksiyonun mobidite ve motlitesi Cheng in [24] çlışmsınd sısıyl %18.75 ve % 6.25 olk bildiiliken, Ding ve k. lı [25] mobidite onlının %16.6 olduğunu ve motliteleinin bulunmdığını bildidile. Sonuç olk, hemoptizi değişik etiyolojik fktöle sonucu meydn gelebilen önemli bi semptomdu. Genel yklşım, konsevtif medikl tedvi yönündedi. Özellikle loklize lezyonldn kynklnn hemoptizide cehi seçenek ön pln çıkmktdı. Msif hemoptizi olgulınd, knm kynğının ezeksiyonu idel tedvi yöntemini oluştumktdı, nck bu olgulın önemli bi bölümünde yygın ve şiddetli konik kciğe hstlığının yol çtığı sınılı kciğe kpsitelei nedeniyle cehi tedvinin mobidite ve motlitesi tmktdı. Bu olguld endovsküle tedvi etkili plysyon sğlyn bi seçenek olk göülmektedi. Kynkl 1. Edogn A, Yegin A, Güses G, Demicn A. Sugicl mngement of tubeculosis-elted hemoptysis. Ann Thoc Sug. 2005;79(1): Hisbeg B, Bin I, Glze M, Kme MR. Hemoptysis: etiology, evlution nd outcome in tetiy efel hospitl. Chest 1997; 112(2): Lee TW, Wn S, Choy DK, Chn M, Aifi A, Yim AP. Mngement of mssive hemoptysis : single institution expeience. Ann Thoc Cdiovsc Sug 2000;6(4): Fidn A, Ozdogn S, Ouc O, Slepci B, Ocl Z, Cglyn B. Hemoptysis: A etospective nlysis of 108 cses. Respi Med 2002; 96(9): Deplo VA, Mccool D. Evlution of the ptient with pulmony disese. The Histoy & Physicl Exmintion in Pulmony Medicine. In: Hnley M, Welsh C, Dignosis & Tetment in pulmony medicine. New Yok: Lnge Medikl Books/ McGw Hill; 2003: Çelik P, Gönlügü U, Akın M, Omn A. Hemoptizili Olgulımızın Anlizi.Heybelid Tıp Bülteni Ock 1997; 3 (1): Özgül MA, Tun A, Yıldız P, Etn E, Khmn S, Yılmz V. Risk fctos nd ecuence pttens in 203 ptients with hemoptysis Tübeküloz ve Toks Degisi 2006; 54 (3): Ünsl E, Köksl D, Çimen F, Hoc NT, Şipit T. Anlysis of ptients with hemoptysis in efeence hospitl fo chest diseses. Tübeküloz ve Toks Degisi 2006; 54(1): Yoon W, Kim JA, Kim YH, Chung TW, Kong HK. Bonchil nd nonbonchil systemic tey emboliztion fo life-thetining hemoptysis: compehensive eview. Rdiogphics 2002; 22 (6): Tsoumkidou M, Chysofkis G, Tsiliginni I, Mltezkis G, Sifks NM, Tznkis N. Pospective Anlysis of 184 Hemoptysis Cses Dignostic Impct of Chest X-Ry, Computed Tomogphy, Bonchoscophy. Respition 2006; 73 (6): Revel M., Founie L., Hennebicque A., Cuenod C, Meye G., Reynud P et l. Cn CT eplce bonchoscopy in the detection of the site nd cuse of bleeding in ptients with lge o mssive hemoptysis? AJR 2002; 179 (5): Ylnız Ö, Ylnız E, Yılmz U, Utkne G, Yüksel M, Gügn U ve k. Hemoptizili ve noml PA kciğe gfisi oln olguld yüksek ezolüsyonlu bilgisylı tomogfi (YRBT) ve fibeoptik bonkoskopinin (FOB) tnısl değei. Solunum Hstlıklı 1999; 10 (1): Hwoth SG, De Levl M, Mctney FJ. How the left lung is pefused fte ligting the left pulmony tey in the pig t bith: clinicl implictions fo the hypopefused lung. Cdiovsc Dis 1981;15 (4): Thoms NW, Wilson RF, Puo HE, Abulu A. Life-thetening hemoptysis in pimy lung bscess. Ann Thoc Sug 1972;14(4): Şenyiğit A, Bym H, Asn E, Bukte Y, Topçu F. Akciğe Rdyogfisi Noml Sptnn Hemoptizili Olguld Fibeoptik Bonkoskopi ve Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisylı Tomogfinin Tnıdki Değei. Solunum Hstlıklı 2001; 12(2): 123- Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 201

5 Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Koc H, Özden SŞ, Güldvl F, Rıft Ö. Hemoptizi: 311 Olgunun Anlizi. İzmi Göğüs Hstnesi Degisi 2008;22(3): Heth F, Enst A, Becke HD. Long-tem outcome nd lung cnce incidence in ptients with hemoptysis of unknown oigin. Chest 2001; 120(5): Cpon F. Pulmony hemohge syndomes. In: Hsle- ton PS (ed). Spence s Pthology of the Lung. 5th ed. USA: The McGw-Hill Compnies, 1996: Jen-Bptiste E. Clinicl ssessment nd mngement of mssive hemoptysis. Cit Ce Med 2000;28(5): Swnson KL, Johnson CM, Pksh UB, McKusick MA, Andews JC, Stnson AW. Bonchil tey embolistion- Expeience with 54 ptients. Chest 2002;121(3): Ml H, Rullon I, Mellot F, Bugie`e O, Sleimn C, Menu Y et l. Immedite nd long-tem esults of bonchil tey embolistion fo life thetening hemoptysis. Chest 1999;115(4): Düzgün, S, T.B. Üskül, K. Özvn, N. Altuntş, R. Bn, İ. Roznes. Hemoptizi tedvisinde bonşiyl te embolizsyonu. Solunum 2000;2(2): Bobowitz ID, RmkishnS, Shim YS. Compison of medicl vs sugicl tetment of mjo hemoptysis. Ach Inten Med 1983;143(7): Cheng BC. Emegency lung esection in ptients with mssive hemoptysis. Zhonghu Wi Ke Z Zhi (Abstct) 1992;30(8): Ding JA, Jin F, Zhng L. Indiction fo emegency pulmony esection in ptients with mssive hemoptysis. Zhonghu Jie He He Hu Xi Z Zhi (Abstct) 1994;17(2): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Hemoptizide etyolojik faktörler

Hemoptizide etyolojik faktörler Cumhuriyet Medical Journal Cumhuriyet Med J 2010; 32: 48-53 Hemoptizide etyolojik faktörler Etiological factors in hemoptysis Ömer Tamer Doğan, Serdar Berk, Aynur Engin, İbrahim Akkurt Göğüs Hastalıkları

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi.

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi. e r l Ar þ t ý r m Cost Anlysis of Ptients with Upper Gstrointestinl Hemorrhge n i j ri O O i g in Üst Gstrointestinl Sistem Knmsı ile Bşvurn Hstlrın Mliyet Anlizi h c r s Re l Üst Gstrointestinl Knm Mliyeti

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-06-F BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF NO:1/6 -YTKLI TEDVİ HİZMETLERİ PROSES KIŞ

Detaylı

Akut Apandisit Olgularında Nötrofil/Lenfosit Oranının Tanıda ve Hastalığın Şiddetini Belirlemedeki Prediktif Değeri

Akut Apandisit Olgularında Nötrofil/Lenfosit Oranının Tanıda ve Hastalığın Şiddetini Belirlemedeki Prediktif Değeri Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43 (2): 279-284 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.02.0681 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE 279 Akut Apndisit Olgulrınd Nötrofil/Lenfosit Ornının Tnıd ve Hstlığın

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: POLİKLİNİKLERDEN YD DİĞER YTKLI SERVİSLERDEN HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-09 BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF

Detaylı

Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Specimens

Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Specimens e l A þ t ý m Antibiotic Resistnce in Stphylococcus ueus Stins Isolted fom Clinicl Specimens n i j i O O i g in Klinik Önekleden İzole Edilen Stphylococcus ueus Suşlınd Antibiyotik Dienci h c s Re l Stphylococcus

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Over veya Adneksiyel Torsiyon Nedeniyle Tedavi Edilen On Dokuz Olgunun Retrospektif Analizi

Over veya Adneksiyel Torsiyon Nedeniyle Tedavi Edilen On Dokuz Olgunun Retrospektif Analizi doi:10.5222/iksst.2017.023 Arştırm Over vey Adneksiyel Torsiyon Nedeniyle Tedvi Edilen On Dokuz Olgunun Retrospektif Anlizi Retrospective Anlysis of 19 Ptients Treted with the Indiction of Ovrin or Adnexl

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 20 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 20 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğenci Yeleştime Sınvı (Öys) Hzin 99 Mtemtik Soulı Ve Çözümlei. Rkmlı bibiinden fklı oln üç bsmklı en büyük tek syı şğıdkileden hngisine klnsız bölünebili? A) B) C) 6 D) 8 E) 9 Çözüm Rkmlı bibiinden fklı

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı